Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 - 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 - 2012
CiteertitelSubsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 - 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201201-05-201225-04-2013Nieuwe regeling

24-05-2012

Doetinchems Vizier, 6 juni 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 - 2012

 

 

Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 - 2012   

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelet op:

 • -

  het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van de provincie Gelderland bij de beleidsbegroting, amendement A77 (PS2010-699);

 • -

  artikel 147 van de Gemeentewet;

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

overwegende:

 • -

  dat de provincie Gelderland bij besluit van 5 april 2011 heeft ingestemd met de op 3 februari 2011 aldaar binnengekomen subsidieaanvraag - klimaat (zaaknummer provincie 2011-002231);

 • -

  dat de gemeente Doetinchem een subsidieaanvraagformulier heeft ingevuld met de titel: ‘Klimaataanpak eigen woningen voor 2011 ten behoeve van minimaal 300 woningen’ (subsidie-aanvraag heeft nummer CORSA 11UI000101);

 • -

  dat deze subsidieverordening valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland; Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 van 21 december 2010 met nr. 2011-021100;

 • -

  dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particulieren in de gemeente Doetinchem te verbeteren;

 • -

  dat de regeling een vervolg is op de subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2009 en 2010;

 • -

  dat een onderdeel in het projectplan een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor particuliere woningbezitters is.

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen deSUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011-2012(energie besparen in de gebouwde omgeving bij eigenaar bewoners)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  provincie: provincie Gelderland;

 • b.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Gelderland;

 • c.

  provinciale staten: provinciale staten van Gelderland;

 • d.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieverordening;

 • f.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • g.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

 • h.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in het bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 300 woningen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor subsidie van maximaal een derde van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980.

 • 2.

  De woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een woz-waarde van maximaal € 350.000,-.

 • 3.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 4.

  Iemand moet eigenaar-bewoner zijn van een huis. Een persoon of huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per huishouden kan maximaal € 500,- subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling.

 • 5.

  Er moet minimaal één maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 6.

  De woning bevindt zich in de gemeente Doetinchem.

 • 7.

  De regeling geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

 • 8.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 9.

  Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 10.

  Het aanvragen van subsidie gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 mei 2011 tot 1 november 2012. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente en indien het subsidie-uitkeringsformulier uiterlijk 1 december 2012 bij de gemeente is.

 • 11.

  De maatregel moet worden uitgevoerd en het uitkeringsformulier moet zijn ingediend in de periode 1 januari 2011 tot 1 december 2012 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente.

 • 12.

  Het subsidie-uitkeringsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 december 2012 bij de gemeente binnen zijn.

 • 13.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 14.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 15.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1500,- te bedragen. Indien minder dan €1500.- kosten worden gemaakt, wordt een derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 16.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters dat geïsoleerd wordt.

 

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen;

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

 • -

  aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);

 • -

  aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is.

Artikel 6 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld worden geëist in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd, mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  In het geval de investeringen voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen minder dan € 1500,- bedragen, is de subsidie maximaal een derde van deze investering.

 • 4.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de minimale investering bij zelfwerkzaamheid voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen € 1500,- te bedragen.

 • 5.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 8 Subsidieplafond en looptijd van de regeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 150.000,-.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond is bereikt, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 9 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door:

  (a. en b.)

  • a.

   het onder artikel 9 lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Doetinchem te sturen, en

  • b.

   een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte vierkante meters geïsoleerde oppervlakte is.

(of a. en c.)

 • c.

  of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid (vierkante meters) en de kostenbegroting te worden aangegeven.

  • 3.

   De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

  • 4.

   De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na de datum van binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

  • 5.

   In het geval het onder artikel 9, lid 4 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

  • 6.

   Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

  • 7.

   Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

  • 8.

   De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

  • 9.

   Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door de gemeente aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

  • 10.

   Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

  • 11.

