Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Legesverordening 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 156 en 229 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-10-2010nieuwe regeling

17-12-2009

Gemeenteblad 2009, nr. 18

B09.001037

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 3 november 2009, No. B09.01037

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie van december 2009;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (Legesverordening 2010).

Geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten perioden van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor;

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening. (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5. Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Bij betaling van leges, welke worden geheven bij wege van mondelinge kennisgeving, als bedoeld in artikel 6, wordt een gedagtekend bewijs van betaling uitgereikt.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening 2010.

Dronten, 17 december 2009

de raad van Dronten,

D.Petrusma mr. A.B.L. de Jonge

griffier voorzitter

Tarieventabel 2010 behorende bij de Legesverordening 2010

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

al dan niet gewaarmerkte afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.1.1.1

per pagina in A4-formaat in zwart-wit

1,15

1.1.1.2

per pagina in A3-formaat in zwart-wit

1,65

1.1.1.3

per pagina in A4-formaat in kleur

2,30

1.1.1.4

per pagina in A3-formaat in kleur

2,80

1.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in onderdeel 1.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk voor elke strekkende dm

0,60

1.1.3

stukken of uittreksels, welke op verzoek worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,25

1.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

35,20

 

HOOFDSTUK 2. BESTUURSSTUKKEN

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

financiële stukken

 

 

2.1.1

een afschrift van de beleidsbegroting,

voor zover voorradig

30,70

2.1.2

een afschrift van de beheersbegroting,

voor zover voorradig

30,70

2.1.3

een afschrift van de gemeenterekening,

voor zover voorradig

30,70

2.1.4

de stukken genoemd onder 2.1.1 tot en met 2.1.3 voor zover niet meer voorradig, per pagina

0,30

 

raads- en commissiestukken

 

 

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.2.1

de stukken behorende bij een raads- en commissievergadering voor zover deze stukken aan de raads- of commissieleden worden toegezonden ter voorbereiding van een openbare vergadering, per pagina

1,15

2.2.2

de stukken bedoeld onder 2.2.1 voor zover toezending daarvan bij abonnement is overeengekomen voor een kalenderjaar

107,05

 

HOOFDSTUK 3. BURGERLIJKE STAND

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

3.1.1

voor de locatie De Rede 1 te Dronten

 

 

3.1.1.1

op maandag om 09.00 en 09.30 uur

 

Kosteloos

3.1.1.2

op maandag tussen 10.00 en 17.00 uur en op dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

196,00

3.1.1.3

op vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

207,40

3.1.1.4

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

403,30

3.1.2

voor de locatie restaurant “Lands-End”, Vossemeerdijk 25 te Dronten;

 

 

3.1.2.1

op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

489,70

3.1.2.2

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

690,70

3.1.3

voor de locatie “Walibi World”, Spijkweg 30 te Biddinghuizen;

 

 

3.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

489,70

3.1.3.2

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

690,70

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locaties:

 

 

3.2.1

voor de locatie De Rede 1 te Dronten

 

 

3.2.1.1

op maandag om 09.00 en 09.30 uur

 

Kosteloos

3.2.1.2

op maandag tussen 10.00 en 17.00 uur en op dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

196,00

3.2.1.3

op vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

207,40

3.2.1.4

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

403,30

3.2.2.

voor de locatie restaurant “Lands-End”, Vossemeerdijk 25 te Dronten;

 

 

3.2.2.1

op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

489,70

3.2.2.2

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

690,70

3.2.3

voor de locatie “Walibi World”, Spijkweg 30 te Biddinghuizen;

 

 

3.2.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

489,70

3.2.3.1

op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

690,70

3.2.4

Administratiekosten bij schriftelijke wijziging huwelijksafspraak

11,50

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.3.1

het verstrekken van stukken uit andere gemeenten dan de gemeente Dronten, per gemeente

4,60

 

welk recht wordt verhoogd met

4,60

 

voor elk stuk, waarvan de afgifte op welke wijze ook aan de legesheffing van die andere gemeente is onderworpen.

