Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening begraafplaatsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafplaatsrechten 2012
CiteertitelVerordening begraafplaatsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201213-11-2012Onbekend

10-11-2011

weekblad voor Ouder-Amstel dd 16-11-2011

2011/50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafplaatsrechten 2012

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2011, nummer 2011/50,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

 

s t e l t v a s t:

 

 

de “Verordening begraafplaatsrechten 2012”.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk aan de Amstel;

 • 2.

  eigen graf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een overledene dan wel een graf bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

 • 3.

  algemeen graf: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen, anders dan een eigen graf;

 • 4.

  eigen urnengraf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in een nis of kelder, bevattende de as van overledenen;

 • 5.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • 6.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 7.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • 8.

  rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een eigen graf, een urnengraf of een eigen urnennis;

 • 9.

  de gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht op een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • 10.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004” door of namens het bevoegde bestuursorgaan een grafrecht wordt verleend;

 • 11.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit, maatstaf van heffing en tarief

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

1. De rechten worden niet geheven voor het begraven van een stoffelijk overschot van een doodgeboren of pasgeboren kind, dat tegelijk met dat van het stoffelijk overschot van de moeder in één graf wordt begraven.

 

2. De rechten als bedoeld in hoofdstuk IV van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven terzake van graven waarvan de Oorlogsgravenstichting de rechthebbende is of van graven die bij de Oorlogsgravenstichting in beheer zijn.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tarieventabel.

 

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 4.5. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk V van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn geheven.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 

 • Andere rechten als die bedoeld in het eerste lid worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

1. De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

2. Andere rechten dan die in het vorige lid bedoeld zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of van de schriftelijke kennisgeving.

 

 • De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening begraafplaatsrechten 2009” van 18 december 2008 en de “Verordening begraafplaatsrechten 2011” van 4 november 2010, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 • Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, of zo dit later is, met ingang van de eerste na die van de bekendmaking.

 

3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begraafplaatsrechten 2012”.

 

 

Ouder-Amstel, 10 november 2011

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

W. van Zanen

de voorzitter,

M.T.J. Blankers-Kasbergen