Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Nadere regels geluid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels geluid
CiteertitelNadere regels geluid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen verordening, maar regels op grond van de APV.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV, art. 4:2, lid 6, juncto.
 2. Gemeentewet, art. 147 .

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2012Wijziging citeertitel, naam verordening/regels

17-07-2012

De Uitgeester, 25-07-2012.

B2012.0872
01-03-201226-07-2012nieuwe regeling

20-03-2012

De Uitgeester, 02-05-2012.

B2012.0363

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels geluid

NADERE REGELS GELUID, OP GROND VAN ARTIKEL 4.2 LID 6 EN 4.3 LID 6 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

Deze nadere regels zijn vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer B2012.0363, gepubliceerd d.d. 2 mei 2012 en in werking getreden met ingang van 1 maart 2012.

 

Gebaseerd op het artikel 4:2, lid 6 van de APV, juncto Gemeentewet, artikel 147.

 

Artikel 1 definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Uitgeest

 • b.

  het Besluit: het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb 2007, 415)

 • c.

  inrichting: een inrichting type A of B als bedoeld in het Besluit

 • d.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft.

 • e.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet als zodanig aan één inrichting is verbonden en door het college van burgemeester en wethouders als zodanig wordt aangewezen. Bijvoorbeeld koninginnedag, kermis, etc.

 • f.

  incidentele festiviteit: specifiek aan één inrichting gebonden activiteit met een incidenteel karakter, die plaats vindt binnen de inrichtingsgrenzen van een inrichting. Bijvoorbeeld open dag, jubileumfeest, personeelsfeest, etc.

   

Artikel 2 voorwaarden bij een collectieve festiviteit

 • 1.

  Tijdens een collectieve festiviteit mag het equivalente muziekgeluidsniveau (1 minuut laeq) als gevolg van de inrichting, gemeten binnen in woningen van derden, niet meer bedragen dan 50 dB(A).

 • 2.

  Tijdens een collectieve festiviteit zijn deuren en ramen van de inrichting gesloten behalve voor het doorlaten van personen of goederen.

   

Artikel 3 voorwaarden bij een incidentele festiviteit

 • 1.

  Tijdens een incidentele festiviteit mag het laeq als gevolg van de inrichting, gemeten binnen in woningen van derden, niet meer bedragen dan 50 dB(A). Geluidsmetingen zullen plaatsvinden conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, met uitzondering van de correcties van muziekgeluid en de bedrijfsduur.

 • 2.

  Tijdens een incidentele festiviteit zijn deuren en ramen van de inrichting gesloten behalve voor het doorlaten van personen of goederen.

 • 3.

  Een incidentele festiviteit geldt op vrijdagen en zaterdagen tot uiterlijk 01.00 uur en op andere weekdagen tot uiterlijk 23.00 uur.)

   

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 26 juli 2012.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg”.