Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Gemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied van Gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied van Gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel
CiteertitelGemeenschappelijke regeling sanering buitengebied tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en waterschap De Dommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeenschappelijke regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is getroffen in het belang van een doelmatige sanering van ongezuiverde lozingen en afvalwater in het buitengebied.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer
 2. Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-200604-07-2006nieuwe regeling

04-07-2006

website gemeente sint-michielsgestel, 20 januari 2010

B&W-notulen,04-07-2006, nr 14 (index: 1.715)

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied van gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel

De ondergetekenden:

 

de gemeente Sint-Michielsgestel, gevestigd te Sint-Michielsgestel, vertegenwoordigd ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeester, mr J.C.M. Pommer, en handelend ter uitvoering van het besluit van 4 juli 2006 van het College van Burgemeester en Wethouders c.q. de gemeenteraad, hierna te noemen “Gemeente”

 

en

 

het waterschap De Dommel, gevestigd te Boxtel, vertegenwoordigd ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet door de voorzitter de heer mr.drs P.C.G. Glas en handelend ter uitvoering van het besluit van 30 juni 2004 van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel, hierna te noemen “Waterschap”

 

tezamen ook wel aangeduid als “de deelnemers”.

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  inzameling van afvalwater behoort tot de zorgtaken van Gemeente conform de Wet Milieubeheer;

 • 2.

  zuivering van afvalwater behoort tot de zorgtaken van Waterschap conform de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater;

 • 3.

  de deelnemers deze taken ook op zich willen nemen in geval de aanleg van riolering in het buitengebied niet doelmatig is en systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) worden aangelegd;

 • 4.

  de deelnemers daartoe op basis van een gemeenschappelijke regeling willen gaan samenwerken;

 • 5.

  deze aanpak leidt tot een gelijke behandeling van burgers, ongeacht of percelen zijn aangesloten op de riolering of op een IBA-systeem;

 • 6.

  door de samenwerking tussen Gemeente en Waterschap de laagste maatschappelijke kosten kunnen worden bereikt;

 • 7.

  door de samenwerking de deelnemers een duurzaam systeem van inzameling en zuivering kunnen realiseren dat goed handhaafbaar is;

 • 8.

  Gemeente op grond van de Wet bodembescherming zorgdraagt voor handhaving van lozingen van afvalwater in de bodem;

 • 9.

  Waterschap op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zorgdraagt voor handhaving van lozingen op oppervlaktewater.

 

B e s l u i t e n :

 

een gemeenschappelijke regeling te treffen onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1: Te behartigen belang

De regeling wordt getroffen in het belang van een doelmatige sanering van ongezuiverde lozingen van afvalwater in het buitengebied. De regeling richt zich op die gebieden waar het aanleggen van riolering ondoelmatig is en het afvalwater gezuiverd wordt met een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).

Artikel 2: Strekking van de regeling

De deelnemers zullen een samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de taken van de deelnemers en de daarmee samenhangende kosten beschreven zijn.

Artikel 3: Projectorganisatie

 • 1.

  Ter behartiging van het in artikel 1 genoemde belang zal Waterschap een projectorganisatie oprichten, het projectbureau sanering buitengebied (PBSB).

 • 2.

  De projectorganisatie heeft tot doel de sanering van huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied van gemeente in het beheersgebied van Waterschap te coördineren, voor zover gemeenten hiervoor een gemeenschappelijke regeling met Waterschap hebben getroffen.

 • 3.

  De projectorganisatie zal daartoe:

  • -

   standaarddocumenten en modelovereenkomsten opstellen,

  • -

   levering, aanleg en beheer en onderhoud van IBA-systemen aanbesteden,

  • -

   aanleg van de systemen begeleiden tot en met de overdracht in beheer en onderhoud.

Artikel 4: Rolverdeling

 • 1.

  Gemeente wordt eigenaar van de aan te leggen IBA-systemen.

 • 2.

  Gemeente zorgt voor het vestigen van zakelijk recht en voor overeenkomsten met de eigenaren van percelen waar een IBA-systeem geplaatst wordt. Daarin wordt tenminste vastgelegd dat medewerkers van het waterschap en/of een door het waterschap aangewezen derde ten behoeve van het beheer en onderhoud van de IBA voorzien van het benodigde materieel toegang hebben tot het perceel.

 • 3.

  Gemeente bepaalt in welke percelen IBA-systemen zullen worden aangelegd.

 • 4.

  Gemeente stelt vast of de perceeleigenaar gebruik wil maken van het gezamenlijke aanbod van Gemeente en Waterschap dan wel er de voorkeur aan geeft de noodzakelijke voorzieningen zelf te treffen.

