Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Michielsgestel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Michielsgestel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerplegesverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ingang heffing is 1 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201023-12-2010legestabel

28-10-2010

De Brug, 25 november 2010

Raadsnotulen 28-10-2010, 4.Index: 4.004
26-02-201026-11-2010toepassen oude hoofdstuk 5 legesverordening 2007 en definitieve tarieven rijbewijzen

11-02-2010

De Brug, 29 december 2009

Raadsnotulen 11-02-2010, 4.Index: 4.004
30-12-200922-04-2010toepassen oude hoofdstuk 5 legesverordening 2007 en definitieve tarieven rijbewijzen

17-12-2009

De Brug, 29 december 2009

Raadsnotulen 17-12-2009, 10.Index: 4.004

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Legesverordening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening 2007’ van 26 oktober 2006, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 12 februari 2009, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdelen 12.1, 12.2 en 12.3 (vergunning, melding of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3, 30 en 35 van de Drank- en Horecawet)>;

  • b.

   onderdeel 17.4.3.1 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, of 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening;

  • c.

   onderdeel 5.7.2 (gebruiksvergunning als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening).

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en onderdeel 17.4.4 (kapvergunning) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953, in werking treden, met dien verstande dat:

 • a.

  dit hoofdstuk en dit onderdeel van toepassing blijven op de belastbare feiten:

1 die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

2 waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten nog moeten worden toegepast.

 • b.

  als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven van hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) worden bepaald volgens de bij deze wijzigingsverordening behorende bijlage.

 • c.

  als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, het tarief voor onderdel 17.4.4 (kapvergunning wordt verhoogd met 2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2009.

LEGESTABEL 2011 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 n.v.t.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 n.v.t.

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 n.v.t.

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Rubriek

Omschrijving

2011

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel op:

 

1.1.1.1

Maandag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur

225,40

1.1.1.2

Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

225,40

1.1.1.3

Zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur

473,85

1.1.1.4

Andere uren; het onder 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3 genoemde tarief, verhoogd met

95,55

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan met name in dit hoofdstuk genoemd:

 

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

398,40

1.1.2.2

Maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur

484,90

1.1.2.3

Zaterdag en algemeen erkende feestdagen (voor zover niet uitgesloten) van 10.00 tot 16.00 uur

637,80

1.1.3.4

Zaterdag en algemeen erkende feestdagen (voor zover niet uitgesloten) van 16.00 tot 21.00 uur

733,40

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

251,65

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op Raadhuisplein 8 te Berlicum van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur

139,10

1.1.4.1

Het legesbedrag als bedoeld in 1.1.4 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de voltrekking van het huwelijk, het registreren van het partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk mede te delen externe kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapboekje

18,05

1.1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verzorgen van (maximaal 2) getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, per getuige

23,15

1.1.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een (al beëdigd buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, op grond van de daartoe opgestelde beleidslijn, bedraagt

54,65

1.1.6

n.v.t.

 

1.1.7

n.v.t.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,25

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Rubriek

Omschrijving

2011

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

55,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

60,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

55,00

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

10,00

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

25,00

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

25,00

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

45,00

1.2.1.7.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan kinderen t/m 13 jaar

10,00

1.2.1.8

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen na vermissing

70,00

1.2.1.9

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort) na vermissing

75,00

1.2.1.10

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) na vermissing

70,00

1.2.1.11

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) na vermissing

60,00

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.7.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

25,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Rubriek

omschrijving

2011

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

45,00

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs na vermissing

67,00

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

37,00

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Eigen verklaring

25,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

rubriek

omschrijving

2011

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

a.tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

b.per verstrekking, indien betaling van de leges via bank of giro plaatsvindt en de verstrekking schriftelijk plaatsvindt

8,40

8,95

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

302,10

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.051,55

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.323,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

4.627,80

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

5.734,85

1.4.2.3

n.v.t.

