Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200801-01-2010Tarieventabel

09-12-2008

Bornse Courant, 23-12-2008

08int00750/8
31-12-200727-12-2008Nieuwe regeling

11-12-2007

Bornse Courant, 27-12-2007

07int00866/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008

 

De raad der gemeente Borne;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2007.

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2008

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht
 • Belastingplichtig is:

  • a.

   degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

  • b.

   degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing
 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de aanslag of kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten 2004’ van 18 december 2003, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 14 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening brandweerrechten 2008’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2007.

De voorzitter,

De griffier,

 

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening brandweerrechten 2008’.

Hoofdstuk 1 Werkzaamheden derden en ter beschikking stellen personeel

 

1.1

Het tarief bedraaft ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.1

het verrichten van niet-repressieve werkzaamheden voor derden op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur,

 

1.1.1.2

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang

tot en met onderofficier

 

€46,10

1.1.1.3

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger

 

€59,25

1.1.2

het verrichten van

niet-repressieve werkzaamheden voor derden op werkdagen tussen 17.00 en 08.00, op zaterdagen, zon- en feestdagen:

 

 

 

1.1.2.1

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

 

€73,55

1.1.2.2

per personeelslid per uur of een gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger, het verrichten van repressieve werkzaamheden voor derden

 

 

€95,50

1.1.3

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

 

 

1.1.3.1

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang tot en met onderofficier

 

€73,55

1.1.3.2

per personeelslid per uur of gedeelte daarvan in de rang van officier of hoger

 

€95.50

 

Hoofdstuk 2 Behandeling, controle en keuren brandslangen en dergelijke

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.1.1

het reinigen en controleren per slang of reparatie per pleister/behandeling

 

€46,10

2.1.2

het vullen van minder dan 10 200 of 300 bar ademlucht cilinders

 

€46,10

2.1.2.1

voor elke volgende 10 of gedeelte daarvan

€23,05

2.1.3

het reinigen en/of controleren van een gelaatstuk per stuk

€11,50

2.1.3.1

indien uit de controle blijkt dat reparatie noodzakelijk is wordt het tarief ter zake verhoogd met

per kwartier of gedeelte daarvan exclusief materiaalkosten

 

€11,50

2.1.4

het controleren van een ademlucht toestel per toestel

€15,40

2.1.4.1

indien uit de controle blijkt dat reparatie noodzakelijk is wordt het tarief ter zake verhoogd met

per 20 minuten of gedeelte daarvan exclusief materiaalkosten

 

€15,40

 

Hoofdstuk 3 Overige diensten

 

3.1

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.1.1.1

het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan verzekeringsmaatschappijen e.d. over incidentbestrijding, per uur of gedeelte daarvan

 

 

€46,10

3.1.1.2

te vermeerderen met een bedrag per kopie van

€ 0,05

3.1.2

het verlenen van een vergunning routering gevaarlijke stoffen

€46,10

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2008

 

De voorzitter,

De griffier,