Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening tot wijziging van de "Verordening reiningingsheffing 2009" (3e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de "Verordening reiningingsheffing 2009" (3e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de "Verordening reiningingsheffing 2009" (3e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229
 2. Wet Milieubeheer, art, 15.33
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011wijziging, art. 5, 12 en tariefentabel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2009

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/DdeJ

Tekst van de regeling

Intitulé

“Verordening tot wijziging van de “Verordening reinigingsheffingen 2009” ( 3e wijziging)

De Raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland:

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

b e s l u i t ;

vast te stellen de volgende :

“Verordening tot wijziging van de “Verordening reinigingsheffingen 2009” ( 3e wijziging)

Artikel I

De in artikel 5 en artikel 12 genoemde tarieventabel wordt ingetrokken.

Artikel II

Vastgesteld worden de tarieven, zoals opgenomen in de als bijlage bij dit besluit gevoegde tarieventabel.

Artikel III

Artikel 9, lid 1. wordt als volgt gelezen: ‘In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later’.

Artikel IV
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 10 november 2011.

,de voorzitter

,de griffier

Bijlage 1 tariefentabel

 

TARIEVENTABEL

behorende bij de ‘Verordening reinigingsheffingen 2009’

 

 

 

Hoofdstuk 1   Maatstaf en tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1       De belasting bedraagt per perceel, per belastingjaar:                                          € 277,88    

 

1.2       De belasting bedraagt per perceel, per belastingjaar, indien daarvan door één persoon gebruik wordt gemaakt:                                                            € 193,90

 

De bovenvermelde tarieven hebben betrekking op één grijze, één groene

en één blauwe container container met een inhoud van 240 liter én een

KCA-box. Tevens is via gemeentewege één knipkaart beschikbaar gesteld

aan ieder huishouden.

 

1.3.1   De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. bedraagt voor elke volgende

extra container, voor normale afvalstoffen,van 240 liter

(bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen):                                                         € 65,95

 • 1.

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 bedraagt voor elke volgende    

extra container, voor g.f.t-afvalstoffen:                                                   € 46,80

 • 1.

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 bedraagt voor elke volgende

                        extra container voor partikulieren, bestemd voor papierafval, van 240 liter:€   7,50

 

 

            Hoofdstuk 2   Maatstaf en overige tarieven afvalstoffenheffing

 •     

 •  2.1.1     Het tarief bedraagt voor het inzamelen via de maandelijkse grofvuilroute van

 •                    huishoudelijke afvalstoffen of grof huishoudelijk huisvuil met een maximum

 van 2 m3, per keer (tarief is op basis van drie ‘knippen’) :                                € 24,60

2.1.2     Indien het tarief, zoals vermeld onder lid 1., niet in rekening wordt gebracht,

 zijn drie knippen van de knipkaart (zoals aangegeven in Hoofdstuk 4

 van deze tarieventabel) verschuldigd.

 

 •      2.1.3     Het tarief bedraagt voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval

 per kuub:                                                                                                       €  15,88

 

2.1.4       Voor de onder 2.1.3 bedoelde dienst is bovendien verschuldigd:

2.1.4.1     -voor ieder besteed uur, door een gemeentelijke medewerker:             €  36,00

2.1.4.2     -voor ieder besteed uur, voor een gemeentelijk tractiemiddel van;                      

1.      tariefcategorie A:                                                                                 €  46,60

               2.      tariefcategorie B:                                                                                 €  25,90

               3.      tariefcategorie C:                                                                                 €  10,40

 

(voor indeling: zie bijgaand overzicht: ‘tractiemiddelen’)

 

 

 Hoofdstuk 3   Maatstaf en tarieven reinigingsrechten

Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 

3.1       Het recht bedraagt per belastingjaar per container voor het beschikbaar stellen,

gebruikmaken dan wel ledigen van containers en het verwijderen van de

daarin verzamelde, (andere dan huishoudelijke) afvalstoffen:

 

3.1.1     voor een container met een inhoud van 240 liter;

 ten behoeve van groente-, fruit-, en tuinafval:                  € 118,92 Excl. BTW

 

3.1.2     voor een container met een inhoud van 240 liter;

 ten behoeve van normale afvalstoffen:                            € 148,60 Excl. BTW

 

