Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Parkeernota voor Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeernota voor Tubbergen
CiteertitelParkeernota voor Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Parkeernota bevat een bijlage "Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren". Deze bijlage is achterhaald door de beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2014De bijlage "Bouwen en parkeren" blijft buiten toepassing sinds de nieuwere beleidsnotitie "Bouwen en Parkeren 2014" in werking is getreden.

28-01-2014

Gemeenteblad 2014, 4

Onbekend
02-11-201004-02-2014De bijlage "Bouwen en parkeren" opnieuw en gewijzigd vastgesteld

19-10-2010

Gemeenteblad 2010, 22

I10.009102
10-03-201002-11-2010Nieuwe regeling

01-03-2010

Op en Rond de Essen van 9 maart 2010. Nadien tekstplaatsing in Gemeenteblad 2012, 37-1 (besluit)

I10.0670

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeernota voor Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2010, nr. I10.0670

gelet op het advies van de commissie Openbare Ruimte van 11 februari 2010;

besluit:

 • -

  De parkeernota voor Tubbergen vast te stellen;

 • -

  De parkeernota richtinggevend vast te stellen, dat wil zeggen dat pas bij de besluitvorming over de afzonderlijke acties en maatregelen ook de definitieve besluitvorming over de financiële aspecten plaats vindt, met inachtneming van de uitzondering die hierna wordt gemaakt voor de handhaving;

 • -

  Ten behoeve van de handhaving van het parkeren door BOA’s in de meerjarenbegroting 2011-2014 vanaf 2011 structureel een bedrag van € 8.000,- te ramen;

 • -

  Dit besluit te publiceren in het gemeenteblad en in ‘Op en rond de Essen’, waarna de parkeernota 6 weken ter inzage wordt gelegd zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 1 maart 2010,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage: De parkeernota voor Tubbergen(N.B. de bijlage Bouwen & Parkeren is feitelijk vervallen door vaststelling van een nieuwe beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2014.)