Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening Werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2012Onbekend

22-03-2012

Weekblad voor Ouder-Amstel dd 28 maart 2012

2012/20

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

 

Gelezen het voorstel d.d. 22 maart 2012, nummer 2012/20 ,

 

BESLUIT :

 

 

 • 1.

  1. een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  2. de werkgeversbevoegdheden van de gemeenteraad te delegeren aan de werkgeverscommissie, met uitzondering van:

 • 3.

  · benoeming en ontslag raadsgriffier;

 • 4.

  · schorsen als disciplinaire maatregel van de raadsgriffier;

 • 5.

  · het vaststellen van de instructie van de raadsgriffier;

 • 6.

  · het regelen van de vervanging van de raadsgriffier en

 • 7.

  · de vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie.

 

 • 3.

  de raadsleden de heer J. Coevert, mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks en de heer J.E. Bos als leden te benoemen van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 4.

  vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie':

 

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de raadsgriffier, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden: bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2.

  2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  4. De voorzitter van de raad treedt op als technisch voorzitter van de commissie en kan eventueel optreden als informant.

 

 

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;b. het leiden van de vergaderingen;c. het doen naleven van deze verordening;d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

 

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak

als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

 

 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn

bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 22 maart 2012.

de griffier,

W. van Zanen

de voorzitter,

M.T.J. Blankers-Kasbergen