Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Marktcommissie gemeente Moerdijk
CiteertitelReglement Marktcommissie gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 Gemeentewet, artikel 1, sub k en artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk en de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2012Nieuwe regeling

26-06-2012

Moerdijkse Bode week 28, 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk

 

Het college van burgemeester en wethouders, in haar vergadering van 26 juni 2012,

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 1, sub k en artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk en de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en),

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

REGLEMENT MARKTCOMMISSIE GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement is van toepassing op de door het college ingestelde marktcommissie.

Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  De marktcommissie moet uit minimaal 7 leden bestaan.

 • 2.

  Lid van de marktcommissie kunnen zijn:

  • a.

   Vertegenwoordigers van de vaste standplaatshouder van de warenmarkt (maximaal 4 personen);

  • b.

   Vertegenwoordigers van de consumenten (maximaal 2 personen);

  • c.

   Vertegenwoordigers van de gemeente Moerdijk (maximaal 2 personen);

  • d.

   Vertegenwoordiger van de plaatselijke middenstand (maximaal 1 persoon);

  • e.

   De marktmeester en/of diens plaatsvervanger (maximaal 2 personen);

  • f.

   Vertegenwoordiger van de centrale vereniging van de ambulante goederen (maximaal 1 persoon);

  • g.

   Kramenexploitant (maximaal 1 persoon);

  • h.

   De portefeuillehouder marktzaken.

Artikel 3. Voorzitter

De voorzitter van de marktcommissie is de wethouder die de marktzaken in zijn of haar portefeuille heeft. Als plaatsvervangend voorzitter treedt op de vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk.

Artikel 4. Adviseur

De voorzitter van de marktcommissie kan personen aanwijzen/uitnodigen die als adviseur aan de marktcommissie worden toegevoegd. Ieder lid van de marktcommissie kan schriftelijk of telefonisch een verzoek indienen.

Artikel 5. Secretaris

Een vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk verzorgt de secretariaatswerkzaamheden.

Artikel 6. Vergoeding marktcommissie

Aan het lidmaatschap van de marktcommissie worden geen financiële vergoedingen verbonden.

Artikel 7. Taken marktcommissie

De volgende taken worden aan de marktcommissie toebedeeld:

 • 1.

  Het behartigen van de belangen van de warenmarkt en de ambulante handel in de meest brede zin;

 • 2.

  Het zowel gevraagd als op eigen initiatief adviseren aan het college inzake het creëren van een verantwoord evenwicht tussen de warenmarkt, winkeliers en de consumenten;

 • 3.

  Het zowel gevraagd als op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college inzake de beleidstechnische kenmerken betreffende de warenmarkt;

 • 4.

  Adviseren bij toewijzing om verplaatsingen en/of nieuwe vergunningen.

Artikel 8. Toewijzing dagplaats

De vergaderingen zijn openbaar. Per jaar worden 4 vergaderingen vastgelegd, met dien verstande

dat de marktcommissie minimaal 2 maal per jaar bijeenkomt. Daarnaast is er een mogelijkheid om

een schriftelijk of telefonisch verzoek in te dienen bij de voorzitter, om een vergadering in te plannen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Het reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk treedt in werking op de eerste dag gelegen na de mededeling van de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Het reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 10. Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 26 juni 2012,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs