Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Noord-Beveland 2009/2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Noord-Beveland 2009/2010
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Noord-Beveland 2009/2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8
 2. Wet werk en bijstand, art. 36
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-201201-01-201209-11-2012intrekking

25-10-2012

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2012, 45

20121025/9
01-07-2010Nieuwe regeling

27-05-2010

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2010, 28

20100527/10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Noord-Beveland 2009/2010

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Wet: Wet werk en bijstand

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland

c. netto bijstandsnorm: de op de gezinssituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 21 van de wet plus volledige gemeentelijke toeslag, exclusief eventuele heffingskortingen

d. laag inkomen: een ononderbroken netto (gezins-)inkomen dat niet hoger is dan 116% van de in artikel 21 van de wet vermelde bijstandsnormen

e. langdurigheidstoeslag: toeslag zoals bepaald in artikel 4 van deze verordening

f. vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet

g. langdurig: gelijk aan de duur van de referteperiode

h. referteperiode: - 36 maanden voorafgaand aan de peildatum voor een 21-jarige;

                                - 48 maanden voorafgaand aan de peildatum voor een 22-jarige;

                                - 60 maanden voorafgaand aan de peildatum voor een 23-jarige en oudere.

i. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat

j. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

k. WSF 2000: Wet Studiefinanciering

l. WIJ: Wet Investeren in Jongeren

Hoofdstuk II Doelgroep en voorwaarden

Artikel 2 Laag inkomen vanaf 1 januari 2012

Tot de doelgroep van deze regeling behoren personen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar die langdurig beschikken over een inkomen tot 110% van de netto bijstandsnorm en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Artikel 3 Geen recht

Geen recht op een langdurigheidstoeslag hebben diegenen die:

1. jonger zijn dan 21 jaar of ouder zijn dan 65 jaar;

2. ten tijde van de peildatum niet in Noord-Beveland woonachtig zijn;

3. beschikken over een hoger vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet;

4. op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de WTOS of de WSF 2000 ontvangen of hebben genoten;

5. gedurende de referteperiode op jaarbasis meer inkomsten heeft ontvangen dan het bedrag als bedoeld in artikel 4, lid 1 van deze verordening.

6. op de peildatum of in de 12 maanden daaraan voorafgaand in een verpleeghuis verbleven.

7. op de peildatum of in de 12 maanden daaraan voorafgaand geen vaste woon- of verblijfplaats hadden.

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1

  De hoogte van de langdurigheidstoeslag is gelijk aan 38% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief gemeentelijke toeslag per maand en inclusief vakantietoeslag, naar boven afgerond op hele tientallen.

 • 2

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 13, eerste lid van de wet en artikel 42 van de WIJ, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3

  De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt jaarlijks door het college aangepast.

Artikel 5 Regelingen in verband met de wijzigingen in de Wwb en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012

 

Artikel 5a Wijziging betekenis begrippen

Waar in deze verordening wordt gesproken van "gehuwde(n)" of  "gehuwdennorm" hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als "gezin", bedoeld in artikel 4, respectievelijk "gehuwdennorm", bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de wet.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 6 Uitvoering

Het college stelt beleidsregels vast voor de uitvoering van deze regeling.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze wijziging van de verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Langdurigheidstoeslag Noord-Beveland 2009/2010".