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor:

 

 

3.4.1

een trouw- of een partnerschapboekje in een normale uitvoering of een duplicaat daarvan

17,30

3.4.2

een trouw- of een partnerschapboekje in een luxe uitvoering

28,85

3.4.3

het kalligraferen van het trouw- of partnerschapboekje

14,45

3.4.4

het kalligraferen van het trouw- of partnerschapboekje, per getuige

2,45

3.4.5

het op gekalligrafeerde wijze bijschrijven van kinderen in en trouw- of partnerschapboekje, per kind

8,65

3.4.6

een kindergetuigschrift, per kind

5,50

3.5.

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

3.5.1

inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand zonder dat een authentiek uittreksel of een bewijs van inschrijving wordt verlangd:

 

 

3.5.2

voor ieder kwartier of een gedeelte daarvan die de naspeuring in beslag neemt, per geraadpleegde akte met dien verstande, dat voor inlichtingen verstrekt ten behoeve van een wetenschappelijk filantropisch of kerkelijk doel, 50% van het aldus berekende bedrag is verschuldigd

15,35

3.6

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

HOOFDSTUK 4. VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASIS-ADMINISTRATIE

 

Persoonsgegevens

 

 

4.1

Voor de inpassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag:

 

 

4.2.1.1

tot het verstrekken van gegevens:

per uittreksel

8,10

4.2.1.2

per uittreksel, internationaal

8,10

4.2.1.3

per inlichting

8,10

4.2.1.4

betrekking hebbende op een persoonslijst per verstrekking

11,50

4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

2,30

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag:

 

 

4.4.1

van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,25

4.4.2

tot het vervaardigen van een bevolkingsstatistiek, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,25

4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag:

 

 

4.5.1

massaal geselecteerde inlichtingen met behulp van het geautomatiseerde bestand:

voor het maken van selecties uit het geautomatiseerde bevolkingsbestand, inclusief de levering daarvan, per besteed kwartier

31,35

 

HOOFDSTUK 5. DienstBOUWVERGUNNINGEN

5.1

Definities

 

 

5.1.1

Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aanneemsom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

5.1.1.1

Bij de opgave van de bouwkosten wordt uitgegaan van de kosten van nieuwe materialen en uitvoering van het werk door derden.

 

 

5.1.1.2

Bij het achterwege blijven van een opgave, dan wel wanneer deze kennelijk onjuist is, stelt de heffingsambtenaar de bouwkosten vast

 

 

5.1.2

Bouwplan

Onder bouwplan wordt verstaan een plan waarvoor vergunning is benodigd als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet.

 

 

5.1.3.

BL

Onder BL wordt verstaan de lichte vergunning als bedoeld in artikel 44 tweede lid van de Woningwet.

 

 

5.1.4

BV

Onder BV wordt verstaan de reguliere vergunning als bedoeld in artikel 44 eerste lid van de Woningwet (niet gefaseerd).

 

 

5.1.5.

B1

Onder B1 wordt verstaan de reguliere vergunning 1e fase als bedoeld in artikel 56a tweede lid van de Woningwet.

 

 

5.1.6.

B2

Onder B2 wordt verstaan de reguliere vergunning 2e fase als bedoeld in artikel 56a derde lid van de Woningwet.

 

 

5.1.7.

B1-2

Onder B1-2 wordt verstaan de reguliere vergunning 1e fase – 2e instantie als bedoeld in artikel 56a achtste lid van de Woningwet.

 

 

5.1.8.

Kunstobject

Onder kunstobject wordt verstaan een bouwplan dat uitsluitend is bedoeld als kunstuiting.

 

 

5.1.9.

Civieltechnisch werk

Onder civieltechnisch werk wordt verstaan een bouwplan zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis, grondkerende constructies en dergelijke.

 

 

5.1.10

Niet in behandeling nemen van een bouwplan

Het door of namens B&W verklaren van het “niet in behandeling nemen” van een ingediend bouwplan, op grond van ontbreken van in te dienen stukken overeenkomstig wettelijke bepalingen en voorschriften.

 

 

5.1.11

Het intrekken van een aanvraag

Het door aanvrager intrekken van een ingediend bouwplan, waarvoor nog geen vergunning is afgegeven.

 

 

5.1.12.

Het weigeren van een bouwplan

Het door of namens B&W weigeren om positief te beschikken op een bouwplan op grond van de vereisten vanuit de Woningwet.

 

 

5.1.13

Het intrekken van een vergunning

 

 

 

Het door aanvrager of de gemeente intrekken van een vergunning.