3.2       Voor het achterlaten, door partikulieren, van banden op een

 daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, is

                          verschuldigd voor:                                                                                         

3.2.1     -autobanden (zonder velg):                                                        gratis

3.2.2     -autobanden (met velg),per stuk:                                  €   8,20 (of 1 knip)

3.2.3     -vrachtautobanden,                   per stuk:                                  €   8,20 (of 1 knip)

3.2.4     -tractorbanden,             per stuk:                                  € 16,40 (of 2 knippen)

                                                

3.3     Voor het ledigen van beer- of zinkputten, septictanks, en het verwijderen  

van de daarin verzamelde afvalstoffen wordt verwezen naar 3.3.1. en 3.3.2

 

 • De werkzaamheden onder 3.3 bedragen voor iederbesteed uur,

door een gemeentelijke medewerker:                                       €  36,00 Excl. BTW

 

3.3.2    De werkzaamheden zoals vermeld onder 3.3 bedragen voor ieder  

            besteed uur van een gemeentelijk tractiemiddel;

            van:                                                                

             -Tariefcategorie A:                                                                   €  46,60 Excl. BTW

             -Tariefcategorie B:                                                                   €  25,90 Excl. BTW

             -Tariefcategorie C:                                                                   €  10,40 Excl. BTW

 

(voor indeling: zie bijgaand overzicht ‘tractiemiddelen’)

 

Hoofdstuk 4   Vrijstelling

 

Het achterlaten van afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, door particuliere huishoudingen is, op vertoon van een geldige knipkaart als bedoeld in de Notitie “Overlaadstation en grof huishoudelijk afval” (zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 11 november 2008), in combinatie met een geldig identiteitsbewijs gratis, tot een maximum van 6 knippen voor een éénpersoonshuishouden en van 12 knippen voor een meerpersoonshuishouden.

 

                       

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2011.  

 

                        

                        ,de griffier   

 

 

Tractiemiddelen

 

 

 

 

 

Overzicht van tractiemiddelen per categorie, zoals aangegeven in de tarieventabel behorende

bij de verordening Reinigingsheffingen 2009.

 

 

 

 

(dit overzicht maakt onderdeel uit van de aangegeven tarieventabel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie A

no.

 

 

 

Vrachtwagen met kraan (Ginaf) BR-DR-72

601

 

 

 

Huisvuilauto met zijbelader

607

 

 

 

Huisvuilwagen DAF BS-DX-36

619

 

 

 

DAF veegauto BL-TS-69

622

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie B

 

 

 

 

DAF centrum

602

 

 

 

Ford Transit (centrum) + aanhang

603

 

 

 

Deutz Fahr tractor + klepelmaaier

606

 

 

 

Klepelveegmachine

612

 

 

 

Minikraan

620

 

 

 

Iveco chemo-auto + aanhangwagen

623

 

 

 

D.A.F.

626

 

 

 

Renault Master (oost) + aanhang

605

 

 

 

Fendt tractor nieuw

629

 

 

 

Laadschop 2003

630

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie C

 

 

 

 

 

Leaseauto binnendienst

 

Ford Transit (westhoek) + aanhang

604

 

 

 

 

 

 

 

 

Renault centrum 64-BS-VL + aanhangwagen

608

 

 

 

Renault grafdelver 18-BS-VV + aanhangwagen

609

 

 

 

Fendt tractor oud (plantsoenen)

610

 

 

 

Houtversnipperaar

611

 

 

 

Veegmachine (bij fendt tractor)

614

 

 

 

Kipkar

615

 

 

 

John Deere frontmaaier (centrum)

616

 

 

 

John Deere maaimachine (oosthoek)

617

 

 

 

Overige machines plantsoenen

618

 

 

 

Breekhamer (compressor)

624

 

 

 

Overige machines weg en werken

625

 

 

 

Renault oosthoek 63-BS-VL + aanhangwagen

627

 

 

 

Fiat Strada (zwerfvuil) 83-VR-PD

628

 

 

 

Trion - Maaimachines sportvelden

631

 

 

 

Trion - Sabo gazonmaaimachine

632

 

 

 

Trion - Ford bestelwagen groot + aanhangwagen

633

 

 

 

Trion - Peugeot bestelwagen klein

634

 

 

 

Gereedschappen timmerman

650