Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening winkeltijden Hengelo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Hengelo 2005
CiteertitelVerordening winkeltijden Hengelo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-200508-03-2013Nieuwe regeling

08-03-2005

Typisch Hengelo, 09-09-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Hengelo 2005

 

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • c.

  stadsdelen: als twee afzonderlijke stadsdelen worden aangemerkt de binnenstad enerzijds en alle overige wijken anderzijds, een en ander zoals aangegeven in de bij deze verordening behorende kaart "Wijk/buurt indeling 1995".

Artikel 2 - Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk stadsdeel binnen de gemeente afzonderlijk.

 • 3.

  De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid geldt tussen 10.00 en 22.00 uur.

Artikel 3 - Procedure vaststelling koopzondagen

 • 1.

  Belanghebbenden worden uiterlijk 15 juni van elk jaar verzocht voor 1 september schriftelijk voorstellen voor koopzondagen in het daarop volgende jaar te doen. Belanghebbenden zijn:

  • a.

   plaatselijke winkeliers- en ondernemersverenigingen;

  • b.

   individuele ondernemingen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders inventariseren de wensen en doen een voorstel voor overleg en advies aan de Commissie Commerciële Voorzieningen (CCV).

 • 3.

  Mede op basis van het advies van de CCV stellen burgemeester en wethouders uiteindelijk de koopzondagen vast.

 • 4.

  Publicatie van het besluit vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats, evenals de beantwoording van de schriftelijk ingediende voorstellen.

Artikel 4 - Criteria vaststelling koopzondagen

 • 1.

  In de vaststelling van koopzondagen voor de binnenstad wordt in volgorde van prioriteit de voorkeur gegeven aan:

  • a.

   evenementen waarbij zoveel mogelijk ondernemers uit het gehele stadsdeel actief zijn betrokken en die het promotionele belang van de gehele stad dienen.

  • b.

   landelijk, regionaal of locaal georganiseerde branche-activiteiten.

  • c.

   evenementen die op het niveau van de straatvereniging worden georganiseerd.

 • 2.

  In de vaststelling van koopzondagen voor de overige wijken wordt in volgorde van prioriteit de voorkeur gegeven aan evenementen georganiseerd op de bedrijventerreinen, waarbij prioriteit wordt toegekend aan landelijk, regionaal of locaal georganiseerde branche-activiteiten.

 • 3.

  Per stadsdeel wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van koopzondagenover het kalenderjaar.

 • 4.

  Een activiteit georganiseerd door een afzonderlijke ondernemer wordt niet aangemerkt als evenement.

Artikel 5 - Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van

  • a.

   de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur en

  • b.

   het in artikel 2, eerste lid onder b van de wet vervatte verbod voor Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december van 19.00 tot 22.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 5 winkels ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient op zon- en feestdagen gesloten te zijn van 00.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en de Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 - Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situatiesals bedoeld in artikel 4 van de wet

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag van 10.00 tot 22.00 uur, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:

  • a.

   feestelijkheden en bijeenkomsten indien deze een cultureel of sociaal doel hebben,veilingen en vertoningen op het gebied van mode met betrekking tot kleding en schoeisel.

  • b.

   manifestaties die ten minste 3 en ten hoogste 22 dagen duren en waaraan op nationale of regionale schaal ten minste tien ondernemers actief deelnemen.

  • c.

   het uitstallen van verzamelobjecten zoals mineralen, munten en penningen.

  • d.

   het uitstallen van niet fabrieksmatig vervaardigde kunstvoorwerpen door of voor rekening van de vervaardiger daarvan.

  • e.

   manifestaties waarbij uitsluitend gebruikte auto's, gebruikte motorfietsen en/of gebruikte caravans worden uitgestald, indien daaraan door ten minste 5 ondernemers actief wordt deelgenomen.

  • f.

   wijk- en buurtgerelateerde evenementen en feestelijkheden in wijk- en buurtwinkelcentra, niet bedoeld zijn winkelcentra op bedrijventerreinen, waarbij per winkelcentrum éénmaal per jaar een ontheffing kan worden verleend.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt, indien deze betrekking heeft op een winkel, steeds het voorschrift verbonden, dat in die winkel gedurende de tijd, dat deze ingevolge de ontheffing geopend mag zijn, geen andere goederen dan die, voor het uitstallen waarvan ontheffing is verleend, zullen worden te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd.

Artikel 7 - Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 - Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan gebieden aanwijzen waar de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag individueel ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 4.

  De ontheffing als bedoeld in lid 3 kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of deopenbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 - Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 10 - Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college vanburgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelderechtverkrijgende.