 

 

5.1.14

Werkelijk kosten welstandsadvies

De door de gemeente extern te betalen kosten voor de advisering door Welstand. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

3 ‰ van het deel van de bouwkosten dat kleiner of gelijk is aan € 230.000,00; vermeerderd met

0,5 ‰ van het deel van de bouwkosten dat groter is dan

€ 230.000,00 en kleiner of gelijk is aan € 455.000,00; vermeerderd met

0,25 ‰ van het deel van de bouwkosten dat groter is dan € 455.000,00 en kleiner of gelijk is aan € 680.000,00; vermeerderd met

0,125 ‰ van het deel van de bouwkosten dat groter is dan € 680.000,00.

 

 

5.2

Bouwplannen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

5.2.1

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van het schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend

67,15

 

verhoogd met de werkelijke kosten welstandsadvies (5.1.14) indien de beoordeling niet binnen een jaar na aanvraag tot een formele aanvraag leidt.

 

 

5.2.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een bouwplan zoals weergegeven in onderstaande tabel. Het tarief wordt bepaald door de combinatie tussen het type bouwplan en de bouwkosten. Het tarief is een vast bedrag vermeerderd met het promillage van de bouwkosten, of anderszins zoals vermeld in de tabel.

 

 

 

Bouwkosten

< € 5.000

>= € 5.000

< € 50.000

>= € 50.000

< € 250.000

>= € 250.000

BL

€ 107,60

€ 23,60 + 16,8 ‰ van de bouwkosten

€ 83,60 + 15,6 ‰ van de bouwkosten

€ 683,60 + 13,2 ‰ van de bouwkosten

BV

B1

B1-2

€ 107,60

€ 65,60 + 8,4 ‰ van de bouwkosten

B2

€ 107,60

€ 41,60 + 13,2 ‰ van de bouwkosten

€ 101,60 + 12 ‰ van de bouwkosten

€ 701,60 + 9,6 ‰ van de bouwkosten

Kunstobject

Werkelijke kosten welstand (5.1.14)

Civieltechnisch

Werk (als BV)

10 ‰ van de bouwkosten met een minimum van € 107,60

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een gedoogbeschikking voor het bouwen van een bouwplan waarvoor nog geen bouwvergunning is verstrekt

600,00

5.4.1

Voor het in behandeling van een aanvraag om legalisatie van een bouwplan worden de bouwleges met 50% vermeerderd

 

 

5.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een monumentenvergunning in de zin van de Monumentenwet bedragen de leges

107,60

5.5

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen

De onder 5.2 genoemde tarieven worden verhoogd en wel voor zover de aanvraag betrekking heeft op een plan waarbij voor de vergunning door het college van burgemeester en wethouders/de gemeenteraad ontheffing moet worden verleend van de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan als bedoeld in:

 

 

5.5.1

artikel 3.6 lid 1 c Wro (artikel 15 WRO)

160,00

5.5.2

artikel 3.22 lid 1 Wro (artikel 17 WRO)

160,00

5.5.3

artikel 3.10 Wro

2.125,00

5.5.4

artikel 3.23 lid 1 Wro (artikel 19.3 WRO)

160,00

5.5.5

Artikel 3.6 lid 1 a en b Wro (artikel 11 WRO)

1.675,00

5.5.6

Het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een

bestemmingsplan, zonder bouwplan, zonder feitelijke procedure

402,80

5.5.7

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het op verzoek van derden opstarten van een bestemmingsplan procedure als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro

a.mimimaal

2.125,00

 

b.voor een gecompliceerd plan waarbij aanvullende procedures noodzakelijk zijn zoals;

-een procedure afwijking provinciaal omgevingsplan

-een procedure in het kader van het experimenten kader

-een procedure in het kader van de MER

wordt het tarief genoemd in 5.5.7 sub a. vermeerderd met

7.000,00

 

c.voor een plan in een gevoelig gebied zoals;

-Natura 2000 gebied,

-Een gebied waar de Flora en Fauna wet van toepassing is,

-De Ecologische Hoofdstructuur of een ecologische verbindingszone.

wordt het tarief genoemd in 5.5.7 sub a. vermeerderd met

5.000,00

 

d.voor een inbreidingslocatie in het stedelijk gebied zoals dat is aangewezen in het Provinciaal OmgevingsPlan wordt het tarief genoemd in 5.5.7 sub a. vermeerderd met

