Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Mandaatregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingMandaatregeling
CiteertitelMandaatregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 160 Gemeentewet
  2. art. 171 Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201323-07-2015wijziging mandaatregister

16-07-2013

Weekblad voor Salland, 24-07-2013

2961
21-06-2012nieuwe regeling

05-06-2012

Weekblad voor Salland, 20-06-2012

1202111

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Raalte, ieder voorzover het betreft zijn bevoegdheden,

Overwegende:

1. dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden van burgemeester en wethouders en de burgemeester  voorvloeit uit de organisatiefilosofie om taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen;

2. dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden als effect heeft dat er slagvaardiger kan worden gehandeld en tevens een ontlasting van het bestuur met zich mee brengt;

gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet, hetgeen overigens in de Gemeentewet is bepaald en afdeling 10.1.1 van hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

Artikel 1

1. Van de onder 1 omschreven bevoegdheden mag geen gebruik worden gemaakt in de navolgende situaties:

a. indien de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders op een bepaald stuk zelf wil/willen beslissen en/of tekenen;

b. indien over het stuk advies is gevraagd aan andere afdelingen/instanties etc. en de ingewonnen adviezen tegenstrijdig zijn;

c. indien het betreft een afwijking ten opzichte van het tot nu toe gevoerde beleid of leidt tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget;

d. indien het zaken betreft, ten aanzien waarvan de standpunten omtrent de te nemen beslissing van portefeuillehouder, adviseurs en gemandateerde uiteenlopen;

e. indien het zaken betreft waarbij de gemandateerde een persoonlijk belang heeft. Indien gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheid zou inhouden dat wordt gehandeld in strijd met het vastgestelde budgethouderschap.

2. De in mandaat verkregen bevoegdheid houdt tevens de bevoegdheid in om het stuk te ondertekenen.

3. Indien en voor zover ingevolge wettelijk voorschrift bijzondere vorm- of andere voorschriften in acht genomen moeten worden voorafgaand aan of bij de uitoefening van het mandaat, wordt aan dit besluit geen toepassing gegeven dan met inachtneming van die voorschriften.

4. Ingeval van wijziging van wetgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving.

5. Alle te mandateren bevoegdheden worden primair aan de gemeentesecretaris gemandateerd.

6. Het is de gemeentesecretaris toegestaan om ondermandaat te verlenen aan de adjunct-gemeentesecretaris en de eenheidsmanagers, en, waar geen eenheidsmanager is aangewezen, aan de binnen die eenheid functionerende teammanagers.

7. a. De eenheidsmanagers kunnen ondermandaat verlenen aan de onder hen functionerende teamleiders.

b. Bij afwezigheid vervangen de eenheidsmanagers elkaar onderling.

c. Bij afwezigheid vervangen de teammanagers werkzaam binnen dezelfde eenheid elkaar onderling.

8. Het is de teammanagers toegestaan om ondermandaat te verlenen aan de onder hen functionerende medewerkers.

9. De in de bijlage behorende bij dit besluit genoemde ambtenaren (namen of functienamen) worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden gemandateerd met inachtneming van de daarbij aangegeven voorwaarden/beperkingen.

10. Bij afwezigheid van de behandelend ambtenaar (aren) treedt de teammanager als zodanig op.

11. De mandataris draagt er zorg voor dat de ondertekening van de stukken die uitgaan van de burgemeester luidt als volgt:

“De burgemeester van Raalte,

namens deze

de ……………….”

En van de stukken die uitgaan van burgemeester en wethouders:

“Burgemeester en wethouders van Raalte,

namens dezen

de ………………..”.

12. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Raalte, 5 juni 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Secretaris,  burgemeester,

De burgemeester voornoemd,

Ondertekening

Raalte, 5 juni 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Secretaris, burgemeester,

De burgemeester voornoemd,

Mandaatregister 1

GEMEENTESECRETARIS

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

1 Aanstellen van eenheidsmanagers en teammanagers (incl. salaris e.d.)   Zowel na interne als na externe sollicitatieronde
2 De bevoegdheid tot het toekennen van een gratificatie, een groepsgratificatie of een attentie of bijzondere beloning aan een of meerdere leidinggevenden als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van de regeling “(tijdelijke) toelagen” als vastgesteld door het college d.d. 11-11-2003    
3 Vaststellen beoordeling functioneren eenheidsmanagers en teammanagers conform de geldende beoordelingsregeling,   Bevoegdheid houdt tevens in het toekennen van de resultaten zoals die op grond van de beoordelingsregeling voortvloeien uit de beoordeling.
4 De bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 15:1c van de CAR/UWO om toestemming te verlenen om goederen, beloningen, giften of beloften van derden aan te nemen.   Het mandaat is niet van toepassing op goederen, beloningen, giften of beloften van derden welke aan de gemeentesecretaris worden aangeboden.
5 Bevoegdheid o.g.v. art. 160 lid 1 onder c en d Gemeentewet tot vaststelling van functie-beschrijvingen met uitzondering van die van de directie    
6 Vaststelling functiewaarderingen  met uitzondering van die van de directie    
7 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 15:1:11 lid 1 en 2 CAR/UWO om, ten tijde van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen ambtenaren aan te wijzen om andere werkzaamheden te aanvaarden.    

EENHEIDMANAGERS

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanagers

1 Verstrekken van gratificaties als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van regeling tijdelijke toelagen welke als bijlage 2 is gekoppeld aan de regeling Bewust Belonen.    
2 De bevoegdheid tot het toekennen van een gratificatie, een groepsgratificatie of een attentie of bijzondere beloning aan een of meerdere medewerkers van het betreffende team als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van de regeling “(tijdelijke) toelagen” als vastgesteld door het college d.d. 11-11-2003    
3 De bevoegdheid om in zeer bijzondere gevallen aan een medewerker toestemming te geven om meer verlofuren te verkopen dan op grond van de cafetariaregeling is overeengekomen.   Aanleiding en concrete invulling wordt bepaald in overleg tussen de medewerker, het hoofd van het betrokken team en de personeelsconsulent.
4 Het namens het College aangaan van overeenkomsten inzake inlenen en uitlenen van personeel en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten    
5 Beslissen op verzoeken om het tijdelijk vervangen van medewerkers als gevolg van ziekte     
6 Aanstellen van personeel (incl. salaris e.d.) met uitzondering van directie, eenheidsmanagers en teammanagers.   Zowel na interne als na externe werving en mits besloten wordt overeenkomstig het advies van de betreffende teammanager (e.d. = rechtspositionele afspraken)
7 Aanstellen van een medewerker in vaste dienst op basis van een positief advies van de betreffende leidinggevende.    
8 Eervol ontslag aan medewerkers   Met uitzondering van leden vrijwillige brandweer (zie mandaat nr. 8 van het team brandweer en veiligheid)
9 Aanpassen van de betrekkingsomvang,     
10 Toekennen van gratificaties i.v.m. jubilea    

