Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Instructie voor de gemeentesecretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de gemeentesecretaris
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinstructie voor de gemeentesecretaris

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 103

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2012Nieuwe regeling.

24-04-2012

Groot Voorschoten, 10-05-2012

2001.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de gemeentesecretaris

BESLUIT 2001.3

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten,

 

gelet op artikel 103 van de Gemeentewet;

 

gezien de adviesnota van de afdeling Ruimtelijk Beheer, dd 10 april 2012:

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

 

Instructie voor de gemeentesecretaris

Artikel 1
 • 1

  Onverminderd het bepaalde in de Verordening ambtelijke bijstand draagt de secretaris zorg voor:

  • a.

   een goede voorbereiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de burgemeester;

  • b.

   een gedegen en tijdige advisering aan het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de door het college van burgemeester en wethouders te nemen besluiten;

  • c.

   het leiden van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ten aanzien van de in het eerste lid omschreven taken nadere regels stellen.

Artikel 2
 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de secretaris voor zoveel nodig overleg met het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 24 april 2012,

secretaris burgemeester