Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Gemeente Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Gemeente Beesel
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk, inkomen en zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 1
 3. Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201101-01-201101-01-2015nieuwe regeling

21-02-2011

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Gemeente Beesel

De raad van de gemeente Beesel,

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 17 januari 2011, inzake Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Gemeente Beesel,

gehoord de commissie algemene zaken,

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening,

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen, die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht.

besluit:

de volgende verordening vast te stellen

verordening WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING GEMEENTE BE E SEL

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van de gemeente gefinancierd traject waarin Wsw-geïndiceerden worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de wet;

  • c.

   GR WAA: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo van de gemeenten Venlo, Bergen en Beesel;

  • d.

   Wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente Beesel die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

  • e.

   Wsw-geïndiceerde: de ingezeten van de gemeente Beesel met een indicatie- of herindicatiebeschikking overeenkomstig artikel 11 van de wet.

  • f.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

Hoofdstuk 2 – Plaatsing en prioritaire doelgroepen

Artikel 2
 • 1.

  Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet aangehouden.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene, die het langst op de wachtlijst staat voorrang.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komen ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang en in volgorde zoals onderstaand zijn aangegeven, in aanmerking voor een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet indien:

  • a.

   de Wsw-geïndiceerde een inkomen heeft op basis van de Wet werk en bijstand (uitkering of overbruggingsbaan) of een wachtlijstvoortraject volgt of heeft gevolgd of;

  • b.

   de Wsw-geïndiceerde een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) ontvangt of;

  • c.

   de Wsw-geïndiceerde een stage in het kader van Voortgezet speciaal onderwijs volgt of;

 • 4.

  Plaatsing in een Wsw dienstverband kan alleen plaatsvinden als daarvoor ruimte in de taakstelling van de gemeente Beesel aanwezig is.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit artikel, indien toepassing ervan naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 – Uitvoering

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het GR WAA.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel 4 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel”.

Artikel 5 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 21 februari 2011 en werkt terug vanaf 1 januari 2011.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d., 21 februari 2011.

De griffier De voorzitter

drs. E. Apeldoorn-Feijts drs. L.M. Oord

Toelichting

In artikel 12 lid 2 van de wet is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen voor behandeling van de wachtlijst in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Bij verordening kan de raad de volgorde bepalen, waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet , in aanmerking worden gebracht. De gemeente Beesel maakt gebruik van deze bevoegdheid door middel van het vaststellen van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel. In artikel 2 van de verordening worden groepen aangewezen die bij voorrang in aanmerking komen voor plaatsing op de dienstbetrekking. Bij de keuze voor de in de verordening bepaalde prioritaire groepen spelen de volgende afwegingen een rol.

 • a.

  Personen met een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben geen middelen van bestaan en hebben veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het dienstverband op basis van de Wet sociale werkvoorziening is op de korte termijn de enige mogelijkheid om een zelfstandig inkomen te gaan verwerven. De belanghebbende worden vaak door de inzet van middelen uit de WWB in een voortraject geplaatst. Bij plaatsing in een zgn. overbruggingsbaan zijn er verwachtingen gewekt naar een definitieve plaatsing in een volwaardig Wsw dienstverband.

 • b.

  Jongeren met een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong) staan aan het begin van hun loopbaan. Plaatsing bij voorrang bevordert niet alleen op korte termijn een snelle mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Plaatsing bij voorrang biedt deze groep snel duidelijkheid over hun levensperspectief .

 • c.

  Voor de VSO stagiaire gelden dezelfde overwegingen als bij de Wajong. Daarnaast wordt voor deze kwetsbare groep een snelle aansluiting van onderwijs naar werk bereikt.

De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2011. In de uitvoering van de Wsw-plaatsingen is geanticipeerd op hetgeen in deze verordening is gesteld.

Door met name WWB-klanten met een Wsw indicatie bij voorrang vanuit een uitkering uit te laten stromen van de wachtlijst naar een Wsw dienstbetrekking komen WWB middelen vervroegd vrij, waarmee dan weer een volgende doelgroeper aan een overbruggingsbaan of Wsw baan kan worden geholpen.

Gemeente Beesel is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling WAA Venlo e.o., samen met de gemeenten Venlo en Beesel. Ook in de andere deelnemende gemeenten ligt eenzelfde (concept)verordening voor. Dat heeft tot voordeel dat er in het werkingsgebied eenzelfde uitvoering is gegarandeerd.

Conform de verordening cliëntenparticipatie WSW van de gemeente Beesel is deze verordening doorgenomen met de cliëntenraad WSW op 11 januari 2010. Inhoudelijk zal deze verordening in de vergadering van de cliëntenraad WSW op 1 februari aan de orde komen.