Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Mandaatregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingMandaatregeling
CiteertitelMandaatregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 160 Gemeentewet
  2. art. 171 Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-201523-04-2016wijziging mandaatregister (actualisatie)

07-07-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 63498

8995
24-07-201323-07-2015wijziging mandaatregister

16-07-2013

Weekblad voor Salland, 24-07-2013

2961
21-06-2012nieuwe regeling

05-06-2012

Weekblad voor Salland, 20-06-2012

1202111

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Raalte, ieder voorzover het betreft zijn bevoegdheden,

Overwegende:

1. dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden van burgemeester en wethouders en de burgemeester  voorvloeit uit de organisatiefilosofie om taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen;

2. dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden als effect heeft dat er slagvaardiger kan worden gehandeld en tevens een ontlasting van het bestuur met zich mee brengt;

gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet, hetgeen overigens in de Gemeentewet is bepaald en afdeling 10.1.1 van hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

Artikel 1

1. Van de onder 1 omschreven bevoegdheden mag geen gebruik worden gemaakt in de navolgende situaties:

a. indien de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders op een bepaald stuk zelf wil/willen beslissen en/of tekenen;

b. indien over het stuk advies is gevraagd aan andere afdelingen/instanties etc. en de ingewonnen adviezen tegenstrijdig zijn;

c. indien het betreft een afwijking ten opzichte van het tot nu toe gevoerde beleid of leidt tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget;

d. indien het zaken betreft, ten aanzien waarvan de standpunten omtrent de te nemen beslissing van portefeuillehouder, adviseurs en gemandateerde uiteenlopen;

e. indien het zaken betreft waarbij de gemandateerde een persoonlijk belang heeft. Indien gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheid zou inhouden dat wordt gehandeld in strijd met het vastgestelde budgethouderschap.

2. De in mandaat verkregen bevoegdheid houdt tevens de bevoegdheid in om het stuk te ondertekenen.

3. Indien en voor zover ingevolge wettelijk voorschrift bijzondere vorm- of andere voorschriften in acht genomen moeten worden voorafgaand aan of bij de uitoefening van het mandaat, wordt aan dit besluit geen toepassing gegeven dan met inachtneming van die voorschriften.

4. Ingeval van wijziging van wetgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving.

5. Alle te mandateren bevoegdheden worden primair aan de gemeentesecretaris gemandateerd.

6. Het is de gemeentesecretaris toegestaan om ondermandaat te verlenen aan de adjunct-gemeentesecretaris en de eenheidsmanagers, en, waar geen eenheidsmanager is aangewezen, aan de binnen die eenheid functionerende teammanagers.

7. a. De eenheidsmanagers kunnen ondermandaat verlenen aan de onder hen functionerende teamleiders.

b. Bij afwezigheid vervangen de eenheidsmanagers elkaar onderling.

c. Bij afwezigheid vervangen de teammanagers werkzaam binnen dezelfde eenheid elkaar onderling.

8. Het is de teammanagers toegestaan om ondermandaat te verlenen aan de onder hen functionerende medewerkers.

9. De in de bijlage behorende bij dit besluit genoemde ambtenaren (namen of functienamen) worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden gemandateerd met inachtneming van de daarbij aangegeven voorwaarden/beperkingen.

10. Bij afwezigheid van de behandelend ambtenaar (aren) treedt de teammanager als zodanig op.

11. De mandataris draagt er zorg voor dat de ondertekening van de stukken die uitgaan van de burgemeester luidt als volgt:

“De burgemeester van Raalte,

namens deze

de ……………….”

En van de stukken die uitgaan van burgemeester en wethouders:

“Burgemeester en wethouders van Raalte,

namens dezen

de ………………..”.

12. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Raalte, 5 juni 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Secretaris,  burgemeester,

De burgemeester voornoemd,

Ondertekening

Raalte, 5 juni 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Secretaris, burgemeester,

De burgemeester voornoemd,

Mandaatregister 1

GEMEENTESECRETARIS

MandaatgeverMandaat aanBurgemeester en wethouders / De burgemeester De gemeentesecretaris

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen
1Aanstellen van eenheidsmanagers, bestuurssecretaris en teammanagers (incl. salaris e.d.).  
2De bevoegdheid tot het toekennen van flexibele of bijzondere beloningen aan een of meerdere leidinggevenden als bedoeld in de geldende beoordelings- en beloningsregeling.  
3Vaststellen beoordeling eenheidsmanagers en teammanagers conform de geldende beoordelingsregeling. Bevoegdheid houdt tevens in het toekennen van de resultaten zoals die op grond van de beoordelingsregeling voortvloeien uit de beoordeling.
4De bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 15:1c van de CAR/UWO om toestemming te verlenen om goederen, beloningen, giften of beloften van derden aan te nemen. Het mandaat is niet van toepassing op goederen, beloningen, giften of beloften van derden welke aan de gemeentesecretaris worden aangeboden.
5Bevoegdheid tot vaststelling van functiebeschrijvingen met uitzondering van die van de gemeentesecretaris.  
6Vaststelling functiewaarderingen met uitzondering van die van de gemeentesecretaris.  
7Bevoegdheid als bedoeld in artikel 15:1:11 lid 1 en 2 CAR/UWO om, ten tijde van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen ambtenaren aan te wijzen om andere werkzaamheden te aanvaarden.  
8.De bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 15 onder a van de Financiële Verordening Raalte voor zover deze bevoegdheid betrekking heeft op het toewijzen van gemeentelijke taken aan de ambtelijke organisatie van het team.  

 

EENHEIDMANAGERS

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanagers

 

Volg.NrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.De bevoegdheid tot het toekennen van flexibele of bijzondere beloningen als bedoeld in de geldende beloningsregeling.Teammanagers 
2.De bevoegdheid tot het toekennen van een flexibele of bijzondere beloning aan een of meerdere medewerkers van het betreffende team als bedoeld in de geldende beloningsregeling.  
3.De bevoegdheid om in zeer bijzondere gevallen aan een medewerker toestemming te geven om meer verlofuren te verkopen dan op grond van de CAR-UWO mogelijk is. Aanleiding en concrete invulling wordt bepaald in overleg tussen de medewerker, het hoofd van het betrokken team en de personeelsconsulent.
4.Het namens het College aangaan van overeenkomsten inzake inlenen en uitlenen van personeel en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.  
5.Beslissen op verzoeken om het tijdelijk vervangen van medewerkers als gevolg van ziekte.  
6.Aanstellen van medewerkers (incl. salaris e.d.) met uitzondering van eenheidsmanagers en teammanagers. Zowel na interne als na externe werving en mits besloten wordt overeenkomstig het advies van de betreffende teammanager (e.d. = rechtspositionele afspraken).
7.Aanstellen van een medewerker in vaste dienst op basis van een positief advies van de betreffende leidinggevende.  
8.Eervol ontslag aan medewerkers.  
9.Aanpassen van de betrekkingsomvang.  
10.Toekennen van gratificaties i.v.m. jubilea. Aan teammanagers van de eigen eenheid

 

HEFFINGSAMBTENAAR

Mandaatgever Burgemeester en wethouders
Mandaat aanHeffingsambtenaar

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het toepassen van: a. artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule); b. artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (kwijtschelden van boeten). Op grond van collegebesluit d.d. 12 februari 2013, Gepubliceerd in weekblad voor Salland 20 februari 2013.

