Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Peuterspeelzaalwerk
CiteertitelBeleidsregels Peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2011Nieuwe regeling

14-12-2010

De Nieuwsbode, 19-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 van de Asv zijn van toepassing.

 

Doelvan deze regeling:

Peuterspeelzaalwerk draagt - door het creëren van een uitdagende speel- en leeromgeving - bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters en speelt voor deze doelgroep een belangrijke rol in de voorbereiding op het basisonderwijs. In de peuterspeelzaal is aandacht voor spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Ook kunnen op een peuterspeelzaal problemen in de ontwikkeling van een kind worden gesignaleerd. Daarnaast wil de gemeente Zeist de samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bevorderen.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Houder: degene die een peuterspeelzaal exploiteert.

 • d.

  Kinderdagopvang: het bedrijfsmatig en anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

 • e.

  Peuterspeelzaal: een voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt.

 • f.

  Peuterspeelzaalwerk: de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.

 • g.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van structurele subsidies op grond van deze regeling.

 • h.

  Subsidieabel dagdeel: dagdelen van minimaal tweeënhalf uur waarvoor minimaal tien kinderen zijn ingeschreven en die geen onderdeel uitmaken van door de gemeente gefinancierde VVE.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulierPeuterspeelzaalsubsidie.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • de peuterspeelzaal is gevestigd in de gemeente Zeist;

  • de peuterspeelzaal is opgenomen in het plaatselijke Register Peuterspeelzalen en/of het Landelijk Register Peuterspeelzalen;

  • de peuterspeelzaal voldoet aan de vereisten in de Verordening kwaliteitregels peuterspeelzalen 2007 of een daarvoor in de plaats komende Verordening.

  • de peuterspeelzaal voldoet aan de vereisten in de Wet Ontwikkelingskansen doorKwaliteit en Educatie (OKE), de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.Dat wil in ieder geval zeggen:

  - een leidster-kindratio van één leidster op maximaal 8 kinderen;

  - een groepsgrootte van maximaal 16 kinderen;

  - op elke groep minimaal één beroepskracht met opleidingsniveau PW-3;

  - personeel in bezit van verklaring omtrent gedrag;

  - aanwezigheid van schriftelijke risico-analyse;

  - een oudervertegenwoordiging en klachtenregeling;

  - de Nederlandse taal als voertaal op de peuterspeelzaal;

Artikel 4: Verdeelregels structurele subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal subsidieabele dagdelen dat de peuterspeelzaal wekelijks, gedurende minimaal tien maanden per jaar, geopend is.

 • 2.

  Het subsidiebedrag per dagdeel wordt berekend door het subsidieplafond te delen door het totaal aantal, conform deze beleidsregels, toe te kennen subsidiabele dagdelen.

 • 3.

  Het maximum aantal dagdelen waarvoor subsidie wordt verleend, bedraagt per groep tiendagdelen.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

- hoe het subsidiebedrag berekend is;

- op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

- of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

- aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Per deze datum komt de beleidsregel peuterspeelzaalwerk, vastgesteld op 1 januari 2008 te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Deze regeling wordt toegepast op alle subsidies vanaf het jaar 2011.