5.000,00

5.5.8

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 6.4 van de Wro

335,00

5.6

Bodemgesteldheidsonderzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van onderzoek naar de bodemgesteldheid:

 

 

5.6.1

indien het onderzoek deel uitmaakt van een bouwplan

 

Nihil

5.6.2

indien het onderzoek geen deel uitmaakt van een bouwplan

62,00

5.7

Sloopvergunning/sloopmelding

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1. van de Bouwverordening

indien er sprake is van minder dan 100 m3

115,05

 

indien er sprake is van 100 m3 of meer

230,10

5.8

Onttrekken woning aan woningbestand

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 124 van de Woningwet

 

Nihil

5.9

Teruggave leges

 

 

5.9.1

Indien een bouwplan tot het verkrijgen van een reguliere vergunning (BV) of reguliere vergunning 2e fase (B2) of lichte bouwvergunning (BL) betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.2.2 met dien verstande dat zij niet minder dan € 56,60 zullen bedragen.

Indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan, vindt geen teruggaaf van leges plaats.

 

 

5.9.2

In onderstaande tabel staan percentages, van geheven bouwleges, die door de gemeente worden terugbetaald indien de aanvraag/vergunning niet in feitelijk bouwen van het bouwplan resulteert. Het tarief wordt bepaald door de combinatie van het type bouwplan en de reden van het niet uitvoeren van het bouwplan. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de verleende vergunning binnen één jaar na de verlening schriftelijk wordt ingetrokken.

 

 

 

Niet in behandeling nemen van een bouwplan 5.1.10

Het intrekken van een aanvraag 5.1.11

Het weigeren van een bouwplan 5.1.12

Het intrekken van een vergunning 5.1.13

BL

0

0

0

0

BV

70

60

50

30

B1

0

0

0

0

B2

70

60

50

30

B1-2

0

0

0

0

Kunstobject

0

0

0

0

Civieltech-nish werk (als BV)

70

60

50

30

N.B. Op vergunningen die van rechtswege zijn vervallen wordt geen teruggave verstrekt.

Een verzoek tot intrekken dient uiterlijk 1 jaar na verlening van de vergunning te zijn verricht.

 

Aanlegvergunning

 

 

5.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.16 (aanlegvergunning) bedraagt:

 

 

5.10.1

indien de aanvraag betrekking heeft op een oppervlakte van 20 m2 of minder

223,25

5.10.2

indien de aanvraag betrekking heeft op een oppervlakte van meer dan 20 m2

1.004,85

5.11

Verklaring geen vergunning benodigd

 

 

 

Afgifte van een verklaring dat voor een bouwplan geen vergunning of positieve reactie bouwmelding nodig is

 

Nihil

5.12

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

Algemeen

Voor de toepassing van het hoofdstuk van de tarieventabel wordt verstaan onder:

bouwwerk:

overeenkomstig het gestelde in de Bouwverordening, artikel 1.1, zesde aandachtsstreepje: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaats te functioneren;

inrichting:

overeenkomstig het gestelde in de Brandbeveiligingsverordening artikel 1.1: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats, inclusief bouwwerken niet vallende onder voornoemde definitie;

terreinoppervlakte:

als definitie geldt het gestelde in NEN 2580,hoofdstuk 3 vloeroppervlakte:

als definitie geldt het gestelde in NEN 2580,hoofdstuk 4

 

 

5.12.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken bestaat uit:

a.een basistarief van

212,00

verhoogd met:

b.een soort bouwwerk, vloer- c.q. grondoppervlakte en periode afhankelijk tarief, genoemd onder 5.12.1.1

 

 

5.12.1.1

De verhoging als bedoeld onder 5.12.1, sub b, bedraagt voor:

loodsen, vemen, fabrieken, gebouwen voor mijnbouw, energie en communicatie, land- en tuinbouwgronden, pakhuizen, op- en overslagruimten, magazijnen, remises, maneges, studio's, spoorweggebouwen, gemalen, gebouwen voor het luchtverkeer, garagebedrijven en tankstations:

voor de eerste 100 m2

53,80

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 101 tot 500 m2; per m2

0,60

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 501 tot 2.000 m2; per m2

0,30

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 2.001 tot 5.000 m2; per m2

0,05

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 5.001 tot 50.000 m2; per m2

