Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn
CiteertitelVerordening milieuprijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2003nieuwe regeling

10-12-2002

Twents Volksblad, 17-12-2002

02.10601

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 november 2002;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

Artikel 1
 • 1.

  Ingesteld wordt de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn. De milieuprijs bestaat uit een geldprijs van € 500,- en een aanmoedigingsprijs van € 200,-.

 • 2.

  Naast de geldprijs bestaat de milieuprijs uit een blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde.

 • 3.

  Aan het toekennen van de milieuprijs zijn geen nadere rechten te ontlenen.

 • 4.

  De gemeente Hellendoorn heeft het recht de projecten voor de milieuprijs voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

Artikel 2

De milieuprijs wordt toegekend aan een in de gemeente Hellendoorn woonachtig persoon of gevestigd(e) bedrijf of instelling.

Artikel 3
 • 1.

  De milieuprijs wordt op voordracht van een jury toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De jury wordt aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit een voorzitter, secretaris en vier algemene leden. De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De uitreiking van de milieuprijs wordt verricht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • 4.

  Alle andere (onvoorziene) zaken vallen onder de bevoegdheid van de jury.

Artikel 4
 • 1.

  Inzendingen voor de milieuprijs worden door de jury getoetst aan de volgende criteria:

  • -

   Milieubewustmakend en educatief (een voorbeeldfunctie creërend);

  • -

   Aanwijsbaar gunstig effect voor het milieu in de gemeente Hellendoorn;

  • -

   Duurzaam effect;

  • -

   Originaliteit/vernieuwend;

  • -

   Uitvoerbaarheid.

  (Duurzaam effect wordt gedefinieerd als een effect dat economisch, sociaal en ecologisch verantwoord is. Houdt rekening met de belangen van de toekomstige generatie)

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan jaarlijks een milieuthema vaststellen waaraan de inzendingen voor de milieuprijs getoetst worden.

 • 3.

  Inzendingen voor de milieuprijs met een hoofdzakelijk commercieel karakter kunnen worden uitgesloten van deelname. Het uitsluiten van deelname is ter beoordeling van de jury.

 • 4.

  De jury jureert op basis van de criteria weergegeven in lid 1. Voor elk criterium geeft de jury tussen de 1 en 10 punten (maximaal 50 punten). De jury maakt hierbij gebruik van de juryrapporten. Daarnaast selecteert de jury een project voor de aanmoedigingsprijs.

 • 5.

  Het project met het hoogste aantal punten wordt door de jury voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders voor het ontvangen van de milieuprijs.

 • 6.

  De toekenning van de milieuprijs wordt tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. De genomineerden worden minimaal twee weken voor de prijsuitreiking hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

 • 7.

  Jaarlijks stelt de jury een juryrapport op. In dit rapport worden minimaal de volgende onderdelen beschreven:

  • -

   samenstelling van de jury;

  • -

   werkwijze van de jury;

  • -

   algemene informatie over de inzendingen;

  • -

   beoordeling van de inzendingen;

  • -

   de winnaar van de milieuprijs.

Artikel 5

Elke toekenning van de milieuprijs wordt op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen wijze geadministreerd.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening milieuprijs.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2003.

De raad voornoemd,

de plv. secretaris, de voorzitter,