Artikel 11 - Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenenvan de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 12 - Intrekking oude verordening en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Hengelo 1997, vastgesteld op 24 juni 1997, gewijzigd op 2 maart 1999, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Verordening Winkeltijden Hengelo 2005 treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Hengelo 2005".

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo in zijn openbare vergadering van 8 maart 2005

Artikelsgewijze toelichting Verordening winkeltijden Hengelo 2005  

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag en ook op 31 december na 19.00 uur is winkelopenstelling mogelijk gemaakt. In de onderhavige verordening wordt Hengelo verdeeld in twee stadsdelen: de binnenstad en de overige wijken.

 

Artikel 2 - Zon- en feestdagenregeling

Voor zon- en feestdagen geldt in principe een verplichte sluiting. Voor maximaal 12 zon- en feestdagen per stadsdeel perjaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod door deze dagen aan te wijzen als zogenaamde koopzondagen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de koopzondagen geldend voor de binnenstad en de koopzondagen voor de wijken buiten de binnenstad. Met deze verdeling van aan te wijzen koopzondagen wordt tegemoet gekomen aan de volstrekt verschillende voorkeuren van de binnenstadsondernemers enerzijds en de ondernemers op bedrijventerreinen anderzijds voor zover het koopzondagen betreft. Bij het aanwijzen van de koopzondagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- zoveel mogelijk koopzondagen gezamenlijk, om het totale aantal koopzondagen beperkt te houden.

- zorgen voor eenduidigheid naar de consument, bijvoorbeeld elke laatste zondag van de maand koopzondag.

- zoveel mogelijk rekening houdend met de verschillende wensen van de ondernemers De winkels kunnen op koopzondagen van 10.00 tot 22.00 uur geopend zijn.

 

Artikel 3 - Procedure vaststelling koopzondagen

Per kalenderjaar stellen burgemeester en wethouders de koopzondagen vast volgens de volgende procedure:

 

 • 1.

  uiterlijk 15 juni worden plaatselijke winkeliers- en ondernemersverenigingen, alsmede ondernemingen die in het voorafgaande jaar een schriftelijk voorstel voor een koopzondag hebben ingediend per brief gevraagd schriftelijk voor 1 september voorstellen te doen voor koopzondagen.

 • 2.

  tegelijkertijd wordt via de gemeentelijke advertentie een oproep geplaatst waarin overige belanghebbenden worden gevraagd voor 1 september schriftelijk voorstellen in te dienen.

 • 3.

  de ontvangen aanvragen worden geïnventariseerd en aan de hand van de criteria beoordeeld, waarna een voorstel voor overleg en advies wordt ingebracht in de Commissie Commerciële Voorzieningen.

 • 4.

  nadat de Commissie Commerciële Voorzieningen het advies aan burgemeester en wethouders heeft vastgesteld, wordt het advies in het kader van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 4 weken ter inzage gelegd teneinde belanghebbenden de gelegenheid te geven hun zienswijze kenbaar te maken. Publicatie van de inhoud van het advies vindt plaats door middel van de gemeentelijk advertentie.

 • 5.

  mede op grond van het advies van de CCV en overwegende de reacties van belanghebbenden stellen burgemeester en wethouders de koopzondagen vast.

 • 6.

  nadat de koopzondagen door burgemeester en wethouders zijn vastgesteld wordt de aanvragers het besluit toegezonden en vindt publicatie plaats in de gemeentelijke advertentie. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 4 - Criteria vaststelling koopzondagen

De criteria voor de vaststelling van de koopzondagen zijn per stadsdeel aangegeven. Uitgangspunt is dat in de binnenstad jaarlijks zes koopzondagen worden georganiseerd, bij voorkeur gecombineerd met evenementen. Daarna wordt gelegenheid gegeven aan de organistatie van branche-gerichte activiteiten op koopzondagen. Op dergelijke zondagen kunnen evenwel alle winkels geopend zijn. Dat geldt ook ten aanzien van de zondagen die voor evenementen op straatniveau worden aagewezen.

 

Ook in de overige wijken kunnen jaarlijks zes koopzondagen worden georganiseerd. In de vaststelling van de koopzondagen wordt de voorkeur geven aan evenementen georganiseerd op bedrijventerreinen, waarbij prioriteit wordt toegekend aan landelijk, regionaal of locaal georganiseerde branche-activiteiten.