ALLE TEAMS

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanagers Teammanagers

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen: 
1.Besluiten op verzoeken om een verhuiskostenvergoeding.   
2.Ondertekening brieven over loondoorbetaling bij ziekte.   
3.Vaststellen beoordeling functioneren medewerkers conform de geldende beoordelingsregeling, met uitzondering van eenheidsmanagers en teammanagers.   Bevoegdheid houdt tevens in het toekennen van de resultaten zoals die op grond van de beoordelingsregeling voortvloeien uit de beoordeling. 
4.Aanpassen van de betrekkingsomvang.   
5.Beslissen op verzoeken om schadevergoeding o.g.v. artikel 15.1.23 CAR/UWO.   
6.Besluiten op verzoeken om zwangerschaps-, bevallings- en ouderschaps- en zorgverlof.   
7.Toekennen van gratificaties i.v.m. afscheid.   
8.Het ondertekenen van stage-overeenkomsten.   
9.Toekennen van gratificaties bij jubilea. Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team. 
10.Het toekennen van flexibele en bijzondere beloningen als gevolg van de beoordeling op grond van de geldende beloningsregeling.  Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team. 
11.Het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen zoals het verstrekken van feitelijke mededelingen, inlichtingen of informatie.Alle medewerkersVoor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. Benadrukt wordt dat een verweerschrift tegen een bezwaarschrift gezien wordt als algemene correspondentie.  
12.Het voeren van correspondentie ter voorbereiding of uitvoering van besluiten.Alle medewerkersVoor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. 
13.Het verrichten van alle handelingen van procedurele, voorbereidende of uitvoerende aard(zoals het doen van bekendmakingen, beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het inwinnen van zienswijzen en het verdagen van besluiten.Alle medewerkersVoor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. 
14.Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur.Alle medewerkersVoor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op het eigen team. 
15.Het verlenen van medewerking aan enquêtes, (CBS-) statistieken en onderzoeken.Alle medewerkersVoor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. 
16.Het vaststellen van aanvraagformulieren met toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team.   
17.De buitengerechtelijke vertegenwoordiging van de gemeente (volmacht burgemeester o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet). Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. 
18.Het verlenen en weigeren van verlof op grond van de artikelen 6.4.1, 6.4.2, en 6.4.2a UWO (buitengewoon verlof, verlof voor vakbondsactiviteiten en zorgverlof). Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team. 
19.Het verlenen en weigeren van opleidingsfaciliteiten. Voor zover het de medewerkers betreft van de eigen team en binnen het kader van het opleidingsplan. De terugbetalingsregeling ligt ter uitvoering bij het team Advies. 
20.Het verlenen en weigeren van toestemming voor het maken van dienstreizen. Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team en met in acht name van het concernbeleid. 
21.Het verlenen en weigeren van toestemming tot deelneming aan studiebijeenkomsten, congressen, seminars, bedrijfsbezoeken e.d. Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team. 
22.Het uitvoeren van de Arbowet en regelgeving. Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team. 
23.Aankoop van boeken, tijdschriften en het afsluiten van abonnementen. Binnen het beschikbaar gestelde teambudget en met in acht name van de budgethoudersregeling. 
24.Het beoordelen en ondertekenen van het schriftelijke verweer inzake een (hoger) beroep bij de rechter tegen een besluit dat door het betreffende team is voorbereid.   
25.Het machtigen van mede-werkers van het team om het college te vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke geschillen in beroep of hoger beroep.   
26.De bevoegdheid om te beslissen op mondelinge klachten en klaagschriften over personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, als bedoeld in artikel 4 van de “Verordening klachtenbehandeling gemeente Raalte”. Voor zover het klachten betreffen die betrekking hebben op medewerkers van het eigen team. 
27.Het schriftelijk in rekening brengen van kopieerkosten.Alle medewerkers  
28.Het namens het College aangaan van stage-overeen-komsten en het namens de burgemeester vertegenwoor-digen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.   
29.Beslissen op verzoeken om het tijdelijk vervangen van mede-werkers als gevolg van ziekte    
30.De bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van activiteiten / projecten die vallen binnen het werkgebied van het team en het onder volmacht van de burgemeester (o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet) ondertekenen van deze verplichting. Binnen het middels een goedgekeurde begroting beschikbaar gestelde budget en met in acht name van de budgethoudersregeling. 
31.Beslissen op bezwaar indien: het primaire besluit in mandaat is genomen door een ondergeschikte; en het advies van de commissie bezwaarschriften inhoudt: 1. het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren; of 2. het bezwaar ongegrond te verklaren conform het primaire besluit waarop het bezwaar is gericht.   
32.Bevoegdheid tot het waar nodig elektronisch waarmerken en publiceren van besluiten. Voor zover het een besluit betreft waarvan de beslissingsbevoegdheid reeds is gemandateerd aan het betreffende team.  
33.Besluiten een aanvraag niet te behandelen, als bedoeld in artikel 4:5 Awb.Alle medewerkers  
34.Bevoegdheid op grond van artikel 4:18 Awb tot het vaststellen van de verschuldigheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen.Alle medewerkers  

EENHEID DIENSTVERLENING

Team Communicatie & Administratie

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Communicatie & Administratie

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het doen van aangifte voor rijksbelastingen t.a.v. Btw-aangifte grondexploitatie.Senior Ondersteuner 
2.Het uitvoeren van de terugbetalingsverplichting in het kader van verleende studiekostenfaciliteiten. Senior Ondersteuner 
3.Het doen van aangifte afdrachten in het kader van Loonheffing / IZA / ABP / Loyalis en overige bedrijfstak eigen regelingen.Senior Ondersteuner Ondersteuner A 
4.Het namens het College aangaan van contracten ihkv het cafetariaplan en het namens de burgemeester vertegenwoordigen (o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet) van de gemeente bij het ondertekenen van deze contracten.Senior Ondersteuner Ondersteuner A 

Team Advies

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Advies

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Bevoegdheid tot het verdagen van het beslissen op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 lid 3 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht.Senior Adviseur Adviseur 
2.De bevoegdheid om in een bestuursrechtelijk geschil in beroep het verweer op te stellen en te ondertekenen.Senior Adviseur Adviseur 
3.Besluit op verzoek Rechtbank en Afdeling Bestuursrechts-spraak van de Raad van State om de effectuering van een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan op te schorten tot aan behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening.Senior Adviseur 
4.Het namens het College aangaan van overeenkomsten in het kader van de wet ARBO en het IZA Bedrijfszorg-plan (BZP) en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.  
5.Aanschrijven verwijderen van reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen welke zijn geplaatst op gemeentegrond zonder toestemming.Senior Adviseur 
6.Aanzegging van verhaal van kosten welke door de Gemeente Raalte zijn gemaakt bij verwijdering van aangeschreven reclame-objecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen.Senior Adviseur 
7.Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ rechthebbende ter verwijdering en verwijderd houden van de reclame-objecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen.Senior AdviseurIndien geen zienswijzen tegen het ontwerp besluit zijn ingediend. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is.
8.Besluit opleggen last onder dwangsom Senior AdviseurBetreft bevoegdheid in algemene zin.   Indien geen zienswijzen tegen het ontwerp besluit zijn ingediend.   Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is.
9.Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ rechthebbende ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken.Senior AdviseurIndien geen zienswijzen tegen het ontwerp besluit zijn ingediend. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is.
10.Aanzegging van verhaal van de gemaakte kosten bij daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken.Senior Adviseur 
11.Opleggen van dwangsom overeenkomstig de sanctie strategie zoals die is vastgelegd in protocol 2 van bijlage 5 en de hoogte van de dwangsommen zoals is aangegeven in bijlage 6 van het Handboek Handhaving als vastgesteld in februari 2005.Senior AdviseurIndien geen zienswijzen tegen het ontwerp besluit zijn ingediend. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is.
13.Opnemen / uitzetten van kasmiddelen in de vorm van call- en/of kasgeldleningen. Binnen het kader van het Treasury statuut.
14.Het aangaan van een verzekering en het wijzigen van een bestaande verzekering ten behoeve van de gemeente Raalte.Senior Ondersteuner 
15.Beslissing op schadeverzoeken waarvoor geen dekking is.Vakspecialist(*) Senior Ondersteuner(*) Tot een maximum bedrag van € 1.000,-.
16.Aanmelden bij Verzekeraar en afwikkelen van schadegevallen waarvoor verzekering is afgesloten en vallende binnen de dekking.Vakspecialist (*) Senior Ondersteuner(*) Met uitzondering van afwikkeling WA binnen eigen risico (€ 11.345,-).
17.Verrekenen oppervlakte-verschillen en toepassing renteclausule. Senior Ondersteuner 

Team Vergunningverlening en handhaving

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager dienstverlening Teammanager vergunningverlening en handhaving

 

