Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 sub a en b Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201201-01-2013nieuwe regeling

08-05-2012

Da's Mooi, 22-05-2012

12/04865

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2012

De raad van de gemeente gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaats te Diever. Dwingeloo, Vledder, Havelte, Uffelte, Wapserveen en Zorgvlied;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

het lichten en eventueel weer herbegraven van een lijk of het lichten en eventueel weer bijzetten van een asbus op gerechtelijk gezag;

het begraven van dood geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

1.Met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing worden de volgende verordeningen ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

a) Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2006, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2005;

b) Verordening tot 1e wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2009.

2.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2012.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 mei 2012.

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2012

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

 

2012

2013

2014

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een enkel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€1527

€1603

€1684

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een dubbel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€3054

€3207

€3367

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven

€3054

€3207

€3367

1.3.1

Het onder 1.3 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft

 

 

 

1.3.2

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in recht op dubbellaags begraven wordt geheven

€1572

€1603

€1684

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een urnengraf waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€2160

€2160

€2160

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, op een urnennis waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€2160

€2160

€2160

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar, tot het doen bijgezet houden in een door de gemeente aangelegde grafkelder op de algemene begraafplaats Diever wordt geheven:

 

 

 

1.6.1

In een enkele grafkelder

€2775

€2775

€2775

1.6.2

In een dubbele grafkelder

€4088

€4088

€4088

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een enkel graf wordt geheven

€509

€535

€561

1.7.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een enkel graf wordt geheven

€1018

€1069

€1122

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een dubbel graf of een dubbellaagsgraf wordt geheven

€1018

€1069

€1122

1.8.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een dubbel graf of een dubbellaagsgraf wordt geheven

€2036

€2138

€2244

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een urnengraf/urnennis wordt geheven

€792

€832

€873

1.9.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een urnengraf/urnennis wordt geheven

€1584

€1664

€1746

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een enkele grafkelder wordt geheven

€925

€925

€925

1.10.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een enkele grafkelder wordt geheven

€1850

€1850

€1850

1.11

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar op een dubbele grafkelder wordt geheven

€1363

€1363

€1363

 

 

2012

2013

2014

1.11.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 20 jaar op een dubbele grafkelder wordt geheven

€2726

€2726

€2726

1.12

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een enkel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€2035

€2137

€2244

1.13

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een dubbel graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

€4070

€4274

€4487

1.14

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op Een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven

€4070

€4274

€4487

1.14.1

Het onder 1.3 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft

 

 

 

1.14.2

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in recht op dubbellaags begraven wordt geheven

€2035

€2137

€2244

1.15

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een urnengraf waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€2880

€2880

€2880

1.16

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, op een urnennis waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven

€2880

€2880

€2880

1.17

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 40 jaar, tot het doen bijgezet houden in een door de gemeente aangelegde grafkelder op de algemene begraafplaats Diever wordt geheven:

 

 

 

1.17.1

In een enkele grafkelder

€3700

€3700

€3700

1.17.2

In een dubbele grafkelder

€5450

€5450

€5450

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

 

2012

2013

2014

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven

€340

€357

€375

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden de 12 jaar wordt geheven

€170

€179

€187

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld onder punt 2.1 en 2.2 verhoogd met

€75

€75

€75

2.3.1

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de uren zoals genoemd in artikel 9 van de beheersverordening

 

 

 

2.4

Voor het begraven van lijken van een doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling, mits in dezelfde kist geschiedt, wordt slechts éénmaal een recht geheven

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

2012

2013

2014

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnengraf wordt geheven

€170

€179

€187

Hoofdstuk 4 Grafkelder

 

 

 

2012

2013

2014

4.1

Voor de aanleg van een grafkelder wordt geheven

€309

€309

€309

Hoofdstuk 5 Opgraven en verstrooien

 

 

 

2012

2013

2014

5.1

Voor het opgraven en eventueel herbegraven van een lijk wordt geheven :

 

 

 

5.1.1

Van een persoon van 12 jaar of ouder

€450

€450

€450

5.1.2

Van een persoon jonger dan 12 jaar

€225

€225

€225

5.2

Voor het lichten en eventueel weer bijzetten van een asbus wordt geheven

€225

€225

€225

5.3

Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats wordt per asbus geheven

€50

€50

€50

5.3.1

Op een daartoe bij een verstrooiplaats bestemde plaats kan kosteloos een gedenkteken, conform het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en gedenktekens, worden aangebracht

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 8 mei 2012.

De griffier van gemeente Westerveld,