Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heeze-Leende

Algemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Heeze-Leende 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeeze-Leende
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Heeze-Leende 2012
CiteertitelAlgemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Heeze-Leende 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt op de vroegst mogelijke datum inwerking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012nieuwe regeling

10-04-2012

De Parel van Brabant, 18-04-2012

208765

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Heeze-Leende 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Aflevering: Het feitelijk ter beschikking stellen van de onroerende zaak.

b. Algemene verkoopvoorwaarden: Deze voorwaarden van de gemeente Heeze-Leende, die bestemd zijn om te gelden bij koopovereenkomsten, waarbij de gemeente bouwgrond verkoopt.

c. Grond: De over te dragen bouwgrond die het object vormt van de koopovereenkomst.

d. Aanvaarding/Ingebruikneming: Het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de grond beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in, op of aan uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten.

Het (met toestemming van de gemeente) uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier echter niet onder en kan gebeuren zonder dat er sprake is van ingebruikneming.

e. Notariële akte: De notariële akte tot levering van de grond.

f. Overdracht: Juridische eigendomsovergang door inschrijving van de notariële akte in de openbare registers.

g. Koopovereenkomst: De overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt de daarin genoemde grond aan de koper te verkopen en in eigendom te leveren en de koper zich jegens de gemeente verbindt om de genoemde grond te kopen en de genoemde koopsom te betalen.

h. Koper: De in de koopovereenkomst genoemde wederpartij/natuurlijke persoon en/of diens echtgenoot of geregistreerd partner of wederpartij/rechtspersoon.

i. Verkoopbesluit: De schriftelijke wilsuiting van het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente tot verkoop van de grond aan de daarin genoemde koper met vermelding van de koopsom, verkoopvoorwaarden en bepalingen.

 

Artikel 2 Tekening.

Van elke koopovereenkomst maakt een tekening deel uit, waarop de grond schetsmatig staat aangegeven. In de koopovereenkomst wordt deze tekening met een nummer aangeduid.

Voorts vermeldt de koopovereenkomst de (geschatte) oppervlakte en kadastrale aanduiding van de grond.

 

Artikel 3 Staat van het verkochte.

 • a:

  De grond wordt overgedragen in de staat, waarin deze zich bevindt op het moment van de overdracht dan wel op het moment van eerdere ingebruikname. Zij wordt overgedragen vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan, alsmede vrij van gebruiksrechten (onder andere huur en pacht) en vrij van feitelijk gebruik door derde(n).

 • b:

  Koper aanvaardt alle hem bij de koop kenbaar gemaakte:

  - Heersende en lijdende erfdienstbaarheden;

  - andere beperkte rechten;

  - kwalitatieve verplichtingen;

  - andere lasten en beperkingen zoals kettingbedingen.

  Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die, uit de openbare registers kenbare, lasten en beperkingen die voor koper ook uit de feitelijke situatie kenbaar zijn, of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

   

 • c:

  De grond is voor rekening en risico van de koper vanaf de datum van het passeren van de notariële akte. In geval van eerdere ingebruikname van de grond: Vanaf het tijdstip van de eerdere ingebruikname.

Artikel 4 Levering en aanvaarding.

 • a:

  De notariële akte wordt verleden binnen vijftien (15) weken nadat koper schriftelijk is medegedeeld, dat Burgemeester en wethouders hebben besloten tot verkoop van de grond. Burgemeester en wethouders kunnen genoemde termijn van vijftien (15) weken desgevraagd met ten hoogste dertien (13) weken verlengen. In dat geval is koper tot de datum van de notariële akte, dan wel bij eerdere betaling tot de dag van betaling, over dat bedrag of over het nog niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd.

 • b:

  Indien de notariële akte niet binnen de in lid a genoemde termijn van vijftien (15) weken, of indien burgemeester en wethouders genoemde termijn hebben verlengd, binnen de verlengde termijn is verleden, is de koper in verzuim en is de gemeente bevoegd de koop eenzijdig te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist; in dat geval vervalt de aanbetaling aan de gemeente zonder dat koper, om welke reden dan ook, zich op verrekening of schadevergoeding zal kunnen beroepen.

