Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Reglement regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs
CiteertitelReglement regulier huisvestingsoverleg PO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2006nieuwe regeling

03-10-2006

Almere Vandaag, 2006-10-27

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende Reglement regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs

 

Reglement regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In reglement wordt verstaan onder:

 • a)

  schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de wet bekostigde openbare of bijzondere school, die gelegen is op het grondgebied van de gemeente Almere;

 • b)

  onderwijshuisvesting: de gemeentelijke taken met betrekking tot de huisvesting van het primair onderwijs, zoals geregeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Almere.

Artikel 2 Functie regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs

Er is een regulier huisvestingsoverleg primair onderwijs (PO) waarin vertegenwoordigers van de gemeente Almere namens het college van burgemeester en wethouders overleg voeren met vertegenwoordigers van de Almeerse schoolbesturen voor primair onderwijs over de uitvoering van de onderwijshuisvesting, behoudens onderwerpen waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is, zoals geregeld in de Verordening bestuurlijk overleg schoolbesturen Almere (BOSA).

Artikel 3 Samenstelling

 • a)

  Elk schoolbestuur dat deelneemt aan het regulier huisvestingsoverleg PO wijst een vertegenwoordiger aan, die namens het schoolbestuur overleg voert over en gemandateerd is tot het nemen van besluiten over de onderwerpen die in het regulier huisvestingsoverleg PO worden geagendeerd.

 • b)

  Het voorzitterschap van het regulier huisvestingsoverleg PO wordt uitgevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Almere.

 • c)

  De ambtelijk secretaris van het regulier huisvestingsoverleg PO is een medewerker van de gemeente Almere.

Uitvoering van het overleg

Artikel 4 Voorbereiding

 • a)

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor een jaarlijkse planning van vergaderdata en de verzending van convocaties, agenda's en vergaderstukken.

 • b)

  De agenda van het regulier huisvestingsoverleg PO wordt samengesteld door de voorzitter.

 • c)

  Elk schoolbestuur kan agendapunten voordragen betreffende de uitvoering van de onderwijshuisvesting.

Artikel 5 Openbaarheid

De vergaderingen van het regulier huisvestingsoverleg PO zijn openbaar, tenzij de aard van de aangelegenheid zich naar het oordeel van de voorzitter tegen openbaarheid verzet.

Artikel 6 Besluitvorming

 • a)

  Besluitvorming geschiedt door middel van consensus.

 • b)

  Indien in het regulier huisvestingsoverleg PO over een agendapunt geen consensus wordt bereikt dan legt de voorzitter het agendapunt voor aan het college van burgemeester en wethouders; het agendapunt kan voor bespreking in het BOSA worden geagendeerd door het college of door een van de schoolbesturen.

Artikel 7 Verslaglegging en bestuurlijke terugkoppeling

De ambtelijk secretaris maakt een kort en zakelijk verslag van het regulier huisvestingsoverleg PO.

Overige bepalingen

Artikel 8 Status van het reglement en citeertitel

Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement regulier huisvestingsoverleg PO".

 

 

Aldus, na overleg met het BOSA op 19 september 2006, vastgesteld tijdens een vergadering vanhet college van burgemeester en wethouders, gehouden op 3 oktober 2006

 

 

de secretaris, de burgemeester,

B.A. Arnold, A. Jorritsma- Lebbing