Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregels Amateurkunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Amateurkunst
CiteertitelBeleidsregels Amateurkunst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2009Nieuwe regeling

20-10-2009

De Nieuwsbode, 04-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Amateurkunst

 

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 4 en 6 van de Asv van toepassing.

 

Doelvan deze regeling

Het bevorderen van een levendig kunst- en cultuurklimaat voor iedereen door middel van het verlenen van waarderingssubsidies op het gebied van amateurkunst.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: niet beroepsmatig beoefende kunstvorm in groepsverband

 • b.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • c.

  Categorie: Organisaties die gelijksoortige activiteiten m.b.t. amateurkunst beoefenen.

 • d.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Openbare uitvoering: een door de vereniging zelf georganiseerde uitvoering in Zeist met een openbaar karakter.

 • f.

  Organisatie: de rechtspersoon (b.v. stichting of vereniging), die zich blijkens haar statuten de beoefening van kunst door amateurs tot doel stelt. Dit al dan niet met professionele ondersteuning.

 • g.

  Subsidieperiode: een periode van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren. h. Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college bepaalt binnen welke categorie een organisatie behoort.

Artikel 3: Voorschriften

 

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • • een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Regeling

 • Amateurkunstsubsidie;

 • • een financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorafgaande jaar.

Hieruit blijkt in ieder geval:

 • -

  hoeveel en op welke plaats openbare uitvoeringen hebben plaatsgevonden in het voorafgaande jaar;

 • -

  het aantal bezoekers daarbij;

 • -

  de inkomsten en uitgaven gedurende het verslagjaar;

 • -

  het vermogen van de organisatie op 31 december van het verslagjaar.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 3.

  Gedurende de subsidieperiode stuurt de subsidieontvanger over het voorgaande jaar steeds vóór 1 juli een jaarverslag op(zoals omschreven bij lid 1, 2e bullit).

 • 4.

  Een organisatie die voor het eerst subsidie aanvraagt stuurt ook een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de oprichtingsstatuten op.

 • 5.

  De organisatie is tenminste twee jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is ten minste twee jaar actief op het gebied van de amateurkunst voordat zij van deze regeling gebruik kan maken.

 • 6.

  De organisatie geeft tenminste éénmaal per jaar een openbare uitvoering in Zeist.

 • 7.

  De organisatie is in Zeist gevestigd en houdt haar repetities in Zeist.

 • 8.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het gestelde in lid 7 van dit artikel.

 • 9.

  Nieuwe organisaties die gedurende de subsidieperiode in aanmerking komen voor structurele subsidie kunnen een subsidie ontvangen uit het budget “incidentele activiteiten kunst- en cultuur” voor zover binnen dit budget de middelen toereikend zijn.

Artikel 4: Verdeelregels

 

 • 1.

  1.Het beschikbare budget voor Amateurkunst wordt verdeeld over de navolgende categorieën:

Categorie 1: Muziek

Categorie 2: Zang

Categorie 3: Toneel

Categorie 4: Dans

Categorie 5: Literair

Categorie 6: Opera/Operette/Muziektheater/Musical

 • 2.

  Per categorie wordt het beschikbare bedrag gedeeld door het aantal aanvragen, afgerond op hele euro’s.

 • 3.

  Per organisatie wordt maximaal € 10.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Voor elk kalenderjaar van de subsidieperiode wordt eenzelfde bedrag verleend, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de raad.

 • 5.

  Wanneer gedurende de subsidieperiode binnen een categorie middelen beschikbaar komen b.v. omdat organisaties zijn opgeheven of door verhoging van het subsidieplafond, wordt dit bedrag beschikbaar gesteld voor verdeling volgens de regels van de beleidsregel “Vernieuwende initiatieven Kunst- en Cultuur” (aparte beleidsregel).

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

• hoe het subsidiebedrag berekend is;

• op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

• of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

• aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen;

• voor welke periode van maximaal 4 jaar de subsidie wordt verleend.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Per deze datum komt de regeling amateurkunst, vastgesteld op 19 september 2005, te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen voor de subsidieperiode 2010 en verder zullen worden behandeld volgens deze beleidsregels.

De laatste informatie over subsidies bij de gemeente Zeist kunt u vinden op de website www.zeist.nl. Hier kunt u ook de digitale versie van de nieuwste subsidieverordening en van de beleidsregels vinden en een aanvraagformulier downloaden.

De meest recente versie van de Algemene wet bestuursrecht kunt u altijd vinden op www.wetten.nl.