Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBrandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en 146), en het Bouwbesluit 2012 (Stb 2011, 416 en 676)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Reimerswaal Informatie

12.008194

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

gelezen het voorstel van het college van 12 april 2012, voorstelnummer 12.008194

 

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en 146), en het Bouwbesluit 2012 (Stb 2011, 416 en 676)

Besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

c. kampeerterrein: een terrein, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen en kampeerhuisjes ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

d. jachthaventerrein: een terrein, geheel of gedeeltelijk ingericht, voor het tegen betaling afmeren van pleziervaartuigen aan steigers of kade of op het terrein gestald kunnen worden.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  a. meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

  b. aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

  c. aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4

  In afwijking op het gestelde in lid 1 is geen gebruiksvergunning vereist en kan worden volstaan met een melding voor zover het in lid 1 onder a. evenementen betreft waarbij niet meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn of een evenementenvergunning op grond van de "Algemeen Plaatselijke Verordening" is verleend. Uit oogpunt van brandveiligheid dient het evenement te voldoen aan de gebruikseisen zoals gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen, alsmede de Handreiking brandveiligheid evenementen.

 • 5

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Kampeerterreinen

Kampeerterreinen moeten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 9 Jachthaventerreinen

Jachthaventerreinen moeten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 10 Toezichthouders

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de brandweer en daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 11 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1 °.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2011 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2011 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2011 wordt beslist met toepassing van deze verordening

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Reimerswaal 2012.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment van in werking treding van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 15 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van de Brandbeveiligingsverordening 2012 vervallen alle voorgaande vastgestelde Brandbeveiligingsverordeningen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Reimerswaal van 24 april

1  

Brandveiligheidsvoorschriften kampeerterreinen zoals omschreven in de "Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen Zeeland 2007".

2  

Brandveiligheidsvoorschriften jachthaventerreinen zoals omschreven in de "Handreiking Brandveiligheid jachthaventerreinen".