Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Feesttentenregeling 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFeesttentenregeling 2010
CiteertitelFeesttentenregeling 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling (tevens intrekking feesttentenregeling 2009)

03-11-2009

Weekblad Parkstad

2009/34958

Tekst van de regeling

Intitulé

Feesttentenregeling 2010

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanmelding van het feest

Burgemeester en wethouders van Heerlen brengen ter kennis aan het plaatselijke verenigingsleven, scholen en organisatoren van evenementen dat degenen, die van plan zijn in de loop van het jaar 2010 een feest te organiseren in een feesttent, dit voornemen dienen te melden vóór 15 december 2009.

In deze regeling wordt verstaan onder:

feest: een evenement/vermakelijkheid in een feesttent, waarbij op een of meerdere dagdelen drank wordt verstrekt en/of muziek ten gehore wordt gebracht;

feesttent: een tijdelijk bouwsel dat geplaatst wordt (al of niet aangebouwd) ter gelegenheid van een te houden feest;

buurt: één van de 23 gebieden, waarin deze regeling het grondgebied van Heerlen onderverdeelt (zie B) ten behoeve van een evenwichtige spreiding van de feesten;

locatie: een voor het houden van een feest geschikte plaats en het daaromheen liggende gebied met een straal van 50 meter .

Bij de aanmelding dient het college medegedeeld te worden:

 • a.

  de reden van de te houden festiviteit

 • b.

  de buurt en de locatie van de feesttent

 • c.

  de data van de festiviteiten

 • d.

  de randactiviteiten

Degenen die reeds een verzoek hebben ingediend behoeven dit niet opnieuw te doen.

A. termijn aanvraag principetoestemming.

Aanvragen voor het houden van een feest in 2009 als bedoeld in deze regeling, moeten vóór 15 december 2009 zijn ingediend bij ons college, waarbij wij ons de bevoegdheid voorbehouden bij meerdere aanmeldingen per buurt voor dezelfde locatie te bemiddelen om bijvoorbeeld tot één gezamenlijk feest te komen.

Mocht geen overeenstemming worden bereikt, dan zullen wij alsnog aan één aanvrager een principetoestemming verlenen. Bij deze beslissing zullen wij o.a. laten meewegen:

 • §

  de reden voor de festiviteiten;

 • §

  of er al wordt samengewerkt tussen diverse verenigingen;

 • §

  het aantal malen dat de aanvragers reeds een dergelijk feest hebben kunnen organiseren;

 • §

  de evaluatie van evenementen in 2009.

Ons college neemt bij deze overwegingen het standpunt in dat elke vereniging in beginsel de mogelijkheid moet hebben een feest te kunnen houden.

B. Aantal en vaststelling locatie festiviteiten.

Daar de opzet van deze regeling is het terugbrengen van overlast voor de omgeving tot een acceptabel niveau, zal toestemming worden verleend voor het houden van één feest per locatie met een maximum van 2 per buurt per jaar.

Bij meerdere aanvragen voor feesten in een en hetzelfde weekeinde in één buurt zal het college het weekeinde toewijzen, waarin het feest gehouden mag worden. In verband hiermee adviseren wij organisatoren geen enkel contract af te sluiten (dan wel op eigen risico) alvorens een principetoestemming dezerzijds is verleend. Het college kan de locatie voor een feesttent vaststellen in afwijking van de plaats welke in het verzoek staat vermeld.