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,40

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

309,26

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.075,40

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.352,16

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

4.732,05

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

5.905,45

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

5,00

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

rubriek

omschrijving

2011

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

8,40

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Rubriek

omschrijving

2011

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting en de financiële begroting

29,95

1.7.1.1.1

een afschrift van het bijlageboek van de programmabegroting en de financiële begroting

29,95

1.7.1.2

een afschrift van het jaarverslag en de jaarrekening

29,95

1.7.1.2.1

een afschrift van de toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening

29,95

1.7.1.3

een afschrift van de voorjaarsnota

29,95

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,10

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,10

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

8,40

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

45,70

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een rondetafelgesprek, per pagina

0,10

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een rondetafelgesprek, per pagina

0,10

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de rondetafelgesprekken

4,55

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de rondetafelgesprekken

12,80

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

27,70

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening

75,15

1.7.4.3

een afschrift van de toelichting op de Bouwverordening

73,70

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een structuurplan wordt het legesbedrag bepaald op het bedrag zoals die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

1.7.5.2

een bestemmingsplan wordt het legesbedrag bepaald op het bedrag zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

rubriek

omschrijving

2011

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

2,60

1.8.1.1.2

in formaat A3

3,60

1.8.1.2

Plot/kopie (inclusief evt. scannen/snijden/vouwen) met een basistarief (per kwartier) van € 17,90 en vermeerderd met het tarief van het formaat ter grootte van (maten in mm)

 

niet vlakgevuld:

 

-A4-formaat (200 x 273)

-A3-formaat (287 x 400)

-A2-formaat (410 x 572)

-A1-formaat (584 x 819)

-A0-formaat (824 x 1170) en groter

3,15

4,80

6,30

9,60

12,75

vlakgevuld:

 

-A4-formaat (200 x 273)

-A3-formaat (287 x 400)

-A2-formaat (410 x 572)

-A1-formaat (584 x 819)

-A0-formaat (824 x 1170) en groter

6,30

9,60

12,75

19,05

25,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basis-registratie adressen en gebouwen, per pagina

0,25

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, per pagina

0,25

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988, per pagina

0,25

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

0,25

1.8.3

Het tarief ter zake van het verlenen van inzage van de kadastrale registratie via het kadastrale netwerk (Kadaster on-line) bedraagt per kadastrale informatie het tarief zoals dat door het Kadaster is opgenomen in de Regeling tarieven Kadaster. Het betreft de producten:

a.Hypothecair bericht object b. Kadastraal bericht object c. Uittreksel kadastrale kaart.

 

1.8.3.1

waarbij de tarieven als onder 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2, 1.8.1.2, 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3, 1.8.2.4, .8.2.5 en 1.8.2.6 voor elk kwartier of gedeelte daarvan, waarmee de tijdsbesteding het eerste kwartier te boven gaat, worden verhoogd met 

18,25

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen,

per inlichting of verklaring

10,60

1.8.5

n.v.t.

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

rubriek

omschrijving

2011

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

35,00

1.9.2

n.v.t.

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

rubriek

omschrijving

2011

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,25

1.10.2.2

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

0,25

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

rubriek

omschrijving

2011

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

367,20

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

183,60

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

rubriek

omschrijving

2011

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.14.1

Het verkrijgen of verlengen van een vergunning, voor maximaal een kalenderjaar, als bedoeld in paragraaf 2 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het in het openbaar uitoefenen van kleinhandel door

 

middel van venten of dergelijke

per dag of gedeelte daarvan

29,85

5,55

     

1.14.2.

het verkrijgen of verlengen van een vergunning, voor maximaal een kalenderjaar, als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke verordening, tot het in het openbaar uitoefenen van kleinhandel door middel van een vaste standplaats of dergelijke

33,85

per bepaalde wekelijkse dag of gedeelte ervan, per strekkende meter en

2,5 meter diepte, € 52,95 (€ 68,40 incl. stroomafname)

 

per kraam van 4 m1

per kraam van 4 m1, inclusief stroomafname

216,00

279,00

1.14.3

het innemen van een standplaats als bedoeld in de Marktverordening

 

per kalenderjaar, per m1 en 2,5 meter diepte met

inclusief stroomafname

per kalenderkwartaal, per m1 en 2,5 meter diepte met

inclusief stroomafname

57,00

120,00

14,25

30,00

1.14.4

het verstrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats op een minimarkt, niet zijnde een standplaats als bedoeld in 1.14.1, 1.14.2 of 1.14.3, te verhogen:

33,85

per kalenderjaar, per m1 en 2,5 meter diepte met

inclusief stroomafname

per kalenderkwartaal, per m1 en 2,5 meter diepte met

inclusief stroomafname

49,40

112,40

12,35

28,10

1.14.5

Het opgenomen worden in het register (wachtlijst) tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 of 1.14.4

15,80

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

rubriek

omschrijving

2011

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

24,30

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

24,30

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

24,30

Hoofdstuk 16 Kansspelen

rubriek

omschrijving

2011

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

60,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, vermeerderd met € 34,- voor elke speelautomaat

25,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

rubriek

omschrijving

2011

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

1.618,75

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

rubriek

omschrijving

2011

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

24,30

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

24,30

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.19.3.1

Zonder medische keuring

24,25

1.19.3.2

bij overname van een andere gemeente, verlenging van de kaart of verstrekking duplicaat bij verlies buiten eigen toedoen

24,25

1.19.4

het legesbedrag als bedoeld in 1.19.3.1 en 1.19.3.2 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager mede te delen bedrag van de kosten van medische keuring, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten van medische keuring aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

Hoofdstuk 20 Diversen

rubriek

omschrijving

2011

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het exploiteren van een horeca-bedrijf

23,60

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene plaatselijke verordening, van het sluitingsuur voor horeca-bedrijven per ontheffing

29,95

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening, voor de exploitatie van een seks-inrichting

182,00

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene plaatselijke verordening, tot wijziging van beheer van een seks-inrichting

23,60

1.20.1.5

n.v.t.

 

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 en 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het aanbrengen of maken van verlichte handelsreclame

184,90

1.20.1.7

n.v.t.

 

1.20.1.8

n.v.t.

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,60

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,30

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,40

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

2,60

vermeerderd met

0,15

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 10 dm2 te boven gaat;

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

24,05

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,66

1.20.2.6

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde digitale bestanden op dito gegevensdrager zoals e-mail, cdrom en/of dvd

10,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

rubriek

omschrijving

2011

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

rubriek

omschrijving

2010

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

132,60

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld, waarbij deze leges worden verrekend indien de beoordeling van de conceptaanvraag leidt tot een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

rubriek

omschrijving

2011

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
     

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

minder dan € 50.000 bedragen, 3,07% van die bouwkosten met een minimum van € 153,-

 

2.3.1.1.2

€ 50.000 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000

vermeerderd met 2,56% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 50.000 te boven gaan:

1.535,00

2.3.1.1.3

€ 100.000 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000

vermeerderd met 2,05% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 100.000 te boven gaan

2.815,00

2.3.1.1.4

€ 250.000 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000

vermeerderd met 1,53% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000 te boven gaan

5.890,00

2.3.1.1.5

€ 500.000 of meer bedragen

vermeerderd met 1,02% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000 te boven gaan met een maximum van € 50.000,-

9.715,00

     
 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.1 ter toetsing wordt voorgelegd aan de gemeentelijke welstandscommissie ‘nieuwe stijl’, wordt het overeenkomstig in rubriek 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 berekende bedrag per bouwplan verhoogd met:

 

2.3.1.2.1

-indien de bouwkosten minder bedragen dan € 500.001,-,

0,08% van die bouwkosten met een minimum van € 23,-;

 

2.3.1.2.2

-€ 500.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.001,-,

482,00

2.3.1.2.3

-€ 1.000.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 1.500.001,-,

587,00

2.3.1.2.4

-€ 1.500.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 2.000.001,-,

692,00

2.3.1.2.5

-€ 2.000.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 2.500.001,-,

800,00

2.3.1.2.6

-€ 2.500.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.001,-,

964,00

2.3.1.2.7

-€ 5.000.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 7.500.001,-,

1.217,00

2.3.1.2.8

-€ 7.500.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 10.000.001,-,

1.465,00

2.3.1.2.9

-€ 10.000.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 12.500.001,-,

1.717,00

2.3.1.2.10

-€ 12.500.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 15.000.001,-,

1.968,00

2.3.1.2.11

-€ 15.000.001,- bedragen of meer, doch minder dan € 17.500.001,-,

2.219,00

     
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

650,00

     
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen verhoogd met 50%

 
     

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

448,70

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van een landschapselement, zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan Buitengebied, of een kikker-/paddenpoel betreft, bedraagt het tarief:

 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag

een externe toetsing is geweest:

162,05

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag

géén externe toetsing is geweest:

448,70

2.3.2.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van het rooien van laanbeplanting van populieren, bedraagt het tarief:

45,45

     

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

503,90

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

503,90

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.392,90

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

503,90

2.3.3.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

4.080,-

2.3.3.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, een projectbesluit (art. 3.10 Wro) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

503,90

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

503,90

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.392,90

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

503,90

2.3.4.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

4.080,00

2.3.4.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, een projectbesluit (art. 3.10 Wro) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

174,05

2.3.5.2

Met dien verstande dat het bedrag in 2.3.5.1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

 

a.0 m2 tot 100 m2

118,90

b.100 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

vermeerderd met € 0,68 per m2 boven de 100 m2;

118,90

c.500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

vermeerderd met € 0,37 per m2 boven de 499 m2;

401,10

d. 2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

vermeerderd met € 0,12 per m2 boven de 1.999 m2;

978,20

e. 5.000 m2 of meer, doch minder dan 50.000 m2

vermeerderd met € 0,03 per m2 boven de 4.999 m2;

1.352,60

f.boven 50.000 m2

vermeerderd met € 0,015 per m2

2.054,90

met een maximum van

2.550,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

433,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

433,50

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

433,50

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de ‘Erfgoedverordening gemeente Sint-Michielsgestel 2009’ aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 11 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

433,50

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

433,50

     

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

2.3.7.1.1

Bij 10 m3 tot 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

130,05

2.3.7.1.2

Bij meer dan 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

158,10

2.3.7.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanheft en onder a, van de Wabo:

 

2.3.7.2.1

Bij 10 m3 tot 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

130,05

2.3.7.2.2

Bij meer dan 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

158,10

     

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 
 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1 of 2.3.7.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

92,90

     

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

n.v.t.

 
     

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

n.v.t.

 
     

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

45,45

     

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

n.v.t.

 
     

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 
 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

162,05

 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest:

448,10

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 
 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

162,05

 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest:

448,10

     

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 
 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

162,05

 

-indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest:

448,10

     

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

92,90

2.3.14.2

betreft het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, bedraagt het tarief:

780,30

2.3.14.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.3.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.3.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
     
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor een historisch bodemonderzoek (overeenkomstig NVN 5725)

35,00

2.3.16.2

voor een verkennend bodemonderzoek (overeenkomstig NEN 5740)

92,90

     

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.4

Algemene verzoeken

 

2.4.1

2.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek/initiatief, waarvan de verwachting is, dat dit niet zal leiden tot een dienstverlening als bedoeld in 2.3.3 en 2.3.4

Indien uit een ambtelijk onderzoek (Quick-scan) blijkt, dat aan het verzoek/initiatief medewerking kan worden verleend, worden de legeskosten, als bedoeld in 2.4.1 in mindering gebracht op de betreffende planprocedurekosten.

1.020,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

rubriek

omschrijving

2011

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

rubriek

omschrijving

2011

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, waarbij deze aanvraag op aanvraag wordt ingetrokken

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 52 weken na verlening van de vergunning en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
     

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij een rechterlijke uitspraak.

 
     

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

rubriek

omschrijving

2011

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.3, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

92,90

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

92,90

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

92,90

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

92,90

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

rubriek

omschrijving

2011

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

185,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

24,30

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

92,75

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in het algemeen verbindend voorschrift ‘Evenementenbeleid gemeente Sint-Michielsgestel 2010’, indien het betreft:

 

2.1.1

een grootschalig evenement, georganiseerd voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden, met in ieder geval meer dan 400 bezoekers/deelnemers en/of een evenement met verhoogd risicoprofiel    

110.,00

2.1.2

een grootschalig evenement, anders dan bedoeld onder 2.1.1

1.500,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

n.v.t.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

rubriek

rubriek

2011

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

24,05

Behorende bij raadsbesluit van 28 oktober 2010

De griffier van de gemeente Sint-Michielsgestel,

Ondertekening

De raad voornoemd.

de raadsgriffier,

Mevrouw N.A. Hoogerbrug-van de Ven

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

Nota-toelichting

Toelichting op legestabel 2011

 

 

Onderdeelgewijze toelichting

 

Titel 1  Algemene dienstverlening

 

1.2.1 t/m  1.2.4        

De nieuwe tarieven voor reisdocumenten 2011 zijn op dit moment (sept 2010) nog niet bekend.

