Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening klachtadviescommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening klachtadviescommissie
CiteertitelVerordening klachtadviescommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 9:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2001nieuwe regeling

06-11-2001

Weekblad, 29-12-2001

2001-123; 16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening klachtadviescommissie

gelet op het bepaalde in artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2001 nr.2001-123;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening: ‘Verordening klachtadviescommissie’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

b  bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester;

c  het college: het college van burgemeester en wethouders;

d  de commissie: de klachtadviescommissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 Instelling en taak commissie

 • 1.

  er is een klachtadviescommissie;

 • 2.

  De commissie wordt belast met de behandeling van en de advisering over klachten over bestuurders en de gemeentesecretaris overeenkomstig afdeling 9.3 van de wet.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat naast de voorzitter uit tenminste twee overige leden;

 • 2.

  de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voorstel van het college;

 • 3.

  de burgemeester is voorzitter van de commissie;

 • 4.

  het college wijst een ambtenaar aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris van de commissie.

Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap commissie

 • 1.

  De leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad;

 • 2.

  ze blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 5 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden hen dit met opgave van redenen verzoeken;

 • 2.

  de voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en draagt schriftelijk zorg voor een tijdige oproeping van de leden;

 • 3.

  de commissie vergadert in het gemeentehuis;

 • 4.

  de vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar;

 • 5.

  de commissie kan omtrent het behandelde in de vergadering en de inhoud van de stukken, welke aan de leden worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door alle leden, ook door hen die niet bij de behandeling aanwezig waren, en door de secretaris in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 6 Besluitvorming commissie

 • 1.

  Besluiten kunnen slechts door de commissie worden genomen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is;

 • 2.

  indien een advies van de commissie aan het bestuursorgaan niet met algemene stemmen wordt vastgesteld, kan aan het advies een minderheidsnota worden toegevoegd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening klachtadviescommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2001.

De raad voornoemd,

De secretaris,             De voorzitter,

Toelichting 1 Toelichting

De klachtadviescommissie wordt ingesteld door de gemeenteraad.

Zij behandelt (adviseert over) klachten met betrekking tot bestuurders inclusief de gemeentesecretaris.

Voor klachten over ambtenaren zijn de volgende behandelaars cq adviseurs door burgemeester en wethouders aangewezen.

Klachten over ambtenaren: het desbetreffende sectorhoofd.

Klachten over sectorhoofden: de gemeentesecretaris.

De burgemeester is voorzitter van de adviescommissie omdat:

-hij in het algemeen goed op de hoogte is van wat zich in de organisatie cq gemeente afspeelt;

-hij boven de partijen staat;

-het inzicht en overwicht heeft om zoveel mogelijk klachten informeel af te wikkelen

-gemakkelijk de verkregen informatie kan terugspelen naar de (lerende) organisatie.

De vervanging van de voorzitter is niet in de verordening geregeld omdat hij voorzit in zijn hoedanigheid van burgemeester en in de praktijk als zodanig zal worden vervangen door de loco-burgemeester.

De leden van de adviescommissie treden terug als zij zelf bij de klacht zijn betrokken (artikel 9:7 Awb).