Volg nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Schriftelijk bevestigen uitkomsten vooroverleg tbv een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1. en 2.2. van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverleningNr.’s 1 t/m 32 Bouwen
2.Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning.Dienstverlener A Dienstverlener B 
3.De bevoegdheid tot het beslissen omtrent verzoeken om omgevings-vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
4.O.g.v. art. 3.15 WABO besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekking van een omgevings-vergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder b van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
5.Bevoegdheid tot het verlengen van de termijn voor het beslissen op een aanvraag met maximaal 6 weken als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
6.Verlengen beslistermijn als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2. van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener B 
7.Bevoegdheid tot het afgeven van vergunning onder voorschriften tot wijziging, afbraak of verwijdering als bedoeld in art. 5 lid 2 van de Monumenten verordening gemeente Raalte en artikel 2.1 lid 1 onder f van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening 
8.Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f, g en h en artikel 2.2 lid 1 onder b en c van de WABO.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
9.Besluiten tot verzoek om aanvullen gegevens ten behoeve van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
10.Informeren aanvrager omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO over bezwaren welstand tegen bouwproject mogelijkheid indienen gewijzigde tekeningen.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
11.Besluiten tot weigeren omgevingsvergunning a.g.v. welstandseisen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder d WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
12.Besluiten tot aanhouden van de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 3.3, 3.4 en 3.5 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
13.Bevoegdheid tot het toezenden dan wel uitreiken van een bericht van ontvangst van een Gebruiksmelding, als bedoeld in artikel 2.12.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.Dienstverlener A Dienstverlener BMelding valt buiten de WABO Ontvangstbevestiging melding wordt verzorgt door Wabo administratie.
14.Besluiten op verzoek om een meervoudige omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 en 2.2 lid 1 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverleningDe bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om vergunning op grond van de WABO ingeval de aanvraag c.q. het project meerdere activiteiten betreft.
15.Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1o en 2o.senior specialist dienstverlening specialist dienstverleningMandaat heeft betrekking op afwijking die valt binnen de gemeentelijke beleidsregels die gelden voor toepassing van artikel 4, hoofdstuk IV, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en op afwijkingen die passen in een vastgesteld best. plan.
16.Besluiten op verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
17.Verstrekken mededeling voornemen (o.g.v. art 4.8 Awb) intrekken omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
18.Besluiten tot uitstel van het intrekken van een omgevings-vergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
19.Besluiten tot intrekking omgevingsvergunning als bedoeld op grond van artikel 3.15 WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverleningBevoegdheid van specialist dienstverlening is beperkt tot het intrekken van vergun-ningen welke zijn afgegeven op grond van artikel 2.1. lid 1 onder a van de WABO.
20.Vastleggen / bevestigen afspraken van controle van omgevings-vergunning voor bouw- en sloopactiviteiten en de gebruiks-bepalingen van de diverse bestemmingsplannen.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver 
21.Schriftelijk verzoeken ex artikel 4.5 Awb om aanvullende stukken bij aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e van de WABO of melding 8.40 Wet milieubeheer.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
22.Besluiten inzake ontvankelijkheid aanvraag omgevingsvergunning / intrekking omgevingsvergunning o.g.v. artikel 4.5 Awb.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
23.Schriftelijk verzoek om informatie aan waterschap of sprake is van verplichte coördinatie ex art. 3.16 WABO van aanvragen om vergunning o.g.v. deze wet en o.g.v. art 6.2 Waterwet.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
24.In ontwerp besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
25.Besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
26.Overeenkomstig 3.15 WABO in ontwerp besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
27.Overeenkomstig 3.15 WABO besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekking van een omgevingsvergunning.senior specialist dienstverlening specialist dienstverleningBevoegdheid van specialist dienstverlening is beperkt tot het intrekken van vergun-ningen welke zijn afgegeven op grond van art. 2.1. lid 1 onder e van de WABO.
28.Overeenkomstig 3.10 lid 3 WABO besluiten tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
29.Bevoegdheid om af te wijken van bij het bestemmingplan aangegeven regels als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c Wro.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
30.Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a en lid 2 van de WABO.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
31.Besluiten op een verzoek om ontheffing als bedoeld in art. 19 lid 2 WRO voor zover deze vrijstelling valt binnen “vrijstellingslijst” GS.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
32.Toekennen van huisnummers overeenkomstig het bepaalde in 5:54 APV.Dienstverlener A Dienstverlener B Senior Specialist Dienstverlening Dienstverlener B (team KCC) 
33.Besluiten als bedoeld in artikel 7.4 lid 1 Wm inhoudende het bepalen of, voor een activiteit of besluit als aangegeven in onderdeel D activiteit nr. 14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, op grond van bijzondere omstandig-heden waaronder deze worden ondernomen, een milieueffect-rapport moet worden gemaakt.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  Nr.’s 33 t/m 36 Milieu.
34.Goedkeuren PvE als bedoeld in artikel 5.2 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit i.v.m. de realisering van een automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver 
35.Besluiten 15 jr vrijstelling nadere eisen IBA / aansluiting op gemeenteriool als bedoeld in het besluit van 11-11-2003 nr. 4927.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
36.Besluiten op verzoeken om een tijdelijke ontheffing van het verbod op lozen van overige vloeistoffen in de bodem als bedoeld in artikel 25 van het Lozingenbesluit bodembescherming.senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening 
37.Schriftelijk vastleggen / bevestigen van afspraken bedrijfscontrole t.b.v. een omgevingsvergunning.Specialist handhaving Senior handhaverNr.’s 37 t/m 44 Handhaving.
38.Aanschrijven verwijderen van reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen welke zijn geplaatst op gemeentegrond zonder toestemming.Specialist handhaving Senior handhaver 
39.Aanzegging van verhaal van kosten welke door de Gemeente Raalte zijn gemaakt bij verwijdering van aangeschreven reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen.Specialist handhaving Senior handhaver 
40.Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ recht-hebbende ter verwijdering en verwijderd houden van de reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen.Specialist handhaving Senior handhaverIndien geen zienswijzen zijn ingediend tegen ontwerp-besluit. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is. .
41.Besluit opleggen last onder dwangsom. Specialist handhaving Senior handhaverIndien geen zienswijzen zijn ingediend tegen ontwerp-besluit. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is. Voorzover de bevoegdheid een taak van het team betreft.
42.Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ recht-hebbende ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken.Specialist handhaving Senior handhaverIndien geen zienswijzen zijn ingediend tegen ontwerp-besluit. Van te voren portefeuillehouder informeren, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is. .
43.Aanzegging van verhaal van de gemaakte kosten bij daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken.Specialist handhaving Senior handhaver 
44.Bevoegdheid tot het aanwijzen van medewerkers van het team Vergunningverlening en handhaving als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in artikel 5.11 Awb. juncto art.5.10 WABO.  
45.Tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikkingen permanente bewoning recreatiewoning.Specialist handhaving Senior handhaver Senior adviseur (team Advies) 
46.Opleggen van dwangsom overeenkomstig de sanctie strategie zoals die is vastgelegd in protocol 2 van bijlage 5 en de hoogte van de dwangsommen zoals is aangegeven in bijlage 6 van het Handboek Handhaving als vastgesteld in februari 2005.Specialist handhaving Senior handhaver   
47.Beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener BNr.’s 47 t/m 50 Wet BAG.
48.Beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende: het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAG; het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers; het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister; het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;het op basis van de bron-documenten opnemen van gegevens in de adressen-registratie en de gebouwen-registratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG;het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichten-verkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;Het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie; het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressen-registratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG;het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener B 
49.Bevoegdheid tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener B 
50.Bevoegdheid tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener B 
51.Bevoegdheid als beschreven in: Art. 2.10, lid 1 van de APV (beslissen op aanvragen om vergunning om voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg te hebben;Art. 2.25, lid 1 van de APV (beslissen op aanvragen om vergunning voor het organiseren van een evenementen);Art. 2.28, lid 4 van de APV (bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om vergunning voor ingebruikneming weg t.b.v. terras;Art. 2.29, lid 2 van de APV (bevoegdheid tot het individueel vaststellen van een afwijkend sluitingsuur);Artikel 2.42, lid 2 van de APV (de bevoegdheid om namens de gemeente als rechthebbende op een onroerend goed toestemming verlenen voor plakken en kladden);Artikel 4.6, lid 2 van de APV (het beslissen op een aanvraag om ontheffing van het verbod om met een toestel of apparaat geluidhinder te veroorzaken).Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener ANr.’s 51 t/m 66 APV en Bijzondere wetten.
