Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit regelende de aanwijzing van (woon)wijken en de aanduiding van de begrenzing daarvan met de daarbij behorende wijknamen en wijknummers van de gemeente Nieuwegein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit regelende de aanwijzing van (woon)wijken en de aanduiding van de begrenzing daarvan met de daarbij behorende wijknamen en wijknummers van de gemeente Nieuwegein
CiteertitelAanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageexb-2018-32154

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen), art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012nieuwe regeling

12-06-2012

De Molenkruier, 20-06-2012

2012/530

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit regelende de aanwijzing van (woon)wijken en de aanduiding van de begrenzing daarvan met de daarbij behorende wijknamen en wijknummers van de gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

besluit vast te stellen:

 

Besluit regelende de aanwijzing van (woon)wijken en de aanduiding van de begrenzing daarvan met de daarbij behorende wijknamen en wijknummers van de gemeente Nieuwegein (Aanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein)

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit regelende de aanwijzing van (woon)wijken en de aanduiding van de begrenzing daarvan met de daarbij behorende wijknamen en wijknummers van de gemeente Nieuwegein (Aanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt begrepen onder:

 • a.

  wijk: een gedeelte van de gemeente Nieuwegein, dat op basis van

 • b.

  historische ontwikkelingen is ontstaan of een gebied dat op grond van een vastgesteld bestemmingsplan als zodanig is aangeduid, met dien verstande dat een wijkgrens wordt aangeduid conform de overzichtskaart, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • c.

  wijknaam: de officiële aanduiding van de wijknaam;

 • d.

  wijknummer: een getalsaanduiding, die gebruikt wordt in gemeentelijke digitale applicaties ten behoeve van de eenduidige toepassing in het stelsel van gemeentelijke basisgegevens waarmee de wijken, bedoeld in artikel 2, afzonderlijk worden aangeduid;

 • e.

  wijkgrens: een geografische afbakening van een wijk als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 2 Aanwijzing wijken met wijknaam, wijknummer en behorende wijkgrens

 • 1.

  In de gemeente Nieuwegein worden de volgende 21 wijken aangewezen en de daarbij behorende wijknummers onderscheiden:

   

  wijknummer

  wijknaam

   

  wijknummer

  wijknaam

  04

  Batau Noord

   

  01

  Jutphaas Wijkersloot

  03

  Batau Zuid

   

  20

  Laagraven

  07

  Blokhoeve

   

  12

  Lekboulevard

  22

  De Wiers

   

  14

  Merwestein

  05

  Doorslag

   

  15

  Park Oudegein

  10

  Fokkesteeg

   

  21

  Plettenburg

  08

  Galecop

   

  24

  Stadscentrum

  18

  Het Klooster

   

  13

  Vreeswijk

  23

  Hoge Landen

   

  16

  Zandveld

  11

  Hoogzandveld

   

  02

  Zuilenstein

  06

  Huis de Geer

   

   

   

 • 2.

  De wijken en de daarbij behorende wijkgrenzen, bedoeld in het eerste lid, worden aangewezen conform de bij dit besluit gevoegde overzichtskaart.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de openbare bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2012

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage Overzichtskaart bij het Aanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein

[Klik hier om het document te downloaden]

Toelichting bij het Aanwijzingsbesluit wijken gemeente Nieuwegein

Inleiding

Voor een optimale dienstverlening is het essentieel over een goed werkend stelsel van (basis)registraties te beschikken.

De gemeente beheert verschillende (basis)registraties of is direct betrokken bij diverse externe registraties en wetten. Het gaat hier om onder andere:

GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

NHR - Nieuwe Handelsregister

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties)

BRT - Basisregistratie Topografie

BRK - Basisregistratie Kadaster

BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie)

BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen

BRI - Basisregistratie Inkomens

WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken

RNI - Registratie Niet Ingezetenen

BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)

BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)

WKPB - Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

WION - Wet Informatie-uitwisselingen Ondergrondse Netten

 

De centrale overheid streeft er naar dat burgers en bedrijven slechts een keer hun gegevens aan de overheid verstrekken volgens het principe ‘eenmalig verstrekken en meervoudig gebruik’ . Vanuit de centrale overheid wordt daarom geijverd voor de invoering van een overheidsbreed stelsel van basisregistraties. Hiermee wordt bedoeld dat tussen de diverse basisregistratie een logische samenhang wordt gemaakt, die bijdraagt aan een efficiënte gegevenshuishouding. Een voorbeeld hiervan is de koppeling tussen de GBA en de BAG. Om die logische samenhang te bewerkstelligen wordt gewerkt conform het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB).

 

Waarom is de aanduiding van de wijknamen van belang

Bij de voorbereiding van dit besluit is geïnventariseerd welke problemen ontstaan doordat geen gebruik wordt gemaakt van eenduidige wijknamen en welke gevolgen dit besluit kan hebben voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van de gegevensuitwisseling tussen de diverse basisregistraties.

Om er voor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van eenduidige wijknummers is het noodzakelijk dat deze formeel worden vastgesteld. Zonder formeel besluit is een juiste geautomatiseerde uitwisseling tussen verschillende informatiesystemen niet mogelijk.

De eenduidige wijknummers geven de mogelijkheid om binnen de gemeentelijke digitale systemen ruimtelijke vragen te beantwoorden. Met behulp van eenduidige wijknummers is het mogelijk om statistische gegevens te herleiden. Dit gebeurt op basis van gegevensuitwisseling tussen de verschillende digitale systemen.

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt onder andere gegevens die afkomstig zijn uit de gemeentelijke basisregistraties. Het CBS hanteert voor de wijk- en buurtindeling een codering voor de diverse basisregistraties. Voor de gemeente Nieuwegein wordt een wijk- en buurtindeling gehanteerd die afwijkt van die wijkindeling zoals die binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt gehanteerd.