ALLE TEAMS

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanagers

ondermandaat aan: teammanagers

1 Het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen zoals het verstrekken van feitelijke mededelingen, inlichtingen of informatie alle medewerkers Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team. Benadrukt wordt dat een verweerschrift tegen een bezwaarschrift gezien wordt als algemene correspondentie.
2 Het voeren van corres-pondentie ter voorbereiding of uitvoering van besluiten alle medewerkers Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team
3 Het verrichten van alle handelingen van procedurele, voorbereidende of uitvoerende aard(zoals het doen van bekendmakingen, beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het inwinnen van zienswijzen en het verdagen van besluiten alle medewerkers Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op hun team
4 Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur alle medewerkers Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op het eigen team
5 Het verlenen van medewerking aan enquêtes, (CBS-) statistieken en onderzoeken alle medewerkers Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op het eigen team
6 Het vaststellen van aanvraagformulieren met toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht   Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op het eigen team
7 De buitengerechtelijke vertegenwoordiging van de gemeente (volmacht burgemeester)   Voor zover het een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op het eigen team
8 Het verlenen en weigeren van verlof op grond van de artikelen 6.4.1, 6.4.2, en 6.4.2a UWO (buitengewoon verlof, verlof voor vakbondsactiviteiten en zorgverlof)   Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team
9 Het verlenen en weigeren van studiefaciliteiten   Voor zover het de medewerkers betreft van de eigen team en binnen het kader van het opleidingsplan. De terugbetalingsregeling ligt ter uitvoering bij het team Advies
10 Het verlenen en weigeren van toestemming voor het maken van dienstreizen   Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team en met in acht name van het concernbeleid
11 Het verlenen en weigeren van toestemming tot deelneming aan studiebijeenkomsten, congressen, seminars, bedrijfsbezoeken e.d.   Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team
12 Het uitvoeren van de Arbowet en regelgeving   Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team
13 Aankoop van boeken, tijdschriften en het afsluiten van abonnementen   Binnen het beschikbaar gestelde teamsbudget en met in acht name van de budgethoudersregeling
14 Verstrekken van gratificaties als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van regeling tijdelijke toelagen welke als bijlage 2 is gekoppeld aan de regeling Bewust Belonen.   Voor zover het de medewerkers betreft van het eigen team
15 Het beoordelen en ondertekenen van het schriftelijke verweer inzake een (hoger) beroep bij de rechter tegen een besluit dat door het betreffende team is voorbereid.    
16 Het machtigen van mede-werkers van het team om het college te vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke geschillen in beroep of hoger beroep    
17 De bevoegdheid om te beslissen op mondelinge klachten en klaagschriften over personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, als bedoeld in artikel 4 van de “Verordening klachtenbehandeling gemeente Raalte”.   Voor zover het klachten betreffen die betrekking hebben op medewerkers van de eigen team.
18 Schriftelijk verzoek betalen kopieerkosten alle medewerkers  
19 Vaststellen beoordeling functioneren medewerkers conform de geldende beoordelingsregeling, met uitzondering van directie eenheidsmanagers en teammanagers.   Bevoegdheid houdt tevens in het toekennen van de resultaten zoals die op grond van de beoordelingsregeling voortvloeien uit de beoordeling.
20 Het namens het College aangaan van stage-overeen-komsten en het namens de burgemeester vertegenwoor-digen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten    
21 Beslissen op verzoeken om het tijdelijk vervangen van mede-werkers als gevolg van ziekte Beslissen op verzoeken om het tijdelijk vervangen van mede-werkers als gevolg van ziekte    
22 De bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen ten behoeve van activiteiten / projecten die vallen binnen het werkgebied van het team en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van deze verplichting   Binnen het middels een goedgekeurde begroting beschikbaar gestelde budget en met in acht name van de budgethoudersregeling
23 Beslissen op bezwaar indien: a. het primaire besluit in mandaat is genomen door een ondergeschikte en b. het advies van de commissie bezwaarschriften inhoudt: 1. het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren of 2. het bezwaar ongegrond te verklaren conform het primaire besluit waarop het bezwaar is gericht.    
24 Bevoegdheid tot het waar nodig elektronisch waarmerken en publiceren van besluiten   Voor zover het een besluit betreft waarvan de beslissingsbevoegdheid reeds is gemandateerd aan het betreffende team.

Team DOWR Facilitair

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager DOWR Facilitair

1 Aanstelling en ontslag van medewerkers die als BHV-ers en LEH-ers dienen op te treden. senior ondersteuner  

Team Informatie & Automatisering

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Informatie & Automatisering

 

1 Het in het terrein aanwijzen aan derden waaronder het Rijks-kadaster van nieuw gevormde perceelgrenzen (kavels). Erik Dorgelo Eric Dorgelo is landmeetkundig coördinator van de gemeente Deventer. Bevoegdheid geldt tot 1 januari 2014. Daarna wordt deze overgedragen naar team Ruimte.

EENHEID DIENSTVERLENING

Team Administratie

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Administratie

1 Opnemen / uitzetten van kasmiddelen in de vorm van call- en/of kasgeldleningen   Binnen het kader van het Treasury statuut
2 Het aangaan van een verzekering en het wijzigen van een bestaande verzekering ten behoeve van de gemeente Raalte    
3 Beslissing op schadeverzoeken waarvoor geen dekking is vakspecialist Tot een maximum bedrag van € 1.000,--
4 Aanmelden bij Verzekeraar en afwikkelen van schadegevallen waarvoor verzekering is afgesloten en vallende binnen de dekking vakspecialist Met uitzondering van afwikkeling WA binnen eigen risico (€ 11.345,-)
5 Het doen van aangifte voor rijksbelastingen ten aanzien van Btw-aangifte alg. dienst senior vakspecialist  
6 Het doen van aangifte voor rijksbelastingen t.a.v. Btw-aangifte grondexploitatie senior ondersteuner  
7 Het uitvoeren van de terugbetalingsverplichting in het kader van verleende studiekostenfaciliteiten. senior ondersteuner  
8 Het doen van aangifte afdrachten in het kader van Loonheffing / IZA / ABP / Loyalis en overige bedrijfstak eigen regelingen senior ondersteuner ondersteuner A  
9 Privaatrechterlijke vorderingen in handen stellen van gerechts-deurwaarder na vonnis rechter    
10 Verrekenen oppervlakte-verschillen en toepassing renteclausule.    
11 De bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 15 onder a van de Financiële Verordening Raalte voor zover deze bevoegdheid betrekking heeft op het toewijzen van gemeentelijke taken aan de ambtelijke organisatie van het team.    
13 Het namens het College aangaan van contracten ihkv het cafetariaplan en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze contracten    
14 Bevoegdheid van het college o.g.v. artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling tot het aanwijzen van personen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in art. 231 lid 2 sub E van de gemeentewet.   Mandaat is gericht op het aanstellen van medewerkers van door ons ingehuurde invorderingskantoren
15 Besluiten op verzoeken tot het verlenen, verlengen van opties op bedrijfsterreinkavels senior ondersteuner In relatie tot werkzaamheden ten behoeve van het team Ruimte. Binnen vastgestelde regels

Team Advies

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Advies  

1 Bevoegdheid tot het verdagen van het beslissen op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 lid 3 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht Senior Adviseur Adviseur  
2 De bevoegdheid om in een bestuursrechtelijk geschil in beroep het verweer op te stellen en te ondertekenen Senior Adviseur Adviseur  
3 Besluit op verzoek Rechtbank en Afdeling Bestuursrechts-spraak van de Raad van State om de effectuering van een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan op te schorten tot aan  behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening. Senior Adviseur  
4 Uitnodigen en/of afschrijven sollicitanten Senior Adviseur  
5 Toekennen van gratificaties i.v.m. afscheid Senior Adviseur  
6 Besluiten op verzoeken om een verhuiskostenvergoeding Senior Adviseur  
7 Ondertekening brieven over loondoorbetaling bij ziekte Senior Adviseur  
8 Vaststellen beoordeling functioneren medewerkers conform de geldende beoordelingsregeling, met uitzondering van directie eenheidsmanagers en teammanagers.   Dit mandaat is alleen van toepassing als de uitkomst van de beoordeling rechtspositionele gevolgen heeft. Bevoegdheid houdt tevens in het toekennen van de resultaten zoals die op grond van de beoordelingsregeling voortvloeien uit de beoordeling.
9 Definitief besluiten indien in overleg/overeenstemming met OR/GO overeenkomstig het voorgenomen besluit wordt gehandeld.    
10 Aanpassen van de betrekkingsomvang Senior Adviseur  
11 Beslissen op verzoeken om schadevergoeding o.g.v. artikel 15.1.23 CAR/UWO Senior Adviseur  
12 Besluiten op verzoeken om zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof Senior Adviseur  
13 Het namens het College aangaan van overeenkomsten in het kader van de wet ARBO en het IZA Bedrijfszorg-plan (BZP) en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten Senior Adviseur  
14 Aanschrijven verwijderen van reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen welke zijn geplaatst op gemeentegrond zonder toestemming. Senior Adviseur  
15 Aanzegging van verhaal van kosten welke door de Gemeente Raalte zijn gemaakt bij verwijdering van aangeschreven reclame-objecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen Senior Adviseur  
16 Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ rechthebbende ter verwijdering en verwijderd houden van de reclame-objecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen. Senior Adviseur  
17 Besluit opleggen last onder dwangsom met een maximale hoogte van €10.000.- aan overtreder. Senior Adviseur  
18 Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ rechthebbende ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken Senior Adviseur  
19 Aanzegging van verhaal van de gemaakte kosten bij daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken Senior Adviseur  
20 Opleggen van dwangsom overeenkomstig de sanctie strategie zoals die is vastgelegd in protocol 2 van bijlage 5 en de hoogte van de dwangsommen zoals is aangegeven in bijlage 6 van het Handboek Handhaving als vastgesteld in februari 2005 Senior Adviseur  

Team Vergunningverlening en Handhaving

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Vergunningverlening en Handhaving