52.Bevoegdheid als beschreven in: Artikel 5.13, lid 1 van de APV: de bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om vergunning voor het inzamelen van geld of goederen;Artikel 5.15, lid 3 van de APV: de bevoegdheid om, naar aanleiding van een melding dat men voor-nemens is te venten, te besluiten dat het venten wordt verboden. Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
53.Bevoegdheid als beschreven in: Artikel 5.18, lid 1 APV (beslissen op aanvragen om vergunning voor het innemen van een standplaats);Artikel 5.23, lid 3 APV op een melding dat men voornemens is snuffelmarkt te organiseren, te besluiten dat dit wordt verboden.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener AMandaat op grond van art 5.18 lid 1 APV beperkt zich tot éénmalige standplaatsen. Mandaat afgifte vergunning vaste standplaatsen incl. seizoen-plaatsen (bv oliebollen-verkoop en kerstbomen) ligt bij B&O (zie B&O nr. 13).
54.Beslissen op aanvragen om vergunning o.g.v artikel 3 van de Drank- en Horecawet;Bevoegdheid als bedoeld in artikel 4 van de drank en horecawet tot het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning op grond van art. 3 van deze wet;Beslissen op een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de drank en horecawet;Bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Drank; en horecaverordening tot het verlenen van ontheffing verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2 van deze verordening.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
55.Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een loterij als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen;Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een bingo als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen;Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een prijsvraag als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen; Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het plaatsen van speel-automaten als bedoeld in art. 30b lid 1 van de Wet op de Kansspelen.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
56.Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van art. 148 lid 1 onder b van de wegenverkeerswet van het verbod als bedoeld in art. 10 van deze wet.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener ABevoegdheid bestaat alleen indien alle wegen waarop de wedstrijd wordt gehouden, zijn gelegen in één gemeente.
57.Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van ex artikel 3, lid 3 en 4 lid 3 van de Zondagswet.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
58.Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van artikel 61B lid 2 onder d van het RVV 1990 voor kampioenrondgangen.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A  
59.De bevoegdheid van de burgemeester tot aanstelling van verkeersregelaars vanwege evenementen als bedoeld in artikel 56 lid 1 onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
60.Beslissen op verzoeken om vergunning voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in art. 2.72. APV.Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A(Sub)mandaat indien de medewerkers milieu- vergunningverlening van het team V&H schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
61.Verlenen van ontheffing m.b.t. uitvoering van artikel 7 lid 1 onder c van de verordening winkeltijden gemeente Raalte (openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur).Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A 
62.Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 31 Regeling wapens en munitie (meevoeren van wapens categorie III of IV tijdens optochten).Senior dienstverlening Dienstverlener B Dienstverlener A(sub)mandaat indien de politie schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
63.De bevoegdheid van het college op grond van artikel 5.53 APV tot het geven van namen aan delen van de openbare ruimte op advies van de commissie straatnaamgeving.Dienstverlener A Dienstverlener BHet mandaat is beperkt tot die gevallen waarin niet wordt afgeweken van het advies van de commissie straatnaamgeving.
63.Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder d van de WABO juncto artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte voor het aanleggen van een weg of veranderingen aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg.Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverleningLet op de redactie van de APV gaat verder dan artikel 2.2. lid 1 onder d van de WABO. De advisering t.b.v. deze beschikkingen ligt bij het team Ruimte.
64.Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder e van de WABO juncto artikel 2.12. Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte (in- en uitritten).Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening 
65.Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 APV (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen.Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening 
66.De bevoegdheid tot het afgeven van ontheffingen voor het verbranden van snoeihout op grond van artikel 5.34 lid 3 APV en artikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer.Senior dienstverlener Dienstverlening B  
67.Schriftelijk verzoek uitbrengen offerte bodemonderzoek.Specialist dienstverlening VakspecialistNr. ‘s 67 t/m 79 Bodem, geluid en afval.
68.Goedkeuren plan van aanpak i.v.m. bodemsanering WBB.Specialist dienstverlening Vakspecialist 
69.Vaststellen dat melding o.g.v. Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit.Specialist dienstverlening Vakspecialist 
70Beoordelen (goedkeuren) bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag.Specialist dienstverlening Vakspecialist 
71Het opleggen van voorschriften bij een sloopmelding op grond van art. 1.29 van het Bouwbesluit en het wijzigen van deze voorschriften op grond van art. 1.30 van het Bouwbesluit.Specialist dienstverlening 
72Beslissen op een verzoek om vrijstelling op grond van artikel 5 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeer-belastingen 2012.Senior dienstverlening Dienstverlening BVrijstelling kan verleend worden aan organisatoren van evenementen van de belasting bedoeld in artikel 2 tot een maximumaantal van 15 voertuigen per evenement.
77Bevoegdheid als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Vakspecialist 
78Afgeven van ontheffingen voor artikel 61B van het RVV 1990 voor de inzameling van huisvuil en groenafval.Vakspecialist 
79Beschikken op een verzoek om vergunning inzamelen afvalstoffen aan anderen dan ROVA ex art. 7, lid 2 van de Afvalstoffen-verordening gem. Raalte 2010.Vakspecialist 
80Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college. Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d van de WABO (voormalige gebruiksbesluit).Senior specialist Specialist dienstverlening Senior dienstverlenerNr. 80 t/m 85 Gebruiksvergunning/Brandveiligheid.
81Het uitvoeren van de bevoegd-heden van het college als genoemd in art. 2 en 3 van de Brandbeveiligingsverordening 2012.Senior dienstverlener Dienstverlener B 
82Bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.15 van de WABO tot het wijzigen van een gebruiksvergunning.Senior specialist Specialist dienstverlening Senior dienstverlener 
83Overeenkomstig 3.15 WABO in ontwerp besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder d van de WABO.Senior specialist Specialist dienstverlening Senior dienstverlener 
84Bevoegdheid als bedoeld in het Bouwbesluit, tot het verbinden van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding.Senior specialist Specialist dienstverlening Senior dienstverlener 
85Bevoegdheid als bedoeld in het Bouwbesluit, tot het wijzigen van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding.Senior specialist Specialist dienstverlening Senior dienstverlener  
86De bevoegdheid tot het opleggen van leges op grond van de Verordening op de heffing en invordering leges 2015.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener BOndermandaat conform besluit van de teammanager Vergunningen en Handhaving d.d. 28 maart 2013.
87De bevoegdheid tot het heffen van leges in verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, b, c, d, f, g, h en i en artikel 2.2 lid 1 onder a, b, c, d, e, g, h, i, j en k van de WABO overeenkomstig de legesverordening van de gemeente Raalte.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener BOndermandaat conform besluit van de teammanager Vergunningen en Handhaving d.d. 28 maart 2013.
88Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van: Wabo: artikel 5:10 lid 2, jo 5:13;Huisvestingswet:artikel 75;Woningwet, WRO, Wro, Monumentenwet, APV, Monumentenverordening: artikel 100a Woningwet, artikel 69 Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 63 lid 1 van de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. De volgende medewerkers van de gemeente Deventer: G. Huiskamp J. Jacobs J.H. Broeze M. Broeze P.J. ten Velde S. van Egmond R.B.G. Lokate P.C.H. van Houts B.J.P. VisscherOndermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 22 oktober 2012.
89Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van : Wabo: artikel 5:10, lid 2, jo. 5:13;Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Algemene Plaatselijke Verordening.De volgende medewerkers van de gemeente Deventer: C.M. Zoutendijk R. Jaasma W. Draaijer M. Orsel J.A. Kroes B.J.P. VisscherOndermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 23 oktober 2012.
90Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van: Wabo: artikel 5:10 lid 2, jo 5:13;Huisvestingswet:artikel 75;Woningwet, WRO, Wro, Monumentenwet, APV, Monumentenverordening: artikel 100a Woningwet, artikel 69 Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 63 lid 1 van de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening.De volgende medewerker van de gemeente Olst-Wijhe: M.J.M. WaningOndermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 22 oktober 2012.
91Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van : Wabo: artikel 5:10, lid 2, jo. 5:13;Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Algemene Plaatselijke Verordening.De volgende medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe: J.H.M. Custers R.A.J. Jansen P.H. LankheetOndermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 23 oktober 2012.
92Bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders. De aanwijzing heeft betrekking op de toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in titel 5.2 Awb ten aanzien van de Wabo (inclusief de wetten die krachtens artikel 5.1 Wabo worden aangewezen), de Wet bodembescherming, de Algemeen Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Directeur RUD IJsselland Directeur RUD TwenteConform collegebesluit 21 mei 2013.

