Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, Boek I, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artt. 1 t/m 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995nieuwe regeling

27-06-1995

Onbekend

Nr. 8485-SBO/BUZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand.

 

 

burgemeester en wethouders van Almere,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek I Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B E S L U I T E N:

 

vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek I Burgerlijk Wetboek (laatstelijk gewijzigd bij Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van titel 4 Boek I Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, nr. 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, nr. 160);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, lid 2 en lid 3, Boek I Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die niet als ambtenaar in dienst is bij de afdeling burgerzaken, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, lid 2 en lid 3, Boek I Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  lokatie: alle gebouwen welke bij raadsbesluit als "huis" der gemeente zijn aangewezen;

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Er zijn in de gemeente Almere ambtenaren van de burgerlijke stand behorende tot de ambtenaren van de afdeling burgerzaken.

 • 2.

  Er kunnen in de gemeente Almere ambtenaren van de burgerlijke stand zijn, die als zodanig zijn benoemd in een andere gemeente.

 • 3.

  Er kunnen in de gemeente Almere buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn.

Artikel 3. Benoeming

1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode dat betrokkene werkzaam is als ambtenaar bij de afdeling burgerzaken.

Artikel 4. Bevoegdheden buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is tevens bewaarder van het register van huwelijken.

Artikel 5. Lokatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het Stadhuis of een ander daartoe door de raad aangewezen "huis" der gemeente.

Voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, kunnen zij elders binnen de gemeente hun wettelijke taken uitvoeren.

Artikel 6. Leiding

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand, tevens hoofd van de afdeling burgerzaken, is belast met de algehele leiding van de ambtenaren genoemd in artikel 2. Bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, die tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling burgerzaken is.

 • 2.

  Het plaatsvervangend hoofd van de afdeling burgerzaken is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden, die aan de burgerlijke stand zijn verbonden.

Artikel 7. Openstelling

 • 1.

  Het bureau burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur;

  • b.

   voor de overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van de afdeling burgerzaken.

 • 2.

  Het bureau burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en op de andere dagen dat het bureau gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door de in artikel 5, lid 1, genoemde ambtenaar na voorafgaande bekendmaking te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de in artikel 5, lid 1, genoemde ambtenaar, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan de ambtenaar genoemd in artikel 5, lid 1, besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 

2.Zij treedt in werking op 1 januari 1995.

Almere, 27 juni 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand

 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt.

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente en werkzaam bij de afdeling burgerzaken;

 • b.

  de ambtenaar is in dienst van een andere gemeente en als zodanig benoemd.

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geldt de volgende voorwaarde:

a.de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn die niet als ambtenaar in dienst is bij de afdeling burgerzaken.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Met lid 1 wordt bepaald dat de ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam is bij de afdeling burgerzaken. Iemand die niet (meer) werkzaam is bij de afdeling burgerzaken verricht geen burgerlijke stand werkzaamheden.

Met lid 2 wordt bepaald dat er ambtenaren van de burgerlijke stand uit een andere gemeente door burgemeester en wethouders kunnen worden benoemd.

In geval van bijzondere omstandigheden kunnen deskundige ambtenaren de werkzaamheden tijdelijk verrichten.

Met lid 3 wordt bepaald dat in de gemeente buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand fungeert uitsluitend als trouwambtenaar voor het voltrekken van een huwelijk.

Artikel 3. Benoeming.

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd.

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is geen maximale benoemingsperiode opgenomen. Hierdoor kan flexibel en per individueel geval de benoemingsperiode in overleg worden beeindigd.

Wel kan met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een mondelinge afspraak worden gemaakt dat de benoemingsperiode in de regel zal eindigen op de dag waarop men zestig jaar wordt.

Artikel 4. Bevoegdheden buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

In dit artikel wordt bepaald dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bewaarder van de huwelijksregisters tevens bevoegd is om het uittreksel van de huwelijksakte in het trouwboekje te ondertekenen.

Artikel 5. Lokatie.

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

De mogelijkheid bestaat om ook een ander gebouw dan het Stadhuis aan te wijzen als lokatie waar burgerlijke stand werkzaamheden kunnen worden verricht. Met name moet worden gedacht aan huwelijksvoltrekkingen.

Het gebouw of gedeelte van het gebouw moet wel in eigendom zijn van de gemeente, danwel gehuurd door de gemeente zodat er regelmatig huwelijken kunnen worden voltrokken.

Artikel 6. Leiding.

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de algehele en dagelijkse leiding over de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 7. Openstelling.

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau burgerlijke stand is geopend.

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

Artikel 8. Slotbepaling.

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.