Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Beleidsregels straatnaamgeving en adressering gemeente Almelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels straatnaamgeving en adressering gemeente Almelo
CiteertitelBeleidsregels straatnaamgeving en adressering gemeente Almelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 6 van de Wet basisregistraties en gebouwen, art. 1:3 lid 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, art. 156 van de Gemeentewet en art. 2 en 8 Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201203-12-2013Onbekend

03-04-2012

Almelo's Weekblad 10 april 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels straatnaamgeving en adressering gemeente Almelo

 

 

Gemeenteblad van Almelo

Geldende tekst

regelingnummer: 2442

Nr. 26

Collegebesluit van 3 april 2012, houdende vaststelling van de Beleidsregels straatnaamgeving en adressering gemeente Almelo.

op grond van artikel 6 van de Wet basisregistraties en gebouwen, artikel 1:3 lid 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht,

artikel 156 van de Gemeentewet en verwijzend naar artikel 2 en 8 van de ‘Verordening naamgeving en adressering

gemeente Almelo 2010’;

besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Almelo;

 • b.

  Commissie: commissie straatnaamgeving;

 • c.

  Rechthebbende: Een ieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijkof persoonlijk recht;

 • d.

  Verordening: Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2010;

 • e.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit de

Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2010.

Artikel 2 Criteria voor straatnaamgeving

 • 1.

  Nieuwe namen worden indien mogelijk ontleend aan:

  • a.

   algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;

  • b.

   overgeleverde veldnamen;

  • c.

   persoonlijkheden, langer dan 5 jaar overleden;

  • d.

   plaatselijke gebeurtenissen, langer dan 5 jaar geleden;

  • e.

   Historische namen uit de omgeving;

  • f.

   de te vernoemen persoonlijkheden dienen van onbesproken gedrag te zijn, wat zo nodig wordt onderzocht bij officiële instanties;

  • g.

   Leden van het koninklijk huis kunnen bij het leven al vernoemd worden

 • 2.

  De in acht te nemen regels zijn:

  • a.

   Voorkom verwarring tussen namen;

  • b.

   Houd de namen kort. Bij voorkeur niet langer dan 24 karakters;

  • c.

   De uitspraak van de naam moet eenduidig zijn. Uitspreekbaarheid is belangrijk;

  • d.

   Voorkom mogelijkheden tot verbastering en dubbelzinnigheid;

  • e.

   Een straatnaam volgt de doorgaande route.

Artikel 3 Richtlijnen voor vaststelling van namen

1.Bij de totstandkoming van een nieuwe wijk of buurt adviseert de commissie het college overeen themakeus;

2.Bij vernoeming van personen wordt een verklarende tekst vastgesteld. Verklarende tekstenworden beperkt i.v.m. ruimte op het straatnaambord.

3.Bij paden wordt voor naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat in welkverlengde het pad loopt, de straat waarop het pad uitkomt of bij een nabijgelegen straat.

Artikel 4 Richtlijnen voor nummeren

Het nummeren geschiedt bij voorkeur als volgt:

 • 1.

  In Almelo worden rechts oneven nummers en links even nummers benoemd in een oplopende reeks. In Aadorp en Bornerbroek wordt links oneven en rechts even genummerd;

 • 2.

  Er wordt begonnen met nummeren vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de stad is gelegen, of als dat niet mogelijk of logisch is vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de buurt ligt of vanaf een ontsluitingsweg in de buurt;

 • 3.

  Voor ruimten tussen adresseerbare objecten, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moeten nummers worden gereserveerd;

 • 4.

  Voor zowel authentieke adressen als niet-authentieke adressen is de wijze van nummering identiek.

Artikel 5 Richtlijnen voor wijzigen van namen (vernaming)

 • 1.

  Bestaande namen kunnen in de volgende gevallen gewijzigd worden:

  • a.

   als door wettelijk geregelde grenswijziging, grenscorrectie of gemeentelijke herindeling sprake is van twee delen van de openbare ruimte met dezelfde of gelijkluidende naam;

  • b.

   als de loop van een openbare ruimte door infrastructurele wijzigingen, stadsvernieuwing en dergelijke zodanig wijzigt dat de vindbaarheid van (een deel van) de (toekomstige) adressen in het geding is;

  • c.

   als hier uitdrukkelijk en onder opgaaf van objectief waardeerbare redenen om wordt verzocht.