De gemeentegrens en ook de wijkgrenzen van Nieuwegein bij het CBS zijn zwaar geïdealiseerd. Er worden minder coördinaten gebruikt en de grenzen zijn meer met een rechte lijn verbonden. Dat levert een verschil op met de realiteit.

Het CBS hanteert een wijkindeling die afwijkt van de wijkindeling zoals die binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt gebruikt. In de onderstaande tabel zijn de drie wijken die binnen het CBS worden gehanteerd met bijbehorende wijkcodes opgenomen:

CBS wijkcode

CBS wijknaam

035600

Wijk 00 Nieuwegein-Noord

035601

Wijk 01 Nieuwegein-Zuid

035602

Wijk 02 Industriewijk

 

De “Industriewijk” is een niet aaneengesloten gebied. Deze wijk is door “Nieuwegein-Zuid” in tweeën gesplitst.

De meeste buurten van Nieuwegein zijn bij het CBS vergelijkbaar met de wijken van de gemeente. Voor de wijken in de onderstaande tabel wordt door het CBS een andere schrijfwijze gehanteerd.

 

wijknummer

wijknaam

CBS buurtnaam

04

Batau Noord

Batau-Noord

03

Batau Zuid

Batau-Zuid

18

Het Klooster

Landelijk gebied Vreeswijk

11

Hoogzandveld

Hoog-Zandveld

01

Jutphaas Wijkersloot

Jutphaas-Wijkersloot

15

Park Oudegein

Oudegein

 

De buurtcode van Nieuwegein binnen het CBS komt gedeeltelijk overeen met wijknummers van de gemeente.

In dit besluit worden wijknamen, wijknummers en wijkgrenzen van de gemeente Nieuwegein geformaliseerd. Het CBS wordt op de hoogte gebracht van deze aanwijzing met het verzoek aan het CBS om de gegevens in overeenstemming te brengen met dit besluit.

 

Gemeentelijke basisregistraties

De GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) en de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) zijn gekoppeld. In deze basisregistraties kunnen door vaststelling van dit besluit de wijken en daarbij behorende wijknummers eenduidig worden gehanteerd en uitgewisseld.

 

Gemeentelijk statistiek en onderzoek

Voor de gemeentelijke statistiek en onderzoeksvragen wordt onderzoek verricht op onder andere wijkniveau. Het bepalen van de wijkindeling en wijkgrenzen zoals in onderhavig besluit geeft eenduidigheid en vormt geen beletselen voor onderzoeksvragen in dit kader.

 

Betrokken afdelingen gegevenshuishouding basisregistraties

Team Gevic van de afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken is verantwoordelijk voor de gemeentelijke gegevensuitwisseling van de volgende (basis)registraties: BAG, BRT, BRK, BGT, BRO.

De Stadswinkel is verantwoordelijk voor het beheer van de GBA (gemeentelijke basisadministratie) persoonsgegevens.

In verband met de implementatie van het RSGB ten aanzien van wijkindeling en –nummering is ervoor gekozen om de coördinatie daarvan te leggen bij Gevic.

 

Advies van informatieadviseur gemeente Nieuwegein.

Aan de wijk Stadscentrum wijknummer “24” toe te kennen in plaats van “00”. Bij sommige applicaties worden lege velden met “00” gevuld, bijvoorbeeld buurten in GBA.

 

Advies van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

In het telefonisch gesprek van 15 februari jl. heeft de heer De Zwart aangegeven dat sommige applicaties lege velden met waarde “00” kunnen vullen. Dit kan problemen veroorzaken met wijknummer “00”.

 

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (NOR)

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte is om advies gevraagd en zij heeft ingestemd met het voorstel.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

In dit artikel wordt een aantal kernbegrippen uit het besluit specifiek gedefinieerd om zodoende mogelijke interpretatieverschillen te voorkomen.

Het begrip wijk is herleid op grond van wat daaronder in het normaal spraakgebruik wordt verstaan en daarbij is ook specifiek aangeduid dat een wijk ontstaan kan zijn doordat het historisch zo gegroeid is of doordat een gebied op basis van een bestemmingsplan als zodanig is aangeduid. De aanduiding van de wijkgrenzen zoals dat is bepaald in artikel 2 is daarbij bepalend.

De aanduiding wijknummer is van belang voor het beheer, samenhang en uitwisseling tussen de verschillende basisregistraties en de verschillende gemeentelijke digitale applicaties die daarvoor worden gebruikt. Verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting.

 

Artikel 2

Bij de aanduiding van de namen van de wijken is uitgegaan van de huidige gebruikte namen van de wijken. Deze benaming is vaak gelegen in (cultuur)historische achtergrond (voorbeeld hiervan zijn de wijken Vreeswijk, Jutphaas) of die gelegen in vastgestelde bestemmingsplannen.

De wijken worden aangeduid met de benaming die reeds nu in de praktijk gebruikt wordt.

Het gaat om 21 wijken met een niet opeenvolgende nummering. Door samenvoegingen in het verleden ontbreken wijknummers 09, 17 en 19.

De overzichtskaart is digitaal beschikbaar onder het tekeningnummer GEVIC-AL-WYK-00002.dgn

 

Artikel 3

Dit besluit, dat een algemeen verbindend voorschrift conform artikel 139 Gemeentewet is, treedt pas in werking nadat het algemeen bekend is gemaakt.

 

Artikel 4

De citeertitel wordt gehanteerd om eenduidig gebruik van de benaming van dit besluit te bewerkstelligen.

Nota-toelichting

2012-07-05