Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maassluis

2010-30 Mandaatregeling 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maassluis
Officiële naam regeling2010-30 Mandaatregeling 2010
Citeertitel2010-30 Mandaatregeling 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 1 gecumuleerde versie dd 01062012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (Awb)afdeling 10.1.1;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-201013-02-2013aard van de wijziging

21-09-2010

De Schakel 07-06-2012

Kenmerk
28-10-201013-02-2013aard van de wijziging

21-09-2010

De Schakel 07-06-2012

Kenmerk
28-10-201014-06-2012aard van de wijziging

21-09-2010

De Schakel 07-06-2012

Kenmerk
28-10-201013-02-2013aard van de wijziging

21-09-2010

De Schakel 07-06-2012

Kenmerk

Tekst van de regeling

MANDAATREGELING 2010

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maassluis en de heffingsambtenaar, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitvoering van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ambtenaren of organen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn alsmede aan anderen die niet onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

BESLUITEN

 • a.

  De uitoefening van de bevoegdheden vermeld in de bijlagen en overzichten die behoren bij dit besluit, op te dragen (te mandateren) aan alsmede, daar waar vermeld, voor ondermandaat toestemming te verlenen voor de daarbij genoemde functionarissen.

 • b.

  De onder III van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren op de onder I genoemde mandaten en ondermandaten.

 • c.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlagen en overzichten, de volgende algemene bepalingen (instructies) vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren:

Artikel 1

 • 1 Onder mandaat wordt verstaan: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2 Onder ondermandaat wordt verstaan: Dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

Artikel 2

Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen hetgeen daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, stadregio en/of de gemeente Maassluis (zoals het “Besluit Regeling budgethouders van de gemeente Maassluis”, de “Financiële bevoegdheidsverdeling 2010” en het Inkoopbeleid).

Artikel 3

In elk geval blijft de beslissing voorbehouden aan het college, resp. de burgemeester of de heffingsambtenaar, in de volgende gevallen:

 • 1.

  Het te nemen besluit heeft financiële gevolgen waarvan de hoogte niet voorzienbaar is.

 • 2.

  De uitvoering van het besluit past niet binnen het beschikbare budget dat daarvoor in de begroting is opgenomen.

 • 3.

  Het te nemen besluit heeft naar verwachting verstrekkende bestuurlijke dan wel politieke consequenties

 • 4.

  Het college, de burgemeester of de heffingsambtenaar wenst zelf te beslissen.

 • 5.

  Indien de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

 • 6.

  Ingeval van een zaak waarin de standpunten van de gemandateerde en een voorgeschreven adviserende instantie uiteenlopen, dan wel een voorgeschreven advies afwijkend is.

 • 7.

  Het besluit een onderwerp betreft waarvoor het noodzakelijk is om beleid te formuleren doch nog geen beleid is geformuleerd.

 • 8.

  Het te nemen besluit leidt tot strijd met bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften.

 • 9.

  Een besluit dat de gemeente zelf treft.

Artikel 4

 • 1 Indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit een andere afdeling een belang heeft of de betreffende zaak waarover het besluit gaat, het taakgebied van een andere afdeling kan beïnvloeden, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd van die afdeling voor.

 • 2 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het besluit, legt de gemandateerde onder overlegging van de verschillende standpunten de zaak ter beslissing voor aan het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend.

Artikel 5

Behoudens in zaken met een routinematig karakter, waaronder mede wordt verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie, geldt het in mandaat in beginsel niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, een Minister, een Staatsecretaris, een Commissaris van der Koningin, Provinciale en Gedeputeerde Staten, de Raad van de gemeente Maassluis, overige bestuursorganen, gemeentelijke overheden, gemeenschappelijke regelingen, regio’s en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten.

Artikel 6

Het mandaatbesluit dient als volgt te worden ondertekend:“Burgemeester en wethouders van Maassluis, (of: De burgemeester van Maassluis, of: De heffingsambtenaar) Namens dezen, (of: namens deze,)Het hoofd van de afdeling, (of: De directie, of: De gemeentesecretaris)(ingeval van ondermandaat) medewerker van de afdeling / ambtenaar bijzonder controle…………………… (handtekening)…………………… (naam)

Artikel 7

Naast het te nemen besluit zijn de gemandateerden tevens bevoegd correspondentie te voeren en de te ondertekenen met betrekking tot de onderwerpen waarvoor zij zijn gemandateerd.

Artikel 8

De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat of een volmacht genomen beslissing geschiedt niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of electronische handtekening.

Artikel 9

Ingeval van afwezigheid van een afdelingshoofd aan wie bevoegdheden zijn gemandateerd worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger, voor zover in het overzicht niet anders is aangegeven. Ingeval van afwezigheid van een functionaris aan wie ondermandaat is verleend worden de gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd die het ondermandaat heeft verleend, dan wel zijn plaatsvervanger.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester c.q. de heffingsambtenaar kunnen omtrent de wijze van uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden, uitleg aan de gemandateerde vragen.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010 en kan worden aangehaald als “Mandaatregeling 2010”.  

De vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit vastgestelde Mandaatregeling 2006 wordt ingetrokken, doch blijft van toepassing op besluiten die vóór genoemde datum zijn genomen.

Aanvragen, verzoeken of bezwaarschriften ingediend vóór inwerkingtreding van dit besluit worden afgedaan op basis van de Mandaatregeling 2006.

Maassluis, 21 september 2010,

Burgemeester en wethouders van Maassluis,

De secretaris,                      de burgemeester,

 

mr A.J.T. Korthout,               J.A. Karssen

 

Burgemeester van Maassluis,

 

J.A. Karssen

Heffingsambtenaar,

 

R. Hofman

 

MANDAATREGELING 2010 Bijlage 1 gecumuleerde versie dd 01062012 [Klik hier om het document te downloaden]