Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Huisvestigingsverordening voor standplaatsen en woonwagens gemeente Drimmelen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestigingsverordening voor standplaatsen en woonwagens gemeente Drimmelen 2012
CiteertitelHuisvestigingsverordening voor standplaatsen en woonwagens, gemeente Drimmelen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2012Nieuwe regeling

19-04-2012

't Carillon, 10 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestigingsverordening voor standplaatsen en woonwagens gemeente Drimmelen 2012

 

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012

 

Gezien het besluit van het college d.d. 13 september 2011, waarbij is besloten een uitsterfconstructie te hanteren voor het woonwagenpark voor standplaatsen en woonwagens aan de Vogelstraat 44 t/m 52 te Wagenberg;

 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is hiervoor een overgangsregeling te bewerkstelligen tot het opheffen van het woonwagenpark een feit is;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de:

Huisvestingsverordening voor standplaatsen en woonwagens gemeente Drimmelen 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Woonwagenpark: het woonwagenpark voor standplaatsen en woonwagens aan de Vogelstraat 44 t/m 52 te Wagenberg.

De overige begrippen in deze verordening zijn gedefinieerd volgens de Woningwet en de Huisvestingswet.

Artikel 2 Gesloten inschrijving wachtlijst en voorrangslijst

Het college gaat niet meer over tot inschrijving van gegadigden op de wachtlijst of voorrangslijst voor een standplaats.

Uitsluitend personen die reeds op 1-1-2012 op de wachtlijst of voorrangslijst stonden en die voldoen aan de overige eisen genoemd in deze verordening, komen voor een standplaats in aanmerking.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op de standplaatsen van woonwagens op het woonwagenpark.

Artikel 4 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder vergunning van het college met een woonwagen, of met een voertuig dat geen woonwagen is, een standplaats in gebruik te nemen of te houden.

Artikel 5 Aanvragen van vergunning

 • 1.

  Bij het vrijvallen van een standplaats, neemt de gemeente contact op met degene die bovenaan de voorrangslijst en bij gebrek van een dergelijk persoon, degene die bovenaan de wachtlijst staat. Deze krijgt een aanvraagformulier van de gemeente voor een vergunning.

 • 2.

  Degene die in de gemeente een standplaats in gebruik wil nemen met een woonwagen, moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen, op een aanvraagformulier dat het college daartoe beschikbaar stelt.

 • 3.

  De aanvrager verstrekt bij het indienen van de aanvraag aan burgemeester en wethouders de volgende gegevens:

  • 1.

   de naam, burgerlijke staat en personalia van de aanvrager en van de personen die eventueel tot het huishouden behoren;

  • 2.

   het adres van herkomst;

  • 3.

   het adres, inclusief huisnummer, van de locatie waar de aanvrager standplaats wenst in te nemen.

 • 4.

  Het verlenen van een huisvestingsvergunning kan ook ambtshalve plaatsvinden.

Artikel 6 Toewijzing

 • 1.

  Het college wijst alleen dan een standplaats toe, indien de aanvrager staat ingeschreven op de wacht- of voorrangslijst.

 • 2.

  De standplaats wordt toegewezen aan een aanvrager wiens naam boven aan de lijst staat, met dien verstande dat gegadigden op de voorrangslijst voorgaan boven de gegadigden op de wachtlijst.

Artikel 7 Vervallen van de inschrijving

De inschrijving als gegadigde voor een standplaats van een woonwagen vervalt:

 • a.

  indien de ingeschrevene andere woonruimte wordt toegewezen na plaatsing op de wachtlijst / voorrangslijst en hij deze woonruimte heeft geaccepteerd, waaronder dient te worden verstaan een andere standplaats, een woning of een ligplaats;

 • b.

  indien de ingeschrevene na inschrijving kenbaar maakt dat hij geen gebruik meer wenst te maken van de inschrijving, hetzij door mondelinge of schriftelijke mededeling, hetzij doordat de aanvrager binnen vier weken niet reageert op het verzoek van de gemeente nadere gegevens te verstrekken;

 • c.

  indien van ingeschrevene bekend is dat toewijzing van een standplaats tot problemen van openbare orde zal leiden, conform artikel 8, lid 2 sub a ;

 • d.

  bij overlijden van de ingeschrevene.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het doel van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover de gemeente problemen van openbare orde verwacht door toewijzing van een standplaats. Dit artikel is van toepassing op diegene op de wachtlijst of voorrangslijst staat, waarbij bij de gemeente bekend is dat deze persoon:

  • a.

   problemen van openbare orde heeft veroorzaakt in het verleden bij (een van) de bewoners aan de Vogelstraat in Wagenberg;

  • b.

   in de toekomst verwacht kan worden dat door toewijzing problemen van openbare orde ontstaan bij (een van) de bewoners aan de Vogelstraat in Wagenberg;

  • c.

   de standplaats niet conform de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden zal gaan bewonen.

Artikel 9 Verlenen van de vergunning en looptijd

 • 1.

  Een standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van twee jaar, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De vergunning wordt verstrekt voor een beperkte tijd van twee jaar. Na afloop van deze twee jaar, komt de vergunning te vervallen zonder dat daarvoor nog enige handeling dient te worden verricht. De vergunninghouder is verplicht bij het einde van de vergunning zoals hiervoor omschreven de standplaats leeg en ontruimd op te leveren en ontruimd te houden.

 • 2.

  De vergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 • 3.

  De vergunninghouder is gehouden de standplaats zelf te gebruiken en niet aan een ander in gebruik te geven.

 • 4.

  Na de in het eerste lid genoemde periode vervalt de vergunning en dient de standplaats leeg te worden opgeleverd, op straffe van een dwangsom.

 • 5.

  Het college kan aan een standplaatsvergunning voorschriften verbinden.

Artikel 10 Intrekken van de vergunning

Het college kan de standplaatsvergunning intrekken indien:

 • a.

  de standplaats niet binnen een termijn van vier weken na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de vergunning wordt ingenomen. Indien de termijn is verlengd en de standplaats nog niet is ingenomen, kan de vergunning na afloop van de termijn van de verlenging worden ingetrokken;

 • b.

  de vergunninghouder schriftelijk te kennen heeft gegeven hiervan geen gebruik te maken;

 • c.

  gebleken is dat de aanvrager bij de inschrijving onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

 • d.

  de vergunninghouder in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening of met aan de vergunning verbonden voorschriften of in strijd handelt met de aan de vergunning gekoppelde huurovereenkomst;

 • e.

  de vergunninghouder het gebruik van de standplaats heeft beëindigd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de datum van publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Huisvestingsverordening voor standplaatsen en woonwagens, gemeente Drimmelen 2012’.

 • 3.

  Met inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening ‘Huisvestingsverordening standplaatsen woonwagens 1999’ van de gemeente ingetrokken.

Artikel 12 Vervallen van de huisvestingsverordening

Deze verordening komt te vervallen als alle standplaatsen van het woonwagenkamp leeg zijn en geen gegadigden meer op de wacht- of voorrangslijst staan voor het woonwagenkamp.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 april 2012

Made, de raad voornoemd,

drs. G.L.C.M. de Kok, voorzitter

mr. M.J.N. Schetters - Schuurbiers, griffier