 • c:

  De koper kan de grond in eigen gebruik en genot aanvaarden na de overdracht.

 • d:

  In afwijking van het bepaalde in lid c kan de koper de grond met goedvinden van burgemeester en wethouders in gebruik nemen vóór het in lid c bedoelde tijdstip. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan voorwaarden verbinden.

 • e:

  De ingebruikgeving kan tussen partijen worden vastgelegd door middel van een proces-verbaal van schouw.

Artikel 5 (Aan-)betaling.

 • a:

  De koper dient binnen twee weken na de datum van verzending van de door de gemeente en de koper ondertekende koopovereenkomst en van de factuur aan de gemeente een aanbetaling te voldoen van twee procent (2 %) van de koopsom, te vermeerderen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

 • b:

  Bij niet tijdige voldoening van de aanbetaling is de koper in verzuim en is de gemeente bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

 • c:

  Indien de koper om ontbinding van de koopovereenkomst verzoekt en Burgemeester en wethouders daarmee instemmen, zal terug betaling van de aanbetaling, zonder rentevergoeding, plaatsvinden.

 • d:

  De restant koopsom en al het overige ter zake van de overdracht verschuldigde dient door de koper te worden voldaan bij het passeren van de notariële akte, dan wel bij eerdere ingebruikname op de dag van die eerdere ingebruikname.

 • e:

  Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting als bedoeld onder d voldoet, is hij vanaf de datum, waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot en met de dag, waarop de betaling feitelijk plaatsvindt dan wel de datum van ontbinding van de koopovereenkomst de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6 Kosten en belastingen.

 • a:

  Alle kosten en belastingen met betrekking tot de koopovereenkomst, de notariële akte en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale opmeting, zijn voor rekening van de koper.

 • b:

  Alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de grond worden geheven, komen met ingang van een januari volgende op de datum van de overdracht voor rekening van de koper.

Artikel 7 Perceelsomschrijving, opmeting, terreingrenzen.

De koper is verplicht zich bij de aanvaarding van de grond te overtuigen van de grenzen, zoals deze vanwege de gemeente met piketten in het terrein zijn aangeduid.

De koper en zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht de grond behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden ten genoege van burgemeester en wethouders. De kosten van het maken van de erfafscheidingen komen geheel voor rekening van koper of zijn rechtverkrijgenden; erfafscheidingen aan de straatzijde(n) mogen geen bezwaar voor het verkeer of derden opleveren.

Bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen en afscheidingen zal koper met de Afdelingen Beheer en Vastgoed en Veiligheid, Vergunningen en Handhaving overleg plegen omtrent controle van situering daarvan binnen de overeengekomen grenzen van de grond.

 

Artikel 8 Over- en ondermaat.

Indien na opmeting door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers mocht blijken, dat de oppervlakte van het verkochte meer dan vijf procent (5 %) groter of kleiner is dan de grootte zoals vermeld in de koopovereenkomst, zal binnen zes (6) maanden na schriftelijke mededeling van de resultaten van die opmeting aan partijen, de herrekening van de koopprijs van de grond door de gemeente aan koper ter kennis worden gebracht op basis van de overeengekomen koopprijs per centiare.

Het verschil met de betaalde koopprijs dient binnen zes (6) weken na ontvangst van die kennisgeving door de koper aan de gemeente te worden betaald dan wel door de gemeente aan de koper te worden terugbetaald.

 

Artikel 9 Milieubepaling.

 • a:

  Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de grond is in het gebied waarin de grond is gelegen, een bodemonderzoek verricht overeenkomstig de in de Bouwverordening van de gemeente Heeze-Leende neergelegde eisen.

 • b:

  De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een aan een notariële akte te hechten rapport.

  Dit rapport is ter inzage voor de koper.

