Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Beleidsregel ondersteunende horeca binnen de bestemming Detailhandel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ondersteunende horeca binnen de bestemming Detailhandel
CiteertitelBeleidsregel ondersteunende horeca binnen de detailhandelsbestemming
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Algemene plaatselijke verordening Zutphen 2005, art. 2.3.1.1. ev
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011Nieuwe regeling

08-11-2011

Zutphense Koerier, 23 november 2011

2011-45.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ondersteunende horeca vinnen de bestemming Detailhandel

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

overwegende,

dat ‘Ondersteunende horeca’ die ten dienste van de hoofdactiviteit detailhandel wordt uitgevoerd, vanwege het ondersteunende karakter in het algemeen niet leidt tot overlast of tot aantasting van het woon- en leefklimaat mede gezien het feit dat het schenken van alcoholische drank bij deze categorie niet is toegestaan;

dat in de van kracht zijnde bestemmingsplannen niet is aangeven in hoeverre ‘Ondersteunende horeca’ is toegestaan binnen de bestemmingen die detailhandel toelaten;

dat de term ‘Ondersteunende horeca’ verdere uitleg behoeft in verband met een goede handhaafbaarheid van bestemmingsplannen;

dat het wenselijk is een beleidsregel op te stellen die de voorwaarden aangeeft wanneer ‘Ondersteunende horeca’ binnen de detailhandelsbestemming is toegestaan;

Gelet op artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.3.1.1 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2005;

BESLUITEN:

De volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Definities:

Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

Ondersteunende horeca: een horeca-activiteit dat qua ligging functioneel gerelateerd en ondersteunend is aan en qua openingstijden vergelijkbaar is met de betreffende detailhandelsvestiging en bestaat uit het tegen betaling verstrekken van ter plaatse bereide (kleine) eetwaren en/of dranken.

Perifere- en grootschalige detailhandel: de perifere detailhandel richt zich op de verkoop van brand- en explosiegevaarlijke stoffen en volumineuze artikelen, zoals ABC-goederen (auto’s, boten, caravans), tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens, sanitair en woninginrichting. De grootschalige detailhandel kenmerkt zich door grote vloeroppervlakten met een minimum omvang van 1.500 m2.

Bedrijfsvloeroppervlak: de totale vloeroppervlakte van de ruimte op de begane grond die wordt gebruikt voor een detailhandel, inclusief opslag- en administratieruimten e.d.

Artikel 2 Voorwaarden ondersteunende horeca:

In het geval een bestemmingsplan daarin niet voorziet, wordt ondersteunende horeca toelaatbaar geacht binnen de bestemmingen welke detailhandel toelaten, indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  de horeca-activiteit mag uitsluitend in samenhang met en ondersteunend aan de hoofdactiviteit detailhandel plaatsvinden;

 • 2.

  maximaal 25 % van het bedrijfsvloeroppervlak mag ingericht worden voor ondersteunende horeca, met een maximum van 20 m².

 • 3.

  de sluitingstijden van de ondersteunende horeca zijn gelijk aan de sluitingstijden van de hoofdactiviteit detailhandel;

 • 4.

  de toegang tot de horeca activiteit is alleen via de hoofdactiviteit te bereiken, er is dus geen aparte ingang;

Artikel 3 Perifere- en grootschalige detailhandel

De voorwaarden uit artikel 2 zijn van overeenkomstige toepassing op een detailhandelsbestemming voor perifere- en grootschalige detailhandel, met uitsluiting van lid 2. Voor perifere- en grootschalige detailhandel is ondersteunende horeca toegestaan op maximaal 10 % van het bedrijfsvloeroppervlak.

Artikel 4 Inherente afwijkingsbevoegdheid

Bij de behandeling van aanvragen wordt overeenkomstig deze regeling gehandeld tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Ondersteunende horeca-activiteiten die bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel en in strijd zijn met deze regel, mogen worden voortgezet. Het is niet toegestaan dit strijdige gebruik te veranderen of te laten veranderen in een ander met deze beleidsregel strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt één dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘beleidsregel ondersteunende horeca binnen de detailhandelsbestemming’.

Burgemeester en wethouders van Zutphen,

de burgemeester, de secretaris,