Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noord-Beveland

Verordening Declaratiefonds 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noord-Beveland
Officiële naam regelingVerordening Declaratiefonds 2012
CiteertitelVerordening Declaratiefonds 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201301-03-2015art. 2, art. 3, art. 7.2, art. 7.3, art. 7.4, art. 9

11-04-2013

Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad, 2013, 17

20130411/2
01-03-2012Nieuwe regeling

29-03-2012

Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad, 2012, 21

20120329/8

Tekst van de regeling

Artikel 1 Kring van rechthebbenden

 • 1 Iedere Nederlander die in de basisadministratie van de gemeente Noord-Beveland is ingeschreven en niet over middelen beschikt om te voorzien in de kosten van sociaal – culturele activiteiten, heeft recht op een vergoeding vanuit het declaratiefonds.

 • 2 Met Nederlander bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier te lande verblijvende vreemdeling, die op grond van artikel 8 onder a. tot en met e. van de Vreemdelingenwet 2000 rechtmatig in Nederland verblijft.

 • 3 De regeling geldt voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden en hun ten laste komende kinderen.

Artikel 2 Beperkingen

 • 1 Deze verordening is van toepassing op belanghebbenden die aangewezen zijn op een inkomen dat niet meer mag bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, eventueel verhoogd met de geldende toeslag, bedoeld in artikel 25 van de Wet werk en bijstand (Wwb) en waarbij de som van deze bedragen wordt verhoogd met een percentage van 16%.

 • 2 Inkomsten van ten laste komende kinderen worden niet bij het inkomen van de ouder(s) opgeteld.

 • 3 Bij de toepassing van deze verordening geldt geen vermogensgrens.

Artikel 3 Doelgroep

Tot de doelgroep kunnen worden gerekend:

 • 1.

  de alleenstaande van 21 jaar of ouder;

 • 2.

  de alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder;

 • 3.

  de gehuwde of samenwonende van 21 jaar of ouder;

 • 4.

  de ten laste van de onder 2 of 3 vermelde ouders komende kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar;

 • 5.

  de niet meer ten laste van de onder 2 of 3 vermelde ouders komende kinderen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar, voor zover deze geen eigen inkomen hebben dat meer bedraagt dan de voor hen geldende bijstandsnorm, vermeerder met 16%, of die een WSF/WTS uitkering ontvangen.

Artikel 4 Geen rechten

Geen recht op een vergoeding heeft degene:

· aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen;

· die een hoger inkomen heeft dan dat voor de doelgroep geldt;

· zelfstandig wonende gehuwde/samenwonende jongeren en alleenstaande ouders tot 21 jaar;

· uitwonende studenten die een studie volgen met een WSF/WTS- uitkering;

Artikel 5 Hoogte van de vergoeding

De algemene vergoeding die op jaarbasis kan worden verstrekt bedraagt maximaal € 200,00 per gezinslid;

Ten aanzien van de aanvullende voorzieningen als bedoeld in artikel 7 kan aan personen van 0 t/m 17 jaar jaarlijks een extra vergoeding van maximaal € 100,00 worden verstrekt;

Ten aanzien van leerlingen van het middelbaar onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar kan een extra vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 worden verschaft van maximaal € 77,25;

Ten aanzien van leerlingen van het middelbaar onderwijs in de leeftijd van 16 en 17 jaar kan een extra vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 worden verschaft van maximaal € 128,75.

Artikel 6 Algemene vergoedingen

 • 1 Algemene vergoedingen van de werkelijke kosten op grond van deze verordening betreffen vergoedingen voor activiteiten op sociaal, cultureel sportief, recreatief of maatschappelijk gebied. Het gaat hier om de volgende vergoedingen:

  · Bezoek toneel/theatervoorstellingen;

  · Bibliotheekabonnement;

  · Bioscoopbezoek;

  · Cursuskosten;

  · Evenementen en attracties binnen en buiten Noord-Beveland;

  · Internetabonnement;

  · Kerktelefoon;

  · Kranten / tijdschriften (abonnementen en losse verkoop);

  · Lesgelden voor hobby en sportactiviteiten;

  · Lidmaatschapskosten van één of meer verenigingen;

  · Vergoeding allerjongsten;

  · Voordeelurenkaart NS;

  · Zwembadkaarten, incl. activiteiten / zwemleskaarten

 • 2 Gekoppeld aan lidmaatschapskosten mag op jaarbasis € 40,00 van de algemene vergoeding worden besteed aan bijkomende kosten zoals b.v. sportkleding /visakte of hobbymateriaal, mits het maximum bedrag van € 200,00 niet wordt overschreden.

Artikel 7 Aanvullende vergoeding

 • 1 Jaarlijks kan een extra vergoeding van maximaal € 100,00 worden verstrekt aan personen van 0 t/m 17 jaar. De extra vergoeding kan worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Voor de allerjongsten kan gedacht worden aan baby-zwemmen.

 • 2 Gekoppeld aan lidmaatschapskosten mag op jaarbasis € 40,00 van de algemene vergoeding worden besteed aan bijkomende kosten zoals b.v. sportkleding / visakte of hobbymateriaal, mits het maximum bedrag van € 200,00 niet wordt overschreden.

Artikel 7.1 Vergoeding middelbaar onderwijs

 • 1 Voor inwonende en ten laste van de ouder komende kinderen die middelbaar onderwijs volgen kan een bijdrage in de schoolkosten worden verstrekt van maximaal € 77,25 voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar en maximaal € 128,75 voor kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar.

 • 2 Deze vergoeding staat los van de algemene vergoeding en aanvullende vergoeding als bedoeld in artikel 6 en 7.

Artikel 7.2 Regeling fietsen

Voor gezinsleden uit een gezin dat reeds gedurende minimaal een jaar heeft moeten rondkomen van een inkomen onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm vermeerderd met 16% geldt dat zij vanaf hun 4e jaar de beschikking kunnen krijgen over een fiets onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  ieder gezinslid van 4 t/m 14 jaar kan eens in de 3 jaar een fiets krijgen via het Nijverheidscentrum;

 • 2.

  ieder gezinslid van 15 jaar of ouder kan eens in de 7 jaar een fiets krijgen via het Nijverheidscentrum;

 • 3.

  indien het Nijverheidscentrum verklaart dat er op het moment van aanvraag, dan wel binnen twee maanden, geen fiets voor betrokkene beschikbaar is, kan een bijdrage worden toegekend van max. € 170,00 voor de aankoop van een fiets elders.

Artikel 7.3 Regeling computers

Voor het gezin met één of meer kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar en dat reeds gedurende minimaal een jaar heeft moeten rondkomen van een inkomen onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm vermeerderd met 16% geldt dat onder bepaalde voorwaarden een bijdrage kan worden toegekend voor een computer en/of printer.

Deze zijn:

 • 1.

  het gezin leeft al minstens een jaar van een inkomen dat minder bedraagt dan de voor de betrokkene(n) geldende bijstandsnorm, vermeerderd met 16% (= inkomensplafond van het declaratiefonds);

 • 2.

  tot het gezinsverband behoren minstens één of meer kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar;

 • 3.

  de eventuele reeds aanwezige computer is ouder dan 5 jaar;

 • 4.

  het maximum te vergoeden bedrag bedraagt € 650,00 voor de computer en € 50,00 voor een printer (incl. verwijderingsbijdrage).

Artikel 7.4 Regeling regiotaxi Oosterschelde

 • 1 Pashouders (zie nadere toelichting in ‘Minimaregeling Regiotaxi Oosterschelde’, d.d. collegebesluit 25-09-2012) die behoren tot de doelgroep van het declaratiefonds kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten van de Regiotaxi.

 • 2 De kosten van de Regiotaxi boven het voor eigen rekening blijvende bedrag van € 540,00 per jaar kunnen dan gedeclareerd worden tot een maximumbedrag van € 240,00 per jaar per persoon.

Artikel 8 Ouderen vergoeding

 • 1 Ten behoeve van personen van 65 jaar en ouder en gehandicapten kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal € 51,50 per jaar als tegemoetkoming in de abonnementskosten van de telefoon.

 • 2 De kosten genoemd onder 1 worden bij echtparen/samenwonenden niet aan elk afzonderlijk gezinslid verstrekt.

 • 3 Onder gehandicapte wordt voor de toepassing van 1 bedoeld, degene die als gevolg van ziekte/gebrek is aangewezen op een of meerdere voorzieningen voor gehandicapten.

 • 4 Deze vergoeding staat los van de algemene vergoeding als bedoeld in artikel 6.

Artikel 9 Indiening

 • 1 Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient de belanghebbende een aanvraagformulier in te dienen.

 • 2 De gemaakte kosten dienen achteraf te worden ingediend. Declaratie van kosten is mogelijk tot 1 februari van het jaar, volgend op het jaar, waarin de onkosten gemaakt zijn.

 • 3 Uitbetaling vindt plaats op een aantal vastgestelde data in een jaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt deze data vast.

Artikel 10 Verstrekking gegevens

 • 1 Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens ten behoeve van de vergoeding door de belanghebbende in ieder geval dienen te worden verstrekt en welke bewijsstukken dienen te worden overgelegd.

 • 2 Burgemeester en wethouders bepalen de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van de gegevens dient plaats te vinden.

 • 3 Burgemeester en wethouders onderzoeken de juistheid en volledigheid van de verkregen gegevens en stellen zonodig een onderzoek in naar andere gegevens welke noodzakelijk zijn voor de verlening van de aangevraagde vergoeding.

Artikel 11 Voorschotten

Op de vergoeding als genoemd in deze verordening worden geen voorschotten verleend.

Artikel 12 Uitvoering

In bijzondere omstandigheden, waarin deze verordening niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een besluit nemen in afwijking van de in deze verordening vastgestelde artikelen.

Artikel 13 Voorlichting

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doeltreffende voorlichting ten aanzien van het genoemd declaratiefonds.

Artikel 14 Aanhaling

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Declaratiefonds 2012.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2012 en is van toepassing op nieuwe aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2012 en de jaren daaropvolgend.

De Verordening Declaratiefonds 2011, d.d. 1 maart 2011, wordt ingetrokken per 1 maart 2012.