  Indien er reden is om aan te nemen dat zich in de grond in onaanvaardbare mate stoffen bevinden die, met het oog op het door de koper volgens de overeenkomst beoogde gebruik en naar de ten tijde van onderzoek geldende maatstaven, schadelijk zijn te achten voor het milieu en/of de volksgezondheid, of die anderszins onaanvaardbaar zijn, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst na te komen, maar treden met elkaar in overleg.

   

Artikel 10 Ontbinding in geval van verontreiniging

 • 1:

  Koper heeft tot aan de start van de fundering van de bebouwing op het betrokken perceel, of als dit perceel verkaveld wordt: op de betrokken kavel, doch in geen geval langer den één jaar na het ondertekenen van de overeenkomst, het recht de overeenkomst eenzijdig bij aangetekende brief te ontbinden indien hij in het verkochte alsnog voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt, dat deze al aanwezig waren op het tijdstip dat hem het bezit werd overgedragen, en dat deze van zodanige aard zijn dat van hem niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, het verkochte aanvaardt (met name ook als door deze verontreiniging de realisering van de door partijen op het verkochte beoogde bestemming in gevaar komt).

 • 2:

  Een recht op ontbinding bestaan niet indien de redelijkheid en billijkheid zich wegens de geringe ernst van de verontreiniging verzetten tegen ontbinding en/of indien de gemeente zich (ook ingeval van ernstiger verontreiniging) verplicht om op haar kosten passende maatregelen te nemen tot opheffing van de verontreiniging dan wel de schadelijke gevolgen daarvan.

 • 3:

  Het vorenstaande laat onverlet het recht van koper op schadevergoeding indien en voor zover daarvoor wettelijke of contractuele gronden zijn.

 • 4:

  Niet als aan de gemeente tot te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt de aanwezigheid van stoffen waarvan de gemeente op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend karakter als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen op grond van de op dat tijdstip in dit opzicht bestaande gezaghebbende inzichten.

 • 5:

  Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan:

  funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, stobben van bomen of struiken, overige de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking.

   

 • 6:

  Indien hergebruik van de grond op het verkochte geen probleem oplevert maar van het verkochte wordt afgevoerd, dan dienen de regels in acht te worden genomen die het bevoegd gezag op dat moment in dat kader stelt. Mogelijk daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper.

Artikel 11 Bebouwing.

 • a:

  Binnen twee (2) jaar na de datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op de grond te stichten woning voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door Burgemeester en wethouders worden verlengd. De koper is verplicht een begin te maken met de bebouwing binnen zes (6) maanden na de datum van het verlenen van de omgevingsvergunning; deze omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd binnen drie (3) maanden na de datum van het ondertekenen van de notariële akte.

 • b:

  Zolang niet is voldaan aan de in het vorige lid bepaalde, mag de koper zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders geen overeenkomst sluiten, welke verplicht tot gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht, dan wel tot het vestigen van beperkte genotsrechten. Aan deze toestemming kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden.

 • c:

  Het bepaalde in lid b is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek of door een andere schuldeiser en in geval van verkoop op grond van artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Gebruiksbepaling.

 • a:

  Het is niet toegestaan de grond aan te wenden anders dan voor de bouw van een woning al dan niet met garage en/of berging, volgens een door koper voorgelegd en door burgemeester en wethouders goedgekeurd bouwplan en het gebouwde dienovereenkomstig te gebruiken.

 • b:

  Koper mag van het in het vorige lid bepaalde alleen afwijken na voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop.

 • a:

  Koper verplicht zich de op de grond te bouwen woning uitsluitend zelf te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en ten aanzien van die woning met de daartoe behorende grond geen overeenkomst te sluiten, welke verplicht tot gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht dan wel tot het vestigen van beperkte genotsrechten binnen de in lid c van dit artikel genoemde termijn, een en ander behoudens het hierna in dit artikel bepaalde.

 • b:

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:

  1. Verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek;

  2. executoriale verkoop door een hypothecaire schuldeiser (artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek);

  3. schriftelijke ontheffing door Burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.

   

 • c:

  Het bepaalde in lid a vervalt nadat de koper de desbetreffende woning gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren heeft bewoond.

