Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening begraafrechten 2011 is ingetrokken per 24 november 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013nieuwe regeling, vervangt de verordening begraafrechten 2011

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/DdeJ

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012

De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

‘Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2012’

(Verordening Begraafrechten 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeentelijke begraafplaats: de bij de gemeente Kollumerland c.a. in beheer zijn de begraafplaatsen

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  • ·

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • ·

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • ·

   het doen verstrooien van as.

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnenbewaarplaats: plaats waar een asbus dan wel asurn in een afgesloten ruimte kan worden bewaard;

 • g.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  (as)urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de

gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota, of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening begraafrechten 2011’van 4 november 2010 en sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening graf- en begraafrechten 2012'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

,de voorzitter

,de griffier

Bijlage 1 Tarieventabel

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening Begraafrechten 2012.Hoofdstuk1Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1 - voor een periode van 20 jaar: € 1.159,00

1.1.2 - voor een periode van 40 jaar: € 1.634,00

1.1.3 - voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 wordt een recht geheven van € 289,50 per 5 jaar. (met een maximum van 15 jaar).

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een daartoe aangewezen kindergraf wordt geheven:

1.2.1 - voor een periode van 20 jaar: € 729,00

1.2.2 - voor een periode van 40 jaar: € 1.282,00

1.2.3 - voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 wordt een recht geheven van € 182,00 per 5 jaar. (met een maximum van 15 jaar).

1.3 Bovenop het recht als vermeld onder 1.1 en 1.2 wordt geheven:

1.3.1 - voor het stichten van een grafkelder: € 463,00

1.3.2 - voor het plaatsen van een urnenkeldertje: € 194,00

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

1.4.1 - voor een periode van 20 jaar: € 767,00

1.4.2 - voor een periode van 40 jaar: € 1.082,00

1.4.3 - voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.4 wordt een recht geheven van € 191,50 per 5 jaar. (met een maximum van 15 jaar).

1.5 Wanneer verlenging voor een kortere termijn dan 10 jaar noodzakelijk is, dan geldt een recht van het aantal te verlengen jaren maal 1/20 deel van de tarieven als genoemd onder 1.1.1 , 1.2.1 en 1.4.1.

2.1

2.1.1 - Voor het gebruik maken van een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 579,00;

2.1.2 - Voor het gebruik maken van een algemeen kindergraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 364,00;

2.1.3 - Voor het gebruik maken van een algemeen urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 383,00.Hoofdstuk2Begraven

2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 - van maandag tot en met vrijdag: € 912,00

 • -

  op een zaterdag: € 1.135,00

  • 2.

   2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 0 tot 12 jaar wordt geheven:

2.2.1 - van maandag tot en met vrijdag: € 672,00

-op een zaterdag: € 893,00

Tarief voor zaterdag is gebaseerd op een tijdsbesteding van een basistarief van 1 uur cq. een deel daarvan (rekening houdende met verhoging voor zaterdag) voor 2 gemeente-mannen (zonder tractiemiddel).

2.3 Voor het herbegraven van een stoffelijk overschot geldt een bedrag dat gelijk is aan de kosten, die de hiermee te belasten onderneming de gemeente in rekening brengt. Deze kosten worden aan de aanvrager van het herbegraven bij zijn verzoek vanwege de in art. 231, tweede lid onderdeel b. van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar, meegedeeld.Hoofdstuk3Bijzetten urnen

Voor het begraven cq. bijzetten (dan wel uitstrooien) van (as)urnen, wordt per urn geheven:

 • ·

  van een maandag tot en met vrijdag: € 501,00

 • ·

  op een zaterdag: € 626,00

Hoofdstuk4Grafbedekking en onderhoud

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen dan wel uitbreiden van grafbedekking wordt geheven:

4.1.1 - per grafbedekking: € 473,00

 • -

  per grafbedekking op een urnentuin: € 235,00

  • 4.

   2 Wanneer de zorg voor het onderhoud van grafbedekking aan de gemeente wordt overgedragen, wordt geheven voor:

4.2.1 Een graf van een volwassene,

bestaande uit: Voor de duur van:

10 jaar: 20 jaar: 40 jaar:

 • ·

  - een achterstuk: € 284,00 € 570,00 € 1.096,00

 • ·

  - een dubbel achterstuk: - 415,00 - 835,00 - 1.626,00

 • ·

  - een achterstuk met voetplaat: - 812,00 -1.626,00 - 3.212,00

4.2.2 Een kindergraf ,

bestaande uit: Voor de duur van:

10 jaar: 20 jaar: 40 jaar:

 • ·

  - een achterstuk: € 152,00 € 305,00 € 568,00

 • ·

  - een achterstuk met voetplaat: - 284,00 - 568,00 - 1.096,00

  • 4.

   3 Bij omzetting van een voor de duur van 20 jaar uitgegeven graf in een voor de duur van 40 jaar wordt, indien de zorg voor het onderhoud van grafbedekking aan de gemeente is overgedragen, een aanvullend recht geheven. Dit recht is gelijk aan het verschil tussen de ingevolge het eerste lid geheven bedragen.

Hoofdstuk5Overboekingsrecht

Voor een niet ambtshalve overboeking van een graf wordt geheven: € 10,00.

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2011,

,de griffier