0,01

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van meer dan 50.000 m2; per m2

0,01

5.12.1.2

De verhoging als bedoeld onder 5.12.1, sub b bedraagt voor:

 

 

 

overige bouwwerken: voor de eerste 100 m2

107,50

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 101 tot 500 m2; per m2

1,10

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 501 tot 2.000 m2; per m2

0,45

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 2.001 tot 5.000 m2; per m2

0,15

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 5.001 tot 50.000 m2; per m2

0,05

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van meer dan 50.000 m2; per m2

0,02

5.12.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het in gebruik nemen of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, bestaat uit:

a.een basistarief van

212,10

verhoogd met:

b.een soort inrichting, vloer- c.q. grondoppervlakte en periode afhankelijk tarief genoemd onder 5.12.2.1

 

 

5.12.2.1

De verhoging als bedoeld onder 5.12.2, sub b, bedraagt voor:

Buitenterreinen van loodsen, vemen, fabrieken, garagebedrijven opslagplaatsen, bedrijven met onbebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, met een grondoppervlakte van:

 

 

 

0-500 m2

64,10

 

501-2.000 m2

129,50

 

2.001-5.000 m2

194,15

 

meer dan 50.000 m2

190,75

 

verhoogd met € 27,45 per 5.000 m2 of gedeelte daarvan.

 

 

5.12.2.2

De verhoging als bedoeld onder 5.12.2, sub b, bedraagt van:

 

 

 

Kampeerterreinen en jachthavens met een grond-oppervlakte van:

voor de eerste 100 m2

53,80

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 101 tot 500 m2; per m2

0,60

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 501 tot 2.000 m2; per m2

0,30

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 2.001 tot 5.000 m2; per m2

0,05

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van 5.001 tot 50.000 m2; per m2

0,01

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van meer dan 50.000 m2; per m2

0,01

5.12.3

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het in gebruik nemen of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, bedraagt voor tijdelijke bouwsels, waaronder circus-, feest- en tentoonstellingstenten voor een periode van:

 

 

5.12.3.1

niet meer dan drie dagen

64,75

5.12.3.2

langer dan drie, doch niet meer dan zeven dagen

129,50

5.12.3.3

langer dan zeven dagen

194,25

 

verhoogd met € 52,85 per zeven dagen.

 

 

5.12.4

Ingeval van overdracht van het bouwwerk of de inrichting, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van het bouwwerk of inrichting, of van een bouwkundige wijziging of wijziging van de indeling, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder 1 en 2

212,15

5.12.5

Indien een vergunning, als bedoeld onder 1, 2 of 3, niet wordt verleend dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven gelden verleend.

 

 

5.12.6

Indien van een verleende vergunning, als bedoeld onder 1, 2 of 3, geen gebruik wordt gemaakt, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven gelden leges verleend.

 

 

5.12.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag om een ontheffing, als bedoeld in artikel 2.3.7 van de Brandbeveiligingsverordening

35,20

5.13

Overschrijving bouwvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en verzoek tot overschrijving van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening

31,75

5.14

Overig

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen. Hieronder begrepen een bodemgesteldheidonderzoek indien er geen sprake is van een bouwaanvraag

31,75

 

HOOFDSTUK 6. KIEZERSREGISTER

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

2,50

 

HOOFDSTUK 7. REISDOCUMENTEN

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

7.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,90

7.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 7.1.1 (zakenpaspoort)

56,90

7.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,90

7.1.4

tot het bijschrijven van een kind middels een reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3. direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,95

7.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3

20,90

7.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met de leeftijd van 13 jaar

8,95

7.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

aan personen vanaf de leeftijd van 14 jaar

42,85

7.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 7.1.1 tot en met 7.1.3 alsmede 7.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

41,00

7.2.2

Het tarief als genoemd in 7.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 7.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

7.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 7.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,50

7.3.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van een reisdocument indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument (zoals genoemd onder 7.1.1 tot en met 7.1.3 en 7.1.6) werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, worden de leges verhoogd met

29,05

 

HOOFDSTUK 8. RIJBEWIJZEN

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

8.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een rijbewijs of een duplicaat

43,00

8.2

Het in behandeling nemen en het verstrekken van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de leges verhoogd met

