Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Afvalstoffenverordening gemeente Heerde 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening gemeente Heerde 2011
CiteertitelAfvalstoffenverordening gemeente Heerde 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2013nieuwe regeling

13-12-2010

Schaapskooi 28-12-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 9 november 2010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerde 2005:

Artikel 1

 • A.

  Aan artikel 23 worden een aantal leden toegevoegd. Dit zodat het mogelijk gemaakt wordt voor de scholen binnen de gemeente om bedrijfsafvalstoffen in te zamelen en deze bij de Rova in te leveren.

  Het nieuwe artikel 23 komt te luiden:

Artikel 23 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de krachtens artikel 22 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Heerde.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald.

  • B.

   Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 38 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: “Afvalstoffenverordening gemeente Heerde 2011”

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d.13 december 2010.

griffier, voorzitter,