De gemeente Heerlen is voor deze regeling onderverdeeld in de volgende buurten:

In het stadsdeel Hoensbroek (1 ):

10 Maria Gewanden -Ter Schuren 11 Mariarade

12 Hoensbroek- De Dem 13 Nieuw Lotbroek

14 De Koumen

In het stadsdeel Heerlerheide (2):

20.Vrieheide -De Stack 21 Heerlerheide-Passart

22 Heksenberg 23 de Hei

24 Rennemig -Beersdal

In het stadsdeel Heerlen-Stad (centrum) (3):

30 Zeswegen -Nieuw Husken

31 Schandelen –Grasbroek-Musschemig

32 Meezenbroek -Schaesbergerveld -Palemig 33 Heerlen-Centrum

34 Eikenderveld 35 Woonboulevard -Ten Esschen

36 Welten -Benzenrade 37 Bekkerveld -Aarveld

38 Caumerveld- Douve Weien 39 Molenberg

In het stadsdeel Heerlerbaan (4 ):

40 Heerlerbaan-Centrum 41 Heerlerbaan-schil

42 Beitel

Het feest dient gehouden te worden in de buurt waarin de vereniging of organisatie is gevestigd en op een locatie die in verband met de geluidsoverlast zover mogelijk van de woonbebouwing is gelegen. Een uitzondering zal voor wat de buurtindeling betreft, worden gemaakt voor die feesten waarbij evenementen worden gehouden die qua locatie gebonden zijn, b.v. motorwegraces of -cross.

Bijzondere omstandigheden kunnen het wenselijk maken dat van het gestelde in deze paragraaf wordt afgeweken en dat op een en dezelfde locatie (niet gelegen in een woonomgeving) meer dan één feest gehouden wordt. Deze omstandigheden kunnen onder meer gelegen zijn in de reden, de opzet, en de duur van het feest. Aan de hand van elke aanvrage beoordeelt ons college of afwijking van deze regeling geboden is, waarbij in ieder geval de te verwachten overlast voor de omgeving bij de besluitvorming wordt meegenomen.

C. Beperking tijdstippen voor het houden van een feest.

 • §

  Vanaf 7 dagen onmiddellijk voorafgaande aan en tijdens de kermis te Hoensbroek zal geen vergunning worden verleend voor het houden van tentfeesten in het stadsdeel Hoensbroek (buurten 10 t/m14);

 • §

  vanaf 7 dagen onmiddellijk voorafgaande aan en tijdens de kermis in Heerlen-Centrum zal geen vergunning worden verleend voor het houden van tentfeesten in het stadsdeel Heerlen-Stad en Heerlerbaan (buurten 30 t/m42);

 • §

  vanaf 7 dagen onmiddellijk voorafgaande aan en tijdens de kermis te Heerlerheide zal geen vergunning verleend worden voor het houden van tentfeesten in het stadsdeel Heerlerheide (buurten 20 t/m24);

 • §

  geen vergunning voor het houden van tentfeesten zal worden verleend vóór de nacht van 31 december 2009 op 1 januari 2010;

D. Beperking aantal feestdagen.

Toestemming zal gegeven worden voor feesten van maximaal 3 aaneengesloten dagen. Hiervan kan ons college afwijken indien de aard van het feest hiertoe aanleiding geeft. Hierbij kan worden gedacht aan een schoolfeest waarbij de festiviteiten meer dan drie dagen omvatten, maar meer overdag dan in de avonduren zullen plaatsvinden. Ook is het mogelijk indien het een officieel bestaansfeest van de vereniging en of stichting betreft (dit is na 25, 40, 50, 60, 75, 100, 125 jaar etc. en voor carnavalsverenigingen geldt een vermenigvuldigingsfactor van 11 jaar bijv. 11, 22, 33 etc.) uit financieel en organisatorisch oogpunt de donderdag te gebruiken voor een receptie en/of reünie. Deze dag dient een besloten karakter te hebben. Bovendien worden aan de verleende ontheffingen/vergunningen voor de donderdag aanvullende voorschriften ter bescherming van de woonomgeving en het leefklimaat verbonden. (o.a. met betrekking tot de beperking van de eindtijd van het feest en de toegestane geluidsnormen voor het maken van muziek)

E. Kermisattracties.

Geen toestemming zal worden verleend voor het plaatsen van kermisattracties, zoals draaimolens, schiettenten en dergelijke op de feestlocatie indien het feest 2 of 3 dagen of dagdelen plaatsvindt. Hierbij speelt het geen rol of de attractie door een kermisexploitant geëxploiteerd wordt.

