Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening Auditcommissie gemeente Castricum 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie gemeente Castricum 2011
CiteertitelVerordening Auditcommissie gemeente Castricum 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAuditcommissie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201127-05-2015Nieuwe regeling

23-06-2011

Nieuwsblad van Castricum, 06-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie gemeente Castricum 2011

De raad van de gemeente Castricum;

gezien het raadsbesluit d.d. 18 november 2010 tot de vaststelling van de Verordening op de Auditcommissie;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

gezien het advies uit de carrousel d.d. 16 juni 2011 tot wijziging van de Verordening op de Auditcommissie;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening op de Auditcommissie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. De commissie: de auditcommissie, zijnde een raadscommissie zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet die is belast met taken genoemd in artikel 3;

b. De raad: de gemeenteraad;

c. Het college: het college van burgemeester en wethouders;

d. De accountant: de in de Controleverordening gemeente Castricum bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 

Artikel 2 Doel

De commissie heeft als doel om de raad bij te staan in zijn toezichthoudende rol bij het afleggen van verantwoording door het college aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag en de naleving van de regels ten aanzien van het beleid, het beheer, de informatievoorziening en de verantwoording op financieel gebied.

Artikel 3 Taken

De taken van de commissie zijn:

a. Afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 4, derde lid van de Verordening art. 213 Gemeentewet gemeente Castricum;

b. Jaarlijks bespreken en vaststellen van het controleplan van de accountant met inachtneming van de Verordening art. 213 Gemeentewet gemeente Castricum;

c. Het bespreken van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en (interim-) controles in opdracht van de raad;

d. Het formuleren van een advies aan de raad over de wijze van behandeling van (interim)rapportages van de accountant in opdracht van de raad;

e. Onderzoeken van het jaarverslag en de (programma)jaarrekening mede aan de hand van de accountantsverklaring en het –verslag en het formuleren van voorstellen hierover aan de raad;

f. Adviseren van de raad over de uitvoering en aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213A Gemeentewet;

g. De voorbereiding van procedures tot selectie en benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en het doen van een voordracht voor de keuze;

h. Periodiek bespreken van plannen en informatie over de wijze waarop het college en de organisatie invulling geven aan de naleving van de Verordening art. 212 Gemeentewet;

i. Toetsen van de onafhankelijkheid van de accountant bij samenloop van eventuele verschillende opdrachten;

j. Jaarlijks adviseren aan de raad, na toetsing door de griffie, over de door de fracties aangeleverde fractieverantwoordingen van het voorgaande kalenderjaar.

 

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1

  De commissie kan uit maximaal evenveel leden bestaan als er fracties in de raad zijn. De raad benoemt de leden van de commissie. Er kan maximaal één lid per raadsfractie worden benoemd.

 • 2

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 3

  Indien de commissie niet uit het maximale aantal leden bestaat wordt de commissie ten behoeve van de controle van de jaarrekening aangevuld met vertegenwoordigers van de fracties die geen zitting hebben in de commissie.

 • 4

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag van het lid als lid van de raad.

 • 2

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen als lid van de commissie.

Artikel 6 Voorzitter

De voorzitter draagt zorgt voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de doelen zoals genoemd in artikel 2 en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergadering en werkwijze

 • 1

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht of indien ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2

  De vergaderingen van de commissie vinden in openbaarheid plaats tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 3

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4

  Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De besluitenlijst wordt vastgesteld in een volgende vergadering van de commissie.

 • 5

  De commissie is bevoegd om leden van het college, de accountant, ambtenaren, belanghebbenden en deskundigen uit te nodigen bij haar vergaderingen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2

  De commissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. In afwijking hiervan kan tevens beraadslaagd en besloten worden indien één of meer van de aanwezige leden volmacht hebben gekregen van de niet aanwezige leden om hen te vertegenwoordigen.

 • 3

  Indien één van de leden van de commissie dit wenst wordt zijn standpunt bij een advies ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 • 4

  Indien er over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd is het aangenomen.

Artikel 9 Bevoegdheden

 • 1

  De commissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 3 genoemde taken voorstellen uit te brengen.

 • 2

  De commissie kan de gemeenteraad verzoeken om een externe deskundige aan te wijzen om de commissie van advies te dienen.

Artikel 10 Informeren raad

Besluitenlijsten van vergaderingen en adviezen van de commissie worden ter inzage gelegd voor de raad en het college. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Auditcommissie gemeente Castricum.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum

in zijn vergadering van 23 juni 2011,

de griffier,                 de plaatsvervangend voorzitter,

mr V.H. Hornstra       F.R. de Haan