  Als uitgangspunt geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke koper als bewoner van het desbetreffende adres in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

   

 • d:

  Burgemeester en wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in lid a van dit artikel en kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

  Deze ontheffing wordt steeds verleend in geval van:

  1. Verandering van werkkring van koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;

  2. ontbinding van het huwelijk of de partnerschapsregistratie van koper;

  3. verhuizing, noodzakelijk door de gezondheid van koper of van één van zijn gezinsleden;

  4. overlijden van koper of diens partner.

   

 • e:

  In alle andere gevallen is voor de overdracht schriftelijke ontheffing van de gemeente vereist, aan welke ontheffing de gemeente voorwaarden kan verbinden.

 • f:

  Wanneer koper misbruik maakt van het hiervoor in lid d. bepaalde, waaronder begrepen het opgeven en/of schetsen van onjuiste feiten en/of omstandigheden, verbeurt koper aan de gemeente een direct opvorderbare boete ten hoogte van tien procent (10 %) van de door de koper bij verkoop gerealiseerde koopprijs.

Artikel 14 ABC-overdracht.

 • a:

  1. Indien in de overeenkomst expliciet is bepaald dat sprake is van een ABC-overdracht, is dit artikel van toepassing.

  2. Bij gelijktijdige afname van meerdere bouwkavels door koper staat de gemeente toe dat koper zijn rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van de woningen op de door koper te bebouwen kavels, eventueel voor dat die bebouwing tot stand is gekomen, onder de volgende voorwaarden:

  a. In de tussen koper en zijn kopers te sluiten overeenkomsten worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in samenhang met hetgeen omtrent deze artikelen in de overeenkomst is bepaald, integraal van toepassing verklaard.

  b. Koper stelt zich tegenover de gemeente garant voor de bouw, waartoe hij zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.

  c. Koper verkoopt de op de door hem te bebouwen kavels te bouwen woningen aan door de gemeente aan te wijzen doelgroepen van personen.

   

Artikel 15 Faillissement en Beslag.

 • a:

  Indien de koper vóór het verlijden van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er vóór het verlijden van de notariële akte executoriaal beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, zijn burgemeester en wethouders bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

 • b:

  Het door de koper ter zake van de koopovereenkomst aan de gemeente aanbetaalde bedrag zal worden gerestitueerd voor zover dit het bedrag van de kosten en boeten ingevolge artikel 20 van deze voorwaarden te boven gaat.

Artikel 16 Gedoogplicht.

 • a:

  De koper is verplicht te gedogen, dat al hetgeen dat ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond of de daarop te stichten opstallen is of wordt aangebracht (zoals palen, draden, kabels, isolatoren, aanduidingsbordjes en pijpleidingen), wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond en de bedoelde opstallen zal worden aangebracht.

 • b:

  De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid a van dit artikel is aangebracht in stand te laten.

 • c:

  Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid a van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar kosten worden hersteld of, indien de koper wenst, aan de koper worden vergoed.

 • d:

  De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid a van dit artikel, welke burgemeester en wethouders dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten.

 • e:

  De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid a, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.

Artikel 17 Voorwaarde van financiering.

 • a

  De koopovereenkomst zal, mits met inachtneming van het navolgende, ontbonden (kunnen) worden als koper niet uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de in artikel 4 lid a genoemde termijn een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldleningen ter financiering van de grond en de daarop te stichten opstallen, tot een totale hoofdsom van ten minste het in de koopovereenkomst genoemde bedrag, zulks onder de bij de grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen, en – indien van toepassing – Nationale Hypotheekgarantie ter zake van de overeenkomst(en) tot voormelde geldlening(en) niet vóór vermelde datum is verleend.

  Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende voorwaarden allen een beroep doen door aan Burgemeester en wethouders ten minste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen.

   

 • b

  Op deze voorwaarde kan slechts de koper zich beroepen. Dit beroep moet geschieden door een schriftelijke mededeling aan burgemeester en wethouders binnen zeven dagen na de in lid a bedoelde datum waarop de toezegging tot financiering had moeten zijn verkregen.

Artikel 18 Hoofdelijkheid.

Indien twee of meer personen koper zijn, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 19 Nakoming door gelieerde vennootschappen (Concernbeding).

De koper staat er voor in dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tot een bepaald gedrag, handelen of nalaten, eveneens zullen worden nageleefd of nagekomen door tot dezelfde ondernemingsgroep behorende of feitelijk of juridisch gelieerde vennootschappen.

Artikel 20 Boetebepaling.

 • a:

  Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of uit de koopovereenkomst, alsmede indien Burgemeester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid de koopovereenkomst op grond van het bepaalde in artikel 15 te ontbinden, verbeurt de koper en/of opvolgende koper, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10 %) van de oorspronkelijke koopsom, op welk bedrag de door de gemeente ter zake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald.

 • b:

  Bij niet-nakoming kunnen burgemeester en wethouders, naast de boete van tien procent (10 %) van de koopsom, een extra boete vorderen van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming voortduurt.

  De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de koper en/of opvolgende koper.

   

Artikel 21 Recht van terugkoop bij niet-nakoming bouwplicht/ontbinding.

 • a:

  Indien koper niet of niet tijdig zijn bouwverplichting als omschreven in artikel 11 lid a nakomt, is de koper – na ingebrekestelling – verplicht om de grond op eerste vordering van burgemeester en wethouders aan de gemeente terug te verkopen, tegen een koopsom, welke gelijk is aan de door de koper de bij de aan koop aan de gemeente betaalde koopsom exclusief omzetbelasting.

  De over de door de koper aan de gemeente betaalde koopsom verschuldigde omzetbelasting zal niet worden gerestitueerd.

   

 • b:

  Op de koopsom zal ter vergoeding van (toekomstige) kosten, schade en rente – behoudens vrijstelling door burgemeester en wethouders – door de gemeente een gedeelte, groot vijf procent (5 %) worden ingehouden en aan de gemeente vervallen.

 • c:

  De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van de gekochte grond – in de meest ruime zin – komen geheel voor rekening van de terugverkoper.

 • d:

  De terugverkoper is verplicht binnen een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn na de terugverkoop op zijn kosten zorg te dragen voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de grond, bij gebreke waarvan een en ander van gemeentewege op kosten van de terugverkoper zal geschieden.

Artikel 22  

In geval van niet of niet tijdige nakoming door de koper van zijn bouwverplichting als omschreven in lid a van artikel 11, dan heeft de gemeente de keus óf de overeenkomstig artikel 20 verschuldigde boete en nakoming te vorderen óf de koper te verplichten tot terugverkoop zoals omschreven in artikel 21 van deze voorwaarden.

Artikel 23 Kettingbeding.

 • a:

  De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 11,12, 16 en 20 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk genotsgerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de artikelen 11, 12, 16 en 20 bepaalde in de akte van overdracht of verlening van beperkt genotsrecht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van tienduizend euro (€ 10.000,00) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

 • b:

  Op gelijke wijze als hierboven in lid a verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 11, 12, 16 en 20 als de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt genotsgerechtigden.

  Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

   

Artikel 24 Geschillenregeling.

Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, door onder begrepen die geschillen die slechts door één van partijen als zodanig worden beschouw, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen.

Artikel 25 Gescheiden rioolstelsel.

Koper verplicht zich ten behoeve van de op de grond op te richten bebouwing en de aan te brengen oppervlakteverharding een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. De aan te leggen voorzieningen behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed.

Artikel 26 Bedenktijd.

Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie (3) werkdagen en begint om 0:00 uur van de dag die volgt op de dag dat een kopie van de tussen partijen opgemaakte en ondertekende koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld.

Artikel 27 Slotbepaling.

a. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel “Algemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Heeze-Leende 2012”.

b. De onderhavige voorwaarden treden in werking op de dag, volgende op die van de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende op 10 april 2012

 

, de burgemeester

P.J.J. Verhoeven

 

, de secretaris (a.i.)

R. Jeltema