 • 2.

  Bij een vernaming worden de volgende zorgvuldigheidsnormen in acht gehouden:

  • a.

   er wordt eerst een voornemen tot vernaming kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden;

  • b.

   straatnamen alleen veranderen in uiterste noodzaak, want wijzigingen brengen onkosten en in eerste instantie verwarring met zich mee.

Artikel 6 Richtlijnen voor wijzigen van nummers (vernummering)

1.Bestaande nummers kunnen in de volgende gevallen worden gewijzigd:

. als nieuwe nummers niet op een juiste en logische wijze kunnen worden toegekend;

. als de vindbaarheid van één of meer (toekomstige) objecten hierdoor (beter) gewaarborgd

wordt;

Artikel 7 Zorgvuldigheidsnormen bij vernaming of vernummering

 • 1.

  Bij een opgelegde adreswijziging (ambtshalve) verstrekt het college van B&W aan een particulier een eenmalige bijdrage van € 100, -. Voor bedrijven (stichtingen, verenigingen, instellingen) bedraagt deze vergoeding € 200, -per opgelegde adreswijziging);

 • 2.

  Als een bedrijf in alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen dan dient de situatie per geval te worden bekeken;

 • 3.

  Kosten als gevolg van een noodzakelijke vernaming/vernummering op initiatief van derden wordt verhaald op de initiatiefnemer(s).

Artikel 8 Verzoeken vanuit de samenleving

 • 1.

  Er dient consensus te bestaan tussen alle belanghebbenden, over een verzoek tot het wijzigen van straatnamen/nummers voor wie het betreffende verzoek gevolgen kan hebben;

 • 2.

  Consensus dient aangetoond te worden door het verzoek te voorzien van een handtekening van alle belanghebbenden;

 • 3.

  Indien consensus en/of een handtekening van één van de belanghebbenden ontbreekt, wordt het verzoek afgewezen;

 • 4.

  Elk ingediend verzoek, wordt ter advies voorgelegd aan de commissie;

 • 5.

  Degene die het verzoek namens alle belanghebbenden, indient, heeft de plicht om allebelanghebbenden te informeren over alle correspondentie die plaatsvindt naar aanleiding van het verzoek;

6.De kosten die voortvloeien uit het besluit (adreswijzigingen, postzegels enzovoorts) dat volgt naar aanleiding van een ingediend verzoek, komen voor rekening van de belanghebbenden zelf.

Artikel 9 Taken commissie

 • 1.

  De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van B&W over:

  • -

   het vaststellen van wijk-en buurtnamen;

  • -

   het vaststellen van thema’s voor straatnaamgeving in nieuwe gebieden;

  • -

   het toekennen van namen aan de openbare ruimten;

  • -

   het toekennen van nieuwe namen in bestaande wijken of buurten.

 • 2.

  De commissie stelt op basis van een thema, groslijsten samen, waaruit kan worden geput

voor de toedeling van straatnamen.

3.De commissie vult, bij uitbreiding in bestaande wijken / buurten zo nodig bestaande groslijsten

aan;

 • 4.

  De commissie raadpleegt in ieder geval de beleidsadviescommissie Wonen en woonomgeving;

 • 5.

  Elk verzoek van een burger of instantie met betrekking tot straatnaamgeving wordt voorgelegd aan de commissie.

Artikel 10 Samenstelling en lidmaatschap commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit ten minste:

  • -

   Medewerker Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM);

  • -

   Medewerker Geografische informatie;

  • -

   Juridisch medewerker.

 • 2.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • -

  Deze beleidsregels treden in werking na de dag van publicatie.

 • -

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: “Beleidsregels naamgeving en adressering gemeente Almelo”.

 

Gedaan ter openbare vergadering van 4 april 2012

de secretaris,

de burgemeester,