Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Almelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Almelo
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid gemeente Almelo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling treedt ipv Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Almelo met regelnummer 2245, raadsbesluit nr. 17 d.d. 27 mei 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

27-03-2012

Almelo's Weekblad 29 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Almelo

 

 

Gemeenteblad van Almelo

Geldende tekst

regelingnummer: 2441

Nr. 25

Raadsbesluit van 27 maart 2012, houdende vaststelling van de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoeken gemeente Almelo.

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Almelo.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

b.Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van delen van programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Separaat hieraan zal de raad jaarlijks over de uitkomsten van één onderzoek naar doeltreffendheid worden geïnformeerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

 • 2.

  Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 vervalt de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Almelo met regelnummer 2245, raadsbesluit nr. 17 d.d. 27 mei 2004.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Almelo”.