Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaanleg- en aansluitgeld 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolaanleg- en aansluitgeld 2010
CiteertitelVerordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200931-12-2010nieuwe regeling

08-12-2009

Bornse Courant, 29-12-2009

09int00688/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering vanrioolaanleg- enaansluitgeld 2010 (verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2010)

 

Raadsbesluit

 

De raad der gemeente Borne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 01 december 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van

rioolaanleg- en aansluitgeld2010

(verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  uitlegger: een buisleiding vanaf een aanwezige rioolleiding tot en met het ontstoppingsstuk nabij de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom;

 • b.

  aansluiting: de verbinding tussen het rioolstelsel van het eigendom en de uitlegger waardoor lozing op het gemeentelijk rioolnet mogelijk wordt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘rioolaanleg- en aansluitgeld’ worden rechten geheven voor het van gemeentewege aanleggen van een rioolleiding en het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op het gemeentelijk rioolnet.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten wordt geheven van degene die de dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 5 Tarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het aansluiten van:

 • a.

  eigendommen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is en die uitsluitend voor de publieke dienst worden gebezigd.

 • b.

  eigendommen, welke zijn gesticht op grond ten aanzien waarvan de aanleg- en aansluitkosten zijn verrekend als gevolg van een met de gemeente gesloten overeenkomst;

 • c.

  eigendommen, waarvoor door middel van heffing van baatbelasting in aanleg- en aansluitkosten wordt bijgedragen.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaanleg- en aansluit worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaanleg- en aansluitgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaanleg- en aansluitgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 janauri 2010.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolaanleg- en aansluitgeld 2010’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van .

De voorzitter,

De griffier,

Rioolaanleg- en aansluitgeld 2010

TARIEVENTABEL 2010, als bedoeld in artikel 5 van de verordening rioolaanleg- en aansluitgeld 2010.

AlgemeenDe bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting.

 

 

 

Tarieven

 

TARIEF 2010

1.1

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger en het aansluiten van het eigendom op het gemeentelijk rioolnet, voor zover deze niet tot de drukriolering behoort,

met een doorsnede van de uitlegger van

 

 

1.1.1

tot en met 160 mm

475,00

1.1.2

meer dan 160 mm

475,00

 

Vermeerderd met € 31,50 voor elke 10 mm boven de 160 mm en verhoogd met € 1.086,00 voor de te maken aansluitput

 

 

 

 

 

 

1.2

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een aansluiting van het eigendom op de afvalwaterlozing buitengebied (drukriolering)

 

 

1.2.1

voor een ééngezinswoning

3.168,05

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van .

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel 2010 als bedoeld in artikel 5 van de verordening rioolaanleg- en aansluitgeld 2010

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting.

 

 

Tarieven

 

Tarief 2010

1.1

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger en het aansluiten van het eigendom op het gemeentelijk rioolnet, voor zover deze niet tot de drukriolering behoort,

met een doosnede van de uitlegger van

 

1.1.1

tot en met 160 mm

€475,00

1.1.2

meer dan 160 mm

€475,00

1.2

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een aansluiting van het eigendom op de afvalwaterlozing buitengebied (drukriolering

 

1.2.1

voor een ééngezinswoning

€3.168,05