Team Klant Contact Centrum

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Klant Contact Centrum

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Besluiten en feitelijke handelingen in het kader van wet- en regelgeving reisdocumenten.Dienstverlener B 
2.Besluiten en feitelijke handelingen in het kader van wet- en regelgeving rijbewijzen.Dienstverlener B 
3.Feitelijke handelingen m.b.t. uitvoering besluit van 16-10-1997 houdende regels over geslachtsnaamwijziging.Dienstverlener B 
4.Feitelijke handelingen m.b.t. uitvoering Rijkswet op het Nederlanderschap en het bevestigen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit op basis van artikel 6, tweede lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap.Dienstverlener B 
5.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Wet op de justitiële documentatie c.a.Dienstverlener B Senior dienstverlener 
6.Legaliseren handtekeningen.Dienstverlener B Senior dienstverlener 
7.Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de Kieswet.Dienstverlener B Senior dienstverlener 
8.Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de wet GBA c.a.Dienstverlener B Senior dienstverlener 
9.Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de uitvoering Wet op de Lijkbezorging c.a., waaronder begrepen in ieder geval de verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen.Dienstverlener B   
10.Bevoegdheid burgemeester tot het verkopen, overdragen of vernietigen van in bewaring gegeven gevonden en verloren voorwerpen en het uitkeren van in bewaring gegeven geld (artikel 6, tweede en derde lid, artikel 8, artikel 9 en artikel 11 Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Medewerkers team KCCOndermandaat conform besluit burgemeester d.d. 5 juni 2013. In dit besluit zijn de medewerkers tevens gemachtigd (artikel 171, lid 2 Gemeentewet) om overeenkomsten die in dit verband worden aangegaan te ondertekenen.
11.Op grond van artikel 9 lid 1 onder a van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingen-register ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechtelijke uitspraak, dan wel vervallen verklaring als bedoeld in art. 7 lid 4 van deze wet.  
12.Op grond van artikel 9 lid 1 onder b van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in het gemeentelijke beperkingen-register opgenomen gegevens.  
13.Op grond van artikel 9 lid 1 onder c van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een schriftelijke verklaring dat er uit de gemeen-telijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperkingen blijken ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken.  
14.De bevoegdheid van het College op grond van artikel 16 boek 1 Burgerlijk wetboek tot het benoemen en het herbenoemen van ambtenaren en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand.  
15.Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning.Dienstverlener A Dienstverlener B Specialist Dienstverlening 
16.Het beslissen op verzoeken om waarderingssubsidie op grond van de subsidieverordening.Dienstverlener BConform het besluit tot verlenen van submandaat door de teammanager Publiekszaken d.d. 10 juli 2012.
17.De bevoegdheid van het college op grond van artikel 5.53 APV tot het geven van namen aan delen van de openbare ruimte op advies van de commissie straatnaamgeving. Het mandaat is beperkt tot die gevallen waarin niet wordt afgeweken van het advies van de commissie straatnaamgeving.

Team Participatie

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Participatie

 

