Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

beleidsregels voor de heffing van toeristenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregels voor de heffing van toeristenbelasting
Citeertitelbeleidsregels toeristenbelasting 2012
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

met inwerking treding van deze regeling worden de artikelen 15 tot en met 21 in hoofdstuk IV van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2012, ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3 lid 1
 2. Algemene wet inzake de Rijksbelastingen, artikel 11, lid 2
 3. Algemene wet inzake de Rijksbelastingen, artikel 67a
 4. Algemene wet inzake de Rijksbelastingen, artikel 67 d
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201223-12-2015nieuwe regeling

08-05-2012

Da's Mooi, 15-05-2012

12/09648

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregels voor de heffing van toeristenbelasting

 

 

BELEIDSREGELS TOERISTENBELASTING 2012

De ambtenaar, belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, 2e lid, onder b van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in:

 • ·

  -          Artikel 1:3, lid 1, onder 4 van de Algemene wet Bestuursrecht;

 • ·

  -          Artikel 11, lid 2, artikel 67a en 67d van de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen (AWR);

B E SL U I T :

 

vast te stellen de volgende beleidsregels voor de heffing van toeristenbelasting.    

 

1. Inleiding

Artikel 8, 1e lid van de AWR (welke ook op gemeentelijke belastingen van toepassing is) regelt de verplichting van belastingplichtige om na de uitnodiging tot het doen van aangifte, het aangiftebiljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, met de daarin gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers in te leveren.

 

2. Vaststelling aanslag

 

2.1

Ter zake van het vaststellen van de aanslag toeristenbelasting wordt iedere belastingplichtige jaarlijks een aangiftebiljet toeristenbelasting toegestuurd.

 

2.2

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan een aanslag worden opgelegd in afwijking van de aangifte. De bevoegdheid daartoe is ontleend aan Artikel 11, 2e lid van de AWR.

Indien bij de vaststelling van de aanslag van de aangifte wordt afgeweken, wordt van de reden van afwijking mededeling gedaan aan de belastingplichtige.

 

2.3

Het is mogelijk dat, hoewel een correcte aangifte is gedaan, voor het vaststellen van de aanslag nog nadere inlichtingen nodig zijn.

 

3. Vaststelling ambtshalve aanslag

 

3.1

Indien niet voldaan is aan de verplichting van bovengenoemd artikel wordt de aanslag toeristenbelasting ambtshalve vastgesteld. Daarbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • ·

  Bij de ambtshalve vaststelling van een aanslag toeristenbelasting wordt als uitgangspunt genomen het aantal overnachtingen van het betreffende belastingobject waarvoor in voorafgaand belastingjaar toeristenbelasting verschuldigd was. Dit aantal wordt met 25% verhoogd;

 • ·

  Wanneer het belastingobject in voorafgaand jaar niet in de toeristenbelasting is betrokken wordt het aantal overnachtingen bepaald op basis van een redelijk te schatten aantal overnachtingen, een en ander in vergelijking met andere gelijkwaardige belastingobjecten.

 

4. Sancties

 

4.1

Volgens artikel 47, 1e lid van de AWR, is een ieder gehouden aan de belastingheffer:

 • a.

  de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;

 • b.

  boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan waarvan de kennisneming van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de feiten, welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te verstrekken.

Op het niet voldoen aan deze verplichting is in de artikelen 68 en 69 van de AWR een straf van ten hoogste 4 jaren of een geldboete van de vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting.

4.2

De volgende bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd:

 

Verzuimboete

Indien de belastingplichtige nadat hem een aangiftebiljet is uitgereikt de aangifte niet doet, of na een aanmaning om alsnog aangifte te doen niet binnen de in die aanmaning gestelde termijn doet, kan aan betrokkene, overeenkomstig artikel 67a van de AWR, een verzuimboete worden opgelegd.

 

Omvangverzuim boete.

De omvang van de verzuimboete bedraagt:

 • ·

  bij een eerste overtreding : 10 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

 • ·

  bij een tweede overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de eerste overtreding; 20 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

 • ·

  bij een derde en daarop volgende overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de tweede overtreding; 30 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag, steeds met een maximum van € 1.500,-- .

 

Vergrijpboete

In de gevallen dat bij het aangiftebiljet het nachtverblijfregister onjuist of onvolledig is, krijgt men eenmalig de gelegenheid om dit binnen 7 dagen te corrigeren. Daarna kan, overeenkomstig artikel 67d van de AWR, een vergrijpboete van maximaal 100% van de vastgestelde aanslag worden opgelegd.

 

Omvang vergrijpboete

De omvang van de boete bedraagt:

 • ·

  bij een eerste overtreding: 10 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

 • ·

  bij een tweede overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de eerste overtreding; 20 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

 • ·

  bij een derde en daarop volgende overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de tweede overtreding; 30 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag, steeds met een maximum van € 1.500,-- .

Indien blijkt dat tijdens een controle ter plaatse het nachtverblijfregister onvolledig is, of niet nauwkeurig wordt bijgehouden, krijgt men eenmalig de gelegenheid om dit binnen 7 dagen te corrigeren. Daarna kan een boete worden opgelegd.

 • ·

  bij een eerste overtreding: € 100,--;

 • ·

  bij een tweede overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de eerste overtreding: € 250,-- ;

 • ·

  bij een derde en volgende overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de tweede overtreding: € 500,--.

4.3

Bij een overtreding van de maximale bezetting welke volgens het geldende bestemmingsplan van het betreffende terrein is vastgesteld, krijgt men eenmalig de gelegenheid om de overtreding binnen 4 dagen te beëindigen. Daarna kan een boete worden opgelegd.

 • ·

  bij een eerste overtreding € 100,-- per kampeermiddel;

 • ·

  bij een tweede overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de eerste overtreding; € 250,-- per kampeermiddel;

 • ·

  bij een derde en volgende overtreding binnen een termijn van 5 jaar na de eerste overtreding; € 500,-- per kampeermiddel.

 

5. Bezwaar

 

5.1

Tegen een ambtshalve opgelegde aanslag kan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar worden ingediend. Dit bezwaar dient echter met voldoende bewijsmateriaal, waaronder het volledige nachtverblijfregister, te worden ingediend. Na de zes weken is de ambtshalve aanslag onherroepelijk. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard zal de ambtshalve aanslag worden aangepast. De boete die hierop is gebaseerd blijft echter gehandhaafd.

 

6. Inwerkingtreding en citeertitel

 

6.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Per datum van inwerkingtreding van deze regeling worden de navolgende regelingen ingetrokken:

  • a.

   de artikelen 15 tot en met 21 in hoofdstuk IV van de “Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2012”, welke zijn vastgesteld op 14 februari 2012 door burgemeester en wethouders.

Deze beleidsregels kunnen worden aangemerkt als: "Beleidsregels toeristenbelasting 2012".

 

Ondertekening

 

Diever, 8 mei 2012

De heffingsambtenaar van de gemeente Westerveld,

de heer M. Renses

coördinator Belastingen/WOZ