Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Nadere regels tijdelijke reclame-uitingen; voor driehoeks- en sandwichborden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels tijdelijke reclame-uitingen; voor driehoeks- en sandwichborden 2012
CiteertitelNadere regels tijdelijke reclame-uitingen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenLantaarnpalen Bleiswijk Lantaarnpalen Bergschenhoek exb-2018-63842

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2:10a, lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2012Nieuwe regeling

04-06-2012

Internet/Heraut 13 juni 2012

T11.11061

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van de gemeente Lansingerland, Overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 nadere regels te stellen met betrekking tot tijdelijke reclame-uitingen zoals driehoeks- en sandwichborden op of aan de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats; Gelet op het bepaalde in artikel 2:10a, lid 5 van de APV; BesluitenVast te stellen de navolgende nadere regels voor tijdelijke reclame-uitingen zoals driehoeksreclameborden en sandwichborden:

Nadere regels tijdelijke reclame-uitingen; voor driehoeks- en sandwichborden 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Driehoeksbord of drievlaksbord: een bord van stevig materiaal tot maximaal A0-formaat (maximaal 841 mm breed en 1189 mm hoog). Het driehoeksbord of drievlaksbord wordt in serie van drie borden of vlakken aan elkaar geplaatst om een lantaarnpaal, al dan niet geplaatst in een frame.

 • 2.

  Sandwichbord of tweevlaksbord: een bord van stevig materiaal tot maximaal A0-formaat (maximaal 841 mm breed en 1189 mm hoog). Wordt in serie van twee vlakken (sandwich) geplaatst om een lantaarnpaal, al dan niet geplaatst in een frame.

 • 3.

  Driehoeks- en sandwichborden worden in deze nadere regels ook aangeduid als “borden”.

Artikel 2 Locaties borden

 • 1.

  Borden mogen alleen geplaatst worden in de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek, aan de lantaarnpalen zoals deze worden genoemd in de bijlage bij deze nadere regels.

 • 2.

  In de kern Berkel en Rodenrijs geldt een exclusief recht op exploitatie en is het voor derden verboden borden te plaatsen anders dan via de partij waaraan een exclusief recht op exploitatie is verleend.

 • 3.

  Borden moeten aan de voet van een lantaarnpaal worden geplaatst, al dan niet met behulp van een frame dat aan de lantarenpaal is bevestigd.

Artikel 3 Inhoud reclame-uitingen

Voor de inhoud van de borden gelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  De borden zijn bedoeld voor de aankondiging van evenementen en/of activiteiten die plaatselijk dan wel regionaal van aard zijn, een sociaal, cultureel en/of educatief karakter hebben en voor een breed publiek toegankelijk zijn.

 • 2.

  De hoofdaankondiging op de borden moet betrekking hebben op het evenement of de activiteit.

 • 3.

  De reclame-uitingen op de borden zijn niet bedoeld voor commerciële adverteerders.

 • 4.

  De reclame-uitingen op de borden mogen geen betrekking hebben op een bepaald commercieel merk of product en op commerciële acties (op producten of een deel van het assortiment).

 • 5.

  De reclame-uiting moet voldoen aan de bepalingen uit de Nederlandse reclamecode.

Artikel 4 Toezicht

 • 1.

  Het plaatsen van de borden met of zonder frame(display) mag de algemene verkeersveiligheid, de doorgang van het verkeer en de voetgangers op de weg en trottoirs niet hinderen.

 • 2.

  Er mag alleen gebruik worden gemaakt van losse, solide en schone borden, die op zodanige wijze zijn aangebracht dat er geen gevaar voor de omgeving en de verkeersveiligheid kan ontstaan en er geen schade aan de lantaarnpaal wordt toegebracht. De borden moeten weersbestendig zijn.

 • 3.

  Op de borden en frames(display) moeten de contactgegevens van de adverteerder zijn vermeld.

 • 4.

  De borden moeten in lijn zijn met de bepaalde inhoud van reclame-uitingen, zie artikel 3.

 • 5.

  De borden mogen niet langer dan 7 kalender dagen worden geplaatst voor de dag van het evenement waarvoor er een aankondiging plaatsvindt, omdat het om tijdelijke reclame-uitingen gaat.

 • 6.

  De borden en/of frames(displays) moeten direct na het evenement verwijderd worden.

 • 7.

  Gezien de beschikbare lantaarnpalen, mogen per evenement maximaal 15 borden(30 vlakken in totaal) geplaatst worden. Van de 15 borden mogen er maximaal 5 borden (10 vlakken) in de kern Bleiswijk worden geplaatst en mogen er maximaal 10 borden (20 vlakken) in de kern Bergschenhoek.

 • 8.

  Door de gemeente zal worden toegezien op naleving van hetgeen in onderhavige nadere regels is bepaald. Indien niet aan deze nadere regels wordt voldaan, zal er door de gemeente handhavend worden opgetreden tegen de plaatsing van de borden. De kosten die verbonden zijn aan dit handhavend optreden komen, in overeenstemming met artikel 5:25 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, voor rekening van de overtreder.

 • 9.

  Indien door plaatsing van de borden schade is ontstaan aan gemeentelijke eigendommen, waaronder een lantaarnpaal, dan zullen deze kosten worden verhaald.

 • 10.

  Bij werkzaamheden aan de lantaarnpalen of het gedeelte van de openbare ruimte waar de borden geplaatst zijn, zal door of namens de gemeente de borden verwijderd worden zonder dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade aan de borden als gevolg van deze verwijdering.

   

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels tijdelijke reclame-uitingen 2012”

   

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Lansingerland d.d. 4 juni 2012

de secretaris de burgemeester

drs. ing. Ad Eijkenaar Ewald van Vliet

Bijlage 1 Lijst lantaarnpalen waar borden aan mogen worden geplaatst

Behorend bij de nadere regels voor driehoeks- en sandwichborden 2012

 

De aangewezen lantaarnpalen zijn op straat voorzien van en herkenbaar aan het logo van Lansingerland. In onderstaande tabellen is de nummering, voor zover aanwezig, anno juni 2012 opgenomen.

 

Lantaarnpalen Bleiswijk

Lantaarnpalen Bergschenhoek

[Klik hier om het document te downloaden]