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1Beslissen op aanvragen, heronderzoeken, mutatieopdrachten en beëindigingonderzoeken op basis van de Participatiewet (PW) en de op deze wet gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
2Beslissen op aanvragen, heronderzoeken, mutatieopdrachten en beëindigingonderzoeken Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) en de op deze wetten gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
3Beslissen op aanvragen, declaraties en beëindigingonderzoeken voor aanvullende inkomensondersteuning op grond van artikelen 35, 36, 36a, 36b PW, het beleidsplan bijzondere bijstand/minimabeleid, en de op deze wet in het kader van inkomensondersteuning gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
4Beslissen op aanvragen op grond van de Pc-regeling in het kader van het minimabeleid en de machtiging tot het vertegenwoordigen van de burgemeester bij het ondertekenen van de i.h.k.v. deze Pc-regeling te sluiten huurovereenkomst.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
5Bevoegdheid tot het nemen van besluiten en het aangaan van overeenkomsten bij het bepalen van de vorm van bijstand in het kader van artikelen 48, 49, 50, 51 en 52 PW en de machtiging tot het vertegenwoordigen van de burgemeester bij het tekenen van de uit deze besluiten voortvloeiende overeenkomsten.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
6Bevoegdheid tot het nemen van besluiten bij de uitvoering van terugvordering (artikelen genoemd in paragraaf 6.4 PW en paragraaf 5 IOAW en IOAZ) en verhaal (artikelen genoemd in paragraaf 6.5 PW) en op grond van de op deze wetten gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
7Beslissen tot het indienen en ondertekenen van verzoekschriften houdende instelling van een rechtsvordering tot verhaal.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
8De gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigen bij rechtsvordering tot verhaal.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
9Beslissen tot het (afzien van het) opleggen van boeten op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet), art. 8b en 18a Pw, art. 20a IOAW en art. 20a IOAZSenior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
10Beslissen tot het matigen van de hoogte van een opgelegde boete indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid op basis van de omschrijving van dit begrip in de Fraudewet. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
11Aangifte doen van sociale zekerheidsfraude in situaties waarbij het benadelingsbedrag € 50.000,- of hoger is.  
12Beslissen tot het opleggen van maatregelen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 en de op deze wetten gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
13Bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het kader van arbeidsinschakeling en tegenprestatie op grond van de Participatiewet (artikelen genoemd in paragraaf 2.1 PW), de IOAW en de IOAZ en de op deze wetten gebaseerde verordeningen en beleidsregelsSenior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
14Het opstellen of laten opstellen en ondertekenen van een trajectplan of plan van aanpak gericht op arbeidsinschakeling.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
15Beslissen op aanvragen voor (onkosten)vergoedingen in het kader van arbeidsinschakeling op grond van de op de Participatiewet gebaseerde re-integratiebeleid, verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
16Bevoegdheid om namens het college onderzoek uit te voeren en hierover te adviseren bij aanvragen voor een krediet, uitkering voor levensonderhoud en het uitvoeren van de hieruit voortvloeiende rechtmatigheid(her)onderzoeken op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004).Extern: Mandaat aan het afdelingshoofd Juridische Zaken (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gemeente Zwolle voor uitvoering door Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle. 
17Beslissen op aanvragen, rechtmatigheid(her)onderzoeken en beëindigingonderzoeken op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Vakspecialist  
18Bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot geldlening in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)Specialist Dienstverlening Vakspecialist Senior specialist Dienstverlening 
19Het indienen van declaraties voor vergoedingen in het kader van de financiering van de Bbz 2004 (Hoofdstuk VII Bbz 2004)Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
20Beslissen tot het verlenen of afwijzen van de tegemoetkoming als bedoeld in de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang welke is gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal (Wkkp).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
21Beslissen tot het verlenen of afwijzen van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische noodzaak (SMI) als bedoeld in de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
22Vertegenwoordigen van de gemeente bij de notaris bij het passeren of royeren van hypotheekakten (welke zijn opgesteld en ondertekend op grond van de Participatiewet).  
23Nemen van besluiten op grond van artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg i.v.m. een (voorgenomen) ontruiming van een woning, een ander gebouw of open terrein.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
24Beslissen op aanvragen in het kader van schuldhulpverlening en tot afgifte van verklaringen in het kader van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) op basis van artikel 285 van de Faillissementswet.Extern: Mandaat aan de directeur van de gemeentelijke kredietbank (GKB) in AssenGemandateerd aan de gemeentelijke kredietbank (GKB) in Assen (bij college besluit van 28 oktober 2003 en vastgelegd in de op dit besluit gebaseerde raamovereenkomsten)
25Aangaan van jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst inzake schuldhulpverlening. Namens de burgemeester ondertekenen van de jaarlijks af te sluiten uitvoeringsovereenkomsten met de GKB Drenthe. Jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 sub 1 van de raamovereenkomst tussen GKB Drenthe, St. Carinova divisie AMW en de gemeente Raalte d.d. 9 december 2003
26Bevoegdheid van het college o.g.v. art 5 lid 1 van de Wet inburgering nieuwkomers tot vaststellen van een inburgeringsprogramma.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
27Bevoegdheid van het college tot het innen van de eigen bijdrage als bedoeld in art. 24 van de Wet inburgering.Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
28Bevoegdheid van het college tot het oproepen te verschijnen en de nodige gegevens te verstrekken als bedoeld in art. 25 van de Wet inburgering.Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
29Bevoegdheid van het college tot het vaststellen van de datum waarop de termijn aanvangt waarbinnen het inburgerings-examen moet zijn behaald als bedoeld in art. 26 van de Wet inburgeringExtern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
30Bevoegdheid van het college tot vaststellen van een inburgeringsvoorzieningen als bedoeld in artikel 22 van de Wet inburgeringExtern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
31Bevoegdheid van het college tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in de art. 29, 30, 31 en 33 van de Wet inburgeringExtern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
32Bevoegdheid van het college tot het ontheffen van de inburgeringsplicht als bedoeld in artikel 6 van de Wet inburgeringExtern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. 
33Beslissen op meldingen, aanvragen en heronderzoeken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de op deze wet gebaseerde verordeningen, besluit en beleidsregels. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
34Bevoegdheid tot het tekenen van koop-, huur- en bruikleenovereenkomsten welke voortvloeien uit aanvragen en heronderzoeken op grond van de Wmo 2015 en de op deze wet gebaseerde verordeningen, besluit en beleidsregels. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
35Beslissen tot het beëindigen van (een recht op) een voorziening op grond van de Wmo 2015 en de op deze wet gebaseerde verordeningen, besluit en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Ondersteuner A Senior specialist Dienstverlening 
36Beslissen op meldingen, aanvragen en heronderzoeken op grond van de Jeugdwet en de op deze wet gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Extern: gedetacheerde medewerkers Bureau Jeugdzorg bij de gemeente Raalte: T. Groen F. Groote Schaarsberg M. de Boer-Stolk 
37Beslissen tot het beëindigen van (een recht op) een voorziening op grond van de Jeugdwet en de op deze wet gebaseerde verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Extern: gedetacheerde medewerkers Bureau Jeugdzorg bij de gemeente Raalte: T. Groen F. Groote Schaarsberg M. de Boer-Stolk 
38Bevoegdheid tot het indienen van het voorlopig verslag Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
39Het ondertekenen en indienen van declaraties sociale zekerheid Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
40De bevoegdheid tot het (digitaal) verzenden van het Beeld van de uitvoering als verantwoording aan het ministerie van SZW.Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
41Het doen van aangifte loonbelasting i.v.m. uitvoering sociale regelgeving door de gemeente RaalteVakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening 
42Bevoegdheid van het college tot uitgifte van een legitimatiebewijs waaruit in ieder geval blijkt dat de persoon werkzaam is voor de gemeente Raalte en ten behoeve van welk doel het is afgegeven. Een en ander overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet op het binnentreden (Awob).
43Besluiten op aanvragen, afgifte en verlenging van een gehandicaptenparkeerkaartDienstverlener B Senior dienstverlener Senior specialist DienstverleningBij verlenging van de kaart is de bevoegdheid tot het verstrekken beperkt tot die gevallen dat de aanvrager voldoet aan de voor verstrekking geldende basiscriteria.
44Besluiten op aanvragen vergoeding leerlingenvervoer.Dienstverlener B Senior dienstverlener Senior specialist DienstverleningUitgezonderd toepassing van de hardheidsclausule.
45Bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toelating tot de schulddienstverlening, als beschreven in de Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Raalte, met uitzondering van artikel 7, waarvoor instemming van de teammanager Voorzieningen van de gemeente Raalte nodig is.Algemeen Directeur GKBDe Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Raalte en het bepaalde in het Beleidsplan Schulddienstverlening Raalte 2012-2015 zijn onverkort van toepassing.
46Beslissen op aanvragen voor maatwerkvoorzieningen, woningaanpassingen en vervoer en het bij deze aanvragen op verzoek van de budgethouder verrichten van een of meer betalingen ten laste van een toegekend eenmalig PGB wegens levering van zaken of diensten waarvoor genoemd eenmalig PGB is bestemd. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist DienstverleningDe Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft het college voor het jaar 2015 gemandateerd op 18 november 2014, het college heeft hiermee ingestemd bij collegebesluit d.d. 3 maart 2015.

EENHEID ONTWIKKELING, REALISATIE & BEHEER

Team Beheer & Onderhoud

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie & Beheer Teammanager Beheer en Onderhoud