1 Schriftelijk bevestigen uitkomsten vooroverleg tbv een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1. en 2.2. van de WABO senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening Nr.’s 1 t/m 32 Bouwen
2 Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dienstverlener A Dienstverlener B  
3 De bevoegdheid tot het beslissen omtrent verzoeken om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
4 O.g.v. art. 3.15 WABO besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder b van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
5 Bevoegdheid tot het verlengen van de termijn voor het beslissen op een aanvraag met maximaal 6 weken als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
6 Verlengen beslistermijn als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2. van de WABO senior specialist dienstverlening specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener B  
7 Bevoegdheid tot het afgeven van vergunning onder voorschriften tot wijziging, afbraak of verwijdering als bedoeld in art. 5 lid 2 van de Monumenten verordening gemeente Raalte en artikel 2.1 lid 1 onder f van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
8 Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f, g en h en artikel 2.2 lid 1 onder b en c van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
9 Besluiten tot verzoek om aanvullen gegevens ten behoeve van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
10 Informeren aanvrager omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO over bezwaren welstand tegen bouwproject mogelijkheid indienen gewijzigde tekeningen Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
11 Besluiten tot weigeren omgevingsvergunning a.g.v. welstandseisen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder d WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
12 Besluiten tot aanhouden van de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 3.3, 3.4 en 3.5 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
13 Bevoegdheid tot het toezenden dan wel uitreiken van een bericht van ontvangst van een Gebruiksmelding, als bedoeld in artikel 2.12.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Dienstverlener A Dienstverlener B Melding valt buiten de WABO Ontvangstbevestiging melding wordt verzorgt door Wabo administratie
14 Besluiten op verzoek om een meervoudige omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 en 2.2 lid 1 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om vergunning op grond van de WABO ingeval de aanvraag c.q. het project meerdere activiteiten betreft
15 Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1o en 2o Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Mandaat heeft betrekking op afwijking die valt binnen de gemeentelijke beleidsregels die gelden voor toepassing van artikel 4, hoofdstuk IV, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en op afwijkingen die passen in een vastgesteld bestemmingsplan
16 Besluiten op verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
17 Verstrekken mededeling voornemen (o.g.v. art 4.8 Awb) intrekken omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
18 Besluiten tot uitstel van het intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
19 Besluiten tot intrekking omgevingsvergunning als bedoeld op grond van artikel 3.15 WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Bevoegdheid van specialist dienstverlening is beperkt tot het intrekken van vergun-ningen welke zijn afgegeven op grond van artikel 2.1. lid 1 onder a van de WABO
20 Vastleggen / bevestigen afspraken van controle van omgevings-vergunning voor bouw- en sloopactiviteiten en de gebruiks-bepalingen van de diverse bestemmingsplannen    
21 Schriftelijk verzoeken ex artikel 4.5 Awb om aanvullende stukken bij aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e van de WABO of melding 8.40 Wet milieubeheer Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
22 Besluiten inzake ontvankelijkheid aanvraag omgevingsvergunning / intrekking omgevingsvergunning o.g.v. artikel 4.5 Awb Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
23 Schriftelijk verzoek om informatie aan waterschap of sprake is van verplichte coördinatie ex art. 3.16 WABO van aanvragen om vergunning o.g.v. deze wet en o.g.v. art 6.2 Waterwet Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
24 In ontwerp besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
25 Besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
26 Overeenkomstig 3.15 WABO in ontwerp besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e of 2.6 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
27 Overeenkomstig 3.15 WABO besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekking van een omgevingsvergunning Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Bevoegdheid van specialist dienstverlening is beperkt tot het intrekken van vergunningen welke zijn afgegeven op grond van art. 2.1. lid 1 onder e van de WABO
28 Overeenkomstig 3.10 lid 3 WABO besluiten tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
29 Bevoegdheid om af te wijken van bij het bestemmingplan aangegeven regels als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c Wro Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
30 Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a en lid 2 van de WABO Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
31 Besluiten op een verzoek om ontheffing als bedoeld in art. 19 lid 2 WRO voor zover deze vrijstelling valt binnen “vrijstellingslijst” GS. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
32 Toekennen van huisnummers overeenkomstig het bepaalde in 5:54 APV Dienstverlener A Dienstverlener B Senior Specialist Dienstverlening  
33 Besluiten als bedoeld in artikel 7.4 lid 1 Wm inhoudende het bepalen of, voor een activiteit of besluit als aangegeven in onderdeel D activiteit nr. 14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, op grond van bijzondere omstandig-heden waaronder deze worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Nr.’s 33 t/m 36 Milieu
34 Goedkeuren PvE als bedoeld in artikel 5.2 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit i.v.m. de realisering van een automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver  
35 Besluiten 15 jr vrijstelling nadere eisen IBA / aansluiting op gemeenteriool als bedoeld in het besluit van 11-11-2003 nr. 4927 Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
36 Besluiten op verzoeken om een tijdelijke ontheffing van het verbod op lozen van overige vloeistoffen in de bodem als bedoeld in artikel 25 van het Lozingenbesluit bodembescherming Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
37 Schriftelijk vastleggen / bevestigen van afspraken bedrijfscontrole t.b.v. een omgevingsvergunning Specialist handhaving Senior handhaver Nr.’s 37 t/m 44 Handhaving
38 Aanschrijven verwijderen van reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen welke zijn geplaatst op gemeentegrond zonder toestemming. Specialist handhaving Senior handhaver  
39 Aanzegging van verhaal van kosten welke door de Gemeente Raalte zijn gemaakt bij verwijdering van aangeschreven reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen Specialist handhaving Senior handhaver  
40 Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ recht-hebbende ter verwijdering en verwijderd houden van de reclameobjecten en bouwwerken t.b.v. reclame-uitingen. Specialist handhaving Senior handhaver  
41 Besluit opleggen last onder dwangsom met een maximale hoogte van €10.000.- aan overtreder. Specialist handhaving Senior handhaver  
42 Besluit toepassing bestuursdwang opgelegd aan overtreder/ recht-hebbende ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken Specialist handhaving Senior handhaver  
43 Aanzegging van verhaal van de gemaakte kosten bij daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang ter verwijdering en verwijderd houden van illegale gebouwen en bouwwerken Specialist handhaving Senior handhaver  
44 Bevoegdheid tot het aanwijzen van medewerkers van het team Vergunningverlening en handhaving als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in artikel 5.11 Awb. juncto art.5.10 WABO    
45 Opleggen van dwangsom overeenkomstig de sanctie strategie zoals die is vastgelegd in protocol 2 van bijlage 5 en de hoogte van de dwangsommen zoals is aangegeven in bijlage 6 van het Handboek Handhaving als vastgesteld in februari 2005. Specialist handhaving Senior handhaver Nr.’s 45 t/m 50 Wet BAG
46 Beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Specialist handhaving Senior handhaver  
47 Beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende: a. het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAG; b. het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers; c. het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister; d. het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is; e. het op basis van de bron-documenten opnemen van gegevens in de adressen-registratie en de gebouwen-registratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG; f. het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG; g. het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichten-verkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG; h. Het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie; i. het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressen-registratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG; j. het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A  
48 Bevoegdheid tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver  
49 Bevoegdheid tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver  
50 Bevoegdheid als beschreven in: Art. 2.10, lid 1 van de APV (beslissen op aanvragen om vergunning om voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg te hebben; Art. 2.25, lid 1 van de APV (beslissen op aanvragen om vergunning voor het organiseren van een evenementen); Art. 2.28, lid 4 van de APV (bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om vergunning voor ingebruikneming weg t.b.v. terras Art. 2.29, lid 2 van de APV (bevoegdheid tot het individueel vaststellen van een afwijkend sluitingsuur); Artikel 2.42, lid 2 van de APV (de bevoegdheid om namens de gemeente als rechthebbende op een onroerend goed toestemming verlenen voor plakken en kladden) Artikel 4.6, lid 2 van de APV (het beslissen op een aanvraag om ontheffing van het verbod om met een toestel of apparaat geluidhinder te veroorzaken); Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A Nr.’s 50 t/m 66 APV en Bijzondere wetten
51 Bevoegdheid als beschreven in: - Artikel 5.13, lid 1 van de APV: de bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om vergunning voor het inzamelen van geld of goederen - Artikel 5.15, lid 3 van de APV: de bevoegdheid om, naar aanleiding van een melding dat men voor-nemens is te venten, te besluiten dat het venten wordt verboden. Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
