Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Regeling outplacement gewezen wethouders.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling outplacement gewezen wethouders.
CiteertitelRegeling outplacement gewezen wethouders.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-1998nieuwe regeling

24-09-1998

Onbekend

Nr. 143

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING OUTPLACEMENT GEWEZEN WETHOUDERS

De raad van de gemeente Almere,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende

Regelingoutplacement gewezen wethouders

 

 

Artikel I. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende:

  hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings-en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  outplacementbureau:

  bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse

  organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel II. Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van de belanghebbende.

Artikel III. Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel IV. Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel V. Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling outplacement gewezen wethouders".

Artikel VI. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van heden.

 

Almere, 24 september 1998

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,