Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Nadere regels uitvoering Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels uitvoering Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010
CiteertitelNadere regels uitvoering Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2013nieuwe regeling

22-12-2009

Binnendijks, 23 januari 2010

Burgemeester en wethouders, 11 december 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels uitvoering Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (versie geldend sedert 1 januari 2010)

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

gezien het voorsteld d.d. 11 december 2009

gelet op artikel 36, lid 2 en artikel 61 van de Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

besluit:

 

  • 1.

    de financiële compensatie als bedoeld in artikel 36, eerste lid onder b. vast te stellen op 6,5% van de WOZ-waarde van de woonruimte waarvoor de onttrekkingsvergunning is aangevraagd;

  • 2.

    Wooncompagnie en Woonzorg Nederland te mandateren om voor door hen te verhuren woningen een huisvestingsvergunning te verlenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en wethouders van 22 december 2009

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris