Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieverordening gemeente De Marne 2012
CiteertitelCoördinatieverordening gemeente De Marne 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet; afd. 3.6 Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201201-04-2012Nieuwe regeling

22-05-2012

Ommelander Courant 31 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  coördinatie: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekendmaken van besluiten volgens de coördinatieregeling van §3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • b.

  bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • c.

  uitwerkingsplan, wijzigingsplan: een uitwerkingsplan respectievelijk wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • d.

  aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het bevoegd gezag verzoekt een te coördineren besluit te nemen.

Artikel 2. Reikwijdte en toepassing

Burgemeester en wethouders bevorderen coördinatie in de volgende gevallen en onder de volgende condities:

 • a.

  tenminste een besluit omtrent een vergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a. onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan maakt deel uit van de gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken besluiten;

 • b.

  daarnaast maakt een besluit omtrent een enkelvoudige of meervoudige vergunning op grond van de artikelen 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een ander besluit dat verband houdt met een onder a. genoemd besluit waaronder in ieder geval begrepen wordt een besluit op grond van de Wet geluidhinder, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en horecawet deel uit van de gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken besluiten;

 • c.

  door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de besluiten als bedoeld onder a. en b. in procedure gebracht kunnen worden en gecoördineerd kunnen worden voorbereid en bekendgemaakt;

 • d.

  de aanvrager heeft schriftelijk verzocht om coördinatie.

Artikel 3 Procedureregeling

 • 1.

  Alvorens wordt besloten om besluiten gecoördineerd voor te bereiden als bedoeld in artikel 2 worden met aanvrager afspraken gemaakt over de in te dienen stukken en welke besluiten gecoördineerd worden voorbereid.

 • 2.

  Onverminderd artikel 3:24, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn voor het nemen van de besluiten aan met ingang van de dag waarop de laatste volledige aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Wanneer de vaststelling van een bestemmingsplan deel uitmaakt van de te coördineren besluiten bedraagt de termijn als bedoeld in artikel 3.31 lid 3 sub e Wet ruimtelijke ordening in afwijking van artikel 3:18 Algemene wet bestuursrecht twaalf maanden.

 • 4.

  Aanvullend op de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en op deze verordening is §3.5.3 van Afdeling 3.5 "Samenhangende besluiten" van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 4. Inwerkingtreding

De verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 april 2012 in werking.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012.