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1De bevoegdheid ontheffingen en vrijstellingen te verlenen op grond van artikel 87 RVV ten behoeve van medewerkers van het team B&O en derden die in opdracht voor de gemeente werken.  
2Verbinden van voorschriften en beperkingen aan een standplaats vergunning als bedoeld in artikel 5:42 van de APV.  
3Beslissen op verzoeken om standplaatsvergunningen als bedoeld in artikel 5.43 van de APV.  
4Het intrekken van een standplaatsvergunning op verzoek van de vergunninghouder als bedoeld in artikel 5.45 van de APV.  
5Het toekennen van een hogere positie op de wachtlijst dan de aanvragers die reeds eerder op de wachtlijst zijn ingeschreven, aan een aanvrager die artikelen wil verkopen welke nog niet op de betreffende markt worden aangeboden als bedoeld in artikel van 5.41van de APV jo artikel 7 lid 6 nadere regels markten.  
6Toewijzen van een dagplaats op het moment dat een standplaats niet als vaste plaats wordt inge-nomen als bedoeld in artikel 5.46.Uitvoerend medewerker BBevoegdheid beperkt tot hen die zijn aangewezen als marktmeester.
7Het verlenen van een tijdelijke ontheffing aan de vergunning-houder van een vaste standplaats, in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, van de verplichting om tenminste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de plaats op de markt in te nemen als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo artikel 11 lid 5 nadere regels markten.  
8Het verlenen van een vergunning op aanvraag van een vergunninghouder om zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo. artikel 11 lid 5 nadere regels markten.  
9Het verlenen van ontheffing aan een standhouder van de verplichting om zijn standplaats tot het sluiten van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo. artikel 18 nadere regels markten.Uitvoerend medewerker BBevoegdheid beperkt tot hen die zijn aangewezen als marktmeester.
10Het nemen van het besluit om een vergunninghouder van een dagplaats of een standhouder-plaats uit te sluiten van de toewijzing van een dagplaats of standwerkerplaats voor ten hoogste vier marktdagen, gelegen binnen een periode van twee jaren na bekendmaking van het besluit tot uitsluiting als bedoeld in artikel 5.49 van de APV.  
11Bevoegdheid om, onverminderd het bepaalde in de wet, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een vergunninghouder te gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen. Indien hij: het bepaalde bij of krachtens deze verordening, de door het college vastgestelde nadere regels of de voorschriften van de vergunning overtreedt;zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkplaats; als bedoeld in art. 5.50 van de APV.  
12Bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor het plaatsen van een bermgedenkteken.VakspecialistMet inachtneming van de voorwaarden als beschreven in het college besluit d.d. 03-11-06 nr. 3416/05.
13Beslissen op aanvragen om vergunning voor het innemen van een standplaats op een voor het publiek toegankelijke plaats en in de open lucht als bedoeld in artikel 5.18, lid 1 van de APV. Mandaat beperkt zich tot vaste standplaatsen incl. seizoen-plaatsen. Mandaat om vergunning af te geven voor incidentele standplaatsen ligt bij het V&H (zie V&H nr. 52).
14Bevoegdheid tot het aanwijzen van medewerkers van het team Beheer en Onderhoud als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in art. 5.11 AWB op grond van art. 6.2 van de APV.  
15Bevoegdheid tot het toepassen van bestuurdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentwet voor wat betreft het verwijderen van (brom)fietsen ingevolge de Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen Raalte 2013.Senior Beheerder 
16Bevoegdheid (zie raadsbesluit 7-2-2008 nr. 0704667) tot het jaarlijks vaststellen van het gladheidsbestrijdingsplan.  
17Het indienen van een aangifte bij de politie bij beschadigingen en diefstal van gemeente-eigen-dommen en het doen van een verzoek om voeging in strafzaak.Vakspecialist Senior Beheerder 
18Het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de WABO.  
19Indienen van verzoeken om toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.VakspecialistFunctiescheiding met bevoegdheid om te beslissen op verzoeken is voorgeschreven.
20Beslissen op verzoeken om toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.VakspecialistFunctiescheiding met bevoegdheid om verzoeken in te dienen is voorgeschreven.
21Instemmingbeschikkingen op grond van de Telecommunicatie- wet en AVOI.Vakspecialist 
22Het namens de gemeente Raalte indienen van een verzoek om een omgevingsvergunning op grond van art. 2.1 lid 1 onder f, g en h en art. 2.2. lid 1 onder a en b onder 1° en het doen van meldingen t.a.v. meldingplichtige sloopwerkzaam-heden voor het slopen van gemeentelijke bouwwerken.  
23Het aanwijzen van eigendomsgrenzen voortvloeiend uit een koopovereenkomst.  
24Het doen van een aanvraag om een om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen.Senior Beheerder Vakspecialist 
25Machtiging van de burgemeester d.d. 22-10-2007 tot het doen van overschrijvingen en tenaamstelling van kentekens van dienstvoer-tuigen van de gemeente Raalte. Machtiging is afgegeven op naam van dhr. J. de Kruijff.
26Bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 12 lid 1 van “nadere regels inzake markten” tot het beschikken op een verzoek om vergunning voor het plaatsen van huurkramen.  
27Het beslissen op verzoeken om toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool.Senior vakspecialist 
28Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van exploitatieovereenkomsten m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool.Senior vakspecialist 
29Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het vestigen, wijzigen van zakelijke rechten, ten behoeve van of ten laste van de gemeente, voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool.Senior vakspecialist 
30Het stellen van kwantitatieve verplichtingen in een exploitatie-overeenkomst m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool aan de aard en hoeveelheid van het te lozen afvalwater.Senior vakspecialist 
31Lastgeving tot aansluiting op gemeenteriool op basis van de Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening.Senior vakspecialist 
32De bevoegdheid tot het verpachten van standplaatsen en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van de pachtovereenkomst.  
33De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet door het wegslepen van auto’s, neergelegd in artikel 170 Wegenverkeerswet 1994. Senior Vakspecialist 
34Bevoegdheid burgemeester tot het verkopen, overdragen of vernietigen van in bewaring gegeven gevonden en verloren voorwerpen (artikel 6, tweede en derde lid, artikel 8 en artikel 11 Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Medewerkers team B&OOndermandaat conform besluit burgemeester d.d. 5 juni 2013. In dit besluit zijn de medewerkers tevens gemachtigd (artikel 171, lid 2 Gemeentewet) om overeenkomsten die in dit verband worden aangegaan te ondertekenen.

 

 

Team Samenleving

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Samenleving

 

Volg.nrOmschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen
1.Het beslissen op verzoeken om subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 en de subsidieregeling (Subsidiekaders sociaal beleid).Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist 
2.Uitvoering leerplichtwet en controle leerplicht: verlenen ontheffing/vrijstelling;doen van opgaven aan derden.Senior Realisator 
3.Het geven van vrijstellingen voor de volledige leerplicht voor de partiële leerplicht.Senior Realisator 
4.Uitvoeren van de taken als bedoeld in art. 46, lid 1, 2 en 3 en art. 90 van de Wet kinder-opvang alsmede het informeren van de toezichthouder over de melding. Senior Realisator Vakspecialist Realisator 
5.Besluiten een subsidieaanvraag niet te behandelen, als bedoeld in artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist 
6.De bevoegdheid als bedoeld in artikel 6, lid 7 de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 om overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie verlangen indien dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag nodig wordt geacht.Realisator Senior realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist 
7.De mededeling aan de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 4:14 Awb dat een beschikking op de aanvraag niet binnen de bepaalde termijn kan worden gegeven.Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist 
8.Bevoegdheid als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 tot het verlenen van toestemming aan de subsidie-ontvanger van een budgetsubsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in art. 4:71, eerste lid, onder a,c,d,e,f ,g en h van de Awb. Het verlenen van toestemming aan de subsidieontvanger van een budgetsubsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, onderdelen b, i en j van de Awb is niet gemandateerd.
9.de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 tot het stellen van nader eisen met betrekking tot de stukken, genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel en het verlangen van overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie, indien dat voor de vaststelling nodig is.Realisator, Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist 
10.De bevoegdheden van het college m.b.t. het beslissen op aanvragen om onderhoudsvoorzieningen als bedoeld in art 2 onder c juncto art. 1 lid 2 onder b van de Verordening “voorziening huisvesting onderwijs Gemeente Raalte”.Vakspecialist 
11.Bevoegdheid als bedoeld in artikel 46 lid 1 Wko om te beslissen op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een kinder-centrum of een gastouderbureau als bedoeld in artikel 45 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
12.De bevoegdheid tot inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang en het bevestigen van deze inschrijving aan de aanvragers als bedoeld in art. 46 lid 2 en 3 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
13.De bevoegdheid tot het bevestigen van de wijziging van de inschrijving in het register van gemelde kindercentra en gastouderbureaus aan de indiener van het verzoek tot wijziging als bedoeld in art. 47 lid 1 en 2 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
14.De bevoegdheid tot het op verzoek wijzigen van de inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang en het bevestigen van deze wijziging aan de verzoeker als bedoeld in art. 47 lid 1 en 2 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
15.Het geven van een schriftelijke aanwijzing te geven als bedoeld in art. 65 lid 1 van de Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
16.Het verlengen van een bevel van de toezichthouder ter verlengen als bedoeld in art. 65 lid 3 van de Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
17.De bevoegdheid van het college om een bevel van de toezicht-houder ter verlengen als bedoeld in artikel 65 lid 4 van de Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
18.De bevoegdheid van het college om een houder te verbieden de exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau voort te zetten als bedoeld in artikel 66 lid 1 Wko dan wel in exploitatie te nemen als bedoeld in artikel 66 lid 2 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
19.De bevoegdheid van het college om een houder te verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouder-opvang of gastouderbureau voort te zetten als bedoeld in art. 66 lid 1 Wko dan wel in exploitatie te nemen als bedoeld in art. 66 lid 2 Wko.Realisator Senior Realisator Vakspecialist 
20.Namens het College aangaan van overeenkomsten met aanbieders van de WMO voorziening “Hulp bij het huishouden” en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.  
21.Namens het college op grond van artikel 8 van de verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Raalte een aanvraag om een duurzaamheidslening afwijzen. Senior Realisator 
22.Namens het college voordragen van een aanvraag voor toekenning van een duurzaamheidslening bij SVn mits voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in artikel 10 van de verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Raalte.Senior Realisator 
23.De bevoegdheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten in het kader van de verstrekking van subsidie voor activiteiten op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering en op het terrein van jeugd- en opvoedhulp op grond van de Jeugdwet, daaronder in ieder geval begrepen; a. het verlenen en vaststellen van subsidie, b. het verlenen, intrekken of wijzigen van voorschotten, c. het geheel of gedeeltelijk weigeren van subsidie, d. het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening en subsidievaststelling e. het terugvorderen en verrekenen van subsidie, f. het verlenen, weigeren, intrekken of wijzigen van uitstel van betaling, g. het aanmanen tot betaling en het invorderen van onverschuldigde subsidies en voorschotten, zonodig middels dwangbevel, h. het nemen en verrichten van alle noodzakelijk voorbereidingshandelingen en –beslissingen, alsmede de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen; i. de bevoegdheid te beslissen op bezwaar gericht tegen de hiervoor genoemde besluiten.Bestuur van de Uitvoeringsorgani-satie Jeugdzorg IJssellandVolgens besluit 12-2-2013, gepubliceerd Weekblad van Salland d.d. 20-2-2013
24.Beslissen op verzoeken om ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor aangewezen wegen of weggedeelten.Senior Vakspecialist 
25.Beslissen op een verzoek tot het verlenen van toegangsrechten binnen het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR).Senior Vakspecialist 
26.Bevoegdheid tot het aanmerken van een hond als gevaarlijk of hinderlijk als bedoeld in artikel 2.59 lid 1 onder a en b van de APV.Senior vakspecialist 
27.Beslissen op een verzoek om een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 3.3.4 lid 5 van het Vuurwerk-besluit tbv vergunning door GS voor de verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk.Senior Vakspecialist 
28.Bevoegdheid om te beslissen op aanvragen tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen een ontheffing voor het gebruik van tijdelijke luchthavens op grond van de Wet Luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. Senior Vakspecialist 
29.Bevoegdheid tot het opleggen van leges Kinderopvang als bedoeld in Hoofdstuk 17 van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2015Realisator Senior Realisator Vakspecialist 

