Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening precariobelasting 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229 
 2. Gemeentewet, art. 228 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

28-12-2011

Leusder Krant, 28-12-2011

175268

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012

De raad van de gemeente Leusden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2011, nummer 175268;

gelet op de artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van de tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  een jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  een halfjaar: een periode van 6 achtereenvolgende maanden;

 • c.

  een kwartaal: een periode van 3 achtereenvolgende maanden;

 • d.

  een maand: een kalendermaand;

 • e.

  een week: een periode van 7 achtereenvolgende dagen;

 • f.

  een dag: een periode van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 00.00 uur;

 • g.

  een dagdeel: de periode zoals vermeld in de standplaatsvergunning te onderscheiden in een ochtend, middag en avond, waarbij verstaan onder:

  • ochtend:

   de periode gelegen tussen 08.30 uur en 12.30 uur;

  • middag:

   de periode gelegen tussen 13.00 uur en 18.30 uur;

  • avond:

   de periode gelegen tussen 18.30 uur en 21.00 uur;

 • h.

  een uur: een periode van 60 achtereenvolgende minuten;

Artikel 2 Aard van heffing en belastbare feiten

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting en rechten geheven voor:

 • a.

  het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • b.

  Het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen, die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplicht is degene:

 • a.

  die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel diegene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen:

 • b.

  die gebruik maakt van de in artikel 2, onder b, bedoelde bezittingen, werken of inrichtingen. 

Artikel 4 Vrijstellingen

De in de tarieventabel genoemde belasting wordt niet geheven voor:

 • a.

  het hebben van voorwerpen ten behoeve van onroerende zaken, waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht met uitzondering van die onroerende zaken die aan derden zijn verhuurd;

 • b.

  het hebben van voorwerpen die, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publieke taak, door of ten behoeve van het rijk, de provincie, de gemeente, waterschappen of het zuiveringschap bezigd;

 • c.

  het hebben van afvoerbuizen in de grond of aan gebouwen tot lozing van fecaliën, van huishoud- of van hemelwater;

 • d.

  het hebben van voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden bezigd voor weldadige en ideële doeleinden;

 • e.

  het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de belasting worden gedeelten van de in de tarieventabel genoemde eenheden van tijd, hoeveelheid of afmeting als een volle eenheid aangemerkt tenzij anders is aangegeven.

 • 2.

  Indien het heffingstijdvak een kortere periode dan een jaar omvat en het tarief uitsluitend per jaar of per seizoen is vastgesteld wordt de belasting naar tijdsgelang berekend. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

 • 3.

  Bij het hebben van voorwerpen boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond wordt de belasting geheven naar de oppervlakte welke door de voorwerpen wordt overdekt, tenzij anders is bepaald.

 • 4.

  Indien op grond van deze verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt dat tarief toegepast dat het laagste belastingbedrag tot uitkomst heeft.

Artikel 7 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak is de in één kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich een belastbaar feit in de zin van de verordening voordoet of zal voordoen.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het beschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

De belasting moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de in artikel 8 bedoelde nota of andere schriftuur.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld

De precariobelasting als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 11 Ontheffing

Indien na het verzenden van een nota of ander schriftuur aannemelijk wordt gemaakt, dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor berekening van de belasting in aanmerking genomen heffingstijdvak voordoet of zal voordoen, wordt op aanvraag ontheffing verleend, voor zover het betreft:

 • a.

  een tariefstelling per maand, seizoen of per jaar over de resterende maanden van dat tijdvak;

 • b.

  een tariefstelling per dag of per week over de resterende weken van dat tijdvak.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariogelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting en rechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening precariobelasting en rechten 2011” vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2012”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente

Leusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2011,

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman mevrouw drs. A. Vermeulen

griffier voorzitter van de raad