52 Bevoegdheid als beschreven in: - Artikel 5.18, lid 1 APV (beslissen op aanvragen om vergunning voor het innemen van een standplaats). - Artikel 5.23, lid 3 APV op een melding dat men voornemens is snuffelmarkt te organiseren, te besluiten dat dit wordt verboden. Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A Mandaat op grond van art 5.18 lid 1 APV beperkt zich tot éénmalige standplaatsen. Mandaat afgifte vergunning vaste standplaatsen incl. seizoen-plaatsen (bv oliebollen-verkoop en kerstbomen) ligt bij B&O (zie B&O nr. 13)
53 - Beslissen op aanvragen om vergunning o.g.v artikel 3 van de Drank- en Horecawet - Bevoegdheid als bedoeld in artikel 4 van de drank en horecawet tot het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning op grond van art. 3 van deze wet - Beslissen op een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de drank en horecawet - Bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Drank; en horecaverordening tot het verlenen van ontheffing verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2 van deze verordening Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
54 - Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een loterij als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen - Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een bingo als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen - Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een prijsvraag als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen - Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om vergunning voor het plaatsen van speel-automaten als bedoeld in art. 30b lid 1 van de Wet op de Kansspelen Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
55 Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van art. 148 lid 1 onder b van de wegenverkeerswet van het verbod als bedoeld in art. 10 van deze wet Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A Bevoegdheid bestaat alleen indien alle wegen waarop de wedstrijd wordt gehouden, zijn gelegen in één gemeente
56 Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van ex artikel 3, lid 3 en 4 lid 3 van de Zondagswet Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
57 Bevoegdheid tot beslissen op verzoeken om ontheffing op grond van artikel 61B lid 2 onder d van het RVV 1990 voor kampioenrondgangen. Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
58 De bevoegdheid van de burgemeester tot aanstelling van verkeersregelaars vanwege evenementen als bedoeld in artikel 56 lid 1 onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
59 Beslissen op verzoeken om vergunning voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in art. 2.72. APV. Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A (Sub)mandaat indien de medewerkers milieu- vergunningverlening van het team V&H schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
60 Afgeven van een verklaring van geen bezwaar m.b.t. uitvoering van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen: art. 5, lid 6 (heliterrein) en art. 10 lid 2 (ballonterrein). Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A (sub)mandaat indien de politie schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
61 Verlenen van ontheffing m.b.t. uitvoering van artikel 8 lid 1 van de verordening winkeltijden gemeente Raalte (openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur) Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A  
62 Afgifte van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 31 Regeling wapens en munitie (meevoeren van wapens categorie III of IV tijdens optochten) Senior dienstverlening Dienstverlening B Dienstverlener A (sub)mandaat indien de politie schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
63 De bevoegdheid van het college op grond van artikel 5.53 APV tot het geven van namen aan delen van de openbare ruimte op advies van de commissie straatnaamgeving Dienstverlening B Dienstverlener A Het mandaat is beperkt tot die gevallen waarin niet wordt afgeweken van het advies van de commissie straatnaamgeving.
63 Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder d van de WABO juncto artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte voor het aanleggen van een weg of veranderingen aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Let op de redactie van de APV gaat verder dan artikel 2.2. lid 1 onder d van de WABO. De advisering tbv deze beschikkingen ligt bij het team Ruimte
64 Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder e van de WABO juncto artikel 2.12. Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte (in- en uitritten Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
65 Beschikken op verzoeken om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 APV (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
66 De bevoegdheid tot het afgeven van ontheffingen voor het verbranden van snoeihout op grond van artikel 5.34 lid 3 APV en artikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer Senior dienstverlener Dienstverlening B  
67 Schriftelijk verzoek uitbrengen offerte bodemonderzoek Specialist dienstverlening Vakspecialist Nr. ‘s 67 t/m 79 Bodem, geluid en afval.
68 Goedkeuren plan van aanpak i.v.m. bodemsanering WBB Specialist dienstverlening Vakspecialist  
69 Vaststellen dat melding o.g.v. Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit Specialist dienstverlening Vakspecialist    
70 Beoordelen (goedkeuren) bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag Specialist dienstverlening Vakspecialist  
71 Het opleggen van voorschriften bij een sloopmelding op grond van art. 1.29 van het Bouwbesluit en het wijzigen van deze voorschriften op grond van art. 1.30 van het Bouwbesluit Specialist dienstverlening  
72 Beslissen op een verzoek om vrijstelling op grond van artikel 5 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeer-belastingen 2012 Senior dienstverlening Dienstverlening B Vrijstelling kan verleend worden aan organisatoren van evenementen van de belasting bedoeld in artikel 2 tot een maximumaantal van 15 voertuigen per evenement
77 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Vakspecialist  
78 Afgeven van ontheffingen voor artikel 61B van het RVV 1990 voor de inzameling van huisvuil en groenafval. Vakspecialist  
79 Beschikken op een verzoek om vergunning inzamelen afvalstoffen aan anderen dan ROVA ex art. 7, lid 2 van de Afvalstoffen-verordening gem. Raalte 2010. Vakspecialist  
80 Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college. Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d van de WABO (voormalige gebruiksbesluit) Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014 Nr. 80 t/m 85 Gebruiksvergunning/ Brandveiligheid
81 Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college als genoemd in art. 2 en 3 van de Brandbeveiligingsverordening 2012. Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
82 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.15 van de WABO tot het wijzigen van een gebruiksvergunning Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
83 Overeenkomstig 3.15 WABO in ontwerp besluiten tot wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder d van de WABO Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
84 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12.4 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, tot het verbinden van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
85 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12.5 lid 1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, tot het wijzigen van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
86 De bevoegdheid tot het opleggen van leges op grond van de legesverordening van de gemeente Raalte. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener B Ondermandaat conform besluit van de teammanager Vergunningen en Handhaving d.d. 28 maart 2013.
87 De bevoegdheid tot het heffen van leges in verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, b, c, d, f, g, h en i en artikel 2.2 lid 1 onder a, b, c, d, e, g, h, i, j en k van de WABO overeenkomstig de legesverordening van de gemeente Raalte. Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener B Ondermandaat conform besluit van de teammanager Vergunningen en Handhaving d.d. 28 maart 2013.
88 Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van: - Wabo: artikel 5:10 lid 2, jo 5:13; - Huisvestingswet:artikel 75; - Woningwet, WRO, Wro, Monumentenwet, APV, Monumentenverordening: artikel 100a Woningwet, artikel 69 Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 63 lid 1 van de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. De volgende medewerkers van de gemeente Deventer: G. Huiskamp J. Jacobs J.H. Broeze M. Broeze P.J. ten Velde S. van Egmond R.B.G. Lokate P.C.H. van Houts B.J.P. Visscher Ondermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 22 oktober 2012
89 Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van: - Wabo: artikel 5:10, lid 2, jo. 5:13; - Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Algemene Plaatselijke Verordening. De volgende medewerkers van de gemeente Deventer: C.M. Zoutendijk R. Jaasma W. Draaijer M. Orsel J.A. Kroes B.J.P. Visscher Ondermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 23 oktober 2012
90 Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van: - Wabo: artikel 5:10 lid 2, jo 5:13; - Huisvestingswet:artikel 75; Woningwet, WRO, Wro, Monumentenwet, APV, Monumentenverordening: artikel 100a Woningwet, artikel 69 Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 63 lid 1 van de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. De volgende medewerker van de gemeente Olst-Wijhe: M.J.M. Waning Ondermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 22 oktober 2012
91 Bevoegdheid tot het houden van toezicht op de naleving van : - Wabo: artikel 5:10, lid 2, jo. 5:13; Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Algemene Plaatselijke Verordening. De volgende medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe: J.H.M. Custers R.A.J. Jansen P.H. Lankheet Ondermandaat conform het besluit tot het verlenen van submandaat door de teammanager V&H d.d. 23 oktober 2012
92 Bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders. De aanwijzing heeft betrekking op de toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in titel 5.2 Awb ten aanzien van de Wabo (inclusief de wetten die krachtens artikel 5.1 Wabo worden aangewezen), de Wet bodembescherming, de Algemeen Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Directeur RUD IJsselland Directeur RUD Twente Conform collegebesluit 21 mei 2013.