 • 5.

  Waterschap wordt verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en tussentijdse vervanging van onderdelen voorzover het gaat om minimaal een IBA klasse II in niet-kwetsbaar gebied en minimaal een klasse III in kwetsbaar gebied. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten tussen Gemeente en Waterschap.

 • 6.

  Voor vervanging van de volledige systemen of voor grootschalige aanpassingen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe regelgeving, maken de deelnemers afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

 • 7.

  Gemeente draagt op grond van de Wet op de Bodembescherming zorg voor handhaving van lozingen van afvalwater in de bodem.

 • 8.

  Waterschap draagt op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater zorg voor handhaving van lozingen op oppervlaktewater.

Artikel 5: Wijzigingen en beëindiging regeling

 • 1.

  Voor wijziging van de regeling is de instemming vereist van beide deelnemers.

 • 2.

  De regeling wordt aangegaan voor twintig jaar. De regeling wordt stilzwijgend verlengd met telkenmale vijf (5) jaar, tenzij één van de deelnemers vijf jaar voor de afloop van de termijn – voor het eerst voor het zestiende (16e) jaar –schriftelijk kenbaar maakt de regeling te beëindigen.

Artikel 6: Geschillenbeslechting

 • 1.

  Geschillen voortvloeiende uit deze regeling worden beslecht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

 • 2.

  Van een geschil als bedoeld in artikel 28 lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is sprake indien een van de deelnemers zodanige mening is toegedaan.

Artikel 7: Rechtsopvolging

 • 1.

  Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over Gemeente wordt hieronder mede haar rechtsopvolger(s) geacht begrepen te zijn. Daartoe dient de Gemeente –als ook haar rechtsopvolgers- zorg te dragen dat eventuele rechtsopvolger(s) voor alle rechten en plichten uit deze overeenkomst in haar plaats treden.

 • 2.

  Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over Waterschap wordt hieronder mede zijn rechtsopvolger(s) geacht begrepen te zijn. Daartoe dient het Waterschap –als ook zijn rechtsopvolgers- zorg te dragen dat eventuele rechtsopvolger(s) voor alle rechten en plichten uit deze overeenkomst in zijn plaats treden.

Artikel 8: Bekendmaking

 • 1.

  De regeling, alsmede besluiten of wijziging of opheffing van de regeling worden door het Waterschap aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie verzonden.

 • 2.

  De deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling sanering buitengebied tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en waterschap De Dommel”.

Aldus overeengekomen,

Datum: 4 juli 2006

Plaats: Sint-Michielsgestel

Gemeente Sint-Michielsgestel

mr. J.M.C. Pommer,

Burgemeester

Datum: 30 juni 2004

Plaats: ‘s-Hertogenbosch

Waterschap De Dommel:

mr. drs. P.C.G. Glas

Watergraaf

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Michielsgestel en waterschap De Dommel voor de sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied

De ondergetekenden:

 

de gemeente Sint-Michielsgestel, gevestigd te Sint-Michielsgestel, vertegenwoordigd ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeester mr. J.C.M. Pommer, en handelend ter uitvoering van het besluit van 4 juli 2006 van het gemeentebestuur, hierna te noemen “Gemeente”

 

en

 

het waterschap De Dommel, gevestigd te Boxtel, vertegenwoordigd ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet door de voorzitter de heer Mr. drs. P.C.G. Glas en handelend ter uitvoering van het besluit van 30 juni 2004 van het bestuur van het waterschap De Dommel, hierna te noemen “Waterschap”

 

tezamen ook wel aangeduid als “de deelnemers”.

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  Gemeente en Waterschap een gemeenschappelijke regeling hebben getroffen voor de sanering van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied, aangeduid als “Gemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied tussen Gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel”;

 • 2.

  Gemeente en Waterschap in het kader van de gemeenschappelijke regeling onderling aanvullende afspraken dienen te maken;

 • 3.

  Binnen de provincie gestreefd wordt naar zo breed mogelijke samenwerking tussen gemeenten en Waterschap bij de sanering van het buitengebied teneinde een zo groot mogelijke doelmatigheid te realiseren.

 

Komen het navolgende overeen:

 

Artikel 1: Begrippen en definities

 

 • 1.

  IBA-systeem: een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater.

 • 2.

  Gebruiker: de lozer van afvalwater op het IBA-systeem.

 • 3.

  Perceeleigenaar: eigenaar van het perceel waarin het IBA-systeem wordt geplaatst.

