Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Verordening ombudscommissie en ombudsman 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ombudscommissie en ombudsman 2013
CiteertitelVerordening ombudscommissie en ombudsman 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

03-07-2012

Gemeenteblad, 2012, nr. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OMBUDSCOMMISSIE EN OMBUDSMAN 2013

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

VERORDENING OMBUDSCOMMISSIE EN OMBUDSMAN 2013

Artikel 1 Gemeentelijke ombudscommissie

 • 1.

  Er is een ombudscommissie voor de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op gedragingen van (leden van) bestuursorganen en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen van de gemeenten Ommen en Hardenberg en het openbaar lichaam Bestuursdienst Ommen Hardenberg, met uitzondering van de Commissie Bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De commissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De leden worden benoemd voor de duur van zes jaren en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 1a Vergoedingen

 • 1.

  De vergoedingen van leden en voorzitters van de commissie bedragen per vergadering € 200,-- voor de voorzitters en € 160,-- voor de leden.

 • 2.

  De hoogte van in het eerste lid bedoelde vergoedingen wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid, voor het eerst op 1 januari 2014.

 • 3.

  De leden en voorzitters van de commissie ontvangen de geldende reiskostenvergoeding per kilometer of op basis van openbaar vervoer (2e klasse).

Artikel 2 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 3 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker en verstrekt daarbij informatie over het verdere verloop van de procedure.

 • 2.

  Indien de ombudscommissie een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt de ombudscommissie tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd. Hierbij voegt de commissie informatie over het verdere verloop van de procedure.

 • 3.

  Indien de beklaagde ambtenaar is, wordt tevens diens leidinggevende van het verzoekschrift op de hoogte gesteld.

Artikel 4 Het quorum

Voor het houden van een hoorzitting van de commissie dient meer dan de helft van het aantal leden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter, aanwezig te zijn.

Artikel 5 Beraadslaging

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Van een minderheidsstandpunt wordt in het rapport van bevindingen melding gemaakt, indien die minderheid dat wenst.

Artikel 6 Ombudsman

 • 1.

  Er is een ombudsman voor de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op gedragingen van de Commissie Bezwaarschriften.

 • 2.

  De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Verzoekschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend worden behandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening ombudscommissie en ombudsman 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 3 juli 2012.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.

Artikelsgewijze toelichting op de verordening.

Artikel 1

De commissie behandelt een klaagschrift met drie leden (onder wie een voorzitter). Om praktische reden worden ook plaatsvervangende leden benoemd. Een plaatsvervangend lid kan een lid bij ziekte of verhindering vervangen. Artikel 81q, eerste lid van de Gemeentewet bepaalt dat de leden voor de duur van zes jaar worden benoemd. Dit waarborgt de onafhankelijkheid.

Daarna is nog één keer een herbenoeming voor zes jaar mogelijk.

 

Artikel 2

Tijdens het onderzoek kan de ombudscommissie een poging doen om via bemiddeling tot een bevredigende oplossing voor de verzoeker te komen. Dit kan alleen als de ombudscommissie bevoegd is om de gedraging te onderzoeken.

 

Artikel 6

Het is niet denkbeeldig dat in het kader van het bezwaarschriftenproces ook klachten binnenkomen die betrekking hebben op gedragingen van leden en het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften. De Commissie Bezwaarschriften behandelt ingekomen klachten in eerste instantie zelf (de interne procedure).Als de klager dan niet tevreden is over de behandeling van de klacht, behoort hij een verzoekschrift bij een onafhankelijke externe instantie in te kunnen dienen. Hiervoor wijst dit artikel een ombudsman aan. Immers de in artikel 1 genoemde ombudscommissie bestaat uit leden die ook lid van de Commissie Bezwaarschriften. Een onafhankelijke behandeling van het verzoekschrift is dan uiteraard niet mogelijk.