Team Klant Contact Centrum

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Klant Contact Centrum

1 Besluiten en feitelijke handelingen in het kader van wet- en regelgeving reisdocumenten Dienstverlener B  
2 Besluiten en feitelijke handelingen in het kader van wet- en regelgeving rijbewijzen Dienstverlener B  
3 Feitelijke handelingen m.b.t. uitvoering besluit van 16-10-1997 houdende regels over geslachtsnaamwijziging Dienstverlener B  
4 Feitelijke handelingen m.b.t. uitvoering Rijkswet op het Nederlanderschap en het bevestigen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit op basis van artikel 6, tweede lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap Dienstverlener B  
5 Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Wet op de justitiële documentatie c.a. Dienstverlener B Senior dienstverlener  
6 Legaliseren handtekeningen Dienstverlener B Senior dienstverlener  
7 Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de Kieswet Dienstverlener B Senior dienstverlener  
8 Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de wet GBA c.a. Dienstverlener B Senior dienstverlener  
9 Besluiten en feitelijke handelingen m.b.t. de uitvoering Wet op de Lijkbezorging c.a., waaronder begrepen in ieder geval de verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dienstverlener B  
10 Besluiten op aanvragen, afgifte en verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart Dienstverlener B Senior dienstverlener Bij verlenging van de kaart is de bevoegdheid tot het verstrekken beperkt tot die gevallen dat de aanvrager voldoet aan de voor verstrekking geldende basiscriteria.
11 Besluiten op aanvragen vergoeding leerlingenvervoer. Dienstverlener B Senior dienstverlener Uitgezonderd toepassing van de hardheidsclausule.
12 De navolgende bevoegdheden inzake de uitgifte van bouwkavels: a. bevestiging inschrijving b. weigering inschrijving c. bevestiging overschrijving naar ander dorp d. uitnodiging kavelkeuze e. besluiten inzake opties Dienstverlener B Senior dienstverlener  
13 Op grond van artikel 9 lid 1 onder a van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingen-register ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechtelijke uitspraak, dan wel vervallen verklaring als bedoeld in art. 7 lid 4 van deze wet.    
14 Op grond van artikel 9 lid 1 onder b van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in het gemeentelijke beperkingenregister opgenomen gegevens    
15 Op grond van artikel 9 lid 1 onder c van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” op verzoek verstrekken van een schriftelijke verklaring dat er uit de gemeen-telijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperkingen blijken ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken.    
16 De bevoegdheid van het College op grond van artikel 16 boek 1 Burgerlijk wetboek tot het benoemen en het herbenoemen van ambtenaren en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand    
17 Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dienstverlener A Dienstverlener B Specialist Dienstverlening  
18 Het beslissen op verzoeken om waarderingssubsidie op grond van de subsidieverordening Dienstverlener B Conform het besluit tot verlenen van submandaat door de teammanager Publiekszaken d.d. 10 juli 2012.
19 Bevoegdheid burgemeester tot het verkopen, overdragen of vernietigen van in bewaring gegeven gevonden en verloren voorwerpen en het uitkeren van in bewaring gegeven geld (artikel 6, tweede en derde lid, artikel 8, artikel 9 en artikel 11 Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Medewerkers team KCC Ondermandaat conform besluit burgemeester d.d. 5 juni 2013. In dit besluit zijn de medewerkers tevens gemachtigd (artikel 171, lid 2 Gemeentewet) om overeenkomsten die in dit verband worden aangegaan te ondertekenen.

Team Participatie

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Participatie

1 Beslissing op aanvragen, heronderzoeken en beëindigingonderzoeken op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en op de op artikel 8 WWB gebaseerde verordeningen. Senior Dienstverlener Specialist dienstverlening Dienstverlener B  
2 Beslissing op aanvragen, heronderzoeken en beëindigingonderzoeken Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ). Senior Dienstverlener Specialist dienstverlening  
3 Toekenningen op aanvragen en declaraties bijzondere bijstand op grond van het beleidsplan bijzondere bijstand/minimabeleid en o.g. v. artt 35 en 36 WWB. Senior Dienstverlener Specialist dienstverlening Dienstverlener B  
4 Beslissingen op aanvragen op grond van de Pc-regeling in het kader van de bijzondere bijstand. en de machtiging tot het vertegen-woordigen van de burgemeester om de gemeente te vertegen-woordigen bij het ondertekenen van de i.h.k.v. deze Pc-regeling te sluiten huurovereenkomst. Senior Dienstverlener Specialist dienstverlening Dienstverlener B  
5 Bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen of borgtocht in het kader van de WWB o.b.v. de artt 48, 49, 50, 51 en 52 WWB en de machtiging tot het vertegen-woordigen van de burgemeester bij het tekenen van de uit aanvragen voortvloeiende overeenkomsten. Senior Dienstverlener Specialist dienstverlening Dienstverlener B  
6 Besluiten op aanvragen in het kader van schuldhulpverlening en tot afgifte van verklaringen in het kader van de Schuldsanerings-regeling Natuurlijke Personen (WSNP) op basis van artikel 285 van de Faillissementswet.   Gemandateerd aan GKB-Drenthe bij college besluit van 28-10-03 en geregeld in raamovereenkomst met GKB Drenthe 2004-2007 d.d. 9-12-03
7 Besluiten tot het indienen en ondertekenen van verzoekschriften houdende instelling van een rechtsvordering tot verhaal. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
8 Aangifte doen van sociale zekerheidsfraude.    
9 Besluiten omtrent het opleggen van maatregelen op grond van de WWB, op basis van de artikelen 5, 8, 8a, 9, 11, 17, 18 en 55 WWB Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
10 Besluiten omtrent het opleggen van boeten en maatregelen op grond van IOAW en IOAZ  Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
11 Het ondertekenen en indienen van declaraties sociale zekerheid     
12 Het opstellen of laten opstellen en ondertekenen van een (reintegratie- of traject-) plan, gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
13 De gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigen terzake van rechtsvordering tot verhaal.    
14 Vertegenwoordigen gemeente bij de notaris bij het passeren of royeren van hypotheekakten.    
15 Beslissen op verzoek Rechtbank tot opschorten effectuering Besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan tot aan de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening.   Uitsluitend voor zaken betreffende sociale voorzieningen.
16 Besluiten tot terugvordering en verhaal en het buiten invordering stellen daarvan. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
17 Besluiten tot het verlenen van tegemoetkoming als bedoeld in Hoofdstuk 1 afdeling 2, par. 3, alsmede artikel 35, lid 1 en art. 38 van de Wet Kinderopvang en daaraan gerelateerde handelingen. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
18 Besluiten of en aan welke projecten van het Overijssels Bureau Fraudebestrijding wordt deelgenomen.    
19 Realiseren van koppelingen van bestanden bij deelname aan projecten van het Overijssels Bureau Fraudebestrijding. Extern: Mandaat aan Overijssels Bureau Fraudebestrijding  
20 Nemen van beslissingen die noodzakelijk zijn voor het verlenen van tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische noodzaak en daaraan gerelateerde handelingen. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
21 Aangaan van jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst inzake schuldhulpverlening. Namens de burgemeester ondertekenen van de jaarlijks af te sluiten uitvoeringsovereenkomsten met de GKB Drenthe.   Jaarlijkse uitvoeringsovereen-komst als bedoeld in artikel 1 sub 1 van de raamovereenkomst tussen GKB Drenthe, St. Carinova divisie AMW en de gemeente Raalte dd. 9-12-03
22 Nemen van besluiten ex artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg i.v.m. een (voorgenomen) ontruiming van een woning, een ander gebouw of open terrein. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
23 Bevoegdheid van het college o.g.v. art 5 lid 1 van de Wet inburgering nieuwkomers tot vaststellen van een inburgeringsprogramma.    
24 Bevoegdheid van het college tot het innen van de eigen bijdrage als bedoeld in art. 24 van de Wet inburgering. Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
25 Bevoegdheid van het college tot het oproepen te verschijnen en de nodige gegevens te verstrekken als bedoeld in art. 25 van de Wet inburgering. Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
26 Bevoegdheid van het college tot het vaststellen van de datum waarop de termijn aanvangt waarbinnen het inburgerings-examen moet zijn behaald als bedoeld in art. 26 van de Wet inburgering Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
27 Bevoegdheid van het college tot vaststellen van een inburgeringsvoorzieningen als bedoeld in artikel 22 van de Wet inburgering Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
28 Bevoegdheid van het college tot Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in de artt. 29, 30, 31 en 33 van de Wet inburgering Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
29 Bevoegdheid van het college tot Het ontheffen van de inburgerings-plicht als bedoeld in de artikelen 6 van de Wet inburgering Extern: Mandaat aan de manager van de eenheid sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Zwolle.  
30 Bevoegdheid tot het indienen van het voorlopig verslag WWB, IOAW, IOAZ en BBZ    
31 Het beslissen op aanvragen tot toelating tot collectieve ziekte-kostenverzekering op grond van het collegebesluit nr. 05/5377 van 17-01-2006 Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
32 Besluiten op aanvragen, heronderzoeken, beëindigingen BBZ 2004 Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
33 Beslissen tot toelating pre startfase en toekenning voorbereidings-krediet BBZ art. 29 BBZ 2004 Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
34 Declaratie voorbereidingskrediet pre startfase (artikel 48 BBZ 2004). Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
35 Beslissen op aanvragen, heronderzoeken, afwijzingen op grond van de WMO. Alsmede machtiging tot het vertegen-woordigen van de burgemeester bij het tekenen van de uit aanvragen, heronderzoeken op grond van de WMO voortvloeiende koop-, huur- en bruikleen-overeenkomsten. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening  
36 Beslissen tot het beëindigen van een (recht op) een voorziening op grond van de WMO. Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Dienstverlener A Ondersteuner A  
37 Bevoegdheid van het college tot uitgifte van een legitimatiebewijs waaruit in ieder geval blijkt dat de persoon werkzaam is voor de gemeente Raalte en ten behoeve van welk doel het is afgegeven.   Een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 3 van de Algemene wet op het binnentreden
38 Het doen van aangifte loonbelasting i.v.m. uitvoering sociale regelgeving door de gemeente Raalte Vakspecialist  
39 Beslissen tot het beëindigen van een (recht op) een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ondersteuner A  
40 De bevoegdheid tot het (digitaal) verzenden van het Beeld van de uitvoering als verantwoording aan het ministerie van SZW. Vakspecialist Senior Dienstverlener  
41 De bevoegdheid tot vaststellen en innen van het eigen aandeel bij de financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Manager Eigen Bijdrage CAK Manager Klantadvies CAK  
42 Het voeren van rechtsgedingen en het vertegenwoordigen van de gemeente Raalte in rechtsgeschillen ten aanzien van de inning van het eigen aandeel bij de financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 19 van de WMO. Manager Eigen Bijdrage CAK Manager Klantadvies CAK Volmacht verleend door burgemeester d.d. 18-12-2012