Daarnaast zal ook geen toestemming worden verleend voor het plaatsen van kermisattracties in en bij de tent vanaf 14 dagen onmiddellijk voorafgaande aan en tijdens de kermis te Heerlen Centrum, Heerlerheide en Hoensbroek.

F. Bijkomende festiviteiten.

In beginsel zal aan de organisatie noch aan derden bij feesten van 2 of 3 dagen of dagdelen toestemming worden verleend voor het houden van braderieën, rommelmarkten, tonen oude ambachten, Luikse markten, antiekmarkten en fancy fairs binnen een loopafstand van 200 meter van de locatie. Deze activiteiten mogen wel in de tent plaatsvinden.

G. Vergoeding voor het in gebruik nemen van gemeentegrond.

De vergoeding voor het plaatsen van een feesttent op gemeentegrond bedraagt € 34,03 per dag of gedeelte van een dag dat de tent voor het publiek toegankelijk zal zijn. Deze vergoeding dient gezamenlijk met de aan de vergunning gekoppelde leges betaald te worden. Indien het terrein waarop de tent geplaatst wordt in beheer is bij de bestuurscommissie sport en recreatie dient de betaling van de vergoeding te geschieden conform de richtlijnen van deze commissie.

H. Sluitingstijden.

Als sluitingstijd geldt:

 • 1.

  24.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag tot en met die van donderdag op vrijdag;

 • 2.

  01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag tot en met die van zondag op maandag;

een half uur vóór sluitingstijd dient te worden gestopt met muziek en drankverkoop.

I. Bepalingen ter voorkoming van geluidsoverlast.

 • 1.

  Als maximaal toelaatbaar geluidsniveau voor de tent is vastgesteld 85 dB(A) gemeten in de accommodatie; meetpunt op 10 meter afstand van het orkestpodium (loodrecht gemeten);

 • 2.

  ter bepaling van het geluidsniveau dient een geluidsmeter in de accommodatie aanwezig te zijn; deze kan bij het gemeentebestuur gehuurd worden á € 4,54 per dag en tegen betaling van een waarborgsom van € 136,13; 

 • 3.

  bij herhaalde overtreding van de onder I.1 vermelde bepaling kan het maken van muziek voor de desbetreffende avond door een ambtenaar van gemeente Heerlen of namens de chef van het district Heerlen van de politieregio Limburg Zuid verboden worden.

J. V erstrekken zwakalcoholische dranken.

Voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet vereist.

Een verzoek om een dergelijke ontheffing dient tegelijkertijd met de definitieve aanvraag om vergunning voor het te houden feest door de organiserende vereniging te worden overgelegd.

K. EHBO

In de feesttent dient een EHBO-post aanwezig te zijn met gediplomeerde EHBO-ers (minimaal twee), welke duidelijk herkenbaar en vindbaar is voor de bezoekers.

l. Sanitaire voorzieningen

De organisatie dient er voor te zorgen dat voldoende hygiënische sanitaire voorzieningen in de directe omgeving van de feesttent voor de bezoekers aanwezig zijn (bijv. het plaatsen van mobiele toiletten).

M. Tenten

De tenten die geplaatst worden dienen gekeurd te zijn door een erkende instantie (bijv. Liftinstituut, TNO, Tüv etc.) Tevens dient van iedere tent een bouwboek aanwezig te zijn. Dit bouwboek dient tenminste te bevatten gedetailleerde gegeven die aantonen hoe stevig de constructie is (bestand tegen wind, eigen gewicht, verankeringen en dergelijke). Het te gebruiken tent/zeildoek dient gekeurd te zijn op brandwerendheid (minimale aantoonbare keuringsklasse M2 of Din 4102 B1).