Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Beleidsregel sportaccommodaties Flevoland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel sportaccommodaties Flevoland
CiteertitelBeleidsregel sportaccommodaties Flevoland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsport, subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 1999 is deze regeling in technische zin gewijzigd: de verwijzingen naar de Algemene Subsidieverordening Flevoland 1999 zijn geschrapt en vervangen door verwijzingen naar de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006, art. 4 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201208-06-2012intrekking

29-05-2012

Provinciaal blad, 2012, 13

collegevoorstel 1322926
09-06-200608-06-2012art. 3

08-06-2006

Provinciaal blad, 2006, 20

statenvoorstel 401212

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sportaccommodaties Flevoland

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland

1. Doel van deze beleidsregel

In deze beleidsregel wordt aangegeven op basis van welke criteria een aanvraag voor een sportaccommodatie wordt beoordeeld en of deze in aanmerking komt voor provinciale subsidiëring.

2. Doel van subsidiëring Sportaccommodaties

Een sportaccommodatie is een binnen- of buitenlocatie waar in georganiseerd verband wordt gesport. De provincie wil met deze subsidiepost bijdragen aan en het stimuleren van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau. De provincie Flevoland wil sportaccommodaties subsidiëren die een regionale, provinciale of landelijke betekenis hebben en daardoor meer dan van lokaal belang zijn.

3. Algemene beoordeling

 • -

  Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006..

 • -

  De provinciale subsidie zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is om het tekort dat er zonder de provinciale subsidie is te dekken.

 • -

  De provinciale subsidie zal niet hoger zijn dan de gemeentelijke bijdrage. Bij uitzondering en bij uitzonderlijk belang voor de provincie Flevoland kan het College van Gedeputeerde Staten van deze voorwaarde afwijken.

4. Beoordeling met betrekking tot de doelstellingen van het provinciaal beleid ten aanzien van Sportaccommodaties.

 • -

  De accommodatie staat in Flevoland.

 • -

  Zowel nieuwbouw van een accommodatie is subsidiabel als de verbouw of uitbouw van een bestaande accommodatie.

 • -

  De accommodatie moet na de verbouw/nieuwbouw toegankelijk zijn bevonden voor mensen met een handicap (Internationale Toegankelijkheids Symbool).

 • -

  De verbouw of nieuwbouw van de accommodatie draagt bij aan het stimuleren van sport.

 • -

  De verbouw of nieuwbouw draagt bij aan de sociale kwaliteit van Flevoland.

 • -

  De accommodatie is of wordt een belangrijke toevoeging aan het Flevolandse sportvoorzieningenniveau.

 • -

  De accommodatie en/of de van de accommodatie gebruik makende vereniging(en) hebben of krijgen met de verbouw/nieuwbouw een meer dan regionale uitstraling.

 • -

  De accommodatie dient in elk geval geschikt te zijn voor minimaal (boven)regionale wedstrijden.

5. Ingangdatum van de Beleidsregel Sportmanifestaties

Deze beleidsregel treedt per 1 april 2005 in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf de hier genoemde datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel beoordeeld.

 

Secretaris en voorzitter