Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Michielsgestel

Legesverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Michielsgestel
Officiële naam regelingLegesverordening
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting, leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201401-01-2016Rubrieken 1.2, 1.3.4, 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel 2015 als bedoeld in art. 5, lid 1 (o.g.v. art. 10a van de Legesverordening 2010)

16-12-2014

Gemeenteblad 77426, 19-12-2014

B&W-besluit 16-12-2014, punt 3.2
27-11-201420-12-2014art 12, lid 2, en de tarieventabel als bedoeld in art. 5, lid 1

30-10-2014

Gemeenteblad 68458, 26 november 2014

Raadsbesl. 16-10-2014, punt 4/16
28-03-201409-03-201401-01-2015art. 2, art. 3 en de tarieventabel m.b.t. reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

13-03-2014

Gemeenteblad 15412, 20 maart 2014

Raadsbesl. 13-03-2014, punt 8
28-12-201328-03-2014tarieventabel zoals bedoeld in art. 5, lid 1, m.b.t. burgerlijke stand en rijbewijzen (o.g.v. art. 10a, onder b)

17-12-2013

De Brug, 27 december 2013

B&W-besl. 17-12-2013, punt 3.13
13-12-201328-12-2013art. 12, lid 2, en de tarieventabel zoals bedoeld in art. 5, lid 1

24-10-2013

De Brug, 12 december 2013

Raadsbesl. 24-10-2013, punt 14
21-12-201201-01-2014legestabel verschillende tarieven reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie, markt en advies agrarische commissie

11-12-2012

De Brug, 21 december 2012

BW 11-12-2012, nr 3.2
23-11-201221-12-2012legestabel

25-10-2012

De Brug, 22 november 2012

Raadsbesluit 25-10-2012
24-02-201228-08-2012legestabel

09-02-2012

De Brug, 23 februari 2012

Raadsbesluit 9 februari 2012
24-02-201227-11-2012legestabel

09-02-2012

De Brug, 23 februari 2012

Raadsbesluit 9 februari 2012
30-12-201124-02-2012legestabel

20-12-2011

De Brug, 29 december 2011

B & W- besluit 20 december 2011
18-11-201101-01-2012legestabel

03-11-2011

De Brug, 17 november 2011

Raadsbesluit 3-11-2011
25-02-201131-12-2011legestabel (Legestabel Hoofdstuk 12 Leegstandswet)

10-02-2011

De Brug, 24 februari 2011

Raadsbesluit 10-02-2011
23-12-201025-02-2011legestabel (definitieve tarieven reisdocumenten en rijbewijzen)

14-12-2010

De Brug, 22 december 2010

BenW-besluit14december2010,3.2
23-12-201025-02-2011legestabel (definitieve tarieven reisdocumenten en rijbewijzen)

14-12-2010

De Brug, 22 december 2010

BenW-besluit14december2010,3.2
26-11-201023-12-2010legestabel

28-10-2010

De Brug, 25 november 2010

Raadsnotulen 28-10-2010, 4.Index: 4.004
26-02-201026-11-2010toepassen oude hoofdstuk 5 legesverordening 2007 en definitieve tarieven rijbewijzen

11-02-2010

De Brug, 29 december 2009

Raadsnotulen 11-02-2010, 4.Index: 4.004
30-12-200922-04-2010toepassen oude hoofdstuk 5 legesverordening 2007 en definitieve tarieven rijbewijzen

17-12-2009

De Brug, 29 december 2009

Raadsnotulen 17-12-2009, 10.Index: 4.004

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

"Legesverordening"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij

behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10a Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  Titel 1

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • c.

  een gevolg zijn van externe tarieven, welke één op één worden doorberekend als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening, zoals:

  Titel 2

  onderdeel 2.3.1.4 (verplicht advies agrarische commissie)

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of lateren wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening 2007’ van 26 oktober 2006, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 12 februari 2009, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdelen 12.1, 12.2 en 12.3 (vergunning, melding of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3, 30 en 35 van de Drank- en Horecawet);

  • b.

   onderdeel 17.4.3.1 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, of 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening);

  • c.

   onderdeel 5.7.2 (gebruiksvergunning als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening).

 • 3. In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en onderdeel 17.4.4 (kapvergunning) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953, in werking treden, met dien verstande dat:

  • a.

   dit hoofdstuk en dit onderdeel van toepassing blijven op de belastbare feiten:

   • 1.

    die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

   • 2.

    waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten nog moeten worden toegepast;

  • b.

   als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven van hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) worden bepaald volgens de bij deze wijzigingsverordening behorende bijlage;

  • c.

   als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, het tarief voor onderdel 17.4.4 (kapvergunning) wordt verhoogd met 2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4. Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5. De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2009.

De raad voornoemd.

De raadsgriffier,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel 2015 (1e wijziging) [Klik hier om het document te downloaden]

Toelichting Tarieventabel 2015

Onderdeelgewijze toelichting

Titel 1. Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

Rubriek 1.1.1.5 is vervallen. Deze is net in overeenstemming met het Regelement Burgerlijke Stand.

Rubriek 1.1.6 t/m 1.1.7

De mogelijkheden tot het heffen van leges voor verrichtingen van ambtenaren van de burgerlijke stand zijn geregeld in de Wet rechten burgerlijke stand.

In artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is geregeld voor welke verrichtingen leges geheven kunnen worden. (zie rubriek 1.1.9 tarieventabel).

De hoogte van die leges is vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Op grond hiervan zijn de tarieven in rubriek 1.1.6.1, 1.1.6.2 en 1.1.7 in de tabel 2015 weggelaten.

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

De tarieven voor 2015 zijn op dit moment nog net bekend. Daarom zijn deze vooralsnog gehandhaafd op het niveau van 2014.

Zodra de tarieven 2015 bekend zijn, kunnen deze door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

Het tarieven 2015 zijn op dit moment nog niet bekend.

Deze zijn daarom vooralsnog gehandhaafd op het niveau van 2014. Zodra de tarieven 2015 bekend is, kunnen deze door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Het tarief in rubriek 1.4.5 is een wettelijk vastgesteld tarief. Ook dit tarief kan, indien noodzakelijk,

door het college van burgemeester en wethouders worden gewijzigd.

Voor 2015 wordt het tarief vastgesteld op het thans geldende maximale wettelijke tarief van

€ 7,50.

Hoofdstuk 9. Overige publiekszaken

De tarieven 2015 zijn op dit moment nog niet bekend en daarom vooralsnog gehandhaafd op het niveau van 2014.

Als de tarieven 2015 bekend zijn, dan kunnen deze door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld.

Hoofdstuk 14. Marktstandplaatsen

De wijziging van rubriek 1.14.1 betreft slechts een redactionele wijziging.

Hoofdstuk 15. Winkeltijdenwet

Door een wijziging van de Winkeltijdenwet kan ontheffing worden verleend van de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen. Gemeenten kunnen door de wetswijziging zelf bepalen of – en in hoeverre- vrijstelling of ontheffing wordt verleend van deze verboden.

Hoofdstuk 16. Kansspelen

De tarieven onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn aangepast aan het maximale wettelijke tarief.

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Door wijziging van de Wabo / Bor in 2014 worden steeds meer bouwactiviteiten vergunningsvrij. De burger wil hiervoor van gemeentewege een bevestiging ontvangen, ondanks de landelijke tools om zelf een vergunningencheck te doen. Om de burger correct te kunnen informeren, dienen de plannen (met gedetailleerde gegevens) van cliënt te worden beoordeeld. In dit kader is rubriek 2.2.1 toegevoegd. Het tarief is gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 15 minuten.

Grote, meer complexe situaties vragen een breder toetsingskader en vergen meer tijd. Dit is een conceptaanvraag. De minder complexe plannen kunnen worden afgedaan met een (toetsings-) vooroverleg. Overige vragen vallen onder informatieverstrekking.

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning

De hoogte van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking hebbend op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is afhankelijk van de vastgestelde bouwkosten

De bouwkosten worden berekend aan de hand van de in 2008 vastgestelde eenheidsprijzenlijst.

De eenheidsprijzen moeten worden geactualiseerd. De gemiddelde m³-prijs is sedert 2008 gedaald van € 360,00 naar € 310,00. Om een gelijkblijvende opbrengst te realiseren moeten de percentages, exclusief de verhoging in verband met inflatieontwikkeling, worden verhoogd met 11%.

Hoofdstuk 4. Vermindering

Rubriek 2.4.1 is verplaatst naar rubriek 2.2.3 van hoofdstuk 2 in Titel 2.

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

Rubriek 2.5.1.3 luidt thans: indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 52 weken na verlening van de vergunning en deze wordt ingetrokken, dan wordt op aanvraag 25% teruggaaf verleend van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Omdat immers alle werkzaamheden voor de vergunningverlening zijn verricht, is het reëel dat de (gemaakte) kosten bij de aanvrager in rekening worden gebracht..

Verlaging van het percentage voor de teruggaaf van leges van 25% naar 0% is gerechtvaardigd, met andere woorden: er wordt geen teruggaaf van leges verleend.

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 2. Organiseren van evenementen of markten

Onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel is vervallen omdat het gaat om de kostendekkendheid. Een aanvraag voor een commerciële partij neemt niet meer tijd in beslag dan een aanvraag van een niet-commerciële partij. De tarieven voor commerciële partijen liggen nu lager. De tarieven voor niet-commerciële partijen stijgen licht. Ten opzichte van 2014 scheelt dit voor evenementen met minder dan 700 personen € 6,25 en voor evenementen met meer dan 700 personen € 27,00. Door de hoge tarieven te schrappen voor commerciële evenementen, komen de tarieven ook wat meer overeen met de tarieven van omliggende (Meierij) gemeenten.