              

 

1.3.1 t/m 1.3.3 

Rijbewijzen. De tarieven 2010, zoals deze door de Dienst Wegverkeer worden vastgesteld en in de staatscourant worden gepubliceerd, zijn op dit moment (sept 2010) nog niet bekend.

 

1.4.5  Dit is een wettelijk vastgestelde tarief. Het nieuwe tarief 2011 is op dit moment (sept 2010) nog niet bekend.

 

1.9.1   Tarief mag alleen worden aangepast als daar opdracht toe wordt gegeven door Justitie.

1.16.1.1 en 1.16.1.2 Dit zijn wettelijk vastgestelde tarieven en deze kunnen niet worden verhoogd.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3  Omgevingsvergunning

           

2.3.1 Bouwactiviteiten

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de leges op dit moment niet kostendekkend zijn. Ook de ontwikkeling van de bouwkosten geven geen aanleiding tot aanpassing. Enerzijds daalt de omzetontwikkeling in de bouwnijverheid (CBS t/m mei 2010), anderzijds handhaaft het bouwkostenindexcijfer zich op het huidige niveau (CBS t/m juli 2010) en trekt de bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten enigszins aan (CBS 2010 t/m 1e kwartaal).

Gelet hierop is het legestarief voor bouwactiviteiten, als aangegeven in 2.3.1.1 t/m 2.3.1.5, evenals in voorgaande jaren, gehandhaafd op het huidige niveau.

 

2.3.1.2 Welstandstoets

Het legestarief voor de welstandstoets, als aangegeven in 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.11, is gehandhaafd. Gebleken is dat het huidige tarief, zoals gehanteerd over het belastingjaar 2009 en 2010 t/m augustus, kostendekkend is.

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnHoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Er dienen alsnog tarieven te worden opgenomen voor het in behandeling nemen van aanvragen om vergunningen voor grote evenementen. De "kleine evenementen" vallen onder een meldingplicht en daarvoor worden geen leges geheven.

 

Het algemene uitgangspunt van de legesverordening is dat deze 100% kostendekkend is. Uit navraag bij de intern betrokken afdelingen is gebleken dat er in totaal 22 uur gemoeid zijn met het verlenen van de vergunning. Samengevat per afdeling komt dit neer op:

Frontoffice: 4 uur x 58,31 = € 233,24

Uitvoering: 2 uur x 78,05 = € 156,10

Brandweer: 16 uur x 72,90 = € 1.166,40

Het totaal aan leges voor een groot evenement, met als voorwaarde 100% kostendekking, is dan: € 1.555,74.

 

Het is voor de leefbaarheid van onze kernen belangrijk dat verenigingen en particulieren (vrijwilligers) allerlei activiteiten willen ontplooien. De instandhouding van dergelijke initiatieven kan alleen gebeuren wanneer die vrijwilligers zo weinig mogelijk worden belast met allerlei regels en procedures, maar natuurlijk ook tegen zo gering mogelijke kosten. Daarom is het advies om voor de evenementenvergunning van de 100% kostendekking af te wijken en een gereduceerd tarief aan leges te heffen.

 

Naast de evenementenvergunning is het vaak zo dat nog aanvullende ontheffingen/besluiten nodig zijn. Hiervoor worden apart leges geheven. Het gaat hierbij om:

 • 1.

  Ontheffing schenken(zwak)alcoholhoudende drank, leges € 90,95

 • 2.

  Tijdelijk verkeersbesluit, leges € 23,80

 • 3.

  Ontheffing Zondagswet, geen leges

 

De totale kosten voor het organiseren van een groot evenement zijn hiermee – met het op te nemen tarief van € 110,-nooit hoger dan € 224,75. In de tariefstelling is onderscheid aan te brengen tussen commerciële

(€ 1.500,-) en niet-commeriële evenementen (€ 110,-). Voor commerciële activiteiten is kostendekkendheid nagestreefd, voor niet-commerciële activiteiten is aansluiting gezocht bij de gehanteerde tarieven in omliggende gemeenten zoals Haaren, Maasdonk, Schijndel, Vught en Bernheze.