 • 4.

  Saneringsproject: de gezamenlijke aanpak door Gemeente (naast de overige Oost-Brabantse gemeente) en Waterschap van de sanering van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied door middel van aanleg en plaatsing van IBA-systemen klasse II en III.

 • 5.

  Beheer, onderhoud en vervanging: het onderhouden en zo nodig vervangen van de elektro- en mechanische onderdelen van de IBA-systemen. Hieronder is derhalve niet begrepen: afdichtingen (putdeksels etc.) en ondergrondse en bovengrondse behuizingen inclusief de daaraan niet demontabele onderdelen.

 

Artikel 2: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 

 • 1.

  Gemeente bepaalt welke percelen voorzien worden van een IBA-systeem.

 • 2.

  Gemeente heeft haar eisen aan met betrekking tot de te kiezen IBA II en III-systemen, waarbij tenminste wordt voldaan aan de minimumeisen die volgen uit de wet en de provinciale verordening, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling sanering buitengebied.

 • 3.

  Waterschap geeft eisen aan met betrekking tot beheer- en onderhoudsaspecten van de te plaatsen IBA-systemen.

 • 4.

  Gemeente is eigenaar van de IBA-systemen.

 • 5.

  Gemeente sluit een gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het perceel waar een IBA-systeem geplaatst wordt.

 • 6.

  Gemeente vestigt een zakelijk recht op de percelen waarop IBA-systemen worden geplaatst.

 • 7.

  Gemeente voert de regie over contacten met gebruikers en perceeleigenaren.

 • 8.

  Waterschap is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vervanging van elektro- en mechanische onderdelen van de IBA-systemen.

 • 9.

  Indien grootschalige aanpassing van aanwezige IBA-systemen vereist is, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging van regelgeving, maken Gemeente en Waterschap afspraken over de aanpak en de wijze van financieren.

 • 10.

  Ruim voordat de IBA-systemen volledig worden vervangen, doch uiterlijk 1 juli 2024, maken Gemeente en Waterschap afspraken over het moment, de aanpak en de financiering van de vervanging. Tot vervanging wordt overgegaan als de deelnemers dit vanuit oogpunt van maatschappelijke kosten en maatschappelijk belang wenselijk achten.

 

Artikel 3: Uitvoering samenwerkingsovereenkomst

 

 • 1.

  Gemeente en Waterschap wijzen op operationeel niveau een eerstverantwoordelijke aan voor het saneringsproject.

 • 2.

  Waterschap coördineert het saneringsproject.

 • 3.

  Waterschap stelt een coördinatieteam in met vertegenwoordiging van provincie en een aantal gemeente, die bij het gezamenlijke saneringsproject betrokken zijn, teneinde afstemming te verkrijgen tussen de doelstellingen van de gemeenten en die van Waterschap.

 • 4.

  Waterschap stelt modelovereenkomsten op, verzorgt informatiemateriaal en voert overigens saneringsactiviteiten uit die door een centrale aanpak doelmatig kunnen worden opgepakt.

 • 5.

  Gemeente informeert de betrokken perceeleigenaren binnen hun gemeentegrenzen over de voorgenomen aanpak, Waterschap kan hierbij ondersteunen.

 • 6.

  Waterschap informeert de betrokken gemeenten over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project.

 • 7.

  Waterschap verkent en stimuleert de mogelijkheden voor verkrijgen van subsidies c.q. bijdragen van provincie, centrale overheid en Europese Unie. Desgewenst en indien mogelijk vraagt Waterschap uit naam van Gemeente de subsidie aan.

 

Artikel 4: Uitvoering levering en plaatsing

 

 • 1.

  Waterschap besteedt in opdracht van de Gemeente de levering van de IBA-systemen aan. IBA-systemen voor meerdere gemeente kunnen hierbij worden gecombineerd tot één cluster teneinde maximale schaalvoordelen te behalen.

 • 2.

  Waterschap besteedt in opdracht van Gemeente de plaatsing van de IBA-systemen aan. IBA-systemen voor meerdere gemeenten kunnen hierbij worden gecombineerd tot één cluster teneinde maximale schaalvoordelen te behalen.

 • 3.

  Het Coördinatieteam is bevoegd om namens de Gemeente zijn oordeel uit te spreken over de bestekken inclusief de selectie- en gunningscriteria.

 • 4.

  Het Coördinatieteam dient in te stemmen met de bestekken inclusief de selectie- en gunningscriteria.

 • 5.

  Gemeente geeft aan onder welke voorwaarden individuele eisen voor gebruikers als onderdeel van de saneringsoperatie kunnen worden uitgevoerd, daar waar het gaat om afwijkende IBA-systemen.