28,25

8.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

33,25

 

HOOFDSTUK 9. WET OP DE KANSSPELEN

9.1

Bij het in behandeling nemen van een aanwezigheidsvergunning, die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid van de wet verschuldigd ten bedrage van:

a.indien de vergunning voor één speelautomaat geldt, ten hoogste

60,15

 

b.indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, ten hoogste

23,95

 

Vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van ten hoogste

36,20

9.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

9.3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel a in plaats van € 60,15 een bedrag van € 232,45 en voor de toepassing van onderdeel b in plaats van € 23,95 een bedrag van € 92,85 en voor toepassing van onderdeel c in plaats € 36,20 een bedrag van € 139,55 geldt.

 

 

 

HOOFDSTUK 10. DRANK- EN HORECAWET

10.1

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

353,30

10.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verlof ingevolge artikel 19 van de Drank- en Horecaverordening (alcoholvrije drank)

353,30

10.3

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een ontheffing ingevolge artikel 12 van de Drank- en Horecaverordening (sterke drank)

70,70

10.4

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, van de Drank- en Horecawet

70,70

 

HOOFDSTUK 11. VERKEER EN VERVOER

11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge:

-de Wegenverkeerswet 1994

23,20

 

-het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

23,20

 

HOOFDSTUK 12. ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of daarmee vergelijkbare beschikking als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

12.1

12.1.1

voor een ander sluitingsuur dan tussen 02.00 en 06.00 uur (artikel 29, tweede lid), geldig voor ten hoogste:

geldig voor ten hoogste: één dag

23,20

12.1.2

Geldig voor ten hoogste: één week

45,65

12.1.3

Geldig voor ten hoogste: één maand

64,75

12.1.4

voor meerdere achtereenvolgende maanden of gedeelten van maanden, per maand of een dergelijk gedeelte

64,75

12.1.5

met een maximum van

388,05

12.2

voor het exploiteren of wijzigen:

 

 

12.2.1

van een seksinrichting (artikel 3:4)

577,95

12.2.2

van een escortbedrijf (artikel 3:4)

144,55

12.3

voor het vellen van houtopstanden (artikel 4:11):

 

 

12.3.1

indien de aanvraag betrekking heeft op het vellen van houtopstand voor minder dan 10 bomen en voor erf- of wegbeplantingen

122,10

12.3.2

indien de aanvraag betrekking heeft op het projectmatig vellen van houtopstand (10 of meer bomen) anders dan erf- of wegbeplantingen

917,20

12.3.3

in andere gevallen dan bedoeld in 12.6.1 of 12.6.2

64,75

12.4

voor het houden van een evenement (art. 2:25) met een verwacht aantal bezoekers en deelnemers:

 

 

12.4.1

van 1.000 of minder

153,40

12.4.2

van meer dan 1.000, doch minder dan 5.000

306,75

12.4.3

van 5.000 of meer, doch minder dan 10.000

613,55

12.4.4

van 10.000 of meer, doch minder dan 15.000

994,90

12.4.5

van 15.000 of meer, doch minder dan 20.000

1.326,80

12.4.6

van 20.000 of meer

1.658,80

12.5

voor het innemen van een vaste (stand)plaats (artikel 5:18 van de Apv of de Marktverordening)

35,20

12.6

Indien een aanvraag, volgens artikel 3 van de Algemene plaatselijke verordening, te laat is ingediend wordt de verschuldigde leges verhoogd met

 

25%

 

 

 

 

HOOFDSTUK 12a. Afvalstoffenverordening

12A.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of daarmee vergelijkbare beschikking als bedoeld in de Afvalstoffenverordening

114,20

 

HOOFDSTUK 13. DIVERSEN

13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

13.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

32,00

13.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

8,10

13.1.3

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent de nationaliteit

8,10

13.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,10

13.1.5

tot het waarmerken van kopieën

8,10

13.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet

115,35

 

vermeerderd per strekkende meter van het toegewezen tracé in door de gemeente beheerde of in eigendom zijnde grond met

1,40

13.2.1

Het in onderdeel 13.2 genoemde bedrag wordt:

 

 

13.2.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

402,00

13.2.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

13.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 13.2.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

13.2.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 13.2.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten i.v.m. werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2009.

De griffier van Dronten,