Team Brandweer en Veiligheid

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Dienstverlening

ondermandaat aan: teammanager Brandweer en Veiligheid

1 Wijzigingen en onderhoud installaties brandweerkazernes Beheerder B Tot 1 januari 2014 (Daarna: vervalt of naar B&O)
2 Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college. Besluiten op een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d van de WABO (voormalige gebruiksbesluit) Vakspecialist Tot 1 januari 2014
3 Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college als genoemd in art. 2 en 3 van de Brandbeveiligingsverordening 2012. Vakspecialist Tot 1 januari 2014
4 Aankoop hulpmiddelen en gereedschappen t.b.v. de hulpverlening en brandbestrijding. Senior Vakspecialist Beheerder B Tot 1 januari 2014
5 Uitvoering geven aan het PvA arbeidsomstandigheden gemeente Raalte, team brandweer. Vakspecialist Tot 1 januari 2014
6 Beslissen op verzoeken om ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor aangewezen wegen of weggedeelten.Beslissen op verzoeken om ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor aangewezen wegen of weggedeelten. Senior Vakspecialist Tot 1 januari 2014
7 Beslissen op een verzoek tot het verlenen van toegangsrechten binnen het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR). Senior Vakspecialist Tot 1 januari 2014
8 Het benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan van ambtenaren, aangesteld als als vrijwilligers bij de brandweer, conform hoofdstuk 19 van de CAR.   Tot 1 januari 2014
9 Bevoegdheid tot het aanmerken van een hond als gevaarlijk of hinderlijk als bedoeld in artikel 2.59 lid 1 onder a en b van de APV. Senior Vakspecialist Tot 1 januari 2014
10 Beslissen op een verzoek om een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 3.3.4 lid 5 van het Vuurwerkbesluit tbv vergunning door GS voor de verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk. Senior Vakspecialist Tot 1 januari 2014
11 Verlengen termijn als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 van een aanvraag om omgevings-vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d van de WABO. Vakspecialist Bevoegdheid beperkt zich tot wabo-procedures ten behoeve enkelvoudige vergunning. Dus alleen t.b.v. vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d van de WABO Tot 1 januari 2014
12 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.15 van de WABO tot het wijzigen van een gebruiksvergunning. Vakspecialist Tot 1 januari 2014
13 Overeenkomstig 3.15 WABO in ontwerp besluiten tot wijzigen of geheel of gedeel-telijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder d van de WABO . Vakspecialist Tot 1 januari 2014
14 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12.4 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, tot het verbinden van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding. Vakspecialist Tot 1 januari 2014
15 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12.5 lid 1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, tot het wijzigen van nadere voorwaarden aan een Gebruiksmelding. Vakspecialist Tot 1 januari 2014
16 Bevoegdheid om te beslissen op aanvragen tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen een ontheffing voor het gebruik van tijdelijke luchthavens op grond van de Wet Luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. Senior Vakspecialist Tot 1 januari 2014

EENHEID ONTWIKKELING, REALISATIE & BEHEER

Team Beheer & Onderhoud

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Ontwikkeling, Realisatie &Beheer

ondermandaat aan: teammanager Beheer en Onderhoud

1 De bevoegdheid ontheffingen en vrijstellingen te verlenen op grond van artikel 87 RVV ten behoeve van medewerkers van het team B&O en derden die in opdracht voor de gemeente werken    
2 Verbinden van voorschriften en beperkingen aan een standplaats vergunning als bedoeld in artikel 5:42 van de APV    
3 Beslissen op verzoeken om standplaatsvergunningen als bedoeld in artikel 5.43 van de APV    
4 Het intrekken van een standplaatsvergunning op verzoek van de vergunninghouder als bedoeld in artikel 5.45 van de APV    
5 Het toekennen van een hogere positie op de wachtlijst dan de aanvragers die reeds eerder op de wachtlijst zijn ingeschreven, aan een aanvrager die artikelen wil verkopen welke nog niet op de betreffende markt worden aangeboden als bedoeld in artikel van 5.41 van de APV jo artikel 7 lid 6 nadere regels markten    
6 Toewijzen van een dagplaats op het moment dat een standplaats niet als vaste plaats wordt inge-nomen als bedoeld in artikel 5.46 Uitvoerend medewerker B Bevoegdheid beperkt tot hen die zijn aangewezen als marktmeester
7 Het verlenen van een tijdelijke ontheffing aan de vergunning-houder van een vaste standplaats, in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, van de verplichting om tenminste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de plaats op de markt in te nemen als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo artikel 11 lid 5 nadere regels markten.    
8 Het verlenen van een vergunning op aanvraag van een vergunninghouder om zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo. artikel 11 lid 5 nadere regels markten.    
9 Het verlenen van ontheffing aan een standhouder van de verplichting om zijn standplaats tot het sluiten van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 5.41 van de APV jo. artikel 18 nadere regels markten  Uitvoerend medewerker B Bevoegdheid beperkt tot hen die zijn aangewezen als marktmeester
10 Het nemen van het besluit om een vergunninghouder van een dagplaats of een standhouder-plaats uit te sluiten van de toewijzing van een dagplaats of standwerkerplaats voor ten hoogste vier marktdagen, gelegen binnen een periode van twee jaren na bekendmaking van het besluit tot uitsluiting als bedoeld in artikel 5.49 van de APV.    
11 Bevoegdheid om, onverminderd het bepaalde in de wet, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een vergunninghouder te gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen. Indien hij: - het bepaalde bij of krachtens deze verordening, de door het college vastgestelde nadere regels of de voorschriften van de vergunning overtreedt; - zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; - niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkplaats als bedoeld in art. 5.50 van de APV.    
12 Bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor het plaatsen van een bermgedenkteken Vakspecialist Met inachtneming van de voorwaarden als beschreven in het college besluit d.d. 03-11-06 nr. 3416/05
13 Beslissen op aanvragen om vergunning voor het innemen van een standplaats op een voor het publiek toegankelijke plaats en in de open lucht als bedoeld in artikel 5.18, lid 1 van de APV.   Mandaat beperkt zich tot vaste standplaatsen incl. seizoen-plaatsen. Mandaat om vergunning af te geven voor incidentele standplaatsen ligt bij het V&H (zie V&H nr. 52)
14 Bevoegdheid tot het aanwijzen van medewerkers van het team Beheer en Onderhoud als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in art. 5.11 AWB op grond van art. 6.2 van de APV.    
15 Bevoegdheid tot het toepassen van bestuurdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet voor wat betreft het verwijderen van (brom)fietsen ingevolge de Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen Raalte 2013. Senior Beheerder  
16 Bevoegdheid (zie raadsbesluit 7-2-2008 nr. 0704667) tot het jaarlijks vaststellen van het gladheidsbestrijdingsplan    
17 Het indienen van een aangifte bij de politie bij beschadigingen en diefstal van gemeente-eigen-dommen en het doen van een verzoek om voeging in strafzaak Vakspecialist Senior Beheerder  
18 Het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de WABO     
19 Indienen van verzoeken om toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond Vakspecialist Functiescheiding met bevoegdheid om te beslissen op verzoeken is voorgeschreven
20 Beslissen op verzoeken om toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond Vakspecialist Functiescheiding met bevoegdheid om verzoeken in te dienen is voorgeschreven
21 Instemmingbeschikkingen op grond van de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening Vakspecialist  
22 Het namens de gemeente Raalte indienen van een verzoek om een omgevingsvergunning op grond van art. 2.1 lid 1 onder f, g en h en art. 2.2. lid 1 onder a en b onder 1° en het doen van meldingen t.a.v. meldingplichtige sloopwerkzaam-heden voor het slopen van gemeentelijke bouwwerken    
23 Het aanwijzen van eigendomsgrenzen voortvloeiend uit een koopovereenkomst    
24 Het doen van een aanvraag om een om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen Senior Beheerder Vakspecialist  
25 Machtiging van de burgemeester d.d. 22-10-2007 tot het doen van overschrijvingen en tenaamstelling van kentekens van dienstvoer-tuigen van de gemeente Raalte   Machtiging is afgegeven op naam van dhr. J. de Kruijff
26 Bevoegdheid van het college als bedoeld in artikel 12 lid 1 van “nadere regels inzake markten” tot het beschikken op een verzoek om vergunning voor het plaatsen van huurkramen.    
27 Het beslissen op verzoeken om toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool. Senior vakspecialist  
28 Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van exploitatieovereenkomsten m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool. Senior vakspecialist  
29 Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het vestigen, wijzigen van zakelijke rechten, ten behoeve van of ten laste van de gemeente, voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool. Senior vakspecialist  
30 Het stellen van kwantitatieve verplichtingen in een exploitatie-overeenkomst m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool aan de aard en hoeveelheid van het te lozen afvalwater. Senior vakspecialist  
31 Lastgeving tot aansluiting op gemeenteriool op basis van de Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening. Senior vakspecialist  
32 De bevoegdheid tot het verpachten van standplaatsen en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van de pachtovereenkomst.    
33 De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet door het wegslepen van auto’s, neergelegd in artikel 170 Wegenverkeerswet 1994. Senior vakspecialist  
34 Bevoegdheid burgemeester tot het verkopen, overdragen of vernietigen van in bewaring gegeven gevonden en verloren voorwerpen (artikel 6, tweede en derde lid, artikel 8 en artikel 11 Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Medewerkers team B&O Ondermandaat conform besluit burgemeester d.d. 5 juni 2013. In dit besluit zijn de medewerkers tevens gemachtigd (artikel 171, lid 2 Gemeentewet) om overeenkomsten die in dit verband worden aangegaan te ondertekenen.