 • 6.

  Waterschap draagt zorg voor kwaliteitsborging bij levering en –indien van toepassing – plaatsing van de IBA-systemen.

 

Artikel 5: Financiën levering en plaatsing

 

 • 1.

  De kosten voor levering en plaatsing zijn voor rekening van de Gemeente en de facturen worden op naam van Gemeente gesteld.

 • 2.

  Facturen worden vooraf door Waterschap gecontroleerd op juistheid.

 • 3.

  Facturen zijn exclusief bedongen staffelkortingen (artikel 8).

 • 4.

  De totale investeringskosten per systeem, te weten de kosten voor levering, plaatsing, voorbereiding en begeleiding van de sanering, worden geraamd op maximaal 8.200 euro per IBA-systeem klassen II en 9.600 euro per IBA-systemen klasse III. Zonder toestemming van Gemeente mag door Waterschap geen hogere verplichting worden aangegaan.

 • 5.

  Kosten voor de volledige vervanging van een systeem zijn voor rekening van Gemeente als eigenaar van het systeem.

 

Artikel 6: Uitvoering beheer en onderhoud

 

 • 1.

  Waterschap besteedt beheer, onderhoud en vervanging van elektro- en mechanische onderdelen van IBA-systemen aan c.q. voert deze taak zelf uit.

 • 2.

  Waterschap rapporteert de bevindingen van beheerswerkzaamheden aan de betrokken gemeenten.

 • 3.

  Doelstelling van het waterschap is om de systemen op een zodanige wijze te beheren dat zij tenminste twintig jaar goed functioneren en volledige vervanging van de systemen niet eerder dan na twintig jaar noodzakelijk is.

 

Artikel 7: Financiën beheer en onderhoud

 

 • 1.

  De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van elektro- en mechanische onderdelen zijn voor rekening van Waterschap.

 • 2.

  Gemeente levert een financiële bijdrage aan Waterschap voor de kosten van beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen van de IBA-systemen. Deze bijdrage bedraagt € 75,- per jaar per IBA-systeem met ingang van 2005.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2004 en worden derhalve vanaf 1 januari 2006 geïndexeerd met het CBS prijsindexcijfer voor grond-, water- en wegenbouw (‘aanleg riolering’).

 • 4.

  De eerste betaling aan Waterschap vindt plaats in 2005.

 • 5.

  Kosten als gevolg van onjuist gebruik van het IBA-systeem zijn voor rekening van de gebruiker. Gemeente neemt hiervoor een bepaling op in de gebruiksovereenkomst.

 

Artikel 8: Coördinatiekosten en verrekening

 

 • 1.

  Voor de coördinatie van de sanering betaalt Gemeente aan Waterschap geen vergoeding.

 • 2.

  Bij afronding van het saneringsproject binnen het beheersgebied van Waterschap zal de gerealiseerde staffelkorting (verkregen door gezamenlijke inkoop en efficiencyvoordeel) per perceel worden bepaald.

 • 3.

  Bij afronding van het saneringsproject draagt Waterschap zorg voor de toepassing van de staffelkorting op de laatste termijnfactuur.

 

Artikel 9: Duur van de overeenkomst

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor twintig jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkenmale vijf jaar, tenzij één van de deelnemers vijf jaar voor de afloop van de termijn – voor het eerst voor het zestiende jaar – schriftelijk kenbaar maakt de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 10: Geschillenbeslechting

 

 • 1.

  Geschillen voortvloeiende uit deze regeling worden beslecht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

 • 2.

  Van een geschil is sprake indien een van de deelnemers zodanig mening is toegedaan.

 

Artikel 11: Rechtsopvolging

 

Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over Gemeente wordt hieronder mede haar rechtsopvolger(s) geacht begrepen te zijn. Daartoe dient de Gemeente -als ook haar rechtsopvolgers- zorg te dragen dat eventuele rechtsopvolger(s) voor alle rechten en plichten uit deze overeenkomst in zijn plaats treden.

 

Artikel 12: Citeertitel

 

Deze overeenkomst wordt aangehaald als “Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap Aa en Maas voor de sanering van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied”.

 

 

Aldus overeengekomen,

 

Datum:

Plaats: Sint-Michielsgestel

Gemeente Sint-Michielsgestel:

 

mr. J.C.M. Pommer

Burgemeester

 

Datum: 30 juni 2004

Plaats: Boxtel

Waterschap De Dommel:

 

mr. drs. P.C.G. Glas,

Watergraaf