Team Ruimte

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Ruimte

 

Volgnr.Omschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen 
1.Bevoegdheid tot het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten (ruimtelijke plannen en manifest) als bedoeld in artikel 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.6 Bro.Senior Vakspecialist 
2.Beslissen op verzoeken om subsidie voor de buurtbus.Vakspecialist Senior Vakspecialist RealisatorMet in acht name van de vastgestelde beleidskaders.
3.Het indienen van een verzoek namens de gemeente van een aanlegvergunning.Vakspecialist Senior Vakspecialist 
4.Beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van de lokale openbare verlichting.Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator 
5.Het indienen van verzoeken om een vergunning c.q. melding ingevolge de Grondwaterwet (grondwateronttrekkingen t.b.v. bouwwerken).Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator 
6.Beschikken op verzoeken om ontheffing op grond van artikel 7.1. van het voertuigreglement (exceptionele transporten). Zie ook mandaat aan directeur RDW van 9-3-2004.
7.Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator 
8.Het beslissen op verzoeken om toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool.Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator 
9.Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van exploitatieovereenkomsten m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool.Senior Vakspecialist 
10.Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het vestigen, wijzigen van zakelijke rechten, ten behoeve van of ten laste van de gemeente, voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool.Senior Vakspecialist 
11.Het stellen van kwantitatieve verplichtingen in een exploitatie-overeenkomst m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool aan de aard en hoeveelheid van het te lozen afvalwater.Senior Vakspecialist 
12.Lastgeving tot aansluiting op gemeenteriool op basis van de Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening.Senior Vakspecialist 
13.Het zorg dragen voor aan- en afsluiting van gemeentelijke gebouwen en installaties op diverse nutsvoorzieningen.Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator 
14.Het doen van een kapmelding ex artikel 2 van de Boswet.Vakspecialist Senior Vakspecialist 
15.De bevoegdheid ontheffingen en vrijstellingen te verlenen op grond van artikel 87 RVV.Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator 
16.Bevoegdheid van de burgemeester tot de aanstelling en het vervallen van aanstellingen van vaste verkeersbrigadiers o.g.v . art. 56 lid 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator 
17.Het afgeven of weigeren van ontheffingen van artikel 61B uit het RVV 1990 voor zover deze vallen buiten de mandatering uit nota 5018 van 8-12-2005. Vakspecialist Senior Vakspecialist RealisatorToelichting: ontheffing voor staan op open wagens bv bij intocht ivm kampioenschap.
18.Het instellen van een algemene of een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator 
19.Bevoegdheid van het college op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten.  
20.Het aanvragen van een omgevings vergunning op grond van art. 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen.Vakspecialist Senior Vakspecialist 
21.Bevoegdheid tot het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfs-objecten, zoals bedoeld in art. 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.Senior Ondersteuner Ondersteuner B 
22.O.g.v. art. 7 lid 1 van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” waarmerken van een afschrift of uittreksel van een beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechtelijke uitspraak, dan wel vervallen verklaring als bedoeld in art. 7 lid 4 van deze wet ten behoeve van het inschrijven er van in het beperkingenregister.Senior Ondersteuner 
23.Het in het terrein aanwijzen aan derden waaronder het Rijks-kadaster van nieuw gevormde perceelgrenzen (kavels).” Erik Dorgelo, Eric Dorgelo is landmeetkundig coördinator van de gemeente Deventer.

Team Ontwikkeling en Projecten

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Ontwikkeling en Projecten

 

Volgnr.Omschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen
1Bevoegdheid tot aangaan van verplichtingen in het kader van projecten en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van deze verplichting.Projectleider A Projectleider B VakexpertVoor zover passend binnen de projectopdracht en daarin aangegeven budgetten en met inachtneming van de budgethoudersregeling.
2Het namens de gem. Raalte indienen van een aanvraag om vergunning.Projectleider A Projectleider BVoor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht.
3Het doen van meldingen welke zijn voorgeschreven in bestuursrechtelijke regelingen.Projectleider A Projectleider BVoor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht.
4Beslissen op verzoeken om subsidie voor het uitvoeringsprogramma LOP.Ontwikkelaar A Ontwikkelaar BMet in acht name van de vastgestelde beleidskaders.
5Bevoegdheid van het college tot het aangaan van een overeenkomst waarin partijen zich bereid verklaren uit hun ruimtelijke plannen voorvloeiende schade als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 van de Wro aan de gemeente te vergoeden en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging).Vakexpert 
6Besluiten op verzoeken tot het verlenen, verlengen van opties op bedrijfsterreinkavels.Senior Vakspecialist VakexpertBinnen vastgestelde regels.
7Besluiten tot verkoop van bouwterreinen van in exploitatie zijnde bestemmingsplannen en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.Senior Vakspecialist VakexpertPassend binnen algemene verkoopvoorwaarden en binnen de exploitatiebegroting van het desbetreffende bestemmingsplan.
8Aangaan van bruikleenovereenkomsten voor gemeente eigendommen daar waar sloop of voortgezet gebruik niet mogelijk of wenselijk is.Senior Vakspecialist Vakexpert 
9Bevoegdheid van het college om over te gaan tot verkoop en ruiling van onroerende goederen tot een waarde van € 25.000,- per transactie en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging).Senior Vakspecialist VakexpertInclusief de verkoop van openbaar groen.
10Besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten ten behoeve van het grondbedrijf inzake (erf)pacht, opstal, huur en andere wijzen van ingebruikgeving en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging).Senior Vakspecialist Vakexpert 
11Bevoegdheid van het college tot het aangaan van een overeenkomst waarin partijen zich bereid verklaren de uit hun ruimtelijke plannen voorvloeiende schade als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 van de Wro aan de gemeente te vergoeden en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging).Senior Vakspecialist Vakexpert 
12De navolgende bevoegdheden inzake de uitgifte van bouwkavels: a. bevestiging inschrijving; b. weigering inschrijving; c. bevestiging overschrijving naar ander dorp; d. uitnodiging kavelkeuze; e. besluiten inzake opties.Senior Vakspecialist Vakexpert Ondersteuner A Senior ondersteuner team Advies 
13De bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen inzake het verhuren van woonruimten als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet.Vakexpert 

Vertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Burgemeester en wethouders van Raalte en de burgemeester van Raalte machtigen de navolgende personen om hen als partij of belanghebbende te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter in een bestuursrechterlijk geschil: 1. de heer B. Bolink

2. de heer drs. A. Borst

3. de heer mr. P.T. Brouwer

4. de heer P.B.M. Droste

5. mevrouw drs. F.M. Holtman

6. de heer J.J.M. Legebeke

7. mevrouw C.J.M. Pouw

8. de heer H.W. Ruiterkamp