Team Sportbedrijf

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Ontwikkeling, Realisatie &Beheer

ondermandaat aan: teammanager Sportbedrijf

1 De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verhuur van accommodaties welke vallen onder het beheer van het team en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van deze overeenkomst. Uitvoerend Medewerker Beheer B Senior beheerder  
2 Schriftelijk verzoek betalen kopieerkosten Uitvoerend Medewerker Beheer B Beheerder A  
3 Aankoop van boeken, tijdschriften en het afsluiten van abonnementen Uitvoerend Medewerker Beheer B Beheerder A Senior beheerder Vakspecialist Binnen het beschikbaar gestelde teambudget en met in acht name van de budgethoudersregeling

Team Samenleving

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Ontwikkeling, Realisatie &Beheer

ondermandaat aan: teammanager Samenleving

1 Het beslissen op verzoeken om subsidie op grond van de subsidieverordening Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
2 Uitvoering leerplichtwet en controle leerplicht - verlenen ontheffing/vrijstelling - doen van opgaven aan derden Senior Realisator  
3 Het geven van vrijstellingen voor de volledige leerplicht voor de partiële leerplicht. Senior Realisator  
4 Uitvoeren van de taken als bedoeld in art. 46, lid 1, 2 en 3 en art. 90 van de Wet kinder-opvang alsmede het informeren van de toezichthouder over de melding.  Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
5 Besluiten o.g.v. artikel 8 lid 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte tot buiten behandeling laten van aanvragen om subsidie die na afloop van de in art. 8 van de ze verordening genoemde termijnen binnen komen Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
6 Besluiten o.g.v. artikel 8 lid 7 van de Algemene subsidieverordening Raalte inhoudende het vaststellen van een afwijkende indieningtermijn of verlenen van ontheffing van de verplichting de aanvraag binnen de gestelde termijnen in te dienen Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
7 De bevoegdheid als bedoeld in art. 9 lid 5 onder b van de Algemene subsidieverordening gem. Raalte om overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie verlangen indien dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag nodig wordt geacht; Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
8 De bevoegdheid als bedoeld in art. 9 lid 5 onder c van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte om ontheffing te verlenen van een of meer in art. 9 van deze verordening gestelde eisen indien de naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd of geen aanwijsbaar belang daarmee is gediend. Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
9 De bevoegdheid als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte om de termijn genoemd in artikel 10 lid 1 en 2 van deze verordening met ten hoogste acht weken te verlengen. Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
10 Bevoegdheid ex art. 13 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte tot het verlenen van toestemming aan de subsidie-ontvanger van een budgetsubsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in art. 4:71, eerste lid, onder a,c,d,e,f ,h en g van de Awb.   Het verlenen van toestemming aan de subsidieontvanger van een budgetsubsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, onderdelen b, i en j van de Awb is niet gemandateerd
11 De bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte tot het stellen van nader eisen met betrekking tot de stukken, genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel en het verlangen van overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie, indien dat voor de vaststelling nodig is. Realisator Senior Realisator Vakspecialist Senior Vakspecialist  
12 De bevoegdheden van het college m.b.t. het beslissen op aanvragen om onderhoudsvoorzieningen als bedoeld in art 2 onder c juncto art. 1 lid 2 onder b van de Verordening “voorziening huisvesting onderwijs Gemeente Raalte”. Vakspecialist  
13 Bevoegdheid als bedoeld in artikel 46 lid 1 Wko om te beslissen op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een kinder-centrum of een gastouderbureau als bedoeld in artikel 45 Wko Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
14 De bevoegdheid tot inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang en het bevestigen van deze inschrijving aan de aanvragers als bedoeld in art. 46 lid 2 en 3 Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
15 De bevoegdheid tot het bevestigen van de wijziging van de inschrijving in het register van gemelde kindercentra en gastouderbureaus aan de indiener van het verzoek tot wijziging als bedoeld in art. 47 lid 1 en 2 Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
16 De bevoegdheid tot het op verzoek wijzigen van de inschrijving van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang en het bevestigen van deze wijziging aan de verzoeker als bedoeld in art. 47 lid 1 en 2 Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
17 Het geven van een schriftelijke aanwijzing te geven als bedoeld in art. 65 lid 1 van de Wko Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
18 Het verlengen van een bevel van de toezichthouder ter verlengen als bedoeld in art. 65 lid 3 van de Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
19 De bevoegdheid van het college om een bevel van de toezicht-houder ter verlengen als bedoeld in artikel 65 lid 4 van de Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
20 De bevoegdheid van het college om een houder te verbieden de exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau voort te zetten als bedoeld in artikel 66 lid 1 Wko dan wel in exploitatie te nemen als bedoeld in artikel 66 lid 2 Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
21 De bevoegdheid van het college om een houder te verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouder-opvang of gastouderbureau voort te zetten als bedoeld in art. 66 lid 1 Wko dan wel in exploitatie te nemen als bedoeld in art. 66 lid 2 Wko. Senior Realisator Vakspecialist Realisator  
22 Namens het College aangaan van overeenkomsten met aanbieders van de WMO voorziening “Hulp bij het huishouden” en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten.   Dit mandaat is een herschikking van het collegebesluit d.d. 7-9-2010 nr. 1003813.
23 Namens het college op grond van artikel 8 van de verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Raalte een aanvraag om een duurzaamheidslening afwijzen. Senior Realisator  
24 Namens het college voordragen van een aanvraag voor toekenning van een duurzaamheidslening bij SVn mits voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in artikel 10 van de verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Raalte, Senior Realisator  
25 Beslissen op verzoeken om ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor aangewezen wegen of weggedeelten Senior Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
26 Beslissen op een verzoek tot het verlenen van toegangsrechten binnen het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR). Senior Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
27 Bevoegdheid tot het aanmerken van een hond als gevaarlijk of hinderlijk als bedoeld in artikel 2.59 lid 1 onder a en b van de APV Senior Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
28 Beslissen op een verzoek om een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 3.3.4 lid 5 van het Vuurwerk-besluit tbv vergunning door GS voor de verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk Senior Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014
29 Bevoegdheid om te beslissen op aanvragen tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen een ontheffing voor het gebruik van tijdelijke luchthavens op grond van de Wet Luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. Senior Vakspecialist Vanaf 1 januari 2014

