Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleid vergoeding proceskosten in de bezwaarprocedure

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid vergoeding proceskosten in de bezwaarprocedure
CiteertitelBeleid vergoeding proceskosten in de bezwaarprocedure
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2011Nieuwe regeling

04-01-2011

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 13-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEID VERGOEDING PROCESKOSTEN IN DE BEZWAARPROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in de artikelen 4:81 en 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

vast te stellen

BELEID VERGOEDING PROCESKOSTEN IN DE BEZWAARPROCEDURE

1.Aanleiding

Op grond van de 'Wet kosten bestuurlijke voorprocedures' kan een indiener van een bezwaarschrift de gemeente verzoeken om een vergoeding van de proceskosten (bijv. juridische bijstand) die in de bezwaarprocedure zijn gemaakt.

De gemeente is verplicht om verzoeken om proceskostenvergoeding in behandeling te nemen. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar heeft beslist.

Nadere regels zijn opgenomen in het 'Besluit proceskosten bestuursrecht'.

In deze beleidsnotitie wordt een richtlijn gegeven voor de wijze waarop dergelijke verzoeken worden beoordeeld. Tevens komt hierbij aan de orde welke rol de commissie bezwaarschriften hierbij zal gaan vervullen.

 

2.Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking

Artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) bepaalt: 'De kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, worden door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het

bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.'

Een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, of 7:28, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend betrekking hebben op:

 • a.

  kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,

 • b.

  kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is

meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft

uitgebracht,

 • c.

  reis- en verblijfkosten van een partij of een belanghebbende,

 • d.

  verletkosten van een partij of een belanghebbende,

 • e.

  kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen,

internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken, en

f.kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin enig wettelijk

voorschrift verplicht tot tussenkomst van een gemachtigde die arts is.

Het kan voorkomen dat er gevallen zijn waarbij kan worden vastgesteld dat de aard van de zaak zo duidelijk is dat het maken van kosten voor het indienen van een bezwaarschrift onredelijk is. Gedacht kan worden aan situaties waarin sprake is van misbruik van procesrecht. In dergelijke gevallen zal een verzoek om kostenvergoeding gemotiveerd kunnen worden afgewezen.

De onder b. t/m f. genoemde kosten worden grotendeels forfaitair berekend. Voor de onder a. genoemde kosten is een correctiefactor van toepassing voor het gewicht van de zaak. Dit is in het 'Besluit proceskosten bestuursrecht' nader uitgewerkt.

 

3.Het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht, hierboven vermeld onder punt a., wordt vastgesteld door aan de verrichte proceshandelingen punten toe te kennen overeenkomstig onderstaande lijst (A) en die punten te vermenigvuldigen met de waarde per punt (B) en met de toepasselijke wegingsfactoren (C).

 

A. Punten per proceshandeling

 

Voor de toekenning van het aantal punten per proceshandeling zie onderstaande tabel.

Soort proceshandeling

Punt

bezwaarschrift/beroepschrift (artikel 6:4)

1

verschijnen hoorzitting (artikel 7:2; 7:16)

1

nadere hoorzitting (artikel 7:9/7:23)

0,5

B. Waarde per punt

 

1 punt = € 218 (*) voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de heffing van een premie dan wel een premievervangende belasting ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen.

1 punt = € 437 (*) in de overige gevallen.

(*) de genoemde bedragen zullen uiteraard worden geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 

C. Wegingsfactoren

 

C1. Gewicht van de zaak

 

Voor de bepaling van de zwaarte van de zaak zie onderstaande tabel.

Gewicht

Factor

Zeer licht

0,25

Licht

0,5

gemiddeld

1

Zwaar

1,5

Zeer zwaar

2

 

C2. Samenhangende zaken

 

Voor de bepaling van de wegingsfactor bij samenhangende besluiten zie onderstaande tabel.

Aantal samenhangende zaken

Factor

 

 

minder dan 4

1

4 of meer

1,5

4.Beleid vergoeding proceskosten.

In de nota van toelichting bij het 'Besluit proceskosten bestuursrecht', wordt vermeld dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om in uitvoeringsvoorschriften vast te leggen op welke wijze de wegingsfactoren worden gehanteerd.

Aan deze bevoegdheid wordt onderstaand uitvoering gegeven.

Als zeer licht zijn te beschouwen de kennelijk gegronde bezwaren, waarbij bijvoorbeeld onmiddellijk vaststaat dat er sprake is van strijd met de wet.

Als licht zijn te beschouwen gegronde bezwaren tegen besluiten waarbij weinig tot geen beleidsvrijheid voor het betrokken bestuursorgaan bestaat, bijvoorbeeld bouwvergunningen zonder vrijstellingen.

Als zwaar moeten worden beschouwd zaken die juridisch en/of inhoudelijk als ingewikkeld en/of omvangrijk moeten worden aangemerkt (bijvoorbeeld onduidelijke nieuwe wetgeving en/of grote hoeveelheid stukken).

Als zeer zwaar moeten worden beschouwd zaken die juridisch en/of inhoudelijk als zeer ingewikkeld en/of zeer omvangrijk moeten worden aangemerkt (controversiële (nieuwe) wetgeving met wisselende lagere rechtspraak en/of uitzonderlijke hoeveelheid stukken)

De overige zaken (naar schatting 80%) zijn als normaal te beschouwen. Dit zijn zaken die juridisch en/of inhoudelijk als gangbaar worden aangemerkt.

 

5.Rol commissie bezwaarschriften

De uitvoering van het beleid wordt neergelegd bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie brengt reeds advies uit over ingediende bezwaarschriften. Door ook de advisering op verzoeken om vergoeding van proceskosten bij één instantie neer te leggen, levert dit een belangrijke bijdrage op aan een gelijkluidende uitleg en toepassing van onderhavige beleidsnotitie.

Bovendien wordt op deze wijze voorkomen dat voor de behandeling van een bezwaarschrift en voor de behandeling van een verzoek om vergoeding van proceskosten twee afzonderlijke procedures moeten worden gevoerd.

Met inwerkingtreding van het beleid zal de commissie bezwaarschriften in haar advies tevens adviseren of er reden is een verzoek om proceskostenvergoeding te honoreren en zo ja, tot welk bedrag.

 

6.Citeertitel en inwerkingtreding

Dit beleid kan worden aangehaald als 'Beleid vergoeding proceskosten in bezwaarprocedure'.

Het beleid treedt in werking de dag na die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 

Stichtse Vecht, 4 januari 2011

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L.H.M. van den Nieuwendijk Mevrouw drs. M.M. van 't Veld

Gemeentesecretaris wnd. burgemeester