 

Voorheen genoten de aanvragen van wijk- en buurtwinkelcentra de voorkeur. Het is gebleken dat aanvragen voor een koopzondag in de wijkwinkelcentra verbonden zijn aan een evenment die op de wijk gericht is. Het doel van deze koopzondagen is niet zozeer het openstellen van de winkels, maar het organiseren van een wijkevenement, als braderie en andere activiteiten. De laatste jaren is gebleken dat de aanvragen van de wijkwinkelcentra de aanvragen van de bedrijventerreinen beperken. De dagen die de wijkwinkelcentra aanvragen zijn niet interessant voor de bedrijven op de bedrijventerreinen. Vanuit dit oogpunt is besloten de aanvragen van de wijk- en buurtcentra te beschouwen als een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

 

Voor alle koopzondagen geldt dat activiteiten die door één enkele ondernemer worden georganiseerd in het kader van de onderhavige verordening niet als zodanig worden aangemerkt.

 

Artikel 5 - Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

Een avondwinkel kan op zondagen, feestdagen en de zogenaamde 19-uur dagen (Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december) geopend zijn. Om de zondagsrust te waarborgen moet de winkel op zon- en feestdagen gesloten zijn tussen 00.00 en 16.00 uur. Ten aanzien van de werkdagen geldt voor avondwinkels ook de hoofdregel van de wet dat ze tussen 06.00 en 22.00 uur onbeperkt open mogen zijn.

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor 1 avondwinkel per 15.000 inwoners en daarmee voor maximaal 5 avondwinkels. Deze avondwinkels zullen verspreid over de stad gevestigd kunnen worden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op reeds bestaande winkelconcentraties en andere functies met een avondopenstelling.

 

Artikel 6 - Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Artikel 6 is gebaseerd op artikel 4 van de wet en grijpt terug op artikel 10 van de Winkelsluitingswet 1976 alsmede het Besluit gemeentelijke ontheffingen Winkelsluitingswet 1976. Dit besluit heeft altijd goed gefunctioneerd en de essentie daarvan is opgenomen in dit artikel.

 

Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen tot het organiseren van bepaalde manifestaties, uitstallingen en beurzen op zon- en feestdagen. Het maakt daarbij geen verschil of de goederen daarbij uitsluitend ter bezichtiging worden getoond danwel ter verkoop worden aangeboden. De Winkeltijdenwet maakt dat onderscheid tegenwoordig niet meer. In de praktijk is dit onderscheid niet werkbaar gebleken. Shows, (ruil-)beurzen en tentoonstellingen waarbij goederen worden getoond aan particulieren c.q. worden uitgestald vallen derhalve onder de werkingssfeer van de Winkeltijdenwet.

 

Ontheffing kan verleend worden om buiten de reguliere winkeltijden shows en beurzen (w.o. antiekbeurzen) te organiseren. Ten einde oneerlijke concurrentie met de reguliere detailhandel te voorkomen en mede om het speciale karakter van dergelijke manifestaties te handhaven is een aantal aanvullende eisen gesteld.

 

Een andere ontheffingsmogelijkheid bestaat voor het organiseren van manifestaties rondom dieren, planten, bloemen of verzamelobjecten (stripboeken, speelgoedautootjes en dergelijke) en het uitstallen van niet fabrieksmatig vervaardigde kunstvoorwerpen. Aan de onder b en c bedoelde uitstallingen worden lichtere eisen gesteld aangezien de aard van de objecten minder ongewenste concurrentie zal oproepen.

 

Het uitstallen van gebruikte auto's, motorfietsen of caravans (occasion-shows) waaraan vaak op regionale schaal wordt deelgenomen is in deze branche nog altijd van belang om de verkoop van deze goederen te bevorderen.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een éénmalige ontheffing per jaar voor wijk- en buurtwinkecentra, die wijk- en buurtgerelateerde feestelijkheden dan wel evenementen willen organiseren. Te denken valt hier aan een braderie of wijkdag, waarbij de winkels in het desbetreffende gebied geopend kunnen zijn. Tot de wijk- en buurtwinkelcentra behoren niet de winkels of winkelcentra op bedrijventerreinen.

 

Ten aanzien van alle evenementen en activiteiten waaraan een minimum aantal deelnemers is gesteld geldt dat de deelname actief moet zijn in die zin dat de betreffende ondernemers aanwezig moeten zijn op het evenement en daarin actief moeten opereren.

 

Artikel 7 - Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 

Artikel 8 - Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden.

 

Per geval is een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

 

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

 

In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is voor een aantal overige vormen van detailhandel afwijkende openstellingsuren geregeld.

 

Artikel 10 - Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

 

Artikel 12 - Intrekking oude verordening en inwerkingtreding

De wet kent geen overgangsregeling. Ook in de verordening is geen overgangsbepaling opgenomen.