Team Ruimte

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Ontwikkeling, Realisatie &Beheer

ondermandaat aan: teammanager Ruimte

1 Besluiten op verzoeken tot het verlenen, verlengen van opties op bedrijfsterreinkavels Senior Vakspecialist Vakexpert Binnen vastgestelde regels
2 Besluiten tot verkoop van bouw-terreinen van in exploitatie zijnde bestemmingsplannen en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten Senior Vakspecialist Vakexpert Passend binnen algemene verkoopvoorwaarden en binnen de exploitatiebegroting van het desbetreffende bestemmingsplan
3 Aangaan van bruikleenovereen-komsten voor gemeente eigen-dommen daar waar sloop of voortgezet gebruik niet mogelijk of wenselijk is. Senior Vakspecialist Vakexpert  
4 Bevoegdheid van het college om over te gaan tot verkoop en ruiling van onroerende goederen tot een waarde van € 25.000,- per transactie en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Senior Vakspecialist Vakexpert Inclusief de verkoop van openbaar groen.
5 Besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten ten behoeve van het grondbedrijf inzake (erf)pacht, opstal, huur en andere wijzen van ingebruikgeving en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Senior Vakspecialist Vakexpert  
6 Bevoegdheid tot het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten (ruimtelijke plannen en manifest) als bedoeld in artikel 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.6 Bro Senior Vakspecialist  
7 Beslissen op verzoeken om subsidie voor de buurtbus Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator Met in acht name van de vastgestelde beleidskaders
10 Het indienen van een verzoek namens de gemeente van een aanlegvergunning Vakspecialist Senior Vakspecialist  
11 Beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen van de lokale openbare verlichting Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator  
12 Het indienen van verzoeken om een vergunning c.q. melding ingevolge de Grondwaterwet (grondwateronttrekkingen t.b.v. bouwwerken) Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator  
13 Beschikken op verzoeken om ontheffing op grond van artikel 7.1. van het voertuigreglement (exceptionele transporten)   Zie ook mandaat aan directeur RDW van 9-3-2004
14 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator  
15 Het beslissen op verzoeken om toestemming tot aansluiting op het gemeenteriool Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator  
16 Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van exploitatieovereenkomsten m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool  Senior Vakspecialist  
17 Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het vestigen, wijzigen van zakelijke rechten, ten behoeve van of ten laste van de gemeente, voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool Senior Vakspecialist  
18 Het stellen van kwantitatieve verplichtingen in een exploitatieovereenkomst m.b.t. de aansluiting van percelen op het gemeenteriool aan de aard en hoeveelheid van het te lozen afvalwater Senior Vakspecialist  
19 Lastgeving tot aansluiting op gemeenteriool op basis van de Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening Senior Vakspecialist  
20 Het zorg dragen voor aan- en afsluiting van gemeentelijke gebouwen op diverse nutsvoorzieningen Vakspecialist Senior Vakspecialist Senior Realisator  
21 Het doen van een kapmelding ex artikel 2 van de Boswet Senior Vakspecialist  
22 De bevoegdheid ontheffingen en vrijstellingen te verlenen op grond van artikel 87 RVV Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator  
23 Bevoegdheid van de burgemeester tot de aanstelling en het vervallen van aanstellingen van vaste verkeersbrigadiers o.g.v . art. 56 lid 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator  
24 Het afgeven of weigeren van ontheffingen van artikel 61B uit het RVV 1990 voor zover deze vallen buiten de mandatering uit nota 5018 van 8-12-2005. Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator Toelichting: ontheffing voor staan op open wagens bv bij intocht ivm kampioenschap.
25 Het instellen van een algemene of een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Vakspecialist Senior Vakspecialist Realisator  
26 Bevoegdheid van het college op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten.    
27 Het aanvragen van een omgevings vergunning op grond van art. 2.2. lid 1 onder g van de WABO juncto artikel 4.11 Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen Senior Vakspecialist  
28 Bevoegdheid tot het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in art. 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen Senior Ondersteuner Ondersteuner B  
29 O.g.v. art. 7 lid 1 van de “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” waarmerken van een afschrift of uittreksel van een beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechtelijke uitspraak, dan wel vervallen verklaring als bedoeld in art. 7 lid 4 van deze wet ten behoeve van het inschrijven er van in het beperkingenregister. Senior Ondersteuner  
30 Het in het terrein aanwijzen aan derden waaronder het Rijkskadaster van nieuw gevormde perceelgrenzen (kavels). Erik Dorgelo Eric Dorgelo is landmeetkundig coördinator van de gemeente Deventer. Bevoegdheid geldt vanaf 1 januari 2014. Tot die tijd bij team I&A.

Team Ontwikkeling en Projecten

mandaatgever: Burgemeester en wethouders/ de burgemeester

mandaat aan: de gemeentesecretaris

ondermandaat aan: eenheidmanager Ontwikkeling, Realisatie &Beheer

ondermandaat aan: teammanager Ontwikkeling en Projecten

1 Bevoegdheid tot aangaan van verplichtingen in het kader van projecten en het onder volmacht van de burgemeester ondertekenen van deze verplichting Projectleider A Projectleider B Voor zover passend binnen de projectopdracht en daarin aangegeven budgetten en met inachtneming van de budgethoudersregeling
2 Het namens de gem. Raalte indienen van een aanvraag om vergunning Projectleider A Projectleider B Voor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht
3 Het doen van meldingen welke zijn voorgeschreven in bestuursrechtelijke regelingen Projectleider A Projectleider B Voor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht
4 Beslissen op verzoeken om subsidie voor het uitvoeringsprogramma LOP Ontwikkelaar A Ontwikkelaar B Met in acht name van de vastgestelde beleidskaders
5 Bevoegdheid van het college tot het aangaan van een overeenkomst waarin partijen zich bereid verklaren uit hun ruimtelijke plannen voorvloeiende schade als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 van de Wro aan de gemeente te vergoeden en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Vakexpert  
6 Het namens de gemeente Raalte mede ondertekenen van de daartoe noodzakelijke verkoopovereenkomsten (machtiging) in verband met de verkoop van grond door de ontwikkelcombinatie Franciscushof v.o.f. als bedoeld in artikel 15 van de van de op oprichtingsovereenkomst van deze v.o.f. Marlon Hallink - Volkerink Pieter Brouwer Jos Strijtveen De bevoegdheid tot vertegenwoordiging is in de oprichtingsovereenkomst neergelegd bij de wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondbedrijf. Middels deze machtiging is de bevoegdheid neergelegd bij een drietal met name genoemde medewerkers van het team Ontwikkeling en Projecten.
7 Besluiten op verzoeken tot het verlenen, verlengen van opties op bedrijfsterreinkavels Senior Vakspecialist Vakexpert Binnen vastgestelde regels
8 Besluiten tot verkoop van bouwterreinen van in exploitatie zijnde bestemmingsplannen en het namens de burgemeester vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten Senior Vakspecialist Vakexpert Passend binnen algemene verkoopvoorwaarden en binnen de exploitatiebegroting van het desbetreffende bestemmingsplan
9 Aangaan van bruikleenovereenkomsten voor gemeente eigendommen daar waar sloop of voortgezet gebruik niet mogelijk of wenselijk is. Senior Vakspecialist Vakexpert  
10 Bevoegdheid van het college om over te gaan tot verkoop en ruiling van onroerende goederen tot een waarde van € 25.000,- per transactie en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Senior Vakspecialist Vakexpert Inclusief de verkoop van openbaar groen.
11 Besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten ten behoeve van het grondbedrijf inzake (erf)pacht, opstal, huur en andere wijzen van ingebruikgeving en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Senior Vakspecialist Vakexpert  
12 Bevoegdheid van het college tot het aangaan van een overeenkomst waarin partijen zich bereid verklaren de uit hun ruimtelijke plannen voorvloeiende schade als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 van de Wro aan de gemeente te vergoeden en het namens de burgemeester ondertekenen van de daartoe noodzakelijke overeenkomsten (machtiging) Senior Vakspecialist Vakexpert  

Vertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Burgemeester en wethouders van Raalte en de burgemeester van Raalte machtigen de navolgende personen om hen als partij of belanghebbende te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter in een bestuursrechterlijk geschil: 1. de heer B. Bolink 2. de heer drs. A. Borst 3. de heer mr. P.T. Brouwer 4. de heer P.B.M. Droste 5. mevrouw drs. F.M. Holtman 6. de heer J.J.M. Legebeke 7. de heer E.J.M. Neppelenbroek 8. mevrouw K. Hoekstra 9. mevrouw C.J.M. Pouw 10. de heer H.W. Ruiterkamp