   De gemeente kan een subsidie weigeren indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze subsidieverordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze subsidie-verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van de regels in deze subsidieverordening.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieverordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011-2012 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 24 mei 2012,

 

griffier voorzitter

Toelichting op Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011-2012

Algemeen provincie Gelderland

Het doel van de subsidieverordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2 uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten. Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de langere termijn verlagen wij hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn. In deze subsidieverordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van acht pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst is. Omdat er voor glasisolatie een landelijke subsidieregeling bestaat én bewoners uit zichzelf vaak al dubbel glas laten aanbrengen, is dit niet opgenomen in deze stimuleringsregeling. De regeling beperkt zich tot isolatiemaatregelen aan de zogenaamde ‘schil’ van de woning. Meer innovatieve maatregelen als zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan isolatiemaatregelen. Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen alleen door communicatie. Op basis van de eerdergenoemde pilots blijkt dat een financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken. Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en -werkzaam-heden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

De grootste opgave ligt bij woningen van vóór 1970. Een deel van de woningen uit de periode 1970-1980 verdient eveneens aandacht. De grens voor subsidie ligt daarom bij woningen van voor 1980. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.

Gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem biedt minimaal 300 huiseigenaren in de gemeente mogelijkheid om maximaal € 500,- subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Hiermee willen wij huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. De regeling richt zich uitsluitend op de isolatie van begane grondvloeren, buitenmuren en daken van eigenaarbewoners van woningen van vóór 1 januari 1980 met een woz-waarde van maximaal € 350.000,-.

De subsidie is te krijgen voor de volgende maatregelen: vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. U krijgt € 500.- subsidie als u minimaal € 1500.- uitgeeft aan energiebesparende maatregelen. Als u minder dan € 1500,- uitgeeft, dan krijgt u een derde van de kosten vergoed. U kunt deze maatregel door een bedrijf laten uitvoeren. U mag ook de maatregelen zelf uitvoeren. In dat geval worden komen alleen de materiaalkosten voor subsidiering in aanmerking.

Een aanvraagformulier voor de subsidie is te downloaden via de website van de gemeente. U kunt voor het formulier ook bellen naar het stadhuis (0314-377 377), dan wordt het formulier naar u opgestuurd.

In het aanvraagformulier komen de voorwaarden waaraan u moet voldoen aan de orde. De voorwaarden zijn uitgebreid beschreven in de Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011-2012 die door de raad is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Nieuwenhuis, telefoonnummer (0314) 399 686 of l.nieuwenhuis@doetinchem.nl.

Procedurestappen

In het kort kunnen de volgende procedurestappen worden onderscheiden.

Stap 1: Indiening aanvraagformulier

De aanvrager dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en voorzien van een offerte op te sturen naar de gemeente. Na binnenkomst van een volledig ingevulde aanvraag met bijlagen ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst.

Stap 2: Vaststelling besluit tot subsidieverlening

Binnen acht weken (+ verlenging van vier weken mogelijk) na de ontvangstbevestiging ontvangt de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Hiervoor geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Stap 3: Uitvoering maatregelen

Na het besluit tot subsidieverlening moet de aanvrager binnen vier maanden na de datum van dit besluit de betreffende maatregelen uitvoeren.

Stap 4: Indiening subsidie-uitkeringsformulier

Uiterlijk binnen vier maanden na uitvoering van de maatregelen moet het subsidie-uitkeringsformulier binnengekomen zijn bij de gemeente.

Het direct beginnen met het aanbrengen van de maatregelen na indiening van de aanvraag is voor eigen risico van de subsidieaanvrager.

Stap 5: Vaststelling besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling

De aanvrager ontvangt een besluit tot subsidievaststelling na beoordeling van de stukken (binnen zes weken met een mogelijke verlenging van vier weken). Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Hiervoor geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

De uitbetaling geschiet op basis van de ingediende stukken. De controle op de uitvoering en rekeningen kan hierna nog plaatsvinden.

Termijn voor aanvragers

 • ü

  aanvragen 1-5-2012 tot 1-11-2012 met mogelijke verlenging tot uiterlijk 1-12-2012

 • ü

  uitvoering 1-1-2011 tot 1-12-2012

 • ü

  indienen uitkeringsformulier met facturen en betaalbewijzen 1-5-2012 tot 1-12-2012