Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Nadere regels voor het hebben van terrassen - 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het hebben van terrassen - 2010
CiteertitelNadere regels voor het hebben van terrassen - 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201001-01-2010Nieuwe regeling

19-01-2010

Hofnieuws, 27-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het hebben van terrassen - 2010

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, van de gemeente Hof van Twente;

 

Overwegende dat op grond van artikel 2:10 lid 4 Algemeen plaatselijke verordening gemeente Hof van Twente bij besluit van het college d.d. 1 september 2009 de terrasvergunningplicht is afgeschaft;

 

Overwegende dat het vanuit de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte wenselijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het hebben van een terras als bedoeld in artikel 2:10 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hof van Twente;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende “Nadere regels voor het hebben van terrassen – 2010” (hierna Nadere regels):

 

Juridisch kader

Artikel 2:10 APV luidt:

 • 1.

  Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 3.

  Het college kan categorieën van voorwerpen aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid niet geldt.

 

Artikel 2:10 APV ziet op terrassen die op de weg of op bijbehorend weggedeelte (zoals bijvoorbeeld een trottoir) zijn gelegen en die openstaan voor het openbaar verkeer. In sommige gevallen kan dit tevens privé grond (eigen terrein) betreffen, namelijk wanneer die grond (trottoir) openstaat voor het openbare verkeer. Onderstaande Nadere regels zien zowel op terrassen bij horeca- inrichtingen als terrassen bij winkels, cafetaria’s, bakkers etc. Bij het opstellen van de Nadere regels is een inspraakprocedure gevolgd en is aansluiting gezocht bij de bestaande terrassituaties.

 

Overige wettelijke kaders

Onderstaande Nadere regels zien op regulering van de veiligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Terrashouders dienen zich daarnaast te houden aan bepalingen in andere wetten en regelingen die andere belangen dienen. Zo dient een terrashouder op grond van de APV zijn terras om 01.00 uur te sluiten en een terras bij een winkel dient zich te houden aan de sluitingstijden genoemd in de Winkeltijdenwet. Een terras mag tevens niet in strijd komen met de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. Doorgaans zijn terrasschotten, terrasoverkappingen en dergelijke bouwvergunningplichtig.

 

Begripsomschrijving

 • 1.

  Inrichting; elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

 • 2.

  Terras; een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

 • 3.

  Weg (als verwoord in artikel 1:1 onder b APV): alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

 • 4.

  Plein: onbebouwde ruimte van enige uitgestrektheid.

 • 5.

  Trottoir: Een deel van de verkeersinfrastructuur. Het is een verhoogd of afgescheiden deel van de weg dat is bedoeld voor gebruik door voetgangers.

 

Nadere regels op grond van artikel 2:10 lid 3 APV

 

Artikel 1 Duur

Terrassen mogen gedurende het gehele kalenderjaar worden geplaatst en geopend zijn volgens de tijden in de Algemeen plaatselijke verordening waar het horeca betreft en volgens de Winkeltijdenwet waar het terrassen bij winkels, bakkers etc betreft.

Artikel 2 Locatie terras

 • 1.

  Afhankelijk van de ligging van de inrichting en het bepaalde in het Activiteitenbesluit of het bepaalde in de Milieuvergunning, mag een terras alleen direct grenzend aan de voor-, zij- en/of achtergevel van de eigen inrichting worden ingenomen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2.

  Wanneer een terras op eigen terrein is gelegen mag van het eerste lid van dit artikel, met uitzondering van het bepaalde in het Activiteitenbesluit, worden afgeweken.

 • 3.

  Op openbare pleinen mag alleen terras worden ingenomen door horeca-inrichtingen met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel en met inachtneming van artikel 3 lid 2 en 5 van deze Nadere regels.

Artikel 3 Maximale omvang van het terras

 • 1.

  Een terras mag niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de inrichting, waartoe het terras behoort, inclusief de uitklapbreedte van parasols. Bij evenementen kunnen afwijkingen worden toegestaan in overleg met de gemeente.

 • 2.

  Ten aanzien van de diepte van het terras geldt dat:

  • a)

   Een terras mag worden geplaatst als er voor voetgangers en rolstoelgebruikers een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter overblijft op het trottoir tussen het terras en de fysieke dan wel visueel aangegeven rijbaan.

  • b)

   De diepte, gemeten vanaf de voor-, zij- en/of achtergevel, van terrassen op openbare pleinen niet meer dan 6 meter mag bedragen.

 • 3.

  Artikel 3 lid 2 van deze Nadere regels is niet van toepassing op terrassen gelegen op privé-grond onder de voorwaarde dat zij niet zijn gelegen op of aan het trottoir.

 • 4.

  Artikel 3 lid 2 van deze Nadere regels is niet van toepassing op terrassen gelegen op een woonerf.

 • 5.

  De veiligheidseisen van artikel 6 van deze Nadere regels zijn onverkort van toepassing op de situering van alle soorten terrassen.

Artikel 4 Schoonhouden terras en directe omgeving

 • 1.

  De exploitant van een inrichting waar een terras wordt ingenomen, moet het terras en de directe omgeving van het terras te allen tijde in een nette staat houden.

 • 2.

  Het meubilair op het terras dient van een deugdelijke kwaliteit te zijn en dient in een goedestaat van onderhoud te verkeren.

Artikel 5 Hinder en overlast

 • 1.

  De terrashouder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergdkan worden om hinder en overlast, veroorzaakt door op het terras aanwezige bezoekers, tevoorkomen of te beperken.

 • 2.

  Het gebruik van het terras mag niet leiden tot hinder, schade of overlast voor derden. De regels uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing.

Artikel 6 Veiligheidseisen

 • 1.

  De ingang(en) en nooduitgang(en) moeten vrij blijven van obstakels.

 • 2.

  Het terras dient tijdens het gebruik als zodanig voldoende verlicht te zijn.

 • 3.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden enbereikbaar zijn voor hulpvoertuigen.

 • 4.

  De onbelemmerde doorgang (minimale breedte 3,50 meter en minimale hoogte 4.20 meter) voor voertuigen van brandweer, ambulance en politie, dient te allen tijde te worden gewaarborgd.

 • 5.

  De vluchtwegen van het pand, alsmede de aanliggende percelen, mogen door het terras niet worden belemmerd of geblokkeerd.

 • 6.

  Kabels en snoeren moeten indien deze over de vloer lopen, met goede plakstrips ofmatten worden vastgeplakt en zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

 • 7.

  Tafels, stoelen, meubels en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat eenvoldoende aantal tussenpaden van ten minste 0,6 meter breed wordt vrijgehouden,zodat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.

Artikel 7 Voorwerpen op het terras

 • 1.

  Parasols mogen niet de afmetingen van het terras overschrijden, moeten inklapbaarzijn en mogen niet in de gemeentegrond zijn verankerd, tenzij toestemming van de gemeente.

 • 2.

  Vuurkorven, fakkels, terrashaarden en dergelijke mogen worden geplaatst. Alleen schoon hout mag worden gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid exploitant

 • 1.

  De exploitant moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen, dat de gemeente en derden ten gevolge van het plaatsen en/of de aanwezigheid van het terras enterrasmeubilair schade lijden.

 • 2.

  Eventuele schade aan eigendommen van gemeente en/of derden moet op eerste aanzegging, binnen de daarbij te stellen termijn, door de exploitant worden vergoed.

Artikel 9 Overig

 • 1.

  Drank- en voedselverstrekking moet direct vanuit de inrichting plaatsvinden, tappunten en dergelijke op terrassen zijn niet toegestaan.

 • 2.

  Het verstrekken van alcoholhoudende drank is slechts toegestaan gedurende de tijden dat het horecabedrijf geopend mag zijn, mits het terras is opgenomen in de Drank- en Horecavergunning. Terrassen dienen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening om 01.00 uur te sluiten.

 • 3.

  Het is verboden drank te verstrekken aan personen, die geen gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen.

 • 4.

  Het terras dient steeds een behoorlijke aanblik te bieden en het terrein mag niet openige wijze worden beschadigd.

Artikel 10 Toezicht en naleving

 • 1.

  Met het toezicht op naleving van deze Nadere regels zijn de daartoe aangewezen ambtenaren belast.

 • 2.

  Aanwijzingen door of vanwege de Regiopolitie Twente, de gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaar, de brandweer dan wel door of namens de manager Openbare Werken, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 3.

  Bij geconstateerde overtredingen van deze Nadere regels geldt het volgende:

  1e overtreding: waarschuwing;

  2e overtreding binnen 2 weken: optreden op grond van 6:1 APV of op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Citeertitel

Deze Nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor het hebben van terrassen 2010”.

Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking op 1 januari 2010. Tegelijkertijd vervalt “Beleidsregels voor het hebben van terrassen 2004”.

 

 

Burgemeester van Hof van Twente,

H. Kok

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

 

de secretaris, de burgemeester,

drs. G. Twickler, H. Kok