Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4. lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4. lid 3 Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het recht als bedoekld in artikel 6.4. lid 3 Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerordening wijziging drempelbedrag planschadeverzoek Wro

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2008nieuwe regeling

30-09-2008

Weekblad, 09-10-2008

2008-60, 15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4. lid 3 Wet ruimtelijke ordening

de raad van de gemeente Nederweert;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september nr. 2008-60;

gelet op artikel 6.4. lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

Vast te stellen de verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4. lid 3 Wet  ruimtelijke ordening.

Artikel 1  

Het recht als bedoeld in artikel 6.4. derde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verhoogd met tweederde en wordt vastgesteld op € 500.00.

Artikel 2  

De verhoging als bedoeld in artikel 1 geldt niet voor aanvragers die blijkens de aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden in de aaneengesloten periode van 12 maanden direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten van ten hoogste 110 procent van het dan geldende wettelijk minimumloon.

Artikel 3  

Deze verordening is vastgesteld op 30 september 2008 en treedt in werking op de dag na publicatie in het Weekblad voor Nederweert.

